Güncel Sayı

Cilt: 41 Sayı: 2, 14.06.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Kısa Makale

Derlemeler

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS)balıkçılık ve su bilimleri alanında özgün araştırma makaleleri, kısa bildiriler, teknik notlar, raporlar ve derlemeler yayınlayan açık erişimli, uluslararası, çift taraflı-kör hakemli bir dergidir.
Dergi, uluslararası bilim camiasına/okuyucusuna yeni ve faydalı bilgiler sunan ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunan disiplinler arası çalışmalara odaklanmaktadır. Makalenizi göndermeden önce dergi alanlarına uygun olduğundan emin olunuz.

Dergiye kabul edilen başlıca alanlar aşağıda sıralanmıştır:
• Deniz ve tatlı su balıkçılığı,
• Su ürünleri yetiştiriciliği,
• Omurgalı ve omurgasız yetiştiriciliği (Deniz/tatlı su),
• Planktonoloji ve plankton kültürü,
• Canlı kaynaklar,
• Yönetim ve ekonomi,
• Akuaponik,
• Su ürünleri İşleme teknolojisi,
• Besleme ve yem teknolojileri,
• Balıkçılık teknolojisi,
• Balıkçılık yönetimi,
• Popülasyon dinamiği,
• Hastalık ve tedavi,
• Su mikrobiyolojisi,
• Biyoloji, fizyoloji,
• Makroalgler,
• Biyoteknoloji,
• Koruma ve sürdürülebilirlik,
• Çevre ve ekoloji,
• Biyocoğrafya
• Biyoçeşitlilik,
• İklim etkileri,
• Kirlilik çalışmaları.

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.


Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz info@egejfas.org or editor@egejfas.orgDeğerlendirme Süreci
Makaleler, Teknik Editör tarafından ön kontrolden geçirilir. Yazım kuralları yönünden problem yok ise Baş Editöre aktarılır. Baş Editör tarafından ilgili Bölüm Editörlerine aktarılır. Hakemler, Bölüm Editörleri tarafından belirlenir. Her makale için 2 hakemin görüşü alınır.

Editör, hakemler ve yazarlar arasındaki bir anlaşmazlık durumunda, Yayın Kurulu üyelerinden tavsiye isteyebilir.

Hakemler, yazarlara ve Editöre ayrı ayrı yorumlarını gönderebilir.


Yayın Sıklığı
Dergide, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde değişik konularda orijinal bilimsel makaleler bulunmaktadır ve yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. 
Tüm makaleler DOI alır, alıntı yapılabilir, PDF formatında yayınlanır.

2020 yılından itibaren sadece e-dergi olarak yayımlanmaktadır.


Basım ve Dergi Ücretleri
Dergi herhangi bir makale gönderim ve yayımlama ücreti talep etmemektedir. Tüm yazarlar / okuyucular tüm makalelere ücretsiz erişebilirler.


İntihal Tespiti
EgeJFAS, yayın politikalarına uygun olarak, "İnceleme Süreci" ne giren her bir çalışma için intihal denetimini gerçekleştirmektedir. İntihal tespiti için iThenticate intihal denetim yazılımı kullanılmaktadır.
GENEL BİLGİLER
                                                  
Makalenizi Su Ürünleri Dergisi'ne göndermeye karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. Dergi, ilgi çekici ve yüksek bilimsel kaliteye sahip makalelerin gönderimlerini memnuniyetle karşılamaktadır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce "Yazar Rehberini" çok dikkatli bir şekilde kontrol etmelidir. Burada verilen talimatlar makalenizin değerlendirme sürecinin (hakem, yayın vb.) sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesini sağlayacaktır. Makalenizin dergi kuralarına uygun hazırlandığından ve gönderildiğinden emin olun.
Gönderilen yazılar öncelikle dergi konularına ve kurallarına uygunluk açısından kontrol edilecektir. Gerekli formata uymayan yazılar düzeltilmek üzere iade edilecektir. Dergi kapsamı dışında kalan yazılar reddedilecektir.

Amaç & Kapsam

Su Ürünleri Dergisi, balıkçılık ve su bilimleri alanında özgün araştırma makaleleri, kısa bildiriler, teknik notlar, raporlar ve derlemeler yayınlayan açık erişimli, uluslararası, çift taraflı-kör hakemli bir dergidir.

Dergi herhangi bir makale gönderim ve yayımlama ücreti talep etmemektedir. Tüm yazarlar/okuyucular makalelere ücretsiz erişebilmektedir.

Tüm makaleler DOI alır, alıntı yapılabilir, PDF formatında yayınlanır.

Dergi, uluslararası bilim camiasına/okuyucusuna yeni ve faydalı bilgiler sunan ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunan disiplinler arası çalışmalara odaklanmaktadır. Makalenizi göndermeden önce dergi alanlarına uygun olduğundan emin olunuz.
  Dergiye kabul edilen başlıca alanlar aşağıda sıralanmıştır:
• Deniz ve tatlı su balıkçılığı,
• Su ürünleri yetiştiriciliği,
• Omurgalı ve omurgasız yetiştiriciliği (Deniz/tatlı su),
• Planktonoloji ve plankton kültürü,
• Canlı kaynaklar,
• Yönetim ve ekonomi,
• Akuaponik,
• Su ürünleri İşleme teknolojisi,
• Besleme ve yem teknolojileri,
• Balıkçılık teknolojisi,
• Balıkçılık yönetimi,
• Popülasyon dinamiği,
• Hastalık ve tedavi,
• Su mikrobiyolojisi,
• Biyoloji, fizyoloji,
• Makroalgler,
• Biyoteknoloji,
• Koruma ve sürdürülebilirlik,
• Çevre ve ekoloji,
• Biyocoğrafya
• Biyoçeşitlilik,
• İklim etkileri,

• Kirlilik çalışmaları.

Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), 1984 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanmaktadır.

2020 yılından itibaren sadece e-dergi olarak yayımlanmaktadır.

Dil

İngilizce ve Türkçe makaleler kabul edilmekle birlikte, uluslararası okunabilirliği ve atıfı artırmak için İngilizce hazırlanan makalelere öncelik verilmektedir. Her sayıda sınırlı Türkçe makale yayınlanmaktadır.

Yazılar, yazıldıkları dilin (İngilizce veya Türkçe) standart gramer ve yazım kurallarına uygun noktalama işaretleri ile uyumlu olmalıdır.

Editoryal Politika ve Hakem Süreci

Makale başka bir yerden kopyalanmamış veya başka bir dergiye paralel olarak değerlendirilmeye gönderilmemiş olmalıdır. Sadece orijinal makaleler dikkate alınır. İçeriğin tüm ortak yazarlar tarafından onaylandığı anlayışıyla değerlendirmeye alınır. Gönderilen makaleler öncelikle dergi kapsamı, dil, sunum ve üslup açısından kontrol edilir. Bu hususlara uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

Uygun bulunan makalelerin değerlendirilmesi için bir yayın kurulu üyesi / bölüm editörü aracılığı ile alanında uzman en az 2 veya 3 dış ve bağımsız hakem atanır. Her makale çift taraflı (ne yazar ne de hakem kimlikleri açık değildir) kör hakemlik süreciyle değerlendirilir. Hakem raporu ile birlikte yazarlara gönderilen makaleler en kısa sürede düzeltilerek editöre geri gönderilmelidir.

Baş editör/editörler makalenin son kararını (Kabul, Ret) hakem görüşleri doğrultusunda alır. Yayımlanan makaledeki bilimsel içerik ve ifadelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Su Ürünleri Dergisi, yayın politikalarına uygun olarak başvuru sırasında ilgili makale için intihal raporunun sorumlu yazar tarafından başvuru sistemine yüklenmesi istenir.

Makale Tipleri

Her yönüyle balıkçılık ve su bilimleri alanındaki disiplinler arası çalışmalara odaklanan orijinal araştırma makaleleri (öncelikli), kısa makaleler, derlemeler, raporlar ve teknik notlar, makale tipi olarak kabul edilmektedir.

Orijinal araştırma makaleleri: Bunlar derginin en çok önem ve öncelik verdiği makale tipidir. Deneysel sonuçlar, saha verileri ve/veya teorik çalışmalar gibi orijinal çalışmalardan elde edilen verileri içermelidir.

Kısa makaleler (kısa bildiriler): Araştırma makaleleri gibi orijinal sonuçları ve başlıkları içermelidir. Bu makaleler, tam bir araştırma makalesi olarak yayınlanması mümkün olmayan önemli yeni araştırma sonuçları/yöntemleri veya keşifleri sağlar. Dar odaklı bu makaleler, diğer makalelerden daha hızlı yayınlanmak ister.

Derlemeler: Derlemeler, geniş öneme sahip mevcut araştırma alanlarını özetleyebilir veya okuyuculara yeni ve çığır açan araştırma alanlarına kapsamlı bir giriş sağlayabilir. Sadece literatür taraması değil, konu alanında uzmanlığı olan yazar(lar) tarafından derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde incelenmeli ve tartışılmalıdır. Sadece davetli derlemeler yayınlanmak üzere değerlendirme sürecine alınmaktadır. Davetli bir derleme göndermek istiyorsanız, lütfen baş editör (editor@egejfas.org) ile iletişime geçin ve istenen bilgileri içeren bir derleme üst yazısını sisteme yükleyiniz.

Raporlar:

          -Durum raporları, özgün bulgular veya yeni yönetim stratejileri içeren raporların sunulmasını teşvik eder. İyi yazılmış ve şekilleri olan raporlar dikkate alınır.

          -Kısa raporlar, bir çalışmanın veya protokolün ilk sonuçlarını veya tamamlandığını bildiren kısa, gözlemsel çalışmalardır.

Teknik notlar: Yeni bir teknik, yöntem veya işleme odaklanan kısa makalelerdir. Açıklanan yöntem için önemli değişiklikleri veya benzersiz uygulamaları tanımlamalıdır.


MAKALE GÖNDERME

Makale, tüm yazarlar adına sorumlu yazar tarafından imzalanmış Üst Yazı (Makale Gönderim Beyanı ve Doğrulama) ve Telif Hakkı Formu ile birlikte gönderildiğinde, orijinal ve başka bir yerde yayınlanmadığını, tüm ortak yazarlar ve çalışmanın yapıldığı birimdeki/enstitüdeki sorumlu makamlar tarafından - zımnen veya açıkça – onaylandığını garanti eder (teyit eder). Herhangi bir tazminat talebi durumunda yayıncı yasal olarak sorumlu tutulmayacaktır.

Bir makale göndermeye başlamadan önce lütfen makalenin dergi yönergelerine (talimatlarına) uygun olduğundan ve istenen tüm belgeleri (Makale Dosyası, Benzerlik Raporu, Üst Yazı, Telif Hakkı Formu, Etik Komite Onayı (gerekli ise) yüklemeye hazır olduğunuzdan emin olun. Gerekli belgeleri / beyanları içermeyen gönderilerin eksik olarak iade edileceğini lütfen unutmayın.

Yazarlık Katkısı, Çıkar Çatışması Beyanı, Etik Onay, Veri Kullanılabilirliği makalelere Teşekkür ve Maddi Destek bölümünden sonra mutlaka yazılmalıdır.


Başlarken;

Kılavuza uygun hazırlanan makalenizi EGEJFAS'a göndermek için lütfen buraya tıklayın ve hesabınıza girdikten sonra (hesabınız yoksa https://dergipark.org.tr/ adresinde bir hesap oluşturun. Varsayılan oturum açma kimliğiniz e-posta adresinizdir. Mevcut hesabınızı kullanın, yeni gönderilerle yeni hesaplar oluşturmayın) derginin ana sayfasındaki “Makale Gönder” butonu ile gönderime başlayın. Makale göndermeden önce Gönderi Kontrol Listesini kontol etmeyi unutmayınız.

Giriş yaptıktan sonra makale gönderme işlemi 5 adımda tamamlanmaktadır. Makale bilgilerinizi, makale dosyanızı ve diğer gerekli belgeleri adım adım doğru yükleyiniz. Bir adım tamamlanmadan diğer adıma geçiş olmamaktadır.

Makale durumunu takip edebilmek için;
Kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapılıp panel tıklandığında ilgili dergi görünür. Dergiye tıklandığında makale durumu takip edilebilir.
Yazınızı çevrimiçi sistem üzerinden gönderdikten sonra, yazınızın durumunu takip edebilecek ve herhangi bir işlem olduğunda otomatik olarak e-posta ile bilgilendirileceksiniz. 

Benzerlik Raporu

Sunulan makalenin orijinalliği doğrulamak için intihal tespit yazılımları (Crossref Benzerlik Kontrolü, iThenticate: İntihal Tespit Yazılımı) hizmetlerinden yararlanarak benzerlik raporu alınmalıdır. Bu rapor "benzerlik raporu " adı ile ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Gönderilen tüm yazılardan benzerlik raporu istenmesine karşın, intihal tespit yazılımı ile 2. bir kontrol yapılacaktır.

Üst Yazı
Makale gönderirken, buradan “Üst Yazı” indirilerek doldurulduktan sonra aynı başlık ile yüklenmelidir. Üst yazı, makale dosyasından ayrı olarak hazırlanmalıdır. 


Yayıncılıkta Etik

Lütfen Etik İlkeler ve Yayın Politikası hakkındaki bilgilerimize bakınız. Makale göndermeden önce “Yazarların Etik Sorumluluklarını” okumayı unutmayınız.

Lütfen bu dergiye gönderdiğiniz herhangi bir makalenin Yayın Etiği Komitesinin (COPE) etik konusundaki tavsiyelerine, En İyi Uygulama Yönergelerine ve ayrıca Su Ürünleri Dergisi kurallarına uygun olduğundan emin olun.


MAKALE HAZIRLAMA
Makaleler açık ve anlaşılır bir anlatım ile Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Makaleler, A4 boyutlu kağıda kaynakça, tablo ve şekil başlıkları da dahil olmak üzere 12 punto Times New Roman yazı tipi ile çift aralıklarla yazılmalı, ve her kenar için 25 mm'lik standart kenar boşlukları ayarlanmalıdır. Yazarın adı başlık altında ortalanmış olarak görünmelidir. Numaralı (1) not yazarın kurumsal adresini vermeli ve yıldız (*) işareti sorumlu yazarın e-posta adresini göstermelidir. Ünvan ve görevler belirtilmemelidir.
Makalenin birinci sayfasından itibaren satır ve sayfa numarası verilmelidir.
Lütfen metninizi bir kelime işlem paketi kullanarak hazırlayınız (.doc veya .docx olarak kaydedin).
Makalenin tamamı, tam metin, referanslar, şekiller ve tabloları içeren tek bir dosyada olmalıdır. Şekiller ve tablolar makalenin içinde ilgili yerlerde verilmelidir. Satır numarası metnin tamamına verilmelidir.
• Araştırma makaleleri tablolar ve şekiller de dahil olmak üzere 25 sayfayı (taslak makalede) geçmemelidir (sistematik çalışmalar [checklist] hariç).
• Derlemeler en fazla 40 sayfa olmalı ve şu formatta olmalıdır: 1) Özet, 2) Giriş, 3) Konuyla ilgili alt bölümler, 4) Tartışma.
• Kısa fakat önemli çalışmaların sonuçlarını içeren kısa makale, teknik notlar ve raporlar, tablolar ve şekiller de dahil olmak üzere 10 sayfayı (taslak makale) aşmamalıdır.


İlk Sayfa
Başlık kısa, öz ve bilgilendirici olmalı, makalede sunulan ana bulguların/sonucun bir ifadesi olmalıdır. Başlık kısaltma içermemelidir. Türkçe makale için İngilizce başlık eklemeyi unutmayınız. Başlık cümle düzeninde yazılmalıdır.

Yazar İsimleri ve Adresleri

Her yazarın adı ve soyadı açık bir şekilde listelenmeli ve virgülle ayrılmalıdır. Resmi arşivlerde indekslenecek olan yazar adlarını (ad-soyad) tam ve doğru olarak belirtiniz. Bazen, soyad ile ilk isimler arasındaki ayrım belirsiz olabilir, bu durumda yazarların tarama dizinlerinde doğru etiketlenmesini sağlamak için soyadlarının ve isimlerinin doğru bir şekilde yazımı ve kontrolü büyük önem taşımaktadır.

Yazarların kurum adresleri yazar adından hemen sonra üst simge numaraları ile yazar adında belirtilmelidir. Araştırmanın yapıldığı her bir kuruluşun tam posta adresi şu sırayla listelenmelidir: Bölüm, kurum, posta kodu ile şehir ve ülke adı.

Lütfen hakemlik ve yayının tüm aşamalarında ve ayrıca yayın sonrası yazışmaları kimin ele alacağını açıkça belirtin. Sorumlu yazarın aktif bir e-posta adresini sağlayın. Yazışmalar için yalnızca bir yazarın sorumlu yazar olarak verilmesi yayın politikasıdır.

Makale yazarlarının tümünün ORCID numaralarının Haziran 2017'den itibaren makale başlık sayfasında belirtilmesi zorunludur. ORCID numarası olmayan yazarlar www.orcid.org adresine kayıt olarak numara almaları gerekmektedir. ORCID numarası zorunludur. ORCID numarası olmayan veya hatalı olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazar listeleme uygunluğu ile ilgili ayrıntılar için lütfen derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikası bölümündeki “Yazarların Etik Sorumlulukları” politikasına bakın.

Öz
İngilizce ve Türkçe özetler (ana dili Türkçe olmayanlar, yalnızca İngilizce özet olarak sunabilirler) en fazla 300 kelime olarak makaleye eklenmelidir. Özet, okuyucular tam makaleyi okumadan önce anlaşılabilir olmalı ve referans alıntılarından kaçınılmalıdır. Özette, çalışmanın önemi açıkça belirtmeli; ne, neden, nasıl yapıldı sorularının cevapları bulunmalı ve sonuçların bilim dünyasına katkısı ifade edilmelidir. Tanımsız kısaltmalar içermemelidir.

Anahtar Kelimeler

Özetin altında, makalenizin bulunabilirliğini artırmaya yardımcı olacak çalışma ile ilgili 4-6 anahtar kelime yazınız. Dizinleme hizmetleriyle ulaşılabilirliği artırmak için makaleniz için temel olan ancak makale başlığında veya özetinde yer almayan kelimeleri eklemek özellikle önemlidir.

Takip eden sayfalar
Takip eden sayfalar makalenin kalan kısımlarını içermeli ve “Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür ve Maddi Destek, Yazarlık Katkısı, Çıkar Çatışması Beyanı, Etik Onay, Data Kullanılabilirliği ve Kaynakça” bölümlerinden oluşmalıdır. Büyük harfle yazılmalıdır. Lütfen gerekli belgeleri/beyanları içermeyen gönderimlerin kabul edilmeyeceğini unutmayınız.

Giriş
Ayrıntılı bir literatür taramasından veya sonuçların bir özetinden kaçınarak, net ve yeterli bir literatür bilgisi sağlayın. Araştırmanın özel amacını veya hipotezini belirtin.

Materyal ve Metot
Çalışmanın/deneyin yeniden yapılabilmesine olanak sağlayabilecek derecede ayrıntılı bilgi verin. Hâlihazırda yayınlanmış yöntemler referanslarla belirtilmelidir. Yayınlanmış yöntemlerdeki önemli değişiklikler ve yeni yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Çalışma “Etik Kurul İzin Belgesi” gerektiriyorsa mutlaka ilgili kurumdan izin alındığını “Teşekkür” bölümünden sonra bildiriniz. “Etik Kurul İzin Belgelerinin” kopyası sisteme yüklenmelidir. Bu konuyla ilgili detaylı açıklama derginin “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” bölümünde yapılmıştır. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama yukarıdaki "Etik Onay" başlığı içerisinde yapılmıştır.  

Bulgular
Bulgular açık ve net olmalıdır. Farklı parametreler için sonuçlar alt başlıklar altında veya ayrı paragraflarda açıklanmalıdır. Sonuçlarınızı metinde, tablolarda ve şekillerde mantıklı bir sırayla sununuz.

Tartışma
Tartışma bulguları tekrarlamamalı, ancak verilerin ayrıntılı bir yorumunu sağlamalıdır. Tartışma, çalışmanın önemini ve ortaya çıkan yeni anlayışları vurgulamalıdır. Sadece istisnai durumlarda bulgular ve tartışma editörün onayı ile birleştirilebilir. Yayınlanmış literatürden kapsamlı alıntılardan ve tartışmalardan kaçının.

Sonuç
Bu bölümde, çalışmanın ana bulguları kısaca belirtmelidir.

Teşekkür ve Maddi Destek
Kişilere, hibelere, fonlara, projelere, vb. yapılan teşekkür kısa tutulmalı ve sonuç bölümünden sonra yerleştirilmelidir. Katkıda bulunan kişilerin isimleri açık ve eksiksiz olarak yazılmalıdır.
Örnekler:
"Yazarlar, lipid analizi sırasındaki dostane işbirliği ve misafirperverliği için John Nare'ye minnettardır."
"Yazarlar, dil revizyonu için Ken More'a teşekkür eder."
Lütfen ilgili finansman bilgilerini(adını) hibe numarası veya kodları ile birlikte açık ve eksiksiz olarak belirtin.
Finansman teşekkürü verilen örnek gibi yazılmalıdır:
"Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiştir (Destek numarası: ........).”
“Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: ….”
“Yazar Mary Lee A şirketinden araştırma desteği almıştır.”
Araştırmanın belirli bir finansal desteği yoksa lütfen aşağıdaki ifadeyi ekleyin:
"Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir finansman kuruluşundan belirli bir hibe, fon veya başka bir destek almamıştır."

Yazarlık Katkısı

Bireysel yazar katkılarını (CRediT - yazar rol sınıflaması, ICMJE-Defining the Role of Authors and Contributors, Transparency in authors’ contributions), tanımlamak, yazarlık anlaşmazlıklarını azaltmak ve işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla önemlidir. Yayıncı yazarlara, şeffaflığı teşvik etmek için her yazarın katkısını belirten katkı beyanlarını çalışmaya dahil etmelerini tavsiye eder. Böylece yazarlara, yayınlanan çalışmaya yaptıkları çeşitli katkıların doğru ve ayrıntılı bir tanımını paylaşma fırsatı sunulur. Sorumlu yazar, açıklamaların doğru olmasını ve tüm yazarlar tarafından kabul edilmesini sağlamaktan sorumludur.

Tüm yazarların rolleri listelenmelidir. Yazarlar birden fazla role katkıda bulunmuş olabilir. Bu katkılar "Yazarlık Katkısı" başlığı ile makalenin "Teşekkür" bölümünden sonra metne yerleştirilmelidir. Aşağıda örnekler mevcuttur:

Örnek: Tüm yazarlar çalışma fikrine ve tasarımına katkıda bulunmuştur. Materyal hazırlama ve araştırma (tam isim), (tam isim) ve (tam isim) tarafından gerçekleştirilmiştir. Makalenin yazılması ve düzenlenmesi (tam adı) tarafından yapılmıştır ve tüm yazarlar makaleyi okumuş ve onaylamıştır.

Örnek: CRedit yazar beyanı (CRediT hakkında daha fazla bilgi için tıklayın)
Tam isim/ler: Kavramsallaştırma, Metodoloji, Yazılım
Tam isim/ler: Veri küratörlüğü, Yazma- Orijinal taslak hazırlama
Tam isim/ler: Görselleştirme, araştırma
Tam isim/ler: Gözetim ve denetim
Tam isim/ler: Yazılım, doğrulama
Tam isim/ler: Proje yönetimi, kaynaklar, finansman edinme
Tam isim/ler: Yazma-gözden geçirme ve Düzenleme

Derleme makale için; kimin fikri, literatür taraması ve veri analizini kimin yaptığı ve çalışmayı kimin kaleme aldığı, eleştirileri kimin revize ettiği belirtilmedir.
Öğrenci tezlerinden üretilen makaleler için, öğrencinin genellikle asıl yazar olarak listelenmesi önerilir (A Graduate Student’s Guide-APA Science Student Council 2006).

Yazarlıkta Değişiklikler
Gönderim anında yazar(lar)ın bilgileri, ilgili yazar ve yazarların sırası doğru olmalıdır. Yazar sırasının değiştirilmesi, revizyon aşamalarında ekleme/silme yapılmasına izin verilmez. Ancak nadir durumlarda detaylı ve kabul edilebilir nedenler sunulduğunda uygulanabilir. Tüm yazarlar ekleme, çıkarma veya yeniden düzenleme için aynı fikirde olmalıdır ve değişikliğin nedeni ayrıntılı açıklanmalıdır. Makale kabul edildikten sonra yazarlarda değişiklik yapılamaz.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarların çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kurum/kuruluş veya kişi ile mali veya kişisel ilişkileri varsa/yoksa beyan etmelidirler. Çıkar çatışması beyanı makaleye Teşekkür bölümünden sonra eklenmelidir.

Potansiyel bir çıkar çatışması durumunda, yazarlar şunları belirtmelidir: "Aşağıdaki finansal çıkarlar / kişisel ilişkiler potansiyel rekabet çıkarları olabilir."

Yazarların rekabeti veya çıkar çatışması olmasa bile bir çıkar çatışması beyanı sunulmalıdır.

Çıkar çatışması yoksa; "Yazarlar, araştırmalarını (makale) etkileyebilecek bilinen herhangi bir mali veya kişisel çatışma olmadığını beyan eder.” veya “Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması veya rekabet eden çıkarlar olmadığını beyan eder.” 

Etik Onay

Makalenin araştırmasında yürütülen tüm hayvan ve insan deneyleri, ARRIVE kılavuzları, AB Direktifi 2010/63/EU, Dünya Tabipler Birliği Etik Kuralları (Helsinki Deklarasyonu) ve Hayvan Deneyleri Ulusal Etik Komitesi (HADMEK, HADYEK) yönergelerine uygun olmalıdır. Makalede insan çalışması varsa, Dünya Tabipler Birliği Etik Kuralları (Helsinki Deklarasyonu) ile uyumlu olmalıdır.

Gönderilen makale hayvan (omurgalı) ve insan deneklerinin kullanımını içeriyorsa, yazarlar makale çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirdiklerini ve yetkili kurum kurul(lar)ından onay aldıklarını kanıtlamalıdırlar (etik komite ismi ve mümkünse referans numarasını kapsayan). Bir çalışmaya muafiyet verilmişse veya etik onay gerektirmiyorsa, bu da yazıda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Onay kopyası "Etik Onay" alt başlığı altında sisteme yüklenmelidir. Ayrıca makaleye “Teşekkür” bölümünden sonra "Etik Onay" başlığı ile açıklama eklenmelidir.

Örnekler:
“A Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alındı (Tarih.../No....).”
“Bu gözlemsel bir çalışmadır. ABC Araştırma Etik Kurulu, etik onay gerekmediğini onayladı.”
“Bu makalede, insan ve hayvan ile ilgili bir çalışma içermemektedir.”
“Yazarlar, araştırmada kullanılan hayvanların örneklenmesi, bakımı ve deneysel kullanımı için geçerli tüm yönergelerin takip edildiğini beyan eder.”
“Balıkların örneklenme ve inceleme işlemleri ……..” Üniversitesi tarafından onaylanmış …… protokolüne uygun olarak yapılmıştır.”

“"Bu çalışma için özel bir etik onay gerekli değildi."

Retrospektif Etik Onayı
Eğer gerekli ise, bir çalışmaya başlamadan önce etik kurul komitesine başvuru yapılarak, onay alınmış olmalıdır. Genellikle geriye dönük etik onayı alınamaz. Bu tür makalelerin hakem değerlendirmesi için dikkate almak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, hakem değerlendirmesine devam edip etmeme kararı Editörün takdirindedir.

Veri Kullanılabilirliği

Makaleler açık erişimlidir ve kullanımı ücretsizdir. Yayınlanan makaleler kalıcı olarak arşivlenir. Dergide yayınlanan bir makalenin kullanılmasında uygun atıf yapılması gereklidir.

Dergi, makalenin sonuçlarını yansıtan veri kümelerinin okuyucular tarafından erişilebilir olabilmesi için; veri kümelerinin kamuya açık havuzlarda (mevcut ve uygun olduğunda) saklanabilir ve adresleri makalede verilebilir, mümkün olduğunda makalede veya ek dosyalarda sunulabilir veya talep edilmesi durumunda sorumlu yazardan ulaşılabilir olmasını teşvik eder. Veri kullanılabilirliği konusunda yazarlar açıklanan yollardan birini izleyebilir. Veri kullanılabilirliği ile ilgili sorular yazarlara yönlendirilmelidir. Bu bilgi, makalenin "Teşekkür" bölümünden sonra “Veri Kullanılabilirliği" başlığı ile metne yerleştirilmelidir. Aşağıdaki örneklere bakınız:

Örnekler:
Veri kullanılabilirliği: Makalede özetlenen tüm veriler (Saklama yerinin adı) Veri Havuzunda mevcuttur (veri havuzunun bağlantı adresi).
Veri kullanılabilirliği: Mevcut çalışma sırasında oluşturulan ve/veya analiz edilen veri setleri, editör veya hakemlerin talebi üzerine ilgili yazar tarafından sağlanacaktır.
Veri kullanılabilirliği: Veri setleri ile ilgili sorular için, sorumlu yazar ile iletişime geçilmelidir.

Veri kullanılabilirliği: İlgili tüm veriler makalenin içindedir.

Bilimsel Stil
Sistematik / biyolojik tanımlamalar içeren makalelerde, “Uluslararası Zoolojik İsimlendirme Kodları (ICZN) ve Uluslararası Alg, Mantar, Bitki İsimlendirme Kodları (ICNAFP) (Eski adıyla Uluslararası Botanik İsimlendirme (ICBN))” gibi uluslararası terminolojiye kesinlikle uyulmalıdır. Herhangi bir taksonun metindeki ilk yazımında, isimlendiren kişi ve yıl belirtilmelidir. Cins ve tür adları italik olarak verilmelidir. Metinde ilk geçtiği yerde cins adını tam olarak açıkça yazın ve tekrar geçtiğinde kısaltın. Bir türe atıfta bulunurken, cins adını tek başına kullanmayın; 'sp' (tekil) veya 'spp' (çoğul) kullanırken dikkatli olun.

Denklemler ve Birimler
Lütfen denklemlerin düzenlenebilir olduğundan emin olun. Metinde kullanılan <, ±, =, vb. eşitliklerde her iki tarafında da birer boşluk bırakın. Birimler ve semboller için SI sistemi kullanılmalıdır.

Kısaltmalar
Lütfen standart olmayan kısaltmaları metinde ilk kullanımda tam formu ve parantez içinde kısaltması gelecek şekilde tanımlayınız. Sonraki açıklamalar için yalnızca kısaltmayı kullanın.

Dipnotlar
Dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablo veya şekillerde olanlar üst simge küçük harflerle belirtilmelidir. Önemlilik değerleri ve diğer istatistiksel veriler için yıldız işaretleri kullanılmalıdır. Dipnotlar bir referansın bibliyografik ayrıntılarını içermemelidirler.

Kaynakça

Tam kaynaklar APA stiline uygun olarak verilmelidir. Referans listesinin düzenlenmesinde, Mendeley© veya Endnote© gibi kaynakça yönetim yazılımları veya Citefast gibi online kaynakça yazım yardımcıları kullanılması önerilir. Kaynakça yönetim yazılımlarında APA 7th çıktı formatı kullanılmalıdır.

Lütfen metinde atıfta bulunulan her kaynağın kaynakça listesinde de (ve tersi) mevcut olduğundan emin olun ve aşırı kaynak kullanımından kaçının.

Metin İçi Atıf

Kaynaklara yapılan metin içi atıflar, yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve yayın yılı (yazar-tarih sistemi olarak da bilinir) şeklinde olmalıdır.

Bir kaynağın belirli bir bölümüne (kitap, makale vb.) doğrudan atıfta bulunuluyorsa, tarihten sonra sayfa numarası da verilmelidir. Kaynağın tamamı kullanılıyorsa, sayfa numarası verilmez.

Örneğin: Kocataş, 1978, s. 3

Alıntı iki şekilde gösterilebilir: Parantez içinde Atıf veya Anlatı Atıfı.

Cümle sonunda yapılacak atıflar parantez içinde gösterilmelidir. Atıf yapılan kaynakça bir cümlenin konusu ise parantez içinde sadece tarih verilmelidir. Cümlenin başında atıf yılı verildiğinde parantez kullanılmamalıdır.

Yazar sayısına göre atıf örnekleri aşağıda verilmiştir.

Bir yazar:
Aşağıdaki örnekleri göz önünde bulundurun:
-……………(Kocataş, 1978).
-Kocataş (1978)………..bildirir.

-1978'de Kocataş'ın tatlı su ekolojisi araştırması………. gösterdi.

İki yazar:
İki yazar varsa, her iki yazarın soyadları belirtilmeli ve birbirinden "ve" ile ayrılmalıdır, (Geldiay ve Ergen, 1972).
Aşağıdaki örnekleri göz önünde bulundurun:
-……….(Geldiay ve Ergen, 1972).
- Geldiay ve Ergen (1972)………..bildirir.
- Benzer sonuçlar Geldiay ve Ergen (1972), Kocataş (1978) tarafından ifade edilmiştir.

İkiden fazla yazar:
İkiden fazla yazarlı atıflarda sadece ilk yazarın soyadı verilmeli, ardından “et al.” yazılmalıdır. Türkçe makalelerde ise ‘vd.’ olmalı. Ardından tarih verilmelidir (Geldiay et al., 1971; Geldiay vd., 1971).
Aşağıdaki örneklere bakın:
- Geldiay et al. (1971) ……..bildirir (İngilizce gönderilen makale için)
- Geldiay vd. (1971) ……..bildirir (Türkçe gönderilen makale için)
-…………………………(Geldiay et al., 1971).

- Bu konuda az sayıda çalışma bulunmaktadır (Geldiay et al., 1971).

Farklı yazarların iki veya daha fazla eseri:
İki veya daha fazla çalışmaya birlikte atıf yapılması gerektiğinde, metin içi alıntılar, kaynak listesinde göründükleri sırayla alfabetik olarak düzenlenmeli ve alıntıları ayırmak için noktalı virgül kullanılmalıdır.

Örneğin: Birkaç çalışma benzer sonuçları bildirmiştir (Geldiay ve Ergen, 1972; Kocataş 1978; Thurry 1987).

Aynı yazarın iki veya daha fazla eseri:

Aynı yazarın iki veya daha fazla eseri varsa, yayın yıllarını önce en erken olmak üzere sıralayın. Örneğin: (Kocataş, 1978, 1979, 1981) veya Kocataş (1978, 1979, 1981)

Aynı yılda birden fazla eseri olan yazarlara atıf:
Eserlere tarihten sonra a, b, c vb. şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Bu harfler kaynakça listesinde ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
Örneğin:
-Geldiay ve Ergen, 1972a
-Geldiay ve Ergen, 1972a, b

Yazar adı yoksa:
Yazar bilinmiyorsa, kaynağın ilk birkaç kelimesi kullanılmalı ve tarih verilmelidir.
Örnek: (Alıntı klavuzu, 2017).

Bazı durumlarda yazar için "Anonim" kullanılır, bunu yazarın adı olarak kabul edin (Anonim, 2001). Kaynak listesinde yazar olarak Anonim adını kullanın.

Yayın tarihi yoksa:
Yayın tarihi bilinmiyorsa ) metin içi alıntıda “t.y.” yazınız. (tarih yok).

Örnek: (Geldiay, t.y.).

İkincil kaynaklara atıf:
Bilimsel çalışmalarda orijinal birincil kaynaklara atıfta bulunulmalıdır. Orijinal çalışmanın baskısı tükendiğinde, mevcut olmadığında veya yalnızca anlamadığınız bir dilde mevcut olduğunda ikincil kaynaklara atıfta bulunun. Kendinizin bulamadığı bir eseri başka bir kaynaktan alarak alıntı yapmak istiyorsanız “……alıntılandığı gibi (şekliyle)” ifadesini kullanın.
Örnek: (Geldiay ve Ergen 1972, Kocataş (1978)’de alıntılandığı gibi)

Kişisel iletişim ve yayınlanmamış sonuçlar:
Telefon görüşmeleri, e-postalar ve röportajlar gibi okuyucuların erişemeyeceği kişisel iletişimler, kaynakça listesine dahil edilmemelidir. Metin içi alıntı da biraz farklı şekilde aşağıdaki gibi biçimlendirilir.
Örnek:

- Son zamanlarda talepler artıyor. (A. Kale, kişisel görüşme, 10 Mayıs 2021).

Web sitelerinin ve yazılımların genel kullanımı:
Aşağıdaki gibi gösterilmelidir:
- Egejfas'ın web sitesinde (www.egejfas.org) yazar rehberi yer almaktadır.
- Verileri analiz etmek için istatistiksel yazılım SPSS (versiyon 25) kullanıldı.

Kaynakçada

Kişisel yazışmalar ve yayınlanmamış sonuçlar dışında tüm alıntılar kaynakçada listelenmelidir.

Tüm referanslar İngilizce yazılmalıdır. Bir makale İngilizce dışında bir dilde yazılmışsa, İngilizce başlığını veriniz ve makalenin yazıldığı dili kaynağın sonunda parantez içinde belirtiniz. Örnek: (Türkçe)

Makalenin yalnızca İngilizce özeti varsa, bunu parantez içinde belirtin (özet İngilizce) veya (sadece özet İngilizce).

Kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Birden fazla yazar varsa ilk yazarın soyadı dikkate alınmalıdır.

Asılı girintili paragraf stili kullanılmalıdır.

Kaynak yılı, yazar isim(ler)inden sonra parantez içinde verilmelidir.

Kaynakça listesinde öğelerinin doğru düzenlenmesi “Yazar Soyadı, İsmin(ler)in ilk harfi. (Yıl). Makale başlığı. Basım bilgileri. DOI numarası şeklinde olmalıdır.

Makale başlığı tümce düzeninde (ilk harf büyük) olmalı ve dergi isminde ise her sözcük büyük harfle başlamalıdır. Kaynakçada yer alan dergi isimleri italik ve tam olarak yazılmalıdır; dergi ismi kısaltmaları kullanılmamalıdır (örnek; Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, yerine Ege J Fish Aqua Sci kullanmayınız). Makale başlıkları italik olmamalıdır. Eğer dergi sayılar halinde basılıyorsa sayı numarası parantez içinde verilmelidir.

DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcı ) bilgisi (varsa) örnekte olduğu gibi kaynakça sonunda yer almalıdır. DOI bilgisi eklendikten sonra "nokta" konmamalıdır. Kaynakça listesi için, kaynakların DOI bilgileri CrossRef© Basit Metin Sorgu Formu (https://doi.crossref.org/simpleTextQuery) sayfasındaki sorgu kutusuna yapıştırarak sağlanabilir. Bu sayfadaki sorgulama kutusuna makalenizin tüm kaynaklarını kopyalanıp yapıştırıldıktan sonra DOI bilgileri ilgili kaynaklar eklenmiş olarak listelenmektedir. Kaynakların DOI bilgilerinin verilmesi kuvvetle önerilmektedir.

 20 yazara kadar olan bir kaynak için, kaynakça listesinde TÜM yazarlar (20'nin tamamı) yazılır. Yazar sayısı 21'den fazla olduğunda, 19. yazar ile son yazar arasında "......." kullanılır (APA 7. baskı).

Örnek:

Bolotov, I.N., Kondakov, A.V., Konopleva, E.S., Vikhrev, I. V., Aksenova, O. A, Aksenov, A. S., Bespalaya, Y. V., Borovskoy, A. V., Danilov, P. P., Dvoryankin, G. A. Gofarov, M. Y., Kabakov, M. B., Klishko, O. K., Kolosova, Y. S., Lyubas, A. A., Novoselov, A. P., Palatov, D. M., Savvinov, G. N., Solomonov, N. M., ……..& Vinarski, M. M., (2020). Integrative taxonomy, biogeography and conservation of freshwater mussels (Unionidae) in Russia. Scientific Reports, 10, 3072. DOI:10.1038/s41598-020-59867-7

 Aynı soyad ve baş harflerle başlayan kaynaklar listelenirken, tek yazarlı eserler kronolojik olarak ilk sıraya konulur; Daha sonra iki yazarlı eserler ikinci yazarın alfabetik sırasına göre dikkate alınır. Çok yazarlı eserler sadece kronolojik olarak listelenir.

Örnek:
Kocataş, A. (1978)
Kocataş, A., & Ergen, Z. (1972).
Kocataş, A., & Geldiay, R. (1972)

Kocataş, A., Ergen, Z., & Geldiay, R. (1980)

Dergilerin, kitapların, çok yazarlı kitapların ve çevrimiçi yayınlanan makalelerin vb. atıfları aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:


Dergi makaleleri

Öztürk, B. (2010). Scaphopod species (Mollusca) of the Turkish Levantine and Aegean seas. Turkish Journal of Zoology, 35(2), 199-211. DOI:10.3906/zoo-0904-23

Özbek, M., & Ulutürk, E. (2017). First record of Spongilla lacustris (Porifera: Demospongiae) from the Eastern Black Sea (Uzungöl Lake, Trabzon) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3), 341-346. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.14

Kitaplar
Parsons, T.R., Matia, Y., & Lalli, C.M. (1984). A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. New York, Pergamon Press.

Kleiner, F.S., Mamiya, C.J., & Tansey, R.G. (2001). Gardner’s art through the ages (11th ed.). Fort Worth, USA: Harcourt College Publishers.

Kitap bölümleri

Gollasch, S. (2007). Is ballast water a major dispersal mechanism for marine organisms? In W. Nentwig (Ed.), Biological Invasions (pp. 29-57). Berlin: Springer.

E-kitaplar ve e-kitap bölümleri

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T, Williams (Ed.). A guide to citation rules (2nd ed., pp. 50-95). Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Bildiriler

Soultos, N., Lossifidou, E., Lazou, T., & Sergedilis, D. (2010). Prevalence and antibiotic susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from RTE seafoods in Thessaloniki (Northern Greece). In Ş. Çaklı, U. Çelik, C. Altınelataman (Eds.), West European Fish Technologists Association Annual Meeting 2010 (pp. 94-98). İzmir, Turkey: Proceedings Book.

Web sayfaları

Mitchell, J.A. (2017, May 21). How and when to reference. https://www.howandwhentoreference.com

Kaynak bir grup veya kuruluş tarafından yazılmışsa, yazar olarak grubun/kuruluşun adını kullanın. Ayrıca yazar ve site adı aynıysa, site adını alıntıdan çıkarın.

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. (2019, November 21). Justice served: Case closed for over 40 dogfighting victims. https://www.aspca.org/news/justice-served-case-closed-over-40-dogfighting-victims

Tez
Acarli, S. (2005). Larval production of oyster. Doctoral dissertation, Ege University, Turkey.


Tablolar ve Şekiller

Tablolar dışındaki tüm görseller (çizim, fotoğraf, resim, grafik, vb.) 'Şekil' olarak tanımlanmalıdır. Tablo ve şekiller metin içinde tek tablo veya tek şekil olmadıkça ardışık Arap rakamları kullanılarak "Tablo 1, Şekil 1" olarak numaralandırılmalıdır.

Her tablo ve şekil kısa bir başlık içermelidir. Makale Türkçe hazırlanmış ise tablo ve şekil başlıkları İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 dilde yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları uygun yerlere yerleştirilmelidir.

Tablo ve şekiller makalede ilgili metinde atıfı yapıldıktan sonra yer almalıdır.

Tablolar
Tablolar Word'de tablo aracı ile hazırlanmalıdır, resimli tablolar kabul edilmeyecektir.
• Tablo başlığı tablonun yukarısına yerleştirilmelidir.
• Tablo notları ve kısaltmalar varsa, lütfen bunları tablo gövdesinin altına yerleştirin.
• Tabloları dikey olarak hazırlayın. Büyük tablolardan kaçının.
• Her sütun için kısa bir başlık verin.
• Tabloda sunulan verilerin başka bir yerde açıklanan sonuçları tekrarlamadığından emin olun.
• Lütfen tablo hücrelerinde dikey çizgiler, renk veya gölgeleme kullanmaktan kaçının.

• Tabloların 175 x 227 mm'yi aşmaması gerekir.

Şekiller

Şekiller uygun büyüklükte, JPEG veya TIFF ve en az 300 dpi çözünürlükte elektronik formatta olmalıdır. Çözünürlüğü çok düşük ve içeriğe göre orantısız şekilde büyük dosyalar göndermeyin.

Fotoğraflar renkli veya gri tonlamalı olabilir. Fotoğraflar ve tüm şekiller (grafik, harita, vb.) net formatta olmalıdır. Grafikler düzenlenebilir biçimde yapıştırılmalı ve görüntü biçimine dönüştürülmemelidir. Gerektiğinde, değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra şekillerin orijinal kopyaları yazar(lar)dan ayrı dosyalar halinde istenecektir. Şekil içerisinde yer alan grafiklerde Arial Narrow fontu kullanılmalıdır. Şeklin altında şeklin tanımını içeren kısa bir başlık verilmeli, ancak kullanılan tüm sembol ve kısaltmaları açıklamalıdır.

İzinler
Yazarlar, başka yerde yayınlanmış şekil, tablo veya metin pasajlarına yer veriyorlarsa veya çalışmada izin gerektiren yazılım, anket ve ölçekleri kullanıyorsa yer veriyorlarsa, telif hakkı sahiplerinden izin almaları gerekir. Lütfen bazı yayıncıların elektronik hakları ücretsiz olarak vermediğini ve Ege Üniversitesi/Su Ürünleri Dergisi bu izinleri almak için oluşabilecek masrafları geri ödeyemeyeceğini ve sorumlu olmayacağını unutmayın. Bu gibi durumlarda, diğer kaynaklardan gelen materyaller kullanılmamalıdır.Telif Hakkı Bildirimi


Bu dergide yayın yapan yazarlar aşağıdaki koşulları kabul etmektedir:

  1. Yazarlar makalelerinin telif hakkını , bu dergide ilk defa yayınlanması şartıyla ellerinde bulundururlar. Makaleler Creative Commons Attribution License uyarınca yayımlanan dergiye ve yazara atıf yapılarak paylaşılabilir.
  2. Yazarlar, makalenin yayınlandığı dergiye atıf yaparak makalelerinin yayınlandığı versiyonunu kurumsal bir arşive, kütüphaneye gönderebilirler
  3. Yazarlar, yayınlanan eserlerin önceki ve daha büyük alıntılarının yanı sıra, sunum sürecinden önce ve esnasında eserlerini çevrimiçi (örneğin, kurumsal depolarda veya web sitelerinde) yayınlamaya izin verilir ve teşvik edilir. (Bakınız The Effect of Open Access).


Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Su Ürünleri Dergisi, İngilizce (tercihen) ve Türkçe dillerinde orijinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar ve derlemelerin yayımlandığı açık erişimli, uluslararası ve hakemli bilimsel dergidir. Sayfa ücreti yoktur. Dergi elektronik olup, http://www.egejfas.org/adresinden erişilebilir.

Su Ürünleri Dergisi yüksek kalitede ve güvenilir özgün bilimsel içerikli makaleleri yayımlamayı ilke edinmiştir. Bunu sağlama amacıyla, uluslararası kabul görmüş ve açık erişim olarak yayınlanan etik standartları, kaynakları ve politikaları takip eder ve uygular.

Su ürünleri Dergisi’nin Etik beyanı, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE, https://publicationethics.org/) en son 7 Mart 2011 tarihinde revize edip onayladığı ilkelere ve yönergelere dayanmaktadır. “En İyi Uygulama Yönergelerinin” (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) rehberliğinde editörlerin, hakemlerin ve yazarların uyması gereken ilkeleri takip eder ve uygular.

Yazarlar makalelerini aşağıdaki adres yolu ile elektronik olarak yüklemelidir:

Makale başka bir yerden kopyalanmamış veya başka bir dergiye paralel olarak değerlendirilmeye gönderilmemiş olmalıdır. Sadece orijinal makaleler dikkate alınır. İçeriğin tüm ortak yazarlar tarafından onaylandığı anlayışıyla değerlendirmeye alınır. Makaleler, dergi resmi internet sayfasında ilan edilen başvuru ve yazım kurallarına uygunluğu yönünden teknik editörlük tarafından ön kontrolden geçirilir. Eğer bir eksiklik veya hata tespit edilirse yazara geri gönderilir. Bu süreçten sonra, baş editör makalenin değerlendirmesini yapar. Su Ürünleri Dergisi için uygun olmayacağını düşünmesi durumunda bölüm editörlerine iletmeden ret edebilir.

Alanında uzman en az 3 dış ve bağımsız hakem atanır. Her makale çift taraflı (ne yazar ne de hakem kimlikleri açık değildir) kör hakemlik süreciyle değerlendirilir.
Baş editör/editörler makalenin son kararını (Kabul, Ret) hakem görüşleri doğrultusunda alır. Yayımlanan makaledeki bilimsel içerik ve ifadelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Su Ürünleri Dergisi, yayın politikalarına uygun olarak başvuru sırasında ilgili makale için intihal raporunun sorumlu yazar tarafından başvuru sistemine yüklenmesi istenir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları
Su Ürünleri dergisinin editörleri aşağıdaki etik sorumluluklara uymak zorundadır:
- Makalelerin kalitesini arttırmak için yürürlükte olan güncel süreçleri takip eder ve gerektiğinde uygular.
- Dergi politikalarının yazar ve hakemlerin tutumları üzerindeki etkilerini değerlendirir.
- Sorumlu davranışları cesaretlendirmek ve olası suiistimallere imkân tanımamak için gerektiğinde politikalarını revize eder.
- Etik standartlardan ödün vermez. Etik gereklilikler ile ilgili şüphe duyulur ve/veya etik komite raporlarının eksikliği görülürse makaleyi ret etme hakkına sahiptir.
- Su Ürünleri Dergisinin etki faktörünü yükseltmek adına, üstün kaliteli makalelerin yayımlanmasını sağlar.
- Makalelerin dergiye ilk gönderildikleri ve kabul edildikleri tarihlerini yayımlar.
- Şüpheli suiistimal veya tartışmalı yazarlık durumlarında COPE akış şemalarının rehberliğine başvurulur (http://publicationethics.org/flowcharts).
- Yazarlara karşı tarafsızdır. Renk, dil, din, cinsiyet, siyasi görüş, vatandaşlık, etnik köken özellikleri dikkate alınmadan yazının içeriği ve özgünlüğü konusunda değerlendirme yapar.
- Editörlerin yayımlanmak üzere bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararları, makalenin önemi, orijinalliği ve açıklığına, çalışmanın geçerliliğine ve derginin görev alanıyla ilgisine dayanır.
- Makale ile ilgili ciddi sorunlar tespit edilmedikçe, editörler gönderileri kabul etme kararlarını tersine çevirmez.
- Makale değerlendirme sürecini takip eder ve zamanında tamamlanmasını sağlar.
- Baş editör, editörlere farklı ülkelerden ve farklı kurumlardan oluşan hakemlerin önerilmesini şiddetle tavsiye eder.
- Değerlendirmelerini kalitesiz ve üslupsuza yürüten, zamanında geri dönüş yapmayan veya tamamlamayan hakemler, dergi hakem listesinden çıkarılır.
- Performansı yüksek hakemlere göre hakem listesini günceller.
- Dergi editörleri gönderilen makalelerin içeriklerini üçüncü kişilerle paylaşmaz.
- Makaleler için konusunda yetkin, uygun niteliklere sahip hakemler seçilir, yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışmalarının olmadığına dikkat eder.
- Hakemlik yapacak uzmanlara işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi verir, performanslarını izler, incelemenin yüksek kalitede ve titizlikte yapıldığına dikkat eder.
- Hakemlerin yorumlarını gözden geçirir, hakaret gibi hoş olmayan açıklamalar yoksa yorumların tamamı isimsiz olarak yazarlara gönderilir.
- Hakemlerin yorum ve karar (kabul, ret, minor revizyon, major revizyon) önerisini de dikkate alarak, karar verir. Ancak son kararın baş editörde olduğu unutulmamalıdır.
- Editörler kendisi ve aile üyesi tarafından yazılmış eserler hakkında karar vermez. Bu türden yazılar için olağan işleyiş uygulanır. İlgili yazar dergideki değerlendirme sürecine dâhil edilmeden işleme devam edilir.
- Editör değişikliği olduğunda, yeni editör bir önceki editörün aldığı bir kararı önemli bir durum olmadıkça değiştirmez.
- Dergi sahibi/yayıncısı makalelerin değerlendirme süreçlerinde ve kararlarında editörlere müdahale etmez.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Hakemlerin aşağıda beyan edilen etik sorumluluklara uymaları beklenir:
- Hakemler kendi uzmanlık alanları doğrultusunda gönderilen makaleyi incelemeyi kabul eder, aksi takdirde zaman geçirmeden editörü bilgilendirmelidir.
- İlk defa hakemlik yapacak olanlar Publons’un (https://publons.com/community/academy/) hakemlik bilgilendirme modüllerini inceleyebilirler.
- Editör tarafından hakem daveti yapıldığında çok önemli bir gerekçe yoksa görevi kabul etmesi beklenir.
- Makale objektif, tarafsız, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmelidir.
- Makale değerlendirmesi veya içeriği hakkındaki bilgiler başka kişiler ile paylaşılmamalı ve yazarla doğrudan bağlantıya geçilmemelidir
- Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ederlerse, editörle iletişime geçmelidir. Kendisi ile ilgili bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda ilgili makaleyi gözden geçirmeyi reddetmelidirler.
- Yayınlanmamış makalelerin içerikleri kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılmamalıdır. Ancak yayınlanan makaleler uygun bir şekilde atıf yaparak kullanabilirler.
Makalelerin değerlendirilmesi aşağıdaki temel kriterlere uygunluğu kontrol edilerek yapılmalıdır:
 Çalışma bilime katkısı bakımından özgün değerde olmalıdır.
 Makale başlığı içerik ile uyumlu olmalıdır.
 Özet araştırmayı ve varılan sonucu yansıtmalıdır.
 Materyal ve Metot bölümü çalışma amacı için iyi planlanmış olmalıdır.
 İstatistiki yöntemler ve analizler çalışmaya uygun ve yeterli olmalıdır.
 Hayvan ve insan deneyleri varsa, etik standartlara uygun olmalı ve detay bilgilerin Materyal ve Metot bölümünde verilmelidir.
 Bulgular materyal ve metoda göre doğru açıklanmalıdır.
 Şekil ve Tablolar uygun ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmelidir.
 Tartışma bölümünde bulguların tamamı saygın ve güncel yayınlarla tartışılıp yorumlanmalıdır.
 Çalışmanın önemini vurgulayan varılan sonuç açık ve anlaşılabilir bir şekilde ortaya konmalıdır.
 Çalışmada yararlanılan her türlü destek ve katkıya teşekkür bölümünde yer verilmelidir.
 Kaynaklar(literatür) güncel ve çalışmanın konusu ile alakalı olmalıdır.
 Makale başvuru türü (araştırma makalesi, derleme, kısa araştırma, teknik not, rapor ) gönderilen makale ile uyumlu olmalıdır.

- Hakemlerin düzeltmesi yapılan makaleyi tekrar incelemesi ve düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi beklenir.
- Hakem değerlendirmeleri bilimsel ve yapıcı yönde olmalı, önerilerin üslubu kibar ve nazik dille yapılmalıdır.
- Makalelerin orijinalliğine ve intihal konularına çok dikkatli etmelidir. Hakem intihal konularında çok dikkatli olmalı, şüphelenme durumlarında alan editörü ve baş editör derhal bilgilendirilmelidir.
- Hakem kendi eserlerine atıf yapılmasını önerdiğinde gerçekten makale konusu ile doğrudan ilgili olmalı, kişisel çıkarlar gözetilmemelidir.
- Hakemler makalenin kabul edilebilirliği konusunda öneride bulunabilir. Ancak son kararın editörlerde ve baş editörde olduğunu bilmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Su Ürünleri Dergisi, tüm yazarların makaleye katkı verdiğini, içeriği bildiklerini ve dergiye gönderilmesinde hem fikir olduklarını varsayar. Dergiye makale gönderildiğinde aşağıdaki prensiplere uyulması önerilir.

Yazarlar, dergiye ve kendilerine duyulan güveni zedeleyecek, bilimsel çalışmalara ve yazarlığın profesyonelliğine yakışmayan çalışmalarını yanlış beyan etmekten kaçınmalıdır. Bilimsel ve etik sorumluluklar yazarlara aittir.

Yazarlar makalelerinin Su Ürünleri Dergisi Yayın İlkelerine ve aşağıda belirtilen etik kurallarına uygun olduğunu kabul ve beyan ederler.
- Makale orijinal olmalıdır. Elde edilen verilerin sonuçları objektif olarak tartışılmalı ve çalışmanın önemi ortaya konmalıdır.
- Makalede uydurma veya hileli veriler olmamalıdır.
- Makale birden fazla dergiye eşzamanlı olarak değerlendirme için gönderilmemelidir.
- Makale daha önce başka bilimsel dergide yayımlanmamalıdır. Kendi kendine intihal konusunda dikkatli olunmalı, materyallerinin tekrar kullanımında şeffaf olunmalıdır.
- Bir çalışma parçalara ayrılarak (dilimlenerek) farklı dergilere veya aynı dergiye gönderilmemelidir.
- Yazar başkalarına ait hiçbir metni, şekli, tabloyu veya veriyi kendisininmiş gibi (intihal) sunmamalıdır. Dergi intihal taraması yapabilir.
- Yazarlar başkalarının sözlerine veya çalışmalarını kullanmışsa, bunun uygun bir şekilde alıntı yapıldığından emin olmalıdır.
- Makalelerde çalışma konusunu destekleyen uygun kaynaklara atıfta bulunmalıdır.
- Aynı dergide yayınlanan makalelere gereksiz atıflar, aşırı öz atıflar, birkaç yazar arasında atıf yapmak için koordineli çabalar ve diğer atıf manipülasyonlar yapılmamalıdır.
- Alıntı manipülasyonu tespit edildiğinde makale reddedilir.
- Yazarlar, orijinal bir çalışmadan alıntı yapan bir makale yerine orjinal makaleye atıf yapmalıdır.
- Alıntının makaleyi destekleyen doğru alıntı olduğundan emin olmalıdır.
- Yazarlar, okumadıkları kaynağı alıntı yapmamalıdır.
- Mümkün olduğunca hakem incelemesinden geçmiş kaynaklara atıf yapılmalıdır.
- Tüm yazar adları ve adres bilgileri (kurum, e-posta, Orcid) gönderi üzerinde görünmelidir. Tüm bilgiler güncel ve doğru olmalıdır.
- Makaledeki tüm yazarlar bilimsel çalışmaya yeterince katkıda bulunmuş olmalı, sorumluluğu ve hesap vermeyi paylaşabilmelidir. Aralarında çıkar çatışması olmamalıdır.
- Makale gönderilmeden önce sorumlu yazar tüm ortak yazarlardan gönderme izni almış olmalıdır.
- Makalede sunulan sonuçların geçerliliğini doğrulamak için yazardan talep edildiğinde ilgili belgeler veya veriler (ham veriler, örnekler, kayıtlar, vb.) sunulmalıdır.
- Yazarlardan hakem görüşleri doğrultusunda düzeltme istendiğinde, zamanında tamamlamalıdır. Aynı fikirde olmadığı öneriler için mutlaka gerekçeli görüş bildirmelidir.
- Hakem kontrollerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için makale üzerinde yapılan düzeltmeler listelenmelidir.
- Düzeltme için gönderilen yazıda sadece editör ve hakem görüşleri doğrultusunda revizyon yapılmalıdır. Yayın üzerinde gerekli düzeltmeler dışında herhangi bir değişiklik (yeni bilgiler, şekiller, tablolar vb.) yapılmamalıdır. Ancak yazar tarafından çok önemli bir hata tespit edilirse, derhal baş editöre / editöre haber verilmelidir.
- Yazarlar, yayınladıkları makalelerinde önemli bir hata tespit ederlerse düzeltmekle yükümlüdürler. Yazar(lar) dergi ile iletişime geçmeli ve hatayı açıklamalıdır. Bu bir düzeltme veya geri çekme olabilir.
- Yanlış davranış veya sahtekârlık iddiası varsa ve makale değerlendirme aşamasındaysa reddedilebilir. Makale çevrimiçi olarak yayınlanmışsa, makale ile birlikte bir hata mesajı da yayınlanır veya makalenin geri çekilmesi sağlanır. Her iki durum için bir hata veya geri çekme notu sunulur. Yazarın(ların) kurumu bilgilendirilir.
- Araştırmanın desteklenmesi ve/veya makalenin hazırlanması için sağlanan her türlü mali destek belirtilmelidir. Araştırmanın yürütülmesinde ve/veya makalenin hazırlanması/yazılması, dil yazım kontrolü, verilerin toplanması ve analizi, makale yazımı gibi aşamalarda makale yazarları dışındaki kişilerden alınan her türlü destek belirtilmelidir.
- Makaleye katkıda bulunan ancak yazarlık düzeyi için tüm kriterleri karşılamayan katılımcılar, teşekkür bölümünde gösterilmelidir.
- Yazarlık Katkısı, Çıkar Çatışması Beyanı, Etik Onay, Veri Kullanılabilirliği makalelere Teşekkür ve Maddi Destek bölümünden sonra mutlaka yazılmalıdır. 

Yazarlıkta Değişiklikler
Gönderim anında yazar(lar)ın bilgileri, ilgili yazar ve yazarların sırası doğru olmalıdır. Yazar sırasının değiştirilmesi, revizyon aşamalarında ekleme / silme yapılmasına izin verilmez. Ancak nadir durumlarda detaylı ve kabul edilebilir nedenler sunulduğunda uygulanabilir. Tüm yazarlar ekleme, çıkarma veya yeniden düzenleme için aynı fikirde olmalıdır. Makale kabul edildikten sonra yazarlarda değişiklik yapılamaz.

Hayvan/İnsan Hakları ve Etik
Gönderilen makale hayvan ve insan deneklerin kullanımını içeriyorsa, yazarlar makale çalışmalarını ilgili yasa ve yönergelere uygun olarak yürüttüklerini ve yetkili kurumsal komite(ler)in onayını aldıklarını kanıtlamalıdır. Dergi talep ettiğinde izin belgelerinin kopyası sağlanmalıdır. Makalenin Materyal ve Metod bölümünde bu konu için ayrı bir açıklama yapılmalıdır.
Makale araştırmasında yürütülen tüm hayvan ve insan deneyleri ARRIVE kılavuzları, 2010/63/EU yönergesi, Dünya Tabipler Birliği Etik Kodu (Helsinki Beyannamesi) ve ulusal Hayvan Deneyleri Etik Kurulları (HADMEK, HADYEK) ile uyumlu olmalıdır.

“Etik Kurul İzin Belgesi” gereken durumlar:
 İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar,
 Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için etik kurul izin belgesi gereklidir.
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden de izin alınması ve belirtilmesi istenir.
- Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tükenme Riski Altındaki Türleri İçeren Araştırmalara İlişkin Politika Bildirimi ve IUCN'nin Tehdit Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Liste Endeksi'ne yazarların uyması önerilir.
- Çalışmada, yüksek tehlikeleri olan kimyasallar kullanıldı ise uygunluk beyanları gerekli olup makalede açık ve net tanımlanmalıdır.
- Yazarlar “Telif Hakkı Bildirim Formu”’nda bildirilen koşulları kabul ederler.

Çıkar/Rekabet Çatışmaları Beyanı
Yazarlar, çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kuruluş/organizasyon veya kişi ile mali veya kişisel ilişkileri varsa bunu kapak mektubunda /editöre beyan etmelidir.
Yazarlar potansiyel çıkar çatışması durumunda “ Yazarlar aşağıdaki mali çıkarları/kişisel ilişkileri potansiyel rekabet çıkarlar olabileceğini beyan eder” , çıkar çatışması yoksa “ Yazarlar araştırmalarını (makaleyi) etkileyebilecek bilinen bir finansal (mali) veya kişisel bir çatışmanın olmadığını beyan eder” açıklamasını yapmalıdır.

Makale Gönderim Beyanı ve Doğrulama
Sorumlu yazar, bir makale gönderirken aşağıdaki kapak mektubu örneğini baş editöre göndermelidir:
“Su Ürünleri Dergisi'nde yayınlanması için "...." başlıklı yazıyı gönderiyorum. Yazar olarak listelenen tüm kişiler makaleyi okumuş, yazının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ve verilerin orijinalliğini, geçerliliğini, yasal uygunluğunu ve yorumlanmasını onaylamış ve Su Ürünleri Dergisi'ne gönderilmesini kabul etmişlerdir. Makalenin hazırlanmasına listelenen yazarların dışında başka kişilerin önemli bir katkısı olmamıştır. Makale yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş, tamamen veya kısmen başka bir yerde İngilizce veya başka bir dilde yayınlanmamıştır. Makalede kopyalama, dilimleme, intihal yapılmamıştır. Bu makale içindeki bilgilerin kullanımından doğacak herhangi bir sonuçtan veya tarafımızca yapılan hatalardan yayıncı ve editörlerin sorumlu olmayacağı konusunda hem fikiriz. Ortak yazarlar adına makaleyi ekte göndererek yukarıda belirtilen tüm şartları kabul ediyorum.”

İçerik Kullanılabilirliği
Makaleler açık erişimlidir ve kullanımı ücretsizdir. Yayınlanan makaleler kalıcı olarak arşivlenir. Dergide yayınlanan bir makalenin kullanılmasında uygun atıf yapılması gereklidir.  

Makaleler açık erişimlidir ve kullanımı ücretsizdir. Yayınlanan makaleler kalıcı olarak arşivlenir. Dergide yayınlanan bir makalenin kullanılmasında uygun atıf yapılması gereklidir.