BibTex RIS Kaynak Göster

Changing with time of Oligochaeta fauna and some physicochemical features of Çorlu stream (Tekirdağ).

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, - 2, 01.12.2008

Öz

Kaynakça

 • Arslan, P.N. 1998. Naididae (Oligochaeta) Sakarya NehirPotamofaunası’nın Taksonomik ve Zoocoğrafik İncelenmesi, (Doktora Tezi), Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi), 116s.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H. M. Sarı. 1999. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Bornova-İzmir, Cilt No:16, Sayı 3-4, 289-299.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, Ö. Egemen, S. Cirik, R. Eltem, H.M. Sarı, A.G. Elbek, Y. Güner, G. Özdemir, D. Özdemir Mis, Y. Köksal, C. Aygen, M. Özbek, A. Taşdemir, S. Yıldız, A. İlhan, E.T. Topkara, H. Sömek, A. Kaymakçı. 2002. Yuvarlakçay (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi)’ in Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi. Bornova-İzmir. 182 s.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, , M. Özbek, S. Yıldız, A. Taşdemir, A. İlhan. 2006. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk-İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1-2):61-65.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, Ö. İmamoğlu, Ö. Akkoyun. 2000. Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla)’ın Fizik-Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi. Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül, Sinop, 249-265.
 • Brinkhurst, R. O. 1971. A Guide for the Identification of British Aquatic Oligochaeta, Freshwater Bio. Ass. Sci. Pub. No: 22.
 • Brinkhurst, R.O. 1978. Limnofauna Europaea, IIIies J., Gustav Fisher Verlag, Stutgart, pp: 139-147.
 • Brinkhurst, R. O., and B.G.M., Jamieson. 1971. Aquatic Oligochaeta of the World. University of Toronto Press, Toronto. 860 pp.
 • Brinkhurst, R. O., and M. J., Wetzel. 1984. Aquatic Oligochaeta of the World: Supplement, A Catalogue of New Freshwater Species, Descriptions and Revisions, No: 44, Canadian Technical Report of Hydrography and Ocean Sciences, Canada, Pp: 101.
 • Çamur-Elipek, B. 2002. Terkos Gölü Bentik Makroomurgasızlarının Nitel ve Nicel Dağılımları, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü, (Doktora Tezi), 95 s.
 • Çamur-Elipek, B., N. Arslan, T. Kırgız, and B., Öterler. 2006. Benthic macrofauna in Tunca River (Turkey) and their relationship with environmental variables Acta hydrochim.hydrobiol.2006, 34, 360-366.
 • Çapraz, S., and N. Arslan. 2005. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Aksu Stream (Antalya), Turkish Journal of Zoology, 29:229-236.
 • Çetinkaya, O., M. Sarı, F. Şen, M. Arabacı, H.A. Duyar. 1994. Van Gölü’ne Dökülen Karasu Çayı’nın Limnolojik Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 151-168.
 • Doğan, M., M. Saylak. 2000. Su Kimyası, Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 120; Kayseri - 132-150.
 • Egemen, Ö., U. Sunlu. 1999. Su Kalitesi. Ege Üniv., Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 14, İzmir.
 • Karacaoğlu, D. 2006. Bursa, Emet Çayı’nın Epipelik Diyatomeleri ve Bentik Omurgasızlarının İlişkilendirilmesi ile Kirlilik Düzeyinin Saptanması, (Doktora Tezi), Biyoloji Anabilim Dalı, 300 s.
 • Kathman, R.D., and R.O. Brinkhurst. 1998. Guide to The Freshwater Oligochaetes of North America, Aquatic Resources Center, Tennessee, USA, 264 pp.
 • Kazancı, N., S. Girgin, , M. Dügel, D., Oğuzkurt. 1997. Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biyotik İndeks Yöntemi. Türkiye İç Suları Araştırma Dizisi: II., Ankara, 100s.
 • Kazancı, N., and S. Girgin. 1998. Distribution of Oligochaeta species as bioindicators of organic pollution in Ankara Stream and their use in biomonitoring, Tr. J.of Zoology, 22, pp: 83-87.
 • Kazancı, N., and M. Dügel. 2000. An Evaluation of the Water Quality of Yuvarlakçay Stream, in the Köyceğiz-Dalyan Protected Area, SW Turkey, Turk J Zoology, 24, 69-80.
 • Kırgız, T., H. Güher. 1992. Trakya Bölgesinde Sazlıdere ve Çorlu Derelerinin Bentik Faunası Üzerinde Kirliliğin Etkileri, II Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu 5 – 7 Kasım1992, Ankara 83 – 92.
 • Kırgız, T., B. Çamur-Elipek, and N. Arslan. 2005. Preliminary study of Enchytraeidae (Oligochaeta) in the Tunca River (Thrace, Turkey). Proc. Estonian Acad.Sci.Biol.Ecol.54 (4):310-314.
 • Klemm, D. J. 1985. A guide to the freshwater Annelida (Polychaeta, naidid and tubificid Oligochaeta and Hirudinea) of North America: Dubuque, Iowa, Kendall Hunt Publishing Company.
 • Kökmen, S. 2006. Uluabat (Apolyont) Gölü Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası (Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 174 s.
 • Loden, L. 1974. Predation by Chironomidae (Diptera) larvae on Oligochaetes Aquatic Control, Inc. R. R.. 5:156-159.
 • Milligian, M. R. 1997. Identification Manual for The Aquatic Oligochaeta of Florida Volume I Freshwater Oligochaetes. State of Florida Department of Environmental Protection Tallahassee, Florida, 187 pp.
 • Öntürk, T., N. Arslan. 2003. A preliminary study for determination on the Oligochaeta and Chironomidae fauna of Gümüş Stream (Mardin- Kızıltepe) in: XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, pp. 82-86.
 • SKKY. (2004). Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 31 Aralık 2004, Sayı: 25687.
 • Sperber, C. 1948. A Taxonomical Study of the Naididae. Zool. Bidrag, Uppsala Bd, 28: 1-296.
 • Sperber, C. 1950. A Guide for the Determination of European Naididae, Zoology Bidrag, Uppsala Bd, 29: 45 – 78.
 • Şentürk, E. 1981. Gümüldür Deresi ile Ona Bağlı Kaynak ve Göletlerde Yaşayan Bentik Faunanın Sistematik ve Ekolojik Yönden Araştırılması. E.Ü., Fen Fakültesi, (Lisans Tezi). 30s.
 • Tan, A. 2006. Atık sularda bazı kirlilik parametrelerinin incelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), 85 s.
 • Tanatmış, M. 1989. Enne Çayı (Porsuk Irmağı) Omurgasız Limnofaunası ile İlgili Ön Çalışmalar. A. Ü. Fen. Ed. Fak. Der., Eskişehir, C.1, S:2.
 • Taş, M. 2008. Sazlıdere Deresi (Edirne) Oligochaeta Faunası ve Mevsimsel Dinamiği (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , 151 s.
 • Timm, T. 1970. On the Fauna of Estonian Oligochaeta. Pedobiologia, Bd. 10,52-78.
 • Timm, T. 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturnalist’s Handbooks 1, Tart- Tallinn, 208 pp.
 • Wetzel, M.J., R.D., Kathman, S.V. Fend, and K.A. Coates. 2000. Taxonomy, systematics, and ecology of freshwater Oligochaeta. Workbook prepared for North American Benthological Society Technical Workshop, 48th Annual Meeting, Keystone Resort, CO. 120 pp. + app.
 • Yıldız, S., M.R. Ustaoğlu, and S. Balık. 2007. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Yuvarlak Stream (Köyceğiz-Turkey) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7(1): 1-6.

Çorlu Deresi'nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 4, - 2, 01.12.2008

Öz

Bu çalışma, Meriç-Ergene havzası akarsu sisteminin önemli bir parçası olan Çorlu Deresi’nin Oligochaeta faunasını ve bazı fizikokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 1990–1991 yılları arasında mevsimsel olarak yapılan örnekleme sonucunda 4’ ü Tubificidae ve 5’ i Naididae olmak üzere toplam 9 Oligoket türü teşhis edilmiştir. Ayrıca, kentsel ve sanayi atıkları ile yoğun kirlilik baskısı altında olduğu gözlemlenen derenin bazı fizikokimyasal özellikleri de (pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, Biyolojik ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı) belirlenmiştir. Kirlilik düzeyinin ve oligoket tür kompozisyonunun zaman içerisindeki değişimini gözlemlemek amacıyla 2008 yılında yapılan bir örneklemeyle oligoket örneklerinin yanı sıra su analizleri de (pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, nitrit, nitrat, sülfat, fosfat, H2S, Askıda Katı Madde) yapılarak, bu iki çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Buna göre tür sayısının 4’e indiği ve bazı fizikokimyasal değerler açısından su kalitesinin daha da düştüğü belirlenmiştir

Kaynakça

 • Arslan, P.N. 1998. Naididae (Oligochaeta) Sakarya NehirPotamofaunası’nın Taksonomik ve Zoocoğrafik İncelenmesi, (Doktora Tezi), Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi), 116s.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H. M. Sarı. 1999. Kuzey Ege Bölgesi’ndeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Bornova-İzmir, Cilt No:16, Sayı 3-4, 289-299.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, Ö. Egemen, S. Cirik, R. Eltem, H.M. Sarı, A.G. Elbek, Y. Güner, G. Özdemir, D. Özdemir Mis, Y. Köksal, C. Aygen, M. Özbek, A. Taşdemir, S. Yıldız, A. İlhan, E.T. Topkara, H. Sömek, A. Kaymakçı. 2002. Yuvarlakçay (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi)’ in Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi. Bornova-İzmir. 182 s.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, , M. Özbek, S. Yıldız, A. Taşdemir, A. İlhan. 2006. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk-İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1-2):61-65.
 • Barlas, M., F. Yılmaz, Ö. İmamoğlu, Ö. Akkoyun. 2000. Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla)’ın Fizik-Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi. Su Ürünleri Sempozyumu 20-22 Eylül, Sinop, 249-265.
 • Brinkhurst, R. O. 1971. A Guide for the Identification of British Aquatic Oligochaeta, Freshwater Bio. Ass. Sci. Pub. No: 22.
 • Brinkhurst, R.O. 1978. Limnofauna Europaea, IIIies J., Gustav Fisher Verlag, Stutgart, pp: 139-147.
 • Brinkhurst, R. O., and B.G.M., Jamieson. 1971. Aquatic Oligochaeta of the World. University of Toronto Press, Toronto. 860 pp.
 • Brinkhurst, R. O., and M. J., Wetzel. 1984. Aquatic Oligochaeta of the World: Supplement, A Catalogue of New Freshwater Species, Descriptions and Revisions, No: 44, Canadian Technical Report of Hydrography and Ocean Sciences, Canada, Pp: 101.
 • Çamur-Elipek, B. 2002. Terkos Gölü Bentik Makroomurgasızlarının Nitel ve Nicel Dağılımları, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü, (Doktora Tezi), 95 s.
 • Çamur-Elipek, B., N. Arslan, T. Kırgız, and B., Öterler. 2006. Benthic macrofauna in Tunca River (Turkey) and their relationship with environmental variables Acta hydrochim.hydrobiol.2006, 34, 360-366.
 • Çapraz, S., and N. Arslan. 2005. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Aksu Stream (Antalya), Turkish Journal of Zoology, 29:229-236.
 • Çetinkaya, O., M. Sarı, F. Şen, M. Arabacı, H.A. Duyar. 1994. Van Gölü’ne Dökülen Karasu Çayı’nın Limnolojik Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 151-168.
 • Doğan, M., M. Saylak. 2000. Su Kimyası, Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 120; Kayseri - 132-150.
 • Egemen, Ö., U. Sunlu. 1999. Su Kalitesi. Ege Üniv., Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 14, İzmir.
 • Karacaoğlu, D. 2006. Bursa, Emet Çayı’nın Epipelik Diyatomeleri ve Bentik Omurgasızlarının İlişkilendirilmesi ile Kirlilik Düzeyinin Saptanması, (Doktora Tezi), Biyoloji Anabilim Dalı, 300 s.
 • Kathman, R.D., and R.O. Brinkhurst. 1998. Guide to The Freshwater Oligochaetes of North America, Aquatic Resources Center, Tennessee, USA, 264 pp.
 • Kazancı, N., S. Girgin, , M. Dügel, D., Oğuzkurt. 1997. Akarsuların Çevre Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biyotik İndeks Yöntemi. Türkiye İç Suları Araştırma Dizisi: II., Ankara, 100s.
 • Kazancı, N., and S. Girgin. 1998. Distribution of Oligochaeta species as bioindicators of organic pollution in Ankara Stream and their use in biomonitoring, Tr. J.of Zoology, 22, pp: 83-87.
 • Kazancı, N., and M. Dügel. 2000. An Evaluation of the Water Quality of Yuvarlakçay Stream, in the Köyceğiz-Dalyan Protected Area, SW Turkey, Turk J Zoology, 24, 69-80.
 • Kırgız, T., H. Güher. 1992. Trakya Bölgesinde Sazlıdere ve Çorlu Derelerinin Bentik Faunası Üzerinde Kirliliğin Etkileri, II Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu 5 – 7 Kasım1992, Ankara 83 – 92.
 • Kırgız, T., B. Çamur-Elipek, and N. Arslan. 2005. Preliminary study of Enchytraeidae (Oligochaeta) in the Tunca River (Thrace, Turkey). Proc. Estonian Acad.Sci.Biol.Ecol.54 (4):310-314.
 • Klemm, D. J. 1985. A guide to the freshwater Annelida (Polychaeta, naidid and tubificid Oligochaeta and Hirudinea) of North America: Dubuque, Iowa, Kendall Hunt Publishing Company.
 • Kökmen, S. 2006. Uluabat (Apolyont) Gölü Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası (Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 174 s.
 • Loden, L. 1974. Predation by Chironomidae (Diptera) larvae on Oligochaetes Aquatic Control, Inc. R. R.. 5:156-159.
 • Milligian, M. R. 1997. Identification Manual for The Aquatic Oligochaeta of Florida Volume I Freshwater Oligochaetes. State of Florida Department of Environmental Protection Tallahassee, Florida, 187 pp.
 • Öntürk, T., N. Arslan. 2003. A preliminary study for determination on the Oligochaeta and Chironomidae fauna of Gümüş Stream (Mardin- Kızıltepe) in: XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, pp. 82-86.
 • SKKY. (2004). Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 31 Aralık 2004, Sayı: 25687.
 • Sperber, C. 1948. A Taxonomical Study of the Naididae. Zool. Bidrag, Uppsala Bd, 28: 1-296.
 • Sperber, C. 1950. A Guide for the Determination of European Naididae, Zoology Bidrag, Uppsala Bd, 29: 45 – 78.
 • Şentürk, E. 1981. Gümüldür Deresi ile Ona Bağlı Kaynak ve Göletlerde Yaşayan Bentik Faunanın Sistematik ve Ekolojik Yönden Araştırılması. E.Ü., Fen Fakültesi, (Lisans Tezi). 30s.
 • Tan, A. 2006. Atık sularda bazı kirlilik parametrelerinin incelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), 85 s.
 • Tanatmış, M. 1989. Enne Çayı (Porsuk Irmağı) Omurgasız Limnofaunası ile İlgili Ön Çalışmalar. A. Ü. Fen. Ed. Fak. Der., Eskişehir, C.1, S:2.
 • Taş, M. 2008. Sazlıdere Deresi (Edirne) Oligochaeta Faunası ve Mevsimsel Dinamiği (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , 151 s.
 • Timm, T. 1970. On the Fauna of Estonian Oligochaeta. Pedobiologia, Bd. 10,52-78.
 • Timm, T. 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturnalist’s Handbooks 1, Tart- Tallinn, 208 pp.
 • Wetzel, M.J., R.D., Kathman, S.V. Fend, and K.A. Coates. 2000. Taxonomy, systematics, and ecology of freshwater Oligochaeta. Workbook prepared for North American Benthological Society Technical Workshop, 48th Annual Meeting, Keystone Resort, CO. 120 pp. + app.
 • Yıldız, S., M.R. Ustaoğlu, and S. Balık. 2007. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Yuvarlak Stream (Köyceğiz-Turkey) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7(1): 1-6.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Menekşe Taş

Timur Kırgız

Naime Arslan

Belgin Çamur-elipek

Hüseyin Güher

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Taş, M. ., Kırgız, T. ., Arslan, N. ., Çamur-elipek, B. ., vd. (2008). Çorlu Deresi’nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(4), 2.