BibTex RIS Cite

Fish fauna and fisheries activities in Lake Marmara.

Year 2013, Volume: 30 Issue: 4, 187 - 191, 01.12.2013

Abstract

References

 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanının (Cyprinus carpio L.) Gelişmesi ve Vücut Yapısı Üzerinde Bir Araştırma (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (3): 19-29.
 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1981. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.)’nın Gelişmesi ve Vücut özellikleri Arasındaki Fenotipik İlişkiler Üzerinde Araştırmalar (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1,2,3): 151-162.
 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., Mohammad Ali, M. Y., 1981. Gölmarmara’da Yetişen Tatlısu Midyelerinin (Unio sp.) Gelişmesi ve Et Verimi Üzerinde Bir Araştırma (in Turkish with German abstract). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1,2,3): 135-140.
 • Altınayar, G., Yıldırım, S., Ertem, B., Aydoğan, F., 1994. Marmara Gölünde Su Yabancı Otları Sorunları Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerine Çalışmalar. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ot Kontrolü ve Bitkisel Kaplama Şube Müdürlüğü, 191 s.
 • Anonim, 1979. DSİ Su Ürünleri Faaliyetine Toplu Bakış. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası Ankara, 89 s.
 • Balık, S., 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1997. Growth Characteristics of the Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of Lake Marmara (Salihli) (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 14 (1-2): 47-55.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1991. Investigation of the Bio- Ecological Characterisrics of Carassius carassius L., 1758 Population in Lake Marmara (Salihli) (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım 1991, İzmir, 43-56.
 • Baydar, G., 1986. Marmara Gölü’nün (Salihli) Balık Faunası Üzerine Ön Çalışmalar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Bornova-İzmir, (Mezuniyet Tezi), 33 s.
 • Billard, R., 1997. Les poissons d'eau douce des rivières de France. Identification, inventaire et répartition des 83 espèces. Lausanne, Delachaux & Niestlé, 192 p.
 • Cirik, S., 1980. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Sistematik Botanik Kürsüsü (Doktora Tezi), 179 s.
 • Cirik, S., 1982. Phytoplankton du Lac de Marmara-Manisa I- Cyanophyta (in Turkish with French abstract). Doğa Bilim Dergisi Temel Bilimler 6 (3): 67-81.
 • Cirik, S., 1983. Phytoplankton du Lac de Marmara-Manisa II- Euglenophyta (in Turkish with French abstract). Doğa Bilim Dergisi A 7 (3): 460-468.
 • Cirik, S., 1984. Phytoplankton du Lac de Marmara-Manisa III- Cholorophyta (in Turkish with French abstract). Doğa Bilim Dergisi A2 8 (1): 1-18.
 • Elvira, B., 1987. Taxonomic Revision of the Genus Chondrostoma Agassiz, 1835 (Pisces, cyprinidae). Cybium 11 (2): 111-140.
 • Erkakan, F., Atalay-Ekmekçi, F. G., Nalbant, T. T., 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia 403: 13-26. doi: 10.1023/A:1003794726444
 • Gül, O., 2008. Marmara Gölü (Manisa) Kuş Türleri Populasyonlarının Tespiti ve Alanı Etkileyen Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir, (Yüksek Lisans tezi) 210 s.
 • Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.) ve Aynalı Sazanın (Cyprinus carpio L. var: Royal) Ege Bölgesi Kültür Koşullarında Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Doktora Tezi) 82 s.
 • Kınacıgil, T., 1985. Gölmarmara ve Gölcük gölleri kerevitlerindeki (Actacus leptodactylus salinus Nordman, 1842) ağır metal birikimleri. Ege üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu (Yüksek Lisans Tezi), 20 s.
 • Kottelat, M., Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Kuru, M., 1980. Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 9: 103-133.
 • Kuru, M., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Ünlü, E., Taşkavak, E., Gül, A., Yılmaz, M., Sarı, H. M., Küçük, F., Kutrup, B., Hamalosmanoğlu, M., 2001. Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi. T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, 289 s.
 • Lahn, E., 1948. Türkiye Göllerinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Etüt (in Turkish with French abstract). M. T. A. Enstitüsü Yayınları seri B No: 12.
 • Mann, K. A., 1940. Uber Pelagische Copepoden Turkischer Seen. Int. Rev. Ges. Hydrobiol. 40: 1-87. doi: 10.1002/iroh.19400400102
 • Miller, P. J., 1986. Gobiidae. In: Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., Tortonese, E., Eds. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris, 1019-1085.
 • Muus, B. J., Nielsen, J. G., 1999. Sea fish. Scandinavian Fishing Year Book, Hedehusene, Denmark. 340 p.
 • Numann, W., 1958. Anadolu’nun Muhtelif Göllerinde Limnolojik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel bir Etüt. İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları Monografi 7, 114 s.
 • (OSB), 2013. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü. (http://www.turkiyesulakalanlari.com/marmara-golu-manisa/), (15.07.2013).
 • Özuluğ, M., Freyhof, J., 2007. Rediagnosis of Four Species of Alburnus from Turkey and Discription of Two New Species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters 18 (3): 233-246.
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E., 1982. Ege Bölgesi, İç Anadolu Batısı ve Akdeniz Bölgesinin Batısında Bulunan Göl ve Bataklıkların Flora ve Vejetasyonu. TUBİTAK Proje No: TBAG-407, 130 s.
 • Ustaoğlu, M. R., 1989. Marmara Gölünün (Salihli) Zooplanktonu Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı (Doktora Tezi), 199 s.
 • Uysal, H., Yaramaz, Ö., Tuncer, S., 1987. Gölmarmara ve Gölcük Göllerinde Fizikokimyasal ve Besleyici Elementlerin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması (in Turkish with English abstract). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını 17 (1): 157-164.
 • Welcomme, R. L., 1988. International introductions of inland aquatic species. FAO Fisheries Technical Paper 294. 318 p.

Marmara gölü balık faunası ve balıkçılık faaliyetleri.

Year 2013, Volume: 30 Issue: 4, 187 - 191, 01.12.2013

Abstract

Bu çalışma, Mart 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında Marmara Gölü balık faunasının ve göldeki balıkçılık faaliyetlerinin günümüzdeki durumunu ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Balık örneklemeleri, gölün doğu, orta ve batı kesiminde belirlenen 3 farklı istasyonda gerçekleştirilmiştir. Balık avcılığında, fanyalı ve fanyasız ağlar ile kerevit pinterleri kullanılmıştır. Söz konusu ağ ve pinterlerin suda kalma süreleri mevsimsel şartlara göre küçük değişiklikler gösterse de yaklaşık olarak 12 saattir. İstasyonlar arası homojeniteyi sağlamak amacıyla her istasyonda aynı özellikteki ağlar ve pinterler kullanılmıştır. Ayrıca, kıyısal bölgede küçük boylu türlerin ve diğer türlerin juvenillerinin yakalanması için tül ığrıp kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gölde Atherinidae, Cyprinidae, Cobitidae, Percidae, Poecilidae ve Gobiidae familyalarına ait 15 takson tespit edilmiştir. Gölün son on yıllık balıkçılık verileri incelendiğinde en önemli ticari türün Sazan (Cyprinus carpio) olduğu, bunu sudak (Sander lucioperca), yayın (Silurus glanis) ve tatlısu kolyozu (Alburnus battalgilae)’nun izlediği belirlenmiştir. Ayrıca, her ne kadar ticari değeri diğerleri kadar yüksek olmasa da üretim miktarı açısından gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio)’nın da gölde önemli derecede yer aldığı saptanmıştır

References

 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanının (Cyprinus carpio L.) Gelişmesi ve Vücut Yapısı Üzerinde Bir Araştırma (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (3): 19-29.
 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1981. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.)’nın Gelişmesi ve Vücut özellikleri Arasındaki Fenotipik İlişkiler Üzerinde Araştırmalar (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1,2,3): 151-162.
 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., Mohammad Ali, M. Y., 1981. Gölmarmara’da Yetişen Tatlısu Midyelerinin (Unio sp.) Gelişmesi ve Et Verimi Üzerinde Bir Araştırma (in Turkish with German abstract). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1,2,3): 135-140.
 • Altınayar, G., Yıldırım, S., Ertem, B., Aydoğan, F., 1994. Marmara Gölünde Su Yabancı Otları Sorunları Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerine Çalışmalar. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ot Kontrolü ve Bitkisel Kaplama Şube Müdürlüğü, 191 s.
 • Anonim, 1979. DSİ Su Ürünleri Faaliyetine Toplu Bakış. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası Ankara, 89 s.
 • Balık, S., 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1997. Growth Characteristics of the Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of Lake Marmara (Salihli) (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 14 (1-2): 47-55.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1991. Investigation of the Bio- Ecological Characterisrics of Carassius carassius L., 1758 Population in Lake Marmara (Salihli) (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım 1991, İzmir, 43-56.
 • Baydar, G., 1986. Marmara Gölü’nün (Salihli) Balık Faunası Üzerine Ön Çalışmalar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Bornova-İzmir, (Mezuniyet Tezi), 33 s.
 • Billard, R., 1997. Les poissons d'eau douce des rivières de France. Identification, inventaire et répartition des 83 espèces. Lausanne, Delachaux & Niestlé, 192 p.
 • Cirik, S., 1980. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Sistematik Botanik Kürsüsü (Doktora Tezi), 179 s.
 • Cirik, S., 1982. Phytoplankton du Lac de Marmara-Manisa I- Cyanophyta (in Turkish with French abstract). Doğa Bilim Dergisi Temel Bilimler 6 (3): 67-81.
 • Cirik, S., 1983. Phytoplankton du Lac de Marmara-Manisa II- Euglenophyta (in Turkish with French abstract). Doğa Bilim Dergisi A 7 (3): 460-468.
 • Cirik, S., 1984. Phytoplankton du Lac de Marmara-Manisa III- Cholorophyta (in Turkish with French abstract). Doğa Bilim Dergisi A2 8 (1): 1-18.
 • Elvira, B., 1987. Taxonomic Revision of the Genus Chondrostoma Agassiz, 1835 (Pisces, cyprinidae). Cybium 11 (2): 111-140.
 • Erkakan, F., Atalay-Ekmekçi, F. G., Nalbant, T. T., 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia 403: 13-26. doi: 10.1023/A:1003794726444
 • Gül, O., 2008. Marmara Gölü (Manisa) Kuş Türleri Populasyonlarının Tespiti ve Alanı Etkileyen Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir, (Yüksek Lisans tezi) 210 s.
 • Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.) ve Aynalı Sazanın (Cyprinus carpio L. var: Royal) Ege Bölgesi Kültür Koşullarında Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Doktora Tezi) 82 s.
 • Kınacıgil, T., 1985. Gölmarmara ve Gölcük gölleri kerevitlerindeki (Actacus leptodactylus salinus Nordman, 1842) ağır metal birikimleri. Ege üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu (Yüksek Lisans Tezi), 20 s.
 • Kottelat, M., Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Kuru, M., 1980. Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 9: 103-133.
 • Kuru, M., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Ünlü, E., Taşkavak, E., Gül, A., Yılmaz, M., Sarı, H. M., Küçük, F., Kutrup, B., Hamalosmanoğlu, M., 2001. Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi. T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, 289 s.
 • Lahn, E., 1948. Türkiye Göllerinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Etüt (in Turkish with French abstract). M. T. A. Enstitüsü Yayınları seri B No: 12.
 • Mann, K. A., 1940. Uber Pelagische Copepoden Turkischer Seen. Int. Rev. Ges. Hydrobiol. 40: 1-87. doi: 10.1002/iroh.19400400102
 • Miller, P. J., 1986. Gobiidae. In: Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., Tortonese, E., Eds. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris, 1019-1085.
 • Muus, B. J., Nielsen, J. G., 1999. Sea fish. Scandinavian Fishing Year Book, Hedehusene, Denmark. 340 p.
 • Numann, W., 1958. Anadolu’nun Muhtelif Göllerinde Limnolojik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel bir Etüt. İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları Monografi 7, 114 s.
 • (OSB), 2013. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü. (http://www.turkiyesulakalanlari.com/marmara-golu-manisa/), (15.07.2013).
 • Özuluğ, M., Freyhof, J., 2007. Rediagnosis of Four Species of Alburnus from Turkey and Discription of Two New Species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters 18 (3): 233-246.
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E., 1982. Ege Bölgesi, İç Anadolu Batısı ve Akdeniz Bölgesinin Batısında Bulunan Göl ve Bataklıkların Flora ve Vejetasyonu. TUBİTAK Proje No: TBAG-407, 130 s.
 • Ustaoğlu, M. R., 1989. Marmara Gölünün (Salihli) Zooplanktonu Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı (Doktora Tezi), 199 s.
 • Uysal, H., Yaramaz, Ö., Tuncer, S., 1987. Gölmarmara ve Gölcük Göllerinde Fizikokimyasal ve Besleyici Elementlerin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması (in Turkish with English abstract). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını 17 (1): 157-164.
 • Welcomme, R. L., 1988. International introductions of inland aquatic species. FAO Fisheries Technical Paper 294. 318 p.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali İlhan

Hasan M. Sarı

Publication Date December 1, 2013
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2013Volume: 30 Issue: 4

Cite

APA İlhan, A. ., & Sarı, H. M. . (2013). Marmara gölü balık faunası ve balıkçılık faaliyetleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30(4), 187-191.