BibTex RIS Kaynak Göster

İstilacı Balık Türü Pseudorasbora parva (Temminck ve Schlegel, 1846) Çakıl balığı’nın Gökçeada (Çanakkale)’dan ilk kaydı

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 4, 459 - 462, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.14

ÖzÇanakkale ilinde yürütülen Biyolojik
Çeşitlilik ve Envanter Tarama çalışmaları kapsamında 08.06.2016 tarihinde
yapılan arazi çalışmasında Ege denizindeki adalarda ilk kez Gökçeada
rezervuarda Pseudorasbora parva’ya rastlanmıştır.  Deniz bariyerine karşın Gökçeada’da bu türün
bulunması, istilacı türlerin insan etkisiyle yayılış alanının genişlemesinin
çok açık bir kanıtıdır. Türkiye iç sularına kolay adapte olan ve hızlı bir şekilde
yayılış gösteren bu istilacı türün morfometrik ölçümleri alınmış ve Ege adaları
için ilk kez kayıt olarak rapor edilmiştir.Kaynakça

 • Andreou, D. & Gozlan, R.E. (2016). Associated disease risk from the introduced generalist pathogen Sphaerothecum destruens: management and policy implications. Parasitology, 143:1204–1210. doi: 10.1017/S003118201600072X
 • Atalay, M.A. & Toslak, C. (2013). Balıklandırma, Yabancı ve İstilacı Balık Türleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28:39-62.
 • Banarescu, P.M. (1999). Gobio (Cuvier, 1816) In the Freshwater Fishes of Europe. Vol. 5/I: Cyprinidae 2/I (Banarescu, P.M., ed.), pp. 33-36. Wiebelsheim: Aula-Verlag.
 • Çetinkaya, O. (2006). Türkiye Sularına Aşılanan veya Stoklanan Egzotik ve Yerli Balık Türleri, Bunların Yetiştiricilik, Balıkçılık, Doğal Populasyonlar ve Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkileri Veri Tabanı İçin Bir Ön Çalışma. In: Emre Y, Diler I (eds), Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, T.K.B Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Yayınları, (pp 205–235). Antalya, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
 • Çiçek E., Birecikligil S.S. & Fricke R. (2015). Freshwater fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist. Biharean Biologists, 9(2):141–157.
 • DSI, (2016). Gökçeada Barajı. Alıntılanma adresi: http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=83 (25.01.2017). Ekmekçi, F.G. & Kirankaya, S.G. (2006). Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30:329–334.
 • Ekmekçi, F.G., Kırankaya, Ş.G., Gençoğlu, L. & Yoğurtçuoğlu, B. (2013). Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. Present Status Of invasive fishes in inland waters of Turkey and assessment of the effects of invasion. Journal of Fisheries and AquaticSciences, 28:105–140.
 • Ercan, D., Andreou, D., Sana, S., Öntaş, C., Baba, E., Top, N., Karakuş, U., Tarkan, A.S. & Gozlan, R.E. (2015). Evidence of threat to European economy and biodiversity following introduction of an alien pathogen on the fungal-animal boundary. Emerging Microbes & Infections, 4: e52. doi: 10.1038/emi.2015.52
 • Erk’akan, F. (1984). Trakya Bölgesinden Türkiye İçin Yeni Kayıt Olan Bir Balık Türü Pseudorasbora parva (Pisces Cyprinidae). Doğa Bilim Dergisi, 8(3):350-356.
 • Freyhof, J., Ekmekçi, F.G., Ali, A., Khamees, A.R., Özuluğ, M., Hamidan, N., Küçük, F. & Smith, K.G. (2014). The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean. In: Smith, K.G., Barrois, V., Darwall, W.R.T., Numa, C. (Ed.). Freshwater fishes, (pp:19-42). Cambridge, UK, Malaga, Spain and Gland, Switzerland.
 • Gozlan, R.E., St-Hilaire, S., Feist, S.W., Martin, P. & Kent, M.L. (2005). Biodiversity- Diseasethreatto Europeanfish. Nature, 435:1045–1046.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
 • Küçük, F. (1997). Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 138s.
 • Neer, W.V., Wildekamp, R.H., Küçük, F., Ünlüsayın, M., Waelkens, M. & Paulissen, E. (2000). Results of the 1996 Survey of the Fish Fauna of the Aksu River and Some Lakes in Southwestern Anatolia, and the Implications for Trade at Sagalasos, Sagalassos V, Report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997, Leuven University Press, 833–845.
 • Polat, N., Zengin, M. & Gümüş, A. (2011). İstilacı balık türleri ve hayat stratejileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(4):63-86. Şaşı, H. & Balık, S. (2003). The Distribution of Three Exotic Fishes in Anatolia, Tr. J. of Zoology, 27:319–322.
 • Tarkan, A.S., Marr, S.M. & Ekmekçi, F.G. (2015). Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. FISHMED 2015.003:1-28.
 • Ulutürk, T., Yurder, G., Batır, H. & Yazıcı, M. (1996). Gökçeada Göletlerinde Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.) Üretilmesi ile İlgili Araştırma. TUBITAK VHAG – 581 Kesin Rapor. 124s.
 • Wildekamp, R.H., Neer, W.V., Küçük, F. & Ünlüsayın, M. (1997). First record of the eastern Asiatic gobionid fish Pseudospora parva from the Asiatic part of Turkey, Journal of Fish Biology, 51:858–861.
 • Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N. & Yorulmaz, B. (2003). The Freshwater Fishes of Muğla (South-West, Turkey). International Symposium of Fisheries and Zoology, İstanbul, 287-292.

First record for invasive Topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) from Gökçeada (Çanakkale)

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 4, 459 - 462, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.14

ÖzPseudorasbora parva
was found in the Gökçeada Reservoir in the field study within the scope of the
Biodiversity and Inventory Screening studies carried out in Çanakkale,
conducted on 08.06.2016. Despite the sea barrier, the presence of this species
in Gökçeada is a very clear evidence of the expansion of the invasive species
by anthropogenic effects. Morphometric measurements of this invasive species,
which is easy to adapt to the inland waters and spread rapidly, was made and it
was reported that this species firstly existed in Aegean islands.Kaynakça

 • Andreou, D. & Gozlan, R.E. (2016). Associated disease risk from the introduced generalist pathogen Sphaerothecum destruens: management and policy implications. Parasitology, 143:1204–1210. doi: 10.1017/S003118201600072X
 • Atalay, M.A. & Toslak, C. (2013). Balıklandırma, Yabancı ve İstilacı Balık Türleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28:39-62.
 • Banarescu, P.M. (1999). Gobio (Cuvier, 1816) In the Freshwater Fishes of Europe. Vol. 5/I: Cyprinidae 2/I (Banarescu, P.M., ed.), pp. 33-36. Wiebelsheim: Aula-Verlag.
 • Çetinkaya, O. (2006). Türkiye Sularına Aşılanan veya Stoklanan Egzotik ve Yerli Balık Türleri, Bunların Yetiştiricilik, Balıkçılık, Doğal Populasyonlar ve Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkileri Veri Tabanı İçin Bir Ön Çalışma. In: Emre Y, Diler I (eds), Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, T.K.B Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Yayınları, (pp 205–235). Antalya, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
 • Çiçek E., Birecikligil S.S. & Fricke R. (2015). Freshwater fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist. Biharean Biologists, 9(2):141–157.
 • DSI, (2016). Gökçeada Barajı. Alıntılanma adresi: http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=83 (25.01.2017). Ekmekçi, F.G. & Kirankaya, S.G. (2006). Distribution of an invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30:329–334.
 • Ekmekçi, F.G., Kırankaya, Ş.G., Gençoğlu, L. & Yoğurtçuoğlu, B. (2013). Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. Present Status Of invasive fishes in inland waters of Turkey and assessment of the effects of invasion. Journal of Fisheries and AquaticSciences, 28:105–140.
 • Ercan, D., Andreou, D., Sana, S., Öntaş, C., Baba, E., Top, N., Karakuş, U., Tarkan, A.S. & Gozlan, R.E. (2015). Evidence of threat to European economy and biodiversity following introduction of an alien pathogen on the fungal-animal boundary. Emerging Microbes & Infections, 4: e52. doi: 10.1038/emi.2015.52
 • Erk’akan, F. (1984). Trakya Bölgesinden Türkiye İçin Yeni Kayıt Olan Bir Balık Türü Pseudorasbora parva (Pisces Cyprinidae). Doğa Bilim Dergisi, 8(3):350-356.
 • Freyhof, J., Ekmekçi, F.G., Ali, A., Khamees, A.R., Özuluğ, M., Hamidan, N., Küçük, F. & Smith, K.G. (2014). The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean. In: Smith, K.G., Barrois, V., Darwall, W.R.T., Numa, C. (Ed.). Freshwater fishes, (pp:19-42). Cambridge, UK, Malaga, Spain and Gland, Switzerland.
 • Gozlan, R.E., St-Hilaire, S., Feist, S.W., Martin, P. & Kent, M.L. (2005). Biodiversity- Diseasethreatto Europeanfish. Nature, 435:1045–1046.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
 • Küçük, F. (1997). Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 138s.
 • Neer, W.V., Wildekamp, R.H., Küçük, F., Ünlüsayın, M., Waelkens, M. & Paulissen, E. (2000). Results of the 1996 Survey of the Fish Fauna of the Aksu River and Some Lakes in Southwestern Anatolia, and the Implications for Trade at Sagalasos, Sagalassos V, Report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997, Leuven University Press, 833–845.
 • Polat, N., Zengin, M. & Gümüş, A. (2011). İstilacı balık türleri ve hayat stratejileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(4):63-86. Şaşı, H. & Balık, S. (2003). The Distribution of Three Exotic Fishes in Anatolia, Tr. J. of Zoology, 27:319–322.
 • Tarkan, A.S., Marr, S.M. & Ekmekçi, F.G. (2015). Non-native and translocated freshwater fish species in Turkey. FISHMED 2015.003:1-28.
 • Ulutürk, T., Yurder, G., Batır, H. & Yazıcı, M. (1996). Gökçeada Göletlerinde Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.) Üretilmesi ile İlgili Araştırma. TUBITAK VHAG – 581 Kesin Rapor. 124s.
 • Wildekamp, R.H., Neer, W.V., Küçük, F. & Ünlüsayın, M. (1997). First record of the eastern Asiatic gobionid fish Pseudospora parva from the Asiatic part of Turkey, Journal of Fish Biology, 51:858–861.
 • Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N. & Yorulmaz, B. (2003). The Freshwater Fishes of Muğla (South-West, Turkey). International Symposium of Fisheries and Zoology, İstanbul, 287-292.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Teknik Not
Yazarlar

İlker Bakaç

Şükran Yalçın Özdilek

Fitnat Güler Ekmekçi

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 22 Mayıs 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 34 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Bakaç, İ., Yalçın Özdilek, Ş., & Güler Ekmekçi, F. (2017). First record for invasive Topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) from Gökçeada (Çanakkale). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(4), 459-462. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.14