Research Article
BibTex RIS Cite

Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile balıkçıların iç su balıkları avcılığı konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi

Year 2021, Volume: 38 Issue: 1, 11 - 19, 15.03.2021
https://doi.org/10.12714/egejfas.38.1.02

AbstractBu araştırmanın amacı, Türkiye’de iç su balıkçılığında önemli yere sahip dört avlak sahasında (Marmara Gölü-Demirköprü Baraj Gölü/Manisa ve Eğirdir Gölü- Beyşehir Gölü/ Isparta) faaliyet gösteren, farklı sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik (yaş, eğitim, yıllık gelir düzeyi, gelir kaynakları gibi) yapıya sahip balıkçıların; a) İç su balıkçılığında karşılaştıkları sorunlar b) Doğal balık stoklarının olası azalma nedenleri c) Balıkçılığın iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri konularındaki görüş/düşünceleri arasındaki farklılıklarının tespitidir. Bu amaçla 2018 yılında 59 balıkçıya uygulanan anket verileri, Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi metoduyla değerlendirilmiştir.
Araştırma bulgularına göre: a) Balıkçılıkta karşılaşılan en önemli sorunlar; eğitim düzeyi yüksek balıkçılara göre pazarlama ve göllerin su seviyesindeki değişiklikler iken, eğitim ve gelir seviyesi düşük olan balıkçılara göre, ruhsatsız avcılık, cezaların caydırıcı olmaması ve elektrikle avcılıktır b) Eğitim düzeyi yüksek balıkçılar, yasak dönemde-yasak av araçlarıyla avlanmanın, eğitim ve gelir seviyesi düşük olanlar ise küçük balık avlamanın, doğal balık stoklarının azalmasında önemli bir etken olduğu görüşündedirler c) Balıkçılıkta yaşanan sorunların çözümünde, eğitim düzeyi ile gelir kaynağı yüksek balıkçılar, yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve yasal düzenlemelere uyulması görüşünü benimserken, daha düşük eğitim ve gelir seviyesine sahip balıkçılar, pazarlamada yaşanan sorunların giderilmesi gerektiğini düşünmektedirler.
Bulgular, balıkçı görüş/düşünce-önerilerini gözeten uygulamaların etkinliğinin artırılmasının, yörede balıkçılığın yönetimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağına işaret etmektedir.


Thanks

Bu çalışma, Emre YILMAZ’ın doktora tezinin bir bölümüdür.

References

 • Anonim. (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Arı, Y. ve Derinöz, B. (2011). Bir sulak alan nasıl yönetilmez? Kültürel ekolojik perspektif ile Marmara gölü (Manisa) örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9 (1), 41-60.
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R. & Uysal, R. (2006). Eğirdir gölü balık faunası ve balıkçılığı: Sudak balığının (Sander lucioperca (linnaeus, 1758)) aşılandığı 1950’li yıllardan günümüze değişimler, 1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat, Antalya, 105-118.
 • Çınar, Ş. & Kuşat, M. (2015). Eğirdir gölü’nde monofilament ve multiflament fanyalı ağların av verimliliklerinin karşılaştırılması. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 20-34. DOI: 10.22392/egirdir.246334
 • Çiçek A, Erkan O. (1996). Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No 12, Ders Notları Serisi 6, 118 s.
 • Filiz, Z. & Kolukısaoğlu, S. (2012a). Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ve bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 59-74.
 • Filiz, Z. & Kolukısaoğlu, S. (2012b). Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ve lokanta müşterilerinin memnuniyeti üzerinde bir uygulama. EKEV Akademi Dergisi, 16(51), 357-368.
 • Filiz, Z. & Kolukısaoğlu, S. (2015). Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizinin depresyon, anksiyete ve stres ölçeğine uygulanması. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 241-259.
 • Gülle, İ. & Küçük, F. (2016). Isparta ili içsu balıkları faunası ve ekolojik durumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(2), 149- 157. DOI: 10.22392/egirdir.285131
 • Kesici, E. & Kesici, C. (2006). Eğirdir Gölü (Isparta)’nün doğal yapısına yapılan müdahalelerin gölün ekolojik yapısına etkileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/1), 99-103.
 • Korkmaz, B.& Kuşat, M. (2014). Eğirdir Gölü’nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) avcılığında kullanılan monofilament fanyalı ağların seçiciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2), 69-74. DOI: 10.19113/sdufbed.85550
 • Korkut, S.O., Saygı, H. & Cesur, M. (2015). Socio-economic structure of the fishermen on Lake Beysehir. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(2), 157–162.
 • Köksal, Ö. & Cevher, C. (2015). Buğday tarımında sertifikalı tohum tercihini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29-39.
 • Küçük, F., Sarı, H. M., Demir, O. & Gülle, İ. (2009). Review of the ıchthyofaunal changes in Lake Eğirdir between 1915 and 2007. Turkish Journal of Zoology, 33, 277-286.
 • Mete, O. S. & Yüksel, F. (2014). Seyhan baraj gölü’ndeki ticari ve sportif balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi. Bilim ve Gençlik Dergisi, 2(1), 27-42. Taylor, W. W., Bartley, D.M., Goddard, C.I., Leonard N.J. & Welcomme, R. (2016). Freshwater, Fish and the Future Proceedings of the Global Cross-Sectoral Conference, 2.
 • TÜİK. (2019). Su Ürünleri İstatistikleri 2019, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Özer, A., Soylu, M. & Uzmanoğlu, S. (2011). Uluabat (Apolyont) gölü kadın balıkçılarının profili. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (2), 11-24.
 • Özer, O.O. & Özden, A. (2013). Ege bölgesi yaş meyve ve sebze ihracatçılarının bireysel farklılıklarının incelenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 19(1), 71-79.
 • Yavuz, G.G., Ataseven, Y.Z., Gül, U. & Gülaç, Z.N. (2015). Su ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Ankara ili örneği. SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 2015 (1), 73-82. DOI: 10.17693/yunus.68105
 • Yeğen, V., Balık, S., Bostan, H., Uysal, R. & Bilçen, E. (2006). Göller bölgesindeki bazı göl ve baraj göllerinin balık faunalarının son durumu, 1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat, Antalya, 129-139.
 • Yılmaz, E. & Pulatsü, S. (2019). Isparta ve Manisa ili iç su avlak sahaları balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi OMU-JMSF), 1(2), 90-101.

Evaluation of fishermen opinions about inland fisheries with non-linear canonical correlation analysis

Year 2021, Volume: 38 Issue: 1, 11 - 19, 15.03.2021
https://doi.org/10.12714/egejfas.38.1.02

AbstractThis study aims to present and examine the views among fishermen with different socio-demographic and socio-economic backgrounds (i.e., age, education level, annual income and source of income), fishing in four important inland fishing grounds in Turkey, namely Marmara Lake-Demirköprü Dam Lake (Manisa Province) and Eğirdir Lake- Beyşehir Lake (Isparta Province). The following key points are emphasized; a) Problems in inland fisheries b) Potential reasons of decrease in natural fish stocks c) Problem solutions and recommendations to improve the inland fisheries. The data obtained from a survey administered to 59 fishermen was evaluated using the Non-Linear Canonical Correlation Analysis method.
According to the findings of the study: a) The most important problems encountered in fisheries; according to the fishermen with high education level, while the marketing and changes in the water level of the lakes, the fishermen with low education and income level, unlicensed hunting, the lack of punishment and electric hunting are problems b) Fishermen with a high level of education think that fishing with illegal fishing gears during the prohibited fishing season, and those with a low level of education and income are of opinion that small fishing is an important factor in the decrease of natural fish stocks c) Fishermen with high education-income sources adopt the idea of improving legal regulations and complying with them, whereas fishermen with a low-level of education and income think that problems in marketing should be eliminated as a solution to the problem in the fisheries.
Results indicate that increasing the effectiveness of the practices that consider the opinions/suggestions of fishermen will contribute to the management and sustainability of fisheries in the region.


References

 • Anonim. (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Arı, Y. ve Derinöz, B. (2011). Bir sulak alan nasıl yönetilmez? Kültürel ekolojik perspektif ile Marmara gölü (Manisa) örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9 (1), 41-60.
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R. & Uysal, R. (2006). Eğirdir gölü balık faunası ve balıkçılığı: Sudak balığının (Sander lucioperca (linnaeus, 1758)) aşılandığı 1950’li yıllardan günümüze değişimler, 1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat, Antalya, 105-118.
 • Çınar, Ş. & Kuşat, M. (2015). Eğirdir gölü’nde monofilament ve multiflament fanyalı ağların av verimliliklerinin karşılaştırılması. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 20-34. DOI: 10.22392/egirdir.246334
 • Çiçek A, Erkan O. (1996). Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No 12, Ders Notları Serisi 6, 118 s.
 • Filiz, Z. & Kolukısaoğlu, S. (2012a). Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ve bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 59-74.
 • Filiz, Z. & Kolukısaoğlu, S. (2012b). Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ve lokanta müşterilerinin memnuniyeti üzerinde bir uygulama. EKEV Akademi Dergisi, 16(51), 357-368.
 • Filiz, Z. & Kolukısaoğlu, S. (2015). Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizinin depresyon, anksiyete ve stres ölçeğine uygulanması. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 241-259.
 • Gülle, İ. & Küçük, F. (2016). Isparta ili içsu balıkları faunası ve ekolojik durumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(2), 149- 157. DOI: 10.22392/egirdir.285131
 • Kesici, E. & Kesici, C. (2006). Eğirdir Gölü (Isparta)’nün doğal yapısına yapılan müdahalelerin gölün ekolojik yapısına etkileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/1), 99-103.
 • Korkmaz, B.& Kuşat, M. (2014). Eğirdir Gölü’nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) avcılığında kullanılan monofilament fanyalı ağların seçiciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2), 69-74. DOI: 10.19113/sdufbed.85550
 • Korkut, S.O., Saygı, H. & Cesur, M. (2015). Socio-economic structure of the fishermen on Lake Beysehir. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(2), 157–162.
 • Köksal, Ö. & Cevher, C. (2015). Buğday tarımında sertifikalı tohum tercihini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29-39.
 • Küçük, F., Sarı, H. M., Demir, O. & Gülle, İ. (2009). Review of the ıchthyofaunal changes in Lake Eğirdir between 1915 and 2007. Turkish Journal of Zoology, 33, 277-286.
 • Mete, O. S. & Yüksel, F. (2014). Seyhan baraj gölü’ndeki ticari ve sportif balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi. Bilim ve Gençlik Dergisi, 2(1), 27-42. Taylor, W. W., Bartley, D.M., Goddard, C.I., Leonard N.J. & Welcomme, R. (2016). Freshwater, Fish and the Future Proceedings of the Global Cross-Sectoral Conference, 2.
 • TÜİK. (2019). Su Ürünleri İstatistikleri 2019, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Özer, A., Soylu, M. & Uzmanoğlu, S. (2011). Uluabat (Apolyont) gölü kadın balıkçılarının profili. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (2), 11-24.
 • Özer, O.O. & Özden, A. (2013). Ege bölgesi yaş meyve ve sebze ihracatçılarının bireysel farklılıklarının incelenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 19(1), 71-79.
 • Yavuz, G.G., Ataseven, Y.Z., Gül, U. & Gülaç, Z.N. (2015). Su ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Ankara ili örneği. SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 2015 (1), 73-82. DOI: 10.17693/yunus.68105
 • Yeğen, V., Balık, S., Bostan, H., Uysal, R. & Bilçen, E. (2006). Göller bölgesindeki bazı göl ve baraj göllerinin balık faunalarının son durumu, 1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat, Antalya, 129-139.
 • Yılmaz, E. & Pulatsü, S. (2019). Isparta ve Manisa ili iç su avlak sahaları balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi OMU-JMSF), 1(2), 90-101.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries Management
Journal Section Articles
Authors

Emre Yılmaz 0000-0001-6357-6611

Serap Pulatsü 0000-0001-5277-417X

Publication Date March 15, 2021
Submission Date February 3, 2020
Published in Issue Year 2021Volume: 38 Issue: 1

Cite

APA Yılmaz, E., & Pulatsü, S. (2021). Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile balıkçıların iç su balıkları avcılığı konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38(1), 11-19. https://doi.org/10.12714/egejfas.38.1.02