Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite öğrencilerinin akvaryum balıkları satın alma görüş ve tutumları

Year 2018, Volume: 35 Issue: 4, 447 - 454, 15.12.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.4.10

AbstractBu çalışma, akvaryum sektöründe
gelecekte önemli bir müşteri kitlesi olan üniversite öğrencilerinin, akvaryum
balıkları hakkındaki görüş ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, öğrenciler ile yüz yüze yapılan görüşmeler
neticesinde anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Akdeniz
Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan lisans
öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilen 600 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın
sonunda öğrencilerinin akvaryum balıkları satın alma görüş ve tutumları tespit
edilmiş ve gerekli analizler yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre,
öğrencilerin %43.7’sinin daha önce hiç akvaryum balığı satın almadığı,
%56.3’ünün ise satın aldığı ortaya çıkmıştır. Daha önce balık satın alan
öğrencilerin %5.9’u üç ayda bir, %12.4’ü yılda bir ve %77.1’i de bir yıldan
daha uzun bir sürede balık satın aldıklarını ifade etmişlerdir. Akvaryum balığı
satın alırken öğrencilerin %67.0’si balıkların görsel özelliğine, %15.5’i
fiyatına ve %14.0’ü ise dayanıklı olması gibi kriterlere önem verdikleri
görülmüştür. Öğrenciler en çok japon balıklarını (Carassius auratus) (%63.4) ve
canlı doğuran grubu lepistes (Poecilia reticulata), plati (Xiphophorus
maculatus), moli (Poecilia sphenops) ve kılıç kuyruk (Xiphophorus helleri)
balık türlerini (%14.9) tercih ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin hane
halkı gelirlerinin yükselmesi, akvaryum balığı satın alma durumlarını anlamlı
derecede arttırdığı (P<0.05) ancak satın alma sıklıklarını etkilemediği
(P>0.05) sonucuna varılmıştır. Akvaryum balığını nereden satın alırsınız
sorusuna öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%83.7) akvaryumculardan balık
aldığını ifade ederken, online alışveriş sitelerinden balık alanların oranının
(%0.9) oldukça düşük olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %54.8’i japon
balıklarını, %14.3’ü canlı doğuran grubu balıkları almayı tercih etmişlerdir.
Öğrencilerin “Ülkemizdeki akvaryum sektörü yeterli seviyede ve tüketicilerin
ihtiyaçlarını karşıladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna %28.2 oranında evet,
%71.6 oranında ise hayır cevap verdikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak
akvaryum balıkları sektöründe paydaşların, müşterilerin isteklerini
önemsemeleri ve memnuniyet düzeylerinin arttırılması gelecekte akvaryum
sektörünün gelişmesi açısından önemlidir.References

 • Anonim, (2017). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. Sayı: 24862. 18 Ağustos 2017. http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 (Erişim tarihi: 17/04/2018)
 • Bademci, V. (2006). Tartışmayı sonlandırmak: Cronbach’ın alfa katsayısı, iki değerli [0,1] ölçümlenmiş maddeler ile kullanılabilir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 438-446.
 • Bademci, V. (2011). Kuder-Rıchardson 20, Cronbach’ın alfası, Hoyt’un varyans analizi, genellenirlik kuramı ve ölçüm güvenirliği üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 173-193.
 • Biondo, M.V. (2017). Quantifying the trade in marine ornamental fishes into Switzerland and an estimation of imports from the European Union. Global Ecology and Conservation, 11, 95-105. DOI: 10.1016/j.gecco.2017.05.006
 • Gavriloaie, C., Botha, M. & Petrescu-Mag, I.V. (2016). Some considerations regarding the online trade of poeciliid fishes in Romania. Poeciliid Research, 6(1), 25-29.
 • Goswami, C. & Zade, V.S. (2015). Analysis of international trade and economical and commercial scope of ornamental fishes. International Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(5), 36-40.
 • Gümüş, E., Kanyılmaz, M., Gülle, İ. & Sevgili, H. (2013). Antalya Bölgesindeki süs balığı üreten işletmelerin yapısal ve teknik analizi: II. teknik özellik ve pazarlama durumları. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(2), 32-38.
 • Hekimoğlu, M. & Alpbaz, A. (2003). Plati (Xiphophorus maculatus, Günter 1866) balıklarında bazı vücut özellikleri üzerinde araştırmalar. Su Ürünleri Dergisi, 20(1-2), 193-197.
 • Hekimoğlu, M.A., Şenol, Ş. & Saygı, H. (2005). İzmir merkez ilçelerindeki akvaryum işletmelerinin genel profilinin çıkarılması üzerine bir araştırma. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), 119-123.
 • Hekimoğlu, M.A. (2006). Akvaryum sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki genel durumu. Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2), 237-241.
 • Kırel, Ç., Topgül, S. & Altınok, A. (2016). Bankacılık sektöründe sosyal sermaye, motivasyon ve performans yönetimi arasındaki ilişkinin analizi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(2), 21-44. DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0314.X
 • Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
 • Leal, M.C., Vaz, M.C.M., Puga, J., Rocha, R.J.M., Brown, C., Rosa, R. & Calado, R. (2015). Marine ornamental fish imports in the European Union: An economic perspective. Fish and Fisheries, 17, 459-468. DOI: 10.1111/faf.12120
 • Miller-Morgan, T. (2010). A brief overview of the ornamental fish industry and hobby. In HE Roberts (Ed), Fundamentals of Ornamental Fish Health (pp. 25-32). USA: Blackwell Publishing.
 • Mürütsoy, M. (2013). İnternet tüketicisinin satın alma davranışları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • OATA, (Ornamental Aquatic Trade Association) (2017). European ornamental fish import and export statistics: 2016. Wiltshire, United Kingdom.
 • Olgun, B. (2015). Sosyal medyanın tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(12), 484-507.
 • Özcan, B. & Akıncı, Z. (2017). Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin tüketici davranışları üzerine etkisi: Turizm fakültesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(18), 141-154. DOI: 10.21076/vizyoner.298013
 • Sağlam, N.E. & Samsun, S. (2018). Yozgat ili su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1), 9-16. DOI: 10.22392/egirdir.303682
 • Sicuro, B. (2017). Nutrition in ornamental aquaculture: the raise of anthropocentrism in aquaculture? Reviews in Aquaculture, 0, 1-9. DOI: 10.1111/raq.12196
 • Tanyer, T. (2018). Dijital medyanın pazarlama teknikleri üzerindeki etkisi. Yeni Medya Elektronik Dergi, 2(1), 46-52.
 • Toksarı, M., Mürütsoy, M. & Bayraktar, M. (2014). Tüketici algılarını etkileyen faktörlerde sosyal medyanın rolü: Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 1-28.
 • Tolon, T. & Emiroğlu, D. (2014). Akvaryum balıkları pazar yapısı ve tüketici tercihlerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Antalya, Türkiye.
 • Tolon, M.T. (2018). Determination of hobbyist preferences for livebearer ornamental fish attributes by conjoint analysis. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1), 119-126. DOI: 10.4194/1303-2712-v18_1_13
 • Turkmen, G. & Karadal, O. (2012). The survey of the imported freshwater decapod species via the ornamental aquarium trade in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11, 2824-2827. DOI: 10.3923/javaa.2012.2824.2827

Knowledge and attitudes of college students about buying aquarium fish

Year 2018, Volume: 35 Issue: 4, 447 - 454, 15.12.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.4.10

AbstractThis study was conducted in order to determine the opinions and attitudes of aquarium fish (ornamental fish) of university students who are potential customers in the future in the aquarium sector. The study was conducted through questionnaires on face to face interviews with college students. The study group consists of 600 randomly selected undergraduates from a state university in the Mediterranean region in Turkey. According to the study results, 43.7% of the students stated that they did not buy any aquarium fish. 5.9% of the students stated that they are bought fish every three months, 12.4% annually and 77.1% more than one year. While buying an aquarium fish, it was seen that 67.0% of the students gave importance to visual characteristics of fish, 15.5% price and 14.0% resistant to environmental conditions and diseases. It was determined that the students mostly purchased goldfish (Carassius auratus) (63.4%) and live-bearer ornamental species such as guppy (Poecilia reticulata), platy (Xiphophorus maculatus), molly (Poecilia sphenops) and swordtail (Xiphophorus helleri) (14.9%). The increase in the household income of the students resulted in a significant increase in the aquarium buying status (P<0.05) but not in the buying frequency (P>0.05). In the question of where to buy the aquarium fish, a large majority (87.8%) of the students said they bought fish from aquarium shop, while the proportion (0.3%) of online shopping seems to be quite low. 63.4% of the students preferred to take goldfish and 14.9% preferred to take live-bearing aquarium fish. It was seen that 28.2% of the students answered yes to “Do you think that the aquarium sector is in a sufficient level and meets the needs of consumers?” question and 71.8% answered no. As a result, those who have not purchased an aquarium fish before are required to be introduced to the aquarium hobby. In addition, increasing the level of satisfaction of current customers is important for the future development of the aquarium industry.References

 • Anonim, (2017). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. Sayı: 24862. 18 Ağustos 2017. http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 (Erişim tarihi: 17/04/2018)
 • Bademci, V. (2006). Tartışmayı sonlandırmak: Cronbach’ın alfa katsayısı, iki değerli [0,1] ölçümlenmiş maddeler ile kullanılabilir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 438-446.
 • Bademci, V. (2011). Kuder-Rıchardson 20, Cronbach’ın alfası, Hoyt’un varyans analizi, genellenirlik kuramı ve ölçüm güvenirliği üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 173-193.
 • Biondo, M.V. (2017). Quantifying the trade in marine ornamental fishes into Switzerland and an estimation of imports from the European Union. Global Ecology and Conservation, 11, 95-105. DOI: 10.1016/j.gecco.2017.05.006
 • Gavriloaie, C., Botha, M. & Petrescu-Mag, I.V. (2016). Some considerations regarding the online trade of poeciliid fishes in Romania. Poeciliid Research, 6(1), 25-29.
 • Goswami, C. & Zade, V.S. (2015). Analysis of international trade and economical and commercial scope of ornamental fishes. International Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(5), 36-40.
 • Gümüş, E., Kanyılmaz, M., Gülle, İ. & Sevgili, H. (2013). Antalya Bölgesindeki süs balığı üreten işletmelerin yapısal ve teknik analizi: II. teknik özellik ve pazarlama durumları. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(2), 32-38.
 • Hekimoğlu, M. & Alpbaz, A. (2003). Plati (Xiphophorus maculatus, Günter 1866) balıklarında bazı vücut özellikleri üzerinde araştırmalar. Su Ürünleri Dergisi, 20(1-2), 193-197.
 • Hekimoğlu, M.A., Şenol, Ş. & Saygı, H. (2005). İzmir merkez ilçelerindeki akvaryum işletmelerinin genel profilinin çıkarılması üzerine bir araştırma. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), 119-123.
 • Hekimoğlu, M.A. (2006). Akvaryum sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki genel durumu. Su Ürünleri Dergisi, 23(1-2), 237-241.
 • Kırel, Ç., Topgül, S. & Altınok, A. (2016). Bankacılık sektöründe sosyal sermaye, motivasyon ve performans yönetimi arasındaki ilişkinin analizi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(2), 21-44. DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0314.X
 • Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
 • Leal, M.C., Vaz, M.C.M., Puga, J., Rocha, R.J.M., Brown, C., Rosa, R. & Calado, R. (2015). Marine ornamental fish imports in the European Union: An economic perspective. Fish and Fisheries, 17, 459-468. DOI: 10.1111/faf.12120
 • Miller-Morgan, T. (2010). A brief overview of the ornamental fish industry and hobby. In HE Roberts (Ed), Fundamentals of Ornamental Fish Health (pp. 25-32). USA: Blackwell Publishing.
 • Mürütsoy, M. (2013). İnternet tüketicisinin satın alma davranışları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • OATA, (Ornamental Aquatic Trade Association) (2017). European ornamental fish import and export statistics: 2016. Wiltshire, United Kingdom.
 • Olgun, B. (2015). Sosyal medyanın tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(12), 484-507.
 • Özcan, B. & Akıncı, Z. (2017). Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin tüketici davranışları üzerine etkisi: Turizm fakültesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(18), 141-154. DOI: 10.21076/vizyoner.298013
 • Sağlam, N.E. & Samsun, S. (2018). Yozgat ili su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1), 9-16. DOI: 10.22392/egirdir.303682
 • Sicuro, B. (2017). Nutrition in ornamental aquaculture: the raise of anthropocentrism in aquaculture? Reviews in Aquaculture, 0, 1-9. DOI: 10.1111/raq.12196
 • Tanyer, T. (2018). Dijital medyanın pazarlama teknikleri üzerindeki etkisi. Yeni Medya Elektronik Dergi, 2(1), 46-52.
 • Toksarı, M., Mürütsoy, M. & Bayraktar, M. (2014). Tüketici algılarını etkileyen faktörlerde sosyal medyanın rolü: Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 1-28.
 • Tolon, T. & Emiroğlu, D. (2014). Akvaryum balıkları pazar yapısı ve tüketici tercihlerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Antalya, Türkiye.
 • Tolon, M.T. (2018). Determination of hobbyist preferences for livebearer ornamental fish attributes by conjoint analysis. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1), 119-126. DOI: 10.4194/1303-2712-v18_1_13
 • Turkmen, G. & Karadal, O. (2012). The survey of the imported freshwater decapod species via the ornamental aquarium trade in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11, 2824-2827. DOI: 10.3923/javaa.2012.2824.2827
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Baki Aydın 0000-0003-4010-1060

Publication Date December 15, 2018
Submission Date June 26, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 35 Issue: 4

Cite

APA Aydın, B. (2018). Üniversite öğrencilerinin akvaryum balıkları satın alma görüş ve tutumları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(4), 447-454. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.4.10