PDF BibTex RIS Cite

A study on Listonella anguillarum Infection occurred in cultured gilt-head sea bream (Sparus aurata L.).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 259 - 263, 01.06.2006

Abstract

References

 • Actis, L. A., Tolmasky, M. E., J. H. Crosa (1999): Vibriosis, p. 523-557. P. T. Woo and D. W. Bruno [eds.], Fish Disease and Disorders, Volume 3: Viral, Bacterial and Fungal Infections, CABI.
 • Austin, B.and A. Austin (1993): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Chichester, Ellis Horwood.
 • Austin, B.and A. Austin (1999): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Third (Revised) edition, Chichester, Ellis Horwood.
 • Baron, E. J., L. R. Peterson, S. M. Finegold (1994): Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, 9th ed., USA, Mosby-Year Inc.
 • Barry, A. L. and C. Thornsberry (1985): Manual of Clinical Microbiology, Washington.
 • Bauer, A. W., W. M. Kirby, J. C. Sherris and M. Turck (1966): Antibiotic susceptibility testing by a standardised single disk method. American Journal of Clinical Pathology. 45: 36-49.
 • Baumann, P. and A. L. Furniss (1994): Vibrionaceae, p. 190-272. W. R. Hensyl [ed.], Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore.
 • Bullock, A. M. (1989): Laboratory methods, p. 374-405. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Candan, A. A (1991): Çipura (Sparus aurata L. 1758) yetiştiriciliğinde mevsimsel olarak görülen hastalık etkenlerinin tesbit ve tedavi yönteminin geliştirilmesi. Fen Bil. Enst. İstanbul Univ. 76 s.
 • Candan, A, 1993: Çipura (Sparus aurata L. 1758) balıklarında Vibrio anguillarum infeksiyonu. Türk Mikrobiyoloji Cem. Dergisi, 23: 25-27.
 • Christofilogiannis, P. (1993): The veterinary approach to sea-bass and sea- bream, p. 379-385. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Collins, R. (1993): Principles of disease diagnosis, p. 69-89. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Culling, C. F. A. (1963): Handbook of Histopathological Techniques. London, Butter Worth Co. Ltd.
 • Çağırgan, H. ve O. Yüreklitürk (1996): Kültürü yapılan çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavisi üzerine bir araştırma. Bornova vet. Kontr. ve Araşt. Ens. Md. Derg., 21: 113-122.
 • Frerichs, G. N. and R. J. Roberts (1989): The bacteriology of teleost, p. 320- 336. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Grizes, L., R. Ceusters, F. Ollevier (1991): The use of API 20E for the identification of Vibrio anguillarum and V. ordalii. J. of Fish Diseases, 14: 359-365.
 • Korun, J, (2004): Kültür levrek balıklarında (Dicentrarchus labrax L.) vibriosis ve pasteurellosis’in bazı diagnostik kitler ve laboratuvar yöntemleri ile teşhisi üzerinde bir çalışma. Fen Bil. Enst., İstanbul Üniv., 143 s.
 • Kubilay, A. and G. Uluköy (2004): First isolation of Staphylococcus epidermidis from cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) in Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 24(3): 137-143.
 • NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standard of Antimicrobial Susceptibility) (2003): Performance Standards for Antimicrobial Disc Susceptibility Tests: Approved Standard-Eighth Edition. NCCLS Document M2-A8, Pennsylvania, Wayne.
 • Noga, E. J (2000): Fish Disease, Diagnosis and Treatment. Ames, First Iowa State University Press Edition.
 • Romalde, J. L., B. Magariños, B. Fouz, I. Bandín, S. Nşñez, A. E., and
 • Toranzo A. E (1995): Evaluation of BIONOR Mono-kits for rapid detection of bacterial fish pathogens. Dis. aquat. Org., 21: 25-34.
 • Schneider, J. and G. Rheinheimer, G (1988): Isolations Methods, p. 73-95, Methods in Aquatic Bacteriology, Chiester, England, John Wiley and Sons Ltd.
 • Stavric, S. and B. Buchanan (1995): The isolation and enumaration of Vibrio vulnificus from fish and seafoods, Laboratory Procedure, MFLP-73, Health Protection Branch, Ottowa, Government of Canada.
 • Tanrıkul, T. T., H. Çağırgan, E. Tokşen (2004): Levrek’lerden (Dicentrarchus labrax L. 1758) İzole Edilen Vibrio Türlerinin API 20E Yöntemiyle İdentifikasyonu. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4):243-247.
 • Thornley, M (1960): The differantiation of Pseudomonas from other Gram- negative bacteria on the basis of arginine metabolism, J. Appl. Bacteriol., 23: 37-52.
 • Timur, G. and J. Korun (2004): First outbreak of vibriosis in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18(18): 1-9.
 • Toranzo, A. E. and J. L. Barja (1990): A review of the taxonomy and seroepizootiology of Vibrio anguillarum, with special reference to aquaculture in the northwest of Spain. Dis. aquat. Org., 9: 73-82.

Kültürü Yapılan Çipuralarda (Sparus aurata L.) Görülen Listonella anguillarum Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 2, 259 - 263, 01.06.2006

Abstract

2003 yılının Kasım ayında, Türkiye’nin Ege Bölgesi Bodrum civarında bulunan bir çipura ve Avrupa levrek balığı işletmesinde günlük %3 ölüm oranı ile bir enfeksiyon gözlendi. Bu dönem esnasında deniz suyu tuzluluğu %033 ve deniz suyu sıcaklığı 18-19 0C idi. Hasta balıklarda, iştah kaybı, durgunluk, pul kaybı, deride özellikle yüzgeçlerin tabanında kanama, karaciğer, böbrek ve dalağın solgunluğu, karaciğerde kanama, bağırsakta sarımsı-kanlı sıvı gözlendi. Teşhis için, denizdeki kafesten ölmek üzere olan çipura balıkları (sekiz adet) (300-350 g) alındı ve aseptik teknikle otopsi yapıldı. Bakteriyel ekimler iç organlar ile kandan hazırlandı ve %1.5 NaCl eklenen BHIA da kültürü yapıldı. 22 0C de 48 saatlik inkübasyon sonrası, besiyerinde gelişen koloniler morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikler için incelendi. API 20E sistemi ile Mono-Va aglütinasyon kiti de çalışmaya dahil edildi. Bakteriyolojik çalışmanın sonucu olarak, hasta çipura balıklarından izole edilen suş Listonella anguillarum’um bir suşu olarak identifiye edildi. Hasta balıklarda dikkati çeken başlıca histolojik bulgu; dalağın hemopoietik elementlerinde nekroz, hem dalak hem de böbreğin melanomakrofaj merkezlerinde hemosiderin birikimi oldu. Tedavi, yem içine katılan oksitetrasiklin (75 mg/kg/canlı ağırlık) ile yapıldı. Balık kayıpları tedavinin yedinci gününde durdu

References

 • Actis, L. A., Tolmasky, M. E., J. H. Crosa (1999): Vibriosis, p. 523-557. P. T. Woo and D. W. Bruno [eds.], Fish Disease and Disorders, Volume 3: Viral, Bacterial and Fungal Infections, CABI.
 • Austin, B.and A. Austin (1993): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Chichester, Ellis Horwood.
 • Austin, B.and A. Austin (1999): Fish Pathogens Disease in Farmed and Wild Fish, Third (Revised) edition, Chichester, Ellis Horwood.
 • Baron, E. J., L. R. Peterson, S. M. Finegold (1994): Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, 9th ed., USA, Mosby-Year Inc.
 • Barry, A. L. and C. Thornsberry (1985): Manual of Clinical Microbiology, Washington.
 • Bauer, A. W., W. M. Kirby, J. C. Sherris and M. Turck (1966): Antibiotic susceptibility testing by a standardised single disk method. American Journal of Clinical Pathology. 45: 36-49.
 • Baumann, P. and A. L. Furniss (1994): Vibrionaceae, p. 190-272. W. R. Hensyl [ed.], Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore.
 • Bullock, A. M. (1989): Laboratory methods, p. 374-405. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Candan, A. A (1991): Çipura (Sparus aurata L. 1758) yetiştiriciliğinde mevsimsel olarak görülen hastalık etkenlerinin tesbit ve tedavi yönteminin geliştirilmesi. Fen Bil. Enst. İstanbul Univ. 76 s.
 • Candan, A, 1993: Çipura (Sparus aurata L. 1758) balıklarında Vibrio anguillarum infeksiyonu. Türk Mikrobiyoloji Cem. Dergisi, 23: 25-27.
 • Christofilogiannis, P. (1993): The veterinary approach to sea-bass and sea- bream, p. 379-385. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Collins, R. (1993): Principles of disease diagnosis, p. 69-89. L. Brown [ed.], Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine. Oxford, Pergamon Press.
 • Culling, C. F. A. (1963): Handbook of Histopathological Techniques. London, Butter Worth Co. Ltd.
 • Çağırgan, H. ve O. Yüreklitürk (1996): Kültürü yapılan çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavisi üzerine bir araştırma. Bornova vet. Kontr. ve Araşt. Ens. Md. Derg., 21: 113-122.
 • Frerichs, G. N. and R. J. Roberts (1989): The bacteriology of teleost, p. 320- 336. R. J. Roberts [ed.], Fish Pathology. London, Baillière Tindall.
 • Grizes, L., R. Ceusters, F. Ollevier (1991): The use of API 20E for the identification of Vibrio anguillarum and V. ordalii. J. of Fish Diseases, 14: 359-365.
 • Korun, J, (2004): Kültür levrek balıklarında (Dicentrarchus labrax L.) vibriosis ve pasteurellosis’in bazı diagnostik kitler ve laboratuvar yöntemleri ile teşhisi üzerinde bir çalışma. Fen Bil. Enst., İstanbul Üniv., 143 s.
 • Kubilay, A. and G. Uluköy (2004): First isolation of Staphylococcus epidermidis from cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) in Turkey. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 24(3): 137-143.
 • NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standard of Antimicrobial Susceptibility) (2003): Performance Standards for Antimicrobial Disc Susceptibility Tests: Approved Standard-Eighth Edition. NCCLS Document M2-A8, Pennsylvania, Wayne.
 • Noga, E. J (2000): Fish Disease, Diagnosis and Treatment. Ames, First Iowa State University Press Edition.
 • Romalde, J. L., B. Magariños, B. Fouz, I. Bandín, S. Nşñez, A. E., and
 • Toranzo A. E (1995): Evaluation of BIONOR Mono-kits for rapid detection of bacterial fish pathogens. Dis. aquat. Org., 21: 25-34.
 • Schneider, J. and G. Rheinheimer, G (1988): Isolations Methods, p. 73-95, Methods in Aquatic Bacteriology, Chiester, England, John Wiley and Sons Ltd.
 • Stavric, S. and B. Buchanan (1995): The isolation and enumaration of Vibrio vulnificus from fish and seafoods, Laboratory Procedure, MFLP-73, Health Protection Branch, Ottowa, Government of Canada.
 • Tanrıkul, T. T., H. Çağırgan, E. Tokşen (2004): Levrek’lerden (Dicentrarchus labrax L. 1758) İzole Edilen Vibrio Türlerinin API 20E Yöntemiyle İdentifikasyonu. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4):243-247.
 • Thornley, M (1960): The differantiation of Pseudomonas from other Gram- negative bacteria on the basis of arginine metabolism, J. Appl. Bacteriol., 23: 37-52.
 • Timur, G. and J. Korun (2004): First outbreak of vibriosis in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18(18): 1-9.
 • Toranzo, A. E. and J. L. Barja (1990): A review of the taxonomy and seroepizootiology of Vibrio anguillarum, with special reference to aquaculture in the northwest of Spain. Dis. aquat. Org., 9: 73-82.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Jale KORUN

Publication Date June 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA Korun, J. (2006). Kültürü Yapılan Çipuralarda (Sparus aurata L.) Görülen Listonella anguillarum Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (2) , 259-263 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5015/67982