PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of socio-economic structures of employees in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) enterprises in Antalya province, Turkey.

Yıl 2013, Cilt 30, Sayı 4, 161 - 166, 01.12.2013

Öz

Kaynakça

 • Adıgüzel, F., Akay, M., 2005. Tokat İlinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2): 31-40.
 • Avan, S., Soylu, M., 2007. Manyas gölü balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 33 s.
 • Aydın, O., Sayılı, M., 2009. Samsun İlinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2):97-107.
 • Büyükçapar, H.M., Sezer, Ö., 2006. Rize yöresi alabalık işletmelerinin yapısal ve biyo-teknik özellikleri. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): 77-81.
 • Çetin, B., Bilgüven, M., 1991. Güney Marmara Bölgesinde alabalık üretimi yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 180-195 s., İzmir.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M., Ateşşahin, T., 2009. The socio- economic analysis of fishermen Pertek region Keban Dam lake (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2):135-138.
 • Doğan, K., 2009. İznik Gölü (Bursa) gümüş balığı avcılığı yapan tekne sahibi balıkçıların sosyo-ekonomik analizi. Journal of FisheriesSciences.com, 3 (1): 58-67.
 • Doğan, K., Yıldız, M., 2008. Marmara Bölgesi gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik analizi. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences, 23:17-27.
 • Emre, Y., Diler, İ., Sevgili, H., Oskay, D.A., Sayın, C., 2007. Akdeniz Bölgesindeki alabalık işletmelerinin yapısal özelliklerinin incelenmesi (2000-2003). Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı:5-(8):182-188.
 • Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Emre, N., Karaman, S., 2011. Alabalık (Oncorhynchus mykiss) kafes yetiştiriciliğinin mevcut durumuna yönelik bazı değerlendirmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 4(1):119-127.
 • Ergüden, D., Ergüden, S., Öztekin, R., 2007. Seyhan Baraj Gölü (Adana) balıkçı profili durumu. Ulusal Su Günleri 2007. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 447-454.
 • Gümüş, E., Yılmaz, S., 2011. Antalya İli’nde su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve pazarlama durumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKUFEBED), 3:15-31.
 • Kayacı, A., Büyükçapar, H.M., 2011. Kahramanmaraş İlinde karada su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve biyoteknik analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi,14(4):1-6.
 • Karatas, M., Sayılı, M., Koç, B., 2008. Sivas İli gökkuşağı alabalığı isletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD),1(2): 55-61.
 • Kocaman, E.M., Aydın, A., Ayık, Ö., 2002. Erzurum’da faaliyet gösteren alabalık isletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(3-4):319-327.
 • Rad, F., Köksal, G., 2001. Türkiye’deki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) isletmelerinin yapısal ve biyo-teknik analizi. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 25: 567-575.
 • TÜİK., 2011. Su ürünleri istatistikleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. http://www.tuik.gov.tr, Erişim Eylül 2012.
 • Soylu, M., 1989. Marmara Bölgesi’nde tatlı su ürünleri üreten işletmelerin yapısal analizi. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences,3(1-2):79-96.
 • Ünal, V., Franquesa, R., 2010. A comparative study of socio-economic indicators and viability in small-scale fisheries of six districts along the Turkish coasts. Journal of Applied Ichthyology, 26: 26-34. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01346.x.
 • Uzmanoglu, S., Soylu, M., 2012. Yeni Kapuzlı Baraj Gölü balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı (in Turkish with English abstract). Ege Journal of doi:10.12714/egejfas.2013.29.4.05. Sciences, 29(4):175-179.
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Da,l A., Yılmaz, C., 2000. Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi. IV.Su Ürünleri Sempozyumu, 639-663s.
 • Yıldız, M., Ener, Y., Doğan, K., 2008. Marmara Bölgesi gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinin yapısal, teknolojik ve verimlilik analizleri. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences, 23(1):1-16.
 • Yiğit, H., Soylu, M., Uzmanoğlu, S., 2009. Fisherman profile of the lakes in Sakarya province. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences, 24 (2): 9-23.
 • Zengin, M., Tabak, İ., 1997. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki balık işletmelerinin yapısal özellikleri. Akdeniz Balıkçılık Kongresi 9-11 Nisan 1997, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, 1997, s. 451-461, İzmir.

Antalya ilindeki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi.

Yıl 2013, Cilt 30, Sayı 4, 161 - 166, 01.12.2013

Öz

Bu çalışmada, Antalya Bölgesi’nde faaliyet gösteren alabalık işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik yapıları incelenmiştir. 2012 yılında faal 79 adet alabalık işletmesinin 61 adedinde 73 çalışan ile yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışanların %69,8’i Antalya, %11,0’i Isparta ve %19,2’si ise Muğla, Denizli, Burdur gibi diğer illerin nüfusuna kayıtlıdır. Çalışanların %60,2’si işçi, %32,9’u işletme sahibi ve %6,9’u ise mühendistir. Eğitim durumlarına göre çalışanların %61,6’sı ilköğretim, %20,6’sı lise ve %17,8’i üniversite mezunudur. Anketi cevaplayanların %91,8’i erkek, %8,2’si kadın; %78,1’inin evli olduğu saptanmıştır. Çalışanların %53,4 ile büyük çoğunluğu 35-49 yaş grubunda yer almaktadır. İşletme çalışanlarının %93,2’sinin sosyal güvencesi bulunmaktadır. Mesleki tecrübeleri incelendiğinde, 10 yıldan az tecrübeye sahip olanların oranı %46,6 ile en yüksek orandadır. İşsizlik nedeniyle sektörde çalışanların oranı %50,7 iken, bu işin eğitimini alarak çalışanların oranı ise %17,8’dir. Çalışanların %26’sı aylık olarak 1501 TL’den daha yukarı ücret alırken, %39,7’si asgari ücret almaktadır. Çalışanların %67,1’i yaptığı işten memnun olurken, %12,3’ün ise hiç memnun olmadıkları saptanmıştır. Sonuç olarak, Antalya Bölgesindeki alabalık işletmelerinde çalışanların ekonomik durumları ve sosyal kazanımlarının daha üst seviyelere taşınabilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve adımların atılmasına gereksinim vardır. Antalya ilinin konumu itibariyle sektör, işveren ve çalışanlarının işbirliği ve çalışanların sosyal kalitelerinin yükseltilmesi gerek sektörün gelişimi gerekse sürdürülebilir yetiştiricilik için önemlidir

Kaynakça

 • Adıgüzel, F., Akay, M., 2005. Tokat İlinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2): 31-40.
 • Avan, S., Soylu, M., 2007. Manyas gölü balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 33 s.
 • Aydın, O., Sayılı, M., 2009. Samsun İlinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2):97-107.
 • Büyükçapar, H.M., Sezer, Ö., 2006. Rize yöresi alabalık işletmelerinin yapısal ve biyo-teknik özellikleri. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): 77-81.
 • Çetin, B., Bilgüven, M., 1991. Güney Marmara Bölgesinde alabalık üretimi yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 180-195 s., İzmir.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M., Ateşşahin, T., 2009. The socio- economic analysis of fishermen Pertek region Keban Dam lake (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2):135-138.
 • Doğan, K., 2009. İznik Gölü (Bursa) gümüş balığı avcılığı yapan tekne sahibi balıkçıların sosyo-ekonomik analizi. Journal of FisheriesSciences.com, 3 (1): 58-67.
 • Doğan, K., Yıldız, M., 2008. Marmara Bölgesi gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik analizi. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences, 23:17-27.
 • Emre, Y., Diler, İ., Sevgili, H., Oskay, D.A., Sayın, C., 2007. Akdeniz Bölgesindeki alabalık işletmelerinin yapısal özelliklerinin incelenmesi (2000-2003). Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı:5-(8):182-188.
 • Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Emre, N., Karaman, S., 2011. Alabalık (Oncorhynchus mykiss) kafes yetiştiriciliğinin mevcut durumuna yönelik bazı değerlendirmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 4(1):119-127.
 • Ergüden, D., Ergüden, S., Öztekin, R., 2007. Seyhan Baraj Gölü (Adana) balıkçı profili durumu. Ulusal Su Günleri 2007. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 447-454.
 • Gümüş, E., Yılmaz, S., 2011. Antalya İli’nde su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve pazarlama durumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKUFEBED), 3:15-31.
 • Kayacı, A., Büyükçapar, H.M., 2011. Kahramanmaraş İlinde karada su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve biyoteknik analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi,14(4):1-6.
 • Karatas, M., Sayılı, M., Koç, B., 2008. Sivas İli gökkuşağı alabalığı isletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD),1(2): 55-61.
 • Kocaman, E.M., Aydın, A., Ayık, Ö., 2002. Erzurum’da faaliyet gösteren alabalık isletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(3-4):319-327.
 • Rad, F., Köksal, G., 2001. Türkiye’deki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) isletmelerinin yapısal ve biyo-teknik analizi. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 25: 567-575.
 • TÜİK., 2011. Su ürünleri istatistikleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. http://www.tuik.gov.tr, Erişim Eylül 2012.
 • Soylu, M., 1989. Marmara Bölgesi’nde tatlı su ürünleri üreten işletmelerin yapısal analizi. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences,3(1-2):79-96.
 • Ünal, V., Franquesa, R., 2010. A comparative study of socio-economic indicators and viability in small-scale fisheries of six districts along the Turkish coasts. Journal of Applied Ichthyology, 26: 26-34. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01346.x.
 • Uzmanoglu, S., Soylu, M., 2012. Yeni Kapuzlı Baraj Gölü balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı (in Turkish with English abstract). Ege Journal of doi:10.12714/egejfas.2013.29.4.05. Sciences, 29(4):175-179.
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Da,l A., Yılmaz, C., 2000. Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi. IV.Su Ürünleri Sempozyumu, 639-663s.
 • Yıldız, M., Ener, Y., Doğan, K., 2008. Marmara Bölgesi gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinin yapısal, teknolojik ve verimlilik analizleri. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences, 23(1):1-16.
 • Yiğit, H., Soylu, M., Uzmanoğlu, S., 2009. Fisherman profile of the lakes in Sakarya province. İstanbul University Journal of Fisheries and Aquatic Seciences, 24 (2): 9-23.
 • Zengin, M., Tabak, İ., 1997. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki balık işletmelerinin yapısal özellikleri. Akdeniz Balıkçılık Kongresi 9-11 Nisan 1997, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, 1997, s. 451-461, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkan GÜMÜŞ Bu kişi benim


Necip M. ŞAHİN Bu kişi benim


Ramazan İKİZ Bu kişi benim


Serpil YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Başvuru Tarihi 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 30, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Gümüş, E. , Şahin, N. M. , İkiz, R. & Yılmaz, S. (2013). Antalya ilindeki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 30 (4) , 161-166 . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/4989/67591