Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Consumption preferences of wild fish and farmed fish: The case of Elazığ Province, Turkey

Yıl 2018, Cilt: 35 Sayı: 3, 305 - 310, 15.09.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.10

ÖzThis study was conducted to determine the preferences of consumers
towards culture and wild fish production and their consumption in Elazığ. The
results are based on data collected by surveys considering households as a
basis. It was determined that 96% of the consumers consume fish; 88% prefer
wild fish whilst 12% prefer culture fish. Of all, 47% of the consumers who
prefer wild fish stated that they prefer wild fish because they are delicious
(35%) and healthy and safety (35%) to consume. Those who prefer culture fish
(44%) stated that they prefer culture fish as they are always fresh. Although
the price is higher than that of culture fish the consumers (70%) are ready to
pay extra money to buy wild fish.Kaynakça

 • Anonim (2017). Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Verileri, Elazığ.
 • Balcı, M., Birici, N., Şeker, T., Akgün,H., Demir, T. & Arısoy, G. (2016). Malatya İl Merkezinde Yaşayan Kişilerin Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi. Adıyaman University Journal of Science, 6(2),132-155.
 • Baysal, A. (2002). Beslenme kültürümüz. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
 • Besler, H.T. (2008). Balık tüketimi ve sağlık etkileşimi, http://danoneenstitusu. org.tr/newsfiles/32 balik ve sagliketkilesimi HTB. pdf ( erişim tarihi 14.11.2012).
 • Brown, A. (2007). Understanding Food: principles and preparation. United States, Wadsworth/Thomson.
 • Claret, A., Guerrero, L., Ginés, R., Grau, A., Hernández, M. D., Aguirre, E., Peleteiro, J. B., Fernández-Pato, C. & Rodríguez-Rodríguez, C. (2014). Consumer beliefs regarding farmed versus wild fish. Appetite, 79, 25–31. DOI:10.1016/j.appet.2014.03.031
 • Çadır, F. & Duman, M. (2013). Keban Baraj Gölü ova bölgesi halkının balık tüketim alışkanlıklarının araştırılması. Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Dergisi, 25(1), 61-70.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, H.B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 387-392.
 • Dagistan, E.,Demirtas, B., Akpınar, MG., Yılmaz, Y., Gul, M. & Koc, B. (2009). Determination of organic fish purchase tendency of consumes: a case study for Hatay province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(9), 1784-1789.
 • Dağtekin, M. & Ak, O. (2007). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri tüketimi, ihracat ve ithalat potansiyeli. Yunus Araştırma Bülteni, 7(3), 14-17.
 • Doğan, G., Keskin, S. Y., Hayat, E. A., Karataş, E. & Bircan, R. (2015). Sinop ilinde organik balık bilincinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2), 174-179. DOI: 10.29133/yyutbd.236397
 • Ercan, O. & Şahin, A. (2016). Kahramanmaraş kent merkezinde balık eti tüketim analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1), 51-65. DOI: 10.18016/ksujns.57816
 • Erdal, G. & Esengün, K. (2008). Tokat ilinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(3), 203-209.
 • Erkmen, T. & Yüksel, A. (2008). Tüketicilerin alışveriş davranış biçimleri ile demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(2), 683-727.
 • FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture (2016). Contributing to food security and nutrition for all, Rome: Food and Agriculture Organization, pp. 200.
 • Gaviglio, A. & Demartini, E. (2009). Consumer attitudes towards farm-raised and wild caught fish: variables of product perception. New Medit, 8, 34–40.
 • Gökhan, E.E. (2010). Elazığ ili alabalık yetiştiriciliğinde üretim ve pazarlamanın sürdürülebilirliği. Veterner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2), 3-8.
 • Karakaya, E. & Kırıcı, M., (2016). Bingöl ili kent merkezinde balıketi tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1), 74-85.
 • Kaya, Y, Duyar, H.A. & Erdem M.E (2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(3-4), 365-370
 • Kearney, J. (2010). Food consumption trends and drivers. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365(1554), 2793-2807. DOI:10.1098/rstb.2010.0149
 • Musa, S.M., Aura, C.M. & Kundu, R. (2012). Wild‐Caught fish versus aquaculture fish products: A fish marketing concept for aquaculture quality improvement, a case study of Nyanza Region, Kenya. International Journal of Science and Research, 3(9), 1972-1978–7064.
 • Onurlubaş, E. (2013). The factors affecting fish consumption of the consumers in Kesan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6), 1346-1350.
 • Orhan, H. & Yüksel, O. (2010). Burdur ili su ürünleri tüketimi anket uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-7.
 • Öztürk, E. (2011). Keban Baraj Gölü’nde Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerin Ekonomik Analizi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 98s.
 • Sağlam, N., Çalta, M., Gürel, İ.A., Duman, E., Saler, S., Ural, M.Ş., Canpolat, Ö., Köprücü, K. (2014). Elazığ Kalkınma Kurultayı Su Ürünleri Sektör Raporu, Elazığ Valiliği, 77
 • Saygı, H., Bayhan, B. & Hekimoğlu, M.A. (2015). Türkiye’nin İzmir ve Ankara illerinde su ürünleri tüketimi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5), 248-254.
 • Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A.F., Sönmez F. (2008). Elazığ ilinde balık eti tüketimi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3), 433-437.
 • Terin, M., Hamamcı, G., Gül, T. & Terin, S. (2016). Van ili kentsel alanda hanelerin balık tüketim yapısı ve satın alma davranışlarının belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 241-249. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.3.08
 • Tomić, M., Lucević, Z., Tomljanović, T. & Matulić, D. (2017): Wild caught versus farmed fish consumer perception. Croatian Journal of Fisheries, 75(2), 41-50. DOI: 10.1515/cjf-2017-0007
 • Turan, H., Kaya, Y.& Sönmez, G. (2006). Balık etinin besin değeri ve insan sağlığındaki yeri. Ege Üniversitesi. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3), 505-508.
 • TÜİK, (2017). Su Ürünleri İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Varlık, C., Erkan, N. & Baygar, T .(2004) Su Ürünleri Besin Bileşimi. In: Varlık C (ed) Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (pp 1-43). İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4465. İstanbul.

Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye

Yıl 2018, Cilt: 35 Sayı: 3, 305 - 310, 15.09.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.10

ÖzBu çalışma, Elazığ il merkezinde yaşayan hane halkının doğadan
yakalanan balık ile kültür (çiftlik) balığının tüketim tercih ve
davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Elazığ ilinde hane-halkı
temel kabul edilerek yapılan bu araştırmada, veriler anket yolu ile
toplanmıştır. Hazırlanan “tüketici anket formu”, Elazığ ili içinde farklı gelir
gruplarını temsil eden 415 aile ile yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır.
Ankete katılanların %96’sının balık tükettiği ve bunların % 88’nindoğada
yakalanan, %12’sinin ise kültür balığını tükettiği belirlenmiştir.
Doğada yakalanan balığı tercih edenlerin %47’sinin lezzetli ve %35’nin ise daha
sağlıklı olması ve güvenilirliği nedeniyle tercih ettikleri belirlenmiştir.
Kültür balığını tercih edenlerin %44’ünün daha taze olduğu için tercih
ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca tüketiciler doğadan yakalanan balıklara
ekstra para ödeme söz konusu olduğunda, %70’i daha fazla para ödemeye hazır
olduklarını bildirmişlerdir.Kaynakça

 • Anonim (2017). Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Verileri, Elazığ.
 • Balcı, M., Birici, N., Şeker, T., Akgün,H., Demir, T. & Arısoy, G. (2016). Malatya İl Merkezinde Yaşayan Kişilerin Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi. Adıyaman University Journal of Science, 6(2),132-155.
 • Baysal, A. (2002). Beslenme kültürümüz. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
 • Besler, H.T. (2008). Balık tüketimi ve sağlık etkileşimi, http://danoneenstitusu. org.tr/newsfiles/32 balik ve sagliketkilesimi HTB. pdf ( erişim tarihi 14.11.2012).
 • Brown, A. (2007). Understanding Food: principles and preparation. United States, Wadsworth/Thomson.
 • Claret, A., Guerrero, L., Ginés, R., Grau, A., Hernández, M. D., Aguirre, E., Peleteiro, J. B., Fernández-Pato, C. & Rodríguez-Rodríguez, C. (2014). Consumer beliefs regarding farmed versus wild fish. Appetite, 79, 25–31. DOI:10.1016/j.appet.2014.03.031
 • Çadır, F. & Duman, M. (2013). Keban Baraj Gölü ova bölgesi halkının balık tüketim alışkanlıklarının araştırılması. Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Dergisi, 25(1), 61-70.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, H.B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 387-392.
 • Dagistan, E.,Demirtas, B., Akpınar, MG., Yılmaz, Y., Gul, M. & Koc, B. (2009). Determination of organic fish purchase tendency of consumes: a case study for Hatay province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(9), 1784-1789.
 • Dağtekin, M. & Ak, O. (2007). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri tüketimi, ihracat ve ithalat potansiyeli. Yunus Araştırma Bülteni, 7(3), 14-17.
 • Doğan, G., Keskin, S. Y., Hayat, E. A., Karataş, E. & Bircan, R. (2015). Sinop ilinde organik balık bilincinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2), 174-179. DOI: 10.29133/yyutbd.236397
 • Ercan, O. & Şahin, A. (2016). Kahramanmaraş kent merkezinde balık eti tüketim analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1), 51-65. DOI: 10.18016/ksujns.57816
 • Erdal, G. & Esengün, K. (2008). Tokat ilinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(3), 203-209.
 • Erkmen, T. & Yüksel, A. (2008). Tüketicilerin alışveriş davranış biçimleri ile demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(2), 683-727.
 • FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture (2016). Contributing to food security and nutrition for all, Rome: Food and Agriculture Organization, pp. 200.
 • Gaviglio, A. & Demartini, E. (2009). Consumer attitudes towards farm-raised and wild caught fish: variables of product perception. New Medit, 8, 34–40.
 • Gökhan, E.E. (2010). Elazığ ili alabalık yetiştiriciliğinde üretim ve pazarlamanın sürdürülebilirliği. Veterner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2), 3-8.
 • Karakaya, E. & Kırıcı, M., (2016). Bingöl ili kent merkezinde balıketi tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1), 74-85.
 • Kaya, Y, Duyar, H.A. & Erdem M.E (2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(3-4), 365-370
 • Kearney, J. (2010). Food consumption trends and drivers. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365(1554), 2793-2807. DOI:10.1098/rstb.2010.0149
 • Musa, S.M., Aura, C.M. & Kundu, R. (2012). Wild‐Caught fish versus aquaculture fish products: A fish marketing concept for aquaculture quality improvement, a case study of Nyanza Region, Kenya. International Journal of Science and Research, 3(9), 1972-1978–7064.
 • Onurlubaş, E. (2013). The factors affecting fish consumption of the consumers in Kesan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6), 1346-1350.
 • Orhan, H. & Yüksel, O. (2010). Burdur ili su ürünleri tüketimi anket uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-7.
 • Öztürk, E. (2011). Keban Baraj Gölü’nde Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerin Ekonomik Analizi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 98s.
 • Sağlam, N., Çalta, M., Gürel, İ.A., Duman, E., Saler, S., Ural, M.Ş., Canpolat, Ö., Köprücü, K. (2014). Elazığ Kalkınma Kurultayı Su Ürünleri Sektör Raporu, Elazığ Valiliği, 77
 • Saygı, H., Bayhan, B. & Hekimoğlu, M.A. (2015). Türkiye’nin İzmir ve Ankara illerinde su ürünleri tüketimi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5), 248-254.
 • Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A.F., Sönmez F. (2008). Elazığ ilinde balık eti tüketimi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3), 433-437.
 • Terin, M., Hamamcı, G., Gül, T. & Terin, S. (2016). Van ili kentsel alanda hanelerin balık tüketim yapısı ve satın alma davranışlarının belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 241-249. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.3.08
 • Tomić, M., Lucević, Z., Tomljanović, T. & Matulić, D. (2017): Wild caught versus farmed fish consumer perception. Croatian Journal of Fisheries, 75(2), 41-50. DOI: 10.1515/cjf-2017-0007
 • Turan, H., Kaya, Y.& Sönmez, G. (2006). Balık etinin besin değeri ve insan sağlığındaki yeri. Ege Üniversitesi. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3), 505-508.
 • TÜİK, (2017). Su Ürünleri İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Varlık, C., Erkan, N. & Baygar, T .(2004) Su Ürünleri Besin Bileşimi. In: Varlık C (ed) Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (pp 1-43). İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4465. İstanbul.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhsine Duman 0000-0001-9780-7078

Mürşide Dartay 0000-0001-8875-8702

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi 12 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 35 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Duman, M., & Dartay, M. (2018). Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(3), 305-310. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.10