BibTex RIS Cite

A study on Listonella anguillarum Infection occurred in cultured gilt-head sea bream (Sparus aurata L.).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 259 - 263, 01.06.2006

Abstract

References

 • Actis, L. A., Tolmasky, M. E., J. H. Crosa (1999): Vibriosis, p. 523-557. P. T. Woo and D. W. Bruno [eds.], Fish Disease and Disorders, Volume 3: Viral, Bacterial and Fungal Infections, CABI.
 • Austin, B.and A. Austin (1993): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Chichester, Ellis Horwood.
 • Austin, B.and A. Austin (1999): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Third (Revised) edition, Chichester, Ellis Horwood.
 • Baron, E. J., L. R. Peterson, S. M. Finegold (1994): Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, 9th ed., USA, Mosby-Year Inc.
 • Barry, A. L. and C. Thornsberry (1985): Manual of Clinical Microbiology, Washington.
 • Bauer, A. W., W. M. Kirby, J. C. Sherris and M. Turck (1966): Antibiotic susceptibility testing by a standardised single disk method. American Journal of Clinical Pathology. 45: 36-49.
 • Baumann, P. and A. L. Furniss (1994): Vibrionaceae, p. 190-272. W. R. Hensyl [ed.], Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore.
 • Bullock, A. M. (1989): Laboratory methods, p. 374-405. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Candan, A. A (1991): Çipura (Sparus aurata L. 1758) yetiştiriciliğinde mevsimsel olarak görülen hastalık etkenlerinin tesbit ve tedavi yönteminin geliştirilmesi. Fen Bil. Enst. İstanbul Univ. 76 s.
 • Candan, A, 1993: Çipura (Sparus aurata L. 1758) balıklarında Vibrio anguillarum infeksiyonu. Türk Mikrobiyoloji Cem. Dergisi, 23: 25-27.
 • Christofilogiannis, P. (1993): The veterinary approach to sea-bass and sea- bream, p. 379-385. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Collins, R. (1993): Principles of disease diagnosis, p. 69-89. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Culling, C. F. A. (1963): Handbook of Histopathological Techniques. London, Butter Worth Co. Ltd.
 • Çağırgan, H. ve O. Yüreklitürk (1996): Kültürü yapılan çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavisi üzerine bir araştırma. Bornova vet. Kontr. ve Araşt. Ens. Md. Derg., 21: 113-122.
 • Frerichs, G. N. and R. J. Roberts (1989): The bacteriology of teleost, p. 320- 336. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Grizes, L., R. Ceusters, F. Ollevier (1991): The use of API 20E for the identification of Vibrio anguillarum and V. ordalii. J. of Fish Diseases, 14: 359-365.
 • Korun, J, (2004): Kültür levrek balıklarında (Dicentrarchus labrax L.) vibriosis ve pasteurellosis’in bazı diagnostik kitler ve laboratuvar yöntemleri ile teşhisi üzerinde bir çalışma. Fen Bil. Enst., İstanbul Üniv., 143 s.
 • Kubilay, A. and G. Uluköy (2004): First isolation of Staphylococcus epidermidis from cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) in Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 24(3): 137-143.
 • NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standard of Antimicrobial Susceptibility) (2003): Performance Standards for Antimicrobial Disc Susceptibility Tests: Approved Standard-Eighth Edition. NCCLS Document M2-A8, Pennsylvania, Wayne.
 • Noga, E. J (2000): Fish Disease, Diagnosis and Treatment. Ames, First Iowa State University Press Edition.
 • Romalde, J. L., B. Magariños, B. Fouz, I. Bandín, S. Nşñez, A. E., and
 • Toranzo A. E (1995): Evaluation of BIONOR Mono-kits for rapid detection of bacterial fish pathogens. Dis. aquat. Org., 21: 25-34.
 • Schneider, J. and G. Rheinheimer, G (1988): Isolations Methods, p. 73-95, Methods in Aquatic Bacteriology, Chiester, England, John Wiley and Sons Ltd.
 • Stavric, S. and B. Buchanan (1995): The isolation and enumaration of Vibrio vulnificus from fish and seafoods, Laboratory Procedure, MFLP-73, Health Protection Branch, Ottowa, Government of Canada.
 • Tanrıkul, T. T., H. Çağırgan, E. Tokşen (2004): Levrek’lerden (Dicentrarchus labrax L. 1758) İzole Edilen Vibrio Türlerinin API 20E Yöntemiyle İdentifikasyonu. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4):243-247.
 • Thornley, M (1960): The differantiation of Pseudomonas from other Gram- negative bacteria on the basis of arginine metabolism, J. Appl. Bacteriol., 23: 37-52.
 • Timur, G. and J. Korun (2004): First outbreak of vibriosis in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18(18): 1-9.
 • Toranzo, A. E. and J. L. Barja (1990): A review of the taxonomy and seroepizootiology of Vibrio anguillarum, with special reference to aquaculture in the northwest of Spain. Dis. aquat. Org., 9: 73-82.

Kültürü Yapılan Çipuralarda (Sparus aurata L.) Görülen Listonella anguillarum Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 259 - 263, 01.06.2006

Abstract

2003 yılının Kasım ayında, Türkiye’nin Ege Bölgesi Bodrum civarında bulunan bir çipura ve Avrupa levrek balığı işletmesinde günlük %3 ölüm oranı ile bir enfeksiyon gözlendi. Bu dönem esnasında deniz suyu tuzluluğu %033 ve deniz suyu sıcaklığı 18-19 0C idi. Hasta balıklarda, iştah kaybı, durgunluk, pul kaybı, deride özellikle yüzgeçlerin tabanında kanama, karaciğer, böbrek ve dalağın solgunluğu, karaciğerde kanama, bağırsakta sarımsı-kanlı sıvı gözlendi. Teşhis için, denizdeki kafesten ölmek üzere olan çipura balıkları (sekiz adet) (300-350 g) alındı ve aseptik teknikle otopsi yapıldı. Bakteriyel ekimler iç organlar ile kandan hazırlandı ve %1.5 NaCl eklenen BHIA da kültürü yapıldı. 22 0C de 48 saatlik inkübasyon sonrası, besiyerinde gelişen koloniler morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikler için incelendi. API 20E sistemi ile Mono-Va aglütinasyon kiti de çalışmaya dahil edildi. Bakteriyolojik çalışmanın sonucu olarak, hasta çipura balıklarından izole edilen suş Listonella anguillarum’um bir suşu olarak identifiye edildi. Hasta balıklarda dikkati çeken başlıca histolojik bulgu; dalağın hemopoietik elementlerinde nekroz, hem dalak hem de böbreğin melanomakrofaj merkezlerinde hemosiderin birikimi oldu. Tedavi, yem içine katılan oksitetrasiklin (75 mg/kg/canlı ağırlık) ile yapıldı. Balık kayıpları tedavinin yedinci gününde durdu

References

 • Actis, L. A., Tolmasky, M. E., J. H. Crosa (1999): Vibriosis, p. 523-557. P. T. Woo and D. W. Bruno [eds.], Fish Disease and Disorders, Volume 3: Viral, Bacterial and Fungal Infections, CABI.
 • Austin, B.and A. Austin (1993): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Chichester, Ellis Horwood.
 • Austin, B.and A. Austin (1999): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Third (Revised) edition, Chichester, Ellis Horwood.
 • Baron, E. J., L. R. Peterson, S. M. Finegold (1994): Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, 9th ed., USA, Mosby-Year Inc.
 • Barry, A. L. and C. Thornsberry (1985): Manual of Clinical Microbiology, Washington.
 • Bauer, A. W., W. M. Kirby, J. C. Sherris and M. Turck (1966): Antibiotic susceptibility testing by a standardised single disk method. American Journal of Clinical Pathology. 45: 36-49.
 • Baumann, P. and A. L. Furniss (1994): Vibrionaceae, p. 190-272. W. R. Hensyl [ed.], Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore.
 • Bullock, A. M. (1989): Laboratory methods, p. 374-405. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Candan, A. A (1991): Çipura (Sparus aurata L. 1758) yetiştiriciliğinde mevsimsel olarak görülen hastalık etkenlerinin tesbit ve tedavi yönteminin geliştirilmesi. Fen Bil. Enst. İstanbul Univ. 76 s.
 • Candan, A, 1993: Çipura (Sparus aurata L. 1758) balıklarında Vibrio anguillarum infeksiyonu. Türk Mikrobiyoloji Cem. Dergisi, 23: 25-27.
 • Christofilogiannis, P. (1993): The veterinary approach to sea-bass and sea- bream, p. 379-385. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Collins, R. (1993): Principles of disease diagnosis, p. 69-89. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Culling, C. F. A. (1963): Handbook of Histopathological Techniques. London, Butter Worth Co. Ltd.
 • Çağırgan, H. ve O. Yüreklitürk (1996): Kültürü yapılan çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavisi üzerine bir araştırma. Bornova vet. Kontr. ve Araşt. Ens. Md. Derg., 21: 113-122.
 • Frerichs, G. N. and R. J. Roberts (1989): The bacteriology of teleost, p. 320- 336. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Grizes, L., R. Ceusters, F. Ollevier (1991): The use of API 20E for the identification of Vibrio anguillarum and V. ordalii. J. of Fish Diseases, 14: 359-365.
 • Korun, J, (2004): Kültür levrek balıklarında (Dicentrarchus labrax L.) vibriosis ve pasteurellosis’in bazı diagnostik kitler ve laboratuvar yöntemleri ile teşhisi üzerinde bir çalışma. Fen Bil. Enst., İstanbul Üniv., 143 s.
 • Kubilay, A. and G. Uluköy (2004): First isolation of Staphylococcus epidermidis from cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) in Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 24(3): 137-143.
 • NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standard of Antimicrobial Susceptibility) (2003): Performance Standards for Antimicrobial Disc Susceptibility Tests: Approved Standard-Eighth Edition. NCCLS Document M2-A8, Pennsylvania, Wayne.
 • Noga, E. J (2000): Fish Disease, Diagnosis and Treatment. Ames, First Iowa State University Press Edition.
 • Romalde, J. L., B. Magariños, B. Fouz, I. Bandín, S. Nşñez, A. E., and
 • Toranzo A. E (1995): Evaluation of BIONOR Mono-kits for rapid detection of bacterial fish pathogens. Dis. aquat. Org., 21: 25-34.
 • Schneider, J. and G. Rheinheimer, G (1988): Isolations Methods, p. 73-95, Methods in Aquatic Bacteriology, Chiester, England, John Wiley and Sons Ltd.
 • Stavric, S. and B. Buchanan (1995): The isolation and enumaration of Vibrio vulnificus from fish and seafoods, Laboratory Procedure, MFLP-73, Health Protection Branch, Ottowa, Government of Canada.
 • Tanrıkul, T. T., H. Çağırgan, E. Tokşen (2004): Levrek’lerden (Dicentrarchus labrax L. 1758) İzole Edilen Vibrio Türlerinin API 20E Yöntemiyle İdentifikasyonu. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4):243-247.
 • Thornley, M (1960): The differantiation of Pseudomonas from other Gram- negative bacteria on the basis of arginine metabolism, J. Appl. Bacteriol., 23: 37-52.
 • Timur, G. and J. Korun (2004): First outbreak of vibriosis in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18(18): 1-9.
 • Toranzo, A. E. and J. L. Barja (1990): A review of the taxonomy and seroepizootiology of Vibrio anguillarum, with special reference to aquaculture in the northwest of Spain. Dis. aquat. Org., 9: 73-82.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Jale Korun

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Korun, J. . (2006). Kültürü Yapılan Çipuralarda (Sparus aurata L.) Görülen Listonella anguillarum Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 259-263.