BibTex RIS Kaynak Göster

First observations on the aquatic fauna inhabiting freshwaters ponds of Turkish Republic of Northern Cyprus.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 347 - 351, 01.12.2008

Öz

Kaynakça

 • Anonim. 1988. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete.
 • Atatür, M.K., B. Göçmen. 2001. Kuzey Kıbrıs’ın Kurbağa ve Sürüngenleri. E.Ü. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 170, 63 s.
 • Balık, S. 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Fak. İlmi Rap. Ser. No:236, 69 s.
 • Balık, S. 1988. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi İçsu Balıkları Üzerinde Sistematik ve Zoocoğrafik Araştırmalar. DOĞA, TU Zooloji 12(2), 156-179.
 • Balvay, G. 1977. Determination des larves de Chaoborus (Diptera, Chaoboridae). Rencontrees en France, Ann Hydrobiol 8(1): 27-32.
 • Baran, İ., M.K. Atatür. 1998. Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), T.C. Çevre Bakanlığı Yayını, 214 s.
 • Bertrand, H. 1954. Les Insectes Aquatiques D’Europe (Genres, Larves, Nymphes, Images). Volume I, 556 p.
 • Bronstein, Z.S. 1947. Ostracodes des Eaux Douces. Institut Zoologique de L’Academiedes Sciences de l’URSS, Nouvelle Serie, 31, 1-339.
 • Demirsoy, A. 1997. Yaşamın Temel Kuralları Entomoloji. Cilt-II, Kısım II, V. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Beytepe- Ankara, 941 s.
 • Egemen, Ö., U. Sunlu. 1999. Su Kalitesi (3. Baskı). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, Bornova-İzmir, 148 s.
 • Epler, J.H. 1995. Identification Manual for the Larval Chironomidae (Diptera) of Florida. State of Florida Department of Environmental Protection Division of Water Facilities Tallahassee. 110 p.
 • Flössner, D. 1972. Krebstiere, Crustacea. Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fischlause, Branchiura. Tierwelt Deutschlands, 60. Teil, Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 501 pp.
 • Geldiay, R., S. Balık. 1999. Türkiye Tatlısu Balıkları (III. Baskı). E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yayınları No: 46, 532 s.
 • Golterman H. L. 1971. Methods for Chemical Analysis of Fresh Waters. IBP Handbook No:8, Blackwell Scientific Publication, Oxford, pp:166.
 • Göçmen, B. and W. Böhme. 2002. New evidence for the occurence of the Dice Snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) on Cyprus. Zoology in the Middle East 27: 29-34.
 • Göçmen, B., C.V. Tok, U. Kaya, M. Tosunoğlu. 1996. Kuzey Kıbrıs’ın Herpetofaunası Hakkında Bir Ön Çalışma Raporu. Tr. J. of Zoology 20 (suppl.):161-176.
 • Henderson, P.A. 1990. Freshwater Ostracods. Synopses of the British Fauna (New Series) Edited by Doris M. Kermack and R.S.K. Barnes No. 42, 228 p.
 • Klink, A.G. and H.K.M. Moller Pilot. 2003. Chironomidae larvae. Key to the Higher Taxa and Species of the Lowlands of Northwestern Europe. World Biodiversity Database, CD-ROM Series. Expert Center for Taxonomic Identification, University of Amsterdam.
 • Korovchinsky, N.M. 1992. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Sididae & Holopediidae (Crustacea: Daphniiformes). No:3, SPB Academic Publishing. 82 pp.
 • Koste, W. 1978. Rotatoria. Überordnung Monogononta. I. Textband, 650, II. Tafelband, 234, Gebrüderssontrager, Berlin.
 • Reddy, Y.R. 1994. Copepoda: Calanoida: Diaptomidae, Key to the Genera Heliodiaptomus, Allodiaptomus, Neodiaptomus, Phyllodiaptomus, Eodiaptomus, Arctodiaptomus and Sinodiaptomus. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World, SPB Academic Publishing, 5: 221 pp.
 • Ris, F. 1961. Die Süsswasserfauna Deutschlands, Heft 9: Odonata. Verlag Von Gustav Fischer, Jena, 67 pp.
 • Roberts, R.J. 1989. Fish pathology. Baillierentidall, London, 318 p.
 • Ruttner-Kolisko, A. 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binnengenwasser, Volume XXVI/I, Suplement, 144.
 • Rylov, V.M. 1963. Fauna of U.S.S.R. Crustacea Vol. III, No: 3, Freshwater Cyclopoida., I.P.S.T. Jerusalem, 314 pp.
 • Segers, H. 1995. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Vol.2: The Lecanidae. No:6, SPB Academic Publishing, 223 pp.
 • Smirnov, N.N. 1974. Fauna of U.S.S.R. Crustacea. Vol I, No: 2, Chydoridae. I.P.S.T. Jerusalem, 644 pp.
 • Smirnov, N.N. 1992. The Macrothricidae of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing bv, 143 pp.
 • Şahin, Y. 1991. Türkiye Chironomidae Potamofaunası. Tübitak, TBAG-869 nolu proje, 88 s.
 • Tanatmış, M. 1993. Sakarya Nehir Sistemi Ephemeroptera Limnofaunasının Tesbiti ve Yayılışları. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı (Doktora Tezi), 145 pp.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlı Su Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, 347 - 351, 01.12.2008

Öz

16–22 Haziran 2002 tarihleri arasında düzenlenen bir araştırma gezisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 12 göletten biyolojik örnekler toplanmış ve bazı fiziko-kimyasal özellikleri saptanmıştır. Taksonomik incelemeler sonucunda 24 Rotifera, 16 Crustacea, 18 Insecta, 3 Balık ve 1 Amfibi olmak üzere toplam 62 takson tayin edilmiştir. Rana ridibunda dışında saptanan türler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ilk kez bildirilmektedir

Kaynakça

 • Anonim. 1988. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete.
 • Atatür, M.K., B. Göçmen. 2001. Kuzey Kıbrıs’ın Kurbağa ve Sürüngenleri. E.Ü. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 170, 63 s.
 • Balık, S. 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Fak. İlmi Rap. Ser. No:236, 69 s.
 • Balık, S. 1988. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi İçsu Balıkları Üzerinde Sistematik ve Zoocoğrafik Araştırmalar. DOĞA, TU Zooloji 12(2), 156-179.
 • Balvay, G. 1977. Determination des larves de Chaoborus (Diptera, Chaoboridae). Rencontrees en France, Ann Hydrobiol 8(1): 27-32.
 • Baran, İ., M.K. Atatür. 1998. Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), T.C. Çevre Bakanlığı Yayını, 214 s.
 • Bertrand, H. 1954. Les Insectes Aquatiques D’Europe (Genres, Larves, Nymphes, Images). Volume I, 556 p.
 • Bronstein, Z.S. 1947. Ostracodes des Eaux Douces. Institut Zoologique de L’Academiedes Sciences de l’URSS, Nouvelle Serie, 31, 1-339.
 • Demirsoy, A. 1997. Yaşamın Temel Kuralları Entomoloji. Cilt-II, Kısım II, V. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Beytepe- Ankara, 941 s.
 • Egemen, Ö., U. Sunlu. 1999. Su Kalitesi (3. Baskı). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, Bornova-İzmir, 148 s.
 • Epler, J.H. 1995. Identification Manual for the Larval Chironomidae (Diptera) of Florida. State of Florida Department of Environmental Protection Division of Water Facilities Tallahassee. 110 p.
 • Flössner, D. 1972. Krebstiere, Crustacea. Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fischlause, Branchiura. Tierwelt Deutschlands, 60. Teil, Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 501 pp.
 • Geldiay, R., S. Balık. 1999. Türkiye Tatlısu Balıkları (III. Baskı). E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yayınları No: 46, 532 s.
 • Golterman H. L. 1971. Methods for Chemical Analysis of Fresh Waters. IBP Handbook No:8, Blackwell Scientific Publication, Oxford, pp:166.
 • Göçmen, B. and W. Böhme. 2002. New evidence for the occurence of the Dice Snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) on Cyprus. Zoology in the Middle East 27: 29-34.
 • Göçmen, B., C.V. Tok, U. Kaya, M. Tosunoğlu. 1996. Kuzey Kıbrıs’ın Herpetofaunası Hakkında Bir Ön Çalışma Raporu. Tr. J. of Zoology 20 (suppl.):161-176.
 • Henderson, P.A. 1990. Freshwater Ostracods. Synopses of the British Fauna (New Series) Edited by Doris M. Kermack and R.S.K. Barnes No. 42, 228 p.
 • Klink, A.G. and H.K.M. Moller Pilot. 2003. Chironomidae larvae. Key to the Higher Taxa and Species of the Lowlands of Northwestern Europe. World Biodiversity Database, CD-ROM Series. Expert Center for Taxonomic Identification, University of Amsterdam.
 • Korovchinsky, N.M. 1992. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Sididae & Holopediidae (Crustacea: Daphniiformes). No:3, SPB Academic Publishing. 82 pp.
 • Koste, W. 1978. Rotatoria. Überordnung Monogononta. I. Textband, 650, II. Tafelband, 234, Gebrüderssontrager, Berlin.
 • Reddy, Y.R. 1994. Copepoda: Calanoida: Diaptomidae, Key to the Genera Heliodiaptomus, Allodiaptomus, Neodiaptomus, Phyllodiaptomus, Eodiaptomus, Arctodiaptomus and Sinodiaptomus. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World, SPB Academic Publishing, 5: 221 pp.
 • Ris, F. 1961. Die Süsswasserfauna Deutschlands, Heft 9: Odonata. Verlag Von Gustav Fischer, Jena, 67 pp.
 • Roberts, R.J. 1989. Fish pathology. Baillierentidall, London, 318 p.
 • Ruttner-Kolisko, A. 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binnengenwasser, Volume XXVI/I, Suplement, 144.
 • Rylov, V.M. 1963. Fauna of U.S.S.R. Crustacea Vol. III, No: 3, Freshwater Cyclopoida., I.P.S.T. Jerusalem, 314 pp.
 • Segers, H. 1995. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Vol.2: The Lecanidae. No:6, SPB Academic Publishing, 223 pp.
 • Smirnov, N.N. 1974. Fauna of U.S.S.R. Crustacea. Vol I, No: 2, Chydoridae. I.P.S.T. Jerusalem, 644 pp.
 • Smirnov, N.N. 1992. The Macrothricidae of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing bv, 143 pp.
 • Şahin, Y. 1991. Türkiye Chironomidae Potamofaunası. Tübitak, TBAG-869 nolu proje, 88 s.
 • Tanatmış, M. 1993. Sakarya Nehir Sistemi Ephemeroptera Limnofaunasının Tesbiti ve Yayılışları. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı (Doktora Tezi), 145 pp.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman Balık

M. Ruşen Ustaoğlu

Didem Özdemir Mis

Cem Aygen

Ayşe Taşdemir

Ali İlhan

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Balık, S. ., Ustaoğlu, M. R. ., Mis, D. Ö. ., Aygen, C. ., vd. (2008). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlı Su Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(4), 347-351.