BibTex RIS Kaynak Göster

A study on some physical and chemical properties of Kürk Stream discharging into Lake Hazar.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 353 - 358, 01.12.2008

Öz

Kaynakça

 • Allan, J.D. 1995. Stream Ecology Structure and Function of Running Waters. Kluwer Academic Publishers, London, 388p.
 • Anonim. 1988. Türk Çevre Mevzuatı. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, 847s.
 • APHA, AWWA, WEF. 1985. Standart Methods for Examination of Water and Wastewater, 16th edition. American Public Health Assosiciation, Washington, 1268p.
 • Bartram, J., R. Ballance. 1996. Water Quality Monitoring. Spon Pres, London, 383p.
 • Bordalo, A.A., W. Nilsumranchit, and K. Chalermwat. 2001. Water quality and uses of the Bangpakong River (Eastern Thailand). Water Research, 35 (15), 3635-3642.
 • Egemen, Ö., U. Sunlu, 1999. Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 147s.
 • Ely, E. 2003. Measuring streamflow: How much, how fast the volunteer monitor. The National Newslater of Volunteer Watershed Monitoring, 15, 2, 18-22.
 • Günek, H., A. Yiğit. 1995. Hazar Gölü havzasının hidrografik özellikleri. I. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, Çağ Ofset, Elazığ, 91-103.
 • Gwynne, B.A. 1993. Investigation of water quality conditions in the Shasta River Siskiyou County. California Regional Water Quality Control Board North Coast Region, 26p.
 • HDC. 2003. Water Quality Parameters. Chemical and Physical Factors Influencing Water Quality in Rivers and Streams, Hauraki District Council, 38p.
 • Hem, J.D. 1985. Study and Interpretation of the Chemical Characteristicsof Natural Water. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2254, 263p.
 • Jain, C.K. 2002. A hydro-chemical study of a mountainous watershed: The Ganga, India. Water Research, 36, 1262-1274.
 • Jonnalagadda, S.B., G. Mhere. 2001. Water quality of the Odzi River in the Eastern Highlands of Zimbabwe. Water Research, 35(10), 2371-2376.
 • Kaya, N., M. Öztürk. 2002. Hazar Gölü’nü besleyen büyük derelerin taşkın hidrograflarının belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 2, 97-104.
 • Oblinger, C.J., T.F. Cuffney, M.R. Meador, and R.G. Garrett. 2002. Water- Quality and Physical Characteristics of Streams in the Treyburn Development Area of Falls Lake Watershed. North Carolina,1994-1998, U.S. Geological Survey Water Resources Investigations Report 02-4046, 80p.
 • O'Neill, H.J., M. McKim, J. Allen, and J. Choate. 1994. Monitoring Surface Water Quality: A Guide for Citizens. Students and Communities in Atlantic Canada, Canada-New Brunswick Water/Economy Arrangement, 101p.
 • Özdemir, M.A. 1995. Hazar Gölü (Elazığ) havzasının jeomorfolojisi ve gölün oluşumu, I. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, Çağ Ofset, Elazığ, 121-148.
 • Peavy, H.S., D.R. Rowe, and G. Tchobanoglous. 1985. Environmental Engineering. McGraw-Hill Book Company, New York, 699p.
 • Perona, E., I. Bonilla, and P. Mateo. 1999. Spatial and temporal changes in water quality in a Spanish river, The Science of the Total Environment, 241, 75-90.
 • Radtke, D.B., F.D. Wilde, J.V. Davis, and T.J. Popowski. 1998. Alkalinity and Acid Neutralizing Capacity. In: National Field Manuel for the Collection of Water Quality Data (F.D. Wilde and D.B. Radtke, eds.), U.S. Geological Survey TWRI Book 9, Handbooks for Water-Resources Investigations, Chapter 6.6, 33p.
 • Risch, M.R. 2004. Chemical and Biological Quality of Surface Water at the U.S. Army Atterbury Reserve Forces Training Area Near Edinburgh, Indiana. Semptember 2000 through July 2001, Geological Survery Water-Resources Investigations Report 03-4149, 87p.
 • Sağıroğlu, A., B. Çetindağ. 1995. Hazar Gölü’nün Kürk ve Mogal derelerinden kaynaklanan şiltleşmesi, I. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, Çağ Ofset, Elazığ, 33-39.
 • Samsunlu, A. 1999. Çevre Mühendisliği Kimyası. Sam-Çevre Teknolojileri Merkezi yayınları, Ankara, 396s.
 • Sinokrot, B.A., J.S. Gulliver. 2000. In-stream flow impact on river water temperatures. Journal of Hydraulic Research, 38, 5, 339-350.
 • Şen, B. 1998. Su kalitesinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Su Kirliliği Hizmetiçi Eğitim semineri Notları, Elazığ, 57-64.
 • Taşdemir, M., Z.L. Göksu. 2001. Asi Nehri’nin (Hatay-Türkiye) bazı su kalite özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18,1-2, 55-64.
 • USEPA. 1997. Volunteer Stream Monitoring: A Methods Manual. United States Environmental Protection Agency, Office of Water 4503F, Washington, EPA 841-B–97–003.
 • USEPA. 1999. Turbidity in Source Water. United States Environmental Protection Agency, Washington, 13p.
 • Varga, P., M. Abraham, J. Simor. 1990. Water quality of the Danube in Hungary and its major determining factors. In: M. Miloradov (ed.), Water Pollution Control in The Danube Basin, Water Science and Tecnology, 22, 5, 113-118.
 • Varol, M. 2004. Hazar Gölü’ne Dökülen Behrimaz Çayı’nın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 109s.
 • Vhevha, I., J. Ndamba, and S. Mtetwa. 2000. Changes in river water quality with increasing distance from site of wasteater use. 1st WARFSA/WaterNet Symposium: Sustainable Use of Water Resources, Maputo, 1-9.
 • Wetzel R.G., G.E. Likens. 1991. Limnological Analyses. 2th edition, Spinger Verlag, New York, 391p.

Hazar Gölü'ne Dökülen Kürk Çayı'nın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 353 - 358, 01.12.2008

Öz

Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli yüzey su kaynaklarından Hazar Gölü’ne dökülen başlıca akarsulardan Kürk Çayı’nın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Aralık 2004-Kasım 2005 tarihleri arasında araştırılmıştır. Kürk Çayı üzerinde kaynaktan mansaba doğru belirlenen beş istasyondan ayda bir kez olmak üzere su örnekleri alınmıştır. Su kalite parametrelerinden akım, su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, bulanıklık, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, toplam alkalinite ve klorür değerleri her bir istasyon için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Kürk Çayı’nın hafif alkali karakterde su özelliğinde olduğu tespit edilmiştir. Kıta içi su kaynakları için belirlenen kalite kriterleri dikkate alındığında, Kürk Çayı’nın klorür değerleri bakımından II. sınıf (az kirli su) ve diğer parametreler açısından ise I. sınıf (yüksek kaliteli su) su özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Kürk Çayı’nın fiziksel ve kimyasal özellikleri, akarsu havzasının jeomorfolojisine ve yatağının morfometrik özelliklerinin yanı sıra akarsuyun akış hızına ve taşıdığı su miktarına bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Kürk Çayı’nın göle taşıdığı su miktarı 11.435.040 m3 yıl-1’dir

Kaynakça

 • Allan, J.D. 1995. Stream Ecology Structure and Function of Running Waters. Kluwer Academic Publishers, London, 388p.
 • Anonim. 1988. Türk Çevre Mevzuatı. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, 847s.
 • APHA, AWWA, WEF. 1985. Standart Methods for Examination of Water and Wastewater, 16th edition. American Public Health Assosiciation, Washington, 1268p.
 • Bartram, J., R. Ballance. 1996. Water Quality Monitoring. Spon Pres, London, 383p.
 • Bordalo, A.A., W. Nilsumranchit, and K. Chalermwat. 2001. Water quality and uses of the Bangpakong River (Eastern Thailand). Water Research, 35 (15), 3635-3642.
 • Egemen, Ö., U. Sunlu, 1999. Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 147s.
 • Ely, E. 2003. Measuring streamflow: How much, how fast the volunteer monitor. The National Newslater of Volunteer Watershed Monitoring, 15, 2, 18-22.
 • Günek, H., A. Yiğit. 1995. Hazar Gölü havzasının hidrografik özellikleri. I. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, Çağ Ofset, Elazığ, 91-103.
 • Gwynne, B.A. 1993. Investigation of water quality conditions in the Shasta River Siskiyou County. California Regional Water Quality Control Board North Coast Region, 26p.
 • HDC. 2003. Water Quality Parameters. Chemical and Physical Factors Influencing Water Quality in Rivers and Streams, Hauraki District Council, 38p.
 • Hem, J.D. 1985. Study and Interpretation of the Chemical Characteristicsof Natural Water. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2254, 263p.
 • Jain, C.K. 2002. A hydro-chemical study of a mountainous watershed: The Ganga, India. Water Research, 36, 1262-1274.
 • Jonnalagadda, S.B., G. Mhere. 2001. Water quality of the Odzi River in the Eastern Highlands of Zimbabwe. Water Research, 35(10), 2371-2376.
 • Kaya, N., M. Öztürk. 2002. Hazar Gölü’nü besleyen büyük derelerin taşkın hidrograflarının belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 2, 97-104.
 • Oblinger, C.J., T.F. Cuffney, M.R. Meador, and R.G. Garrett. 2002. Water- Quality and Physical Characteristics of Streams in the Treyburn Development Area of Falls Lake Watershed. North Carolina,1994-1998, U.S. Geological Survey Water Resources Investigations Report 02-4046, 80p.
 • O'Neill, H.J., M. McKim, J. Allen, and J. Choate. 1994. Monitoring Surface Water Quality: A Guide for Citizens. Students and Communities in Atlantic Canada, Canada-New Brunswick Water/Economy Arrangement, 101p.
 • Özdemir, M.A. 1995. Hazar Gölü (Elazığ) havzasının jeomorfolojisi ve gölün oluşumu, I. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, Çağ Ofset, Elazığ, 121-148.
 • Peavy, H.S., D.R. Rowe, and G. Tchobanoglous. 1985. Environmental Engineering. McGraw-Hill Book Company, New York, 699p.
 • Perona, E., I. Bonilla, and P. Mateo. 1999. Spatial and temporal changes in water quality in a Spanish river, The Science of the Total Environment, 241, 75-90.
 • Radtke, D.B., F.D. Wilde, J.V. Davis, and T.J. Popowski. 1998. Alkalinity and Acid Neutralizing Capacity. In: National Field Manuel for the Collection of Water Quality Data (F.D. Wilde and D.B. Radtke, eds.), U.S. Geological Survey TWRI Book 9, Handbooks for Water-Resources Investigations, Chapter 6.6, 33p.
 • Risch, M.R. 2004. Chemical and Biological Quality of Surface Water at the U.S. Army Atterbury Reserve Forces Training Area Near Edinburgh, Indiana. Semptember 2000 through July 2001, Geological Survery Water-Resources Investigations Report 03-4149, 87p.
 • Sağıroğlu, A., B. Çetindağ. 1995. Hazar Gölü’nün Kürk ve Mogal derelerinden kaynaklanan şiltleşmesi, I. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, Çağ Ofset, Elazığ, 33-39.
 • Samsunlu, A. 1999. Çevre Mühendisliği Kimyası. Sam-Çevre Teknolojileri Merkezi yayınları, Ankara, 396s.
 • Sinokrot, B.A., J.S. Gulliver. 2000. In-stream flow impact on river water temperatures. Journal of Hydraulic Research, 38, 5, 339-350.
 • Şen, B. 1998. Su kalitesinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Su Kirliliği Hizmetiçi Eğitim semineri Notları, Elazığ, 57-64.
 • Taşdemir, M., Z.L. Göksu. 2001. Asi Nehri’nin (Hatay-Türkiye) bazı su kalite özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18,1-2, 55-64.
 • USEPA. 1997. Volunteer Stream Monitoring: A Methods Manual. United States Environmental Protection Agency, Office of Water 4503F, Washington, EPA 841-B–97–003.
 • USEPA. 1999. Turbidity in Source Water. United States Environmental Protection Agency, Washington, 13p.
 • Varga, P., M. Abraham, J. Simor. 1990. Water quality of the Danube in Hungary and its major determining factors. In: M. Miloradov (ed.), Water Pollution Control in The Danube Basin, Water Science and Tecnology, 22, 5, 113-118.
 • Varol, M. 2004. Hazar Gölü’ne Dökülen Behrimaz Çayı’nın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 109s.
 • Vhevha, I., J. Ndamba, and S. Mtetwa. 2000. Changes in river water quality with increasing distance from site of wasteater use. 1st WARFSA/WaterNet Symposium: Sustainable Use of Water Resources, Maputo, 1-9.
 • Wetzel R.G., G.E. Likens. 1991. Limnological Analyses. 2th edition, Spinger Verlag, New York, 391p.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent Şen

Selami Gölbaşı

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Şen, B. ., & Gölbaşı, S. . (2008). Hazar Gölü’ne Dökülen Kürk Çayı’nın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(4), 353-358.