Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Endüstriyel balıkçı gemilerinde L tipi matris yöntemi ile risk değerlendirmesi ve kullanılabilirliği

Year 2018, Volume 35, Issue 2, 207 - 217, 15.06.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.15

Abstract

Balıkçılık dünyanın birçok ülkesinde en tehlikeli ve riskli meslek olarak sayılmaktadır. Tehlikeler ve bu tehlikelerden kaynaklanan riskler ancak detaylı bir analiz ve değerlendirme aşamasından sonra tespit edilebilir ve kabul edilebilir düzeye indirilebilir. Bu çalışmada Türkiye’deki endüstriyel balıkçı gemilerindeki risk değerlendirmesi kavramı ele alınmış ve L tipi matris yöntemi ile risk değerlendirmesinin sektöre uygulanabilirliği tartışılmıştır. Çalışmada balıkçı gemilerinde yapılacak risk analizi ve değerlendirmesinde kullanılması gereken 37 adet faaliyet/çalışma alanı belirtilmiş ve bunlara ilişkin 110 adet tehlike kaynağı ve tehlikeli olay tespit edilmiştir. L tipi matris yöntemi, her sektöre uygulanabilirliği, basit ve kolay anlaşılır yapısı, balıkçı gemilerinde mühendis istihdamının yapılmaması ve çalışanların eğitim düzeyinin bu metoda daha uygun olması gibi önemli özelliklere sahip olması nedeniyle balıkçılık sektöründe kullanılabilmektedir. Dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olan balıkçılığın ülkemizdeki güvenlik düzeyini belirlemek, mevcut düzeyi geliştirmek ve balıkçıların farkındalıklarını arttırmak için gerek üniversiteler gerekse de devletin ilgili kurumları tarafından ulusal ölçekte projeler yürütülmesi çok önemlidir. İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli aşaması olan risk değerlendirmesi konusunda tüm sektör çalışanları bilgilendirilmeli ve endüstriyel balıkçı gemilerinin hepsinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

References

 • Akyıldız, H. (2009). Bir balıkçı gemisinin sistematik güvenlik değerlendirmesi. Gemi ve Deniz Teknolojisi, 179: 11-17.
 • Alli, B.O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety. International Labour Office, Geneva, 199 pp.
 • Anonim (2017). http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (E. T. 05.04.2017)
 • Anonim (2013). Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 20.08.2013 Sayı: 28741.
 • Ceylan, H., Başhelvacı, V. (2011). Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama. International Journal of Engineering Research and Development, 3(2): 25-33.
 • Doğanyılmaz Özbilgin, Y., Tok, V. (2017). Investigation of Mersin bay trawl fishermen’s safety at sea awareness. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2): 139-144. DOI:10.12714/egejfas.2017.34.2.04
 • Havold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science, 48: 1054–1061.
 • ILO (2010). Handbook for improving living and working conditions on board fishing vessels. International Labor Office, Switzerland, 232 pp.
 • Internatıonal Labour Organisation (2017). Alıntılanma adresi: http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/fisheries/lang--en/index.htm.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun Numarası: 6331, Kabul Tarihi: 20/6/2012, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 30/6/2012 Sayı: 28339, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 5.
 • Kaplan, I.M., Kite-Powell, H.I. (2000). Safety at sea and fisheries management: fishermen's attitudes and the need for co-management. Marine Policy, 24: 493-497.
 • Özkılıç, Ö. (2005). İş sağlığı ve güvenliği, yönetim sistemleri ve risk değerlendirme metodolojileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ankara, 219 pp.
 • Pfeiffer, L., Gratz, T. 2016. The effect of rights-based fisheries management on risk taking and fishing safety. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113 (10): 2615-2620. DOI:10.1073/pnas.1509456113
 • Soykan, O. (2016). A General Evaluatıon On Occupational Health And Safety in Trawlers Operating in the Aegean Sea, Turkey. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 10 – 12 November 2016. Messolonghi, Greece. 333-337.
 • Soykan, O. (2017a). Türkiye’deki Büyük Ölçekli Balıkçılıkta Risk Etmenleri Üzerine bir Değerlendirme, 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2017 (pp:102) 12-15 Sinop, TÜRKİYE: Bildiriler kitabı.
 • Soykan, O. (2017b). Türkiye Avcılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2017 (pp:110) 12-15 Sinop, TÜRKİYE: Bildiriler kitabı.
 • Tantoğlu, G. (2016). Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş sağlığı ve güvenliği uzmanlık tezi, Ankara, 140 pp.
 • TÜİK (Turkish Statistical Institute), 2015. Fishery statistics 2015, Ankara.
 • Ulukan, U. (2016). Balıklar, Tekneler ve Tayfalar: Türkiye’de Balıkçılık Sektöründe Çalışma ve Yaşam Koşulları, Çalışma ve Toplum, 1: 115-142.
 • Windle, M.J.S., Neis, B., Bornstein, S., Binkley, M., Navarro, P. (2008). Fishing occupational health and safety: A comparison of regulatory regimes and safety outcomes in six countries, Marine Policy 32: 701–710.
 • Yağımlı, mM., Yalçın, G.E., Çalık, Ö. (2017). Titreşimin yapı işyerlerinde çalışanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Uluslararası hakemli iş güvenliği ve çalışan sağlığı dergisi, 2: 77-92. DOI: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.05

Risk assessment in industrial fishing vessels by L type matrix method and its usability

Year 2018, Volume 35, Issue 2, 207 - 217, 15.06.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.15

Abstract

Fishing is acknowledged to be the most dangerous and risky occupation in many parts of the world. Hazards and risks can only be determined after a detailed analyze and evaluation in order to reduce them to an acceptable level. In this study, risk assessment of Turkish industrial fishing vessels was argued and applicability of L type matrix method on industrial fishing sector was discussed. 110 danger sources belonging to 37 activities were determined for the risk assessment studies in the fishing vessels. L-type matrix method can easily be used in the fishing sector by its simple and understandable structure, applicability to all sectors, nonemployed engineers in the fishing vessels and eligibility of fishermen’s education level with this methodology. In order to determine the safety level of fisheries in Turkey, which is one of the most hazardous occupation around the world, to develop its current situation and to increase the awareness of fishermen, national projects must be conducted by universities and relevant bodies of the state. Workers of the fishing sector must be informed about risk assessment which is the crucial step of occupational health and safety and risk assessment must be performed in the industrial fishing vessels.

References

 • Akyıldız, H. (2009). Bir balıkçı gemisinin sistematik güvenlik değerlendirmesi. Gemi ve Deniz Teknolojisi, 179: 11-17.
 • Alli, B.O. (2008). Fundamental principles of occupational health and safety. International Labour Office, Geneva, 199 pp.
 • Anonim (2017). http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (E. T. 05.04.2017)
 • Anonim (2013). Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 20.08.2013 Sayı: 28741.
 • Ceylan, H., Başhelvacı, V. (2011). Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama. International Journal of Engineering Research and Development, 3(2): 25-33.
 • Doğanyılmaz Özbilgin, Y., Tok, V. (2017). Investigation of Mersin bay trawl fishermen’s safety at sea awareness. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2): 139-144. DOI:10.12714/egejfas.2017.34.2.04
 • Havold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science, 48: 1054–1061.
 • ILO (2010). Handbook for improving living and working conditions on board fishing vessels. International Labor Office, Switzerland, 232 pp.
 • Internatıonal Labour Organisation (2017). Alıntılanma adresi: http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/fisheries/lang--en/index.htm.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun Numarası: 6331, Kabul Tarihi: 20/6/2012, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 30/6/2012 Sayı: 28339, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 5.
 • Kaplan, I.M., Kite-Powell, H.I. (2000). Safety at sea and fisheries management: fishermen's attitudes and the need for co-management. Marine Policy, 24: 493-497.
 • Özkılıç, Ö. (2005). İş sağlığı ve güvenliği, yönetim sistemleri ve risk değerlendirme metodolojileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ankara, 219 pp.
 • Pfeiffer, L., Gratz, T. 2016. The effect of rights-based fisheries management on risk taking and fishing safety. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113 (10): 2615-2620. DOI:10.1073/pnas.1509456113
 • Soykan, O. (2016). A General Evaluatıon On Occupational Health And Safety in Trawlers Operating in the Aegean Sea, Turkey. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 10 – 12 November 2016. Messolonghi, Greece. 333-337.
 • Soykan, O. (2017a). Türkiye’deki Büyük Ölçekli Balıkçılıkta Risk Etmenleri Üzerine bir Değerlendirme, 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2017 (pp:102) 12-15 Sinop, TÜRKİYE: Bildiriler kitabı.
 • Soykan, O. (2017b). Türkiye Avcılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2017 (pp:110) 12-15 Sinop, TÜRKİYE: Bildiriler kitabı.
 • Tantoğlu, G. (2016). Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş sağlığı ve güvenliği uzmanlık tezi, Ankara, 140 pp.
 • TÜİK (Turkish Statistical Institute), 2015. Fishery statistics 2015, Ankara.
 • Ulukan, U. (2016). Balıklar, Tekneler ve Tayfalar: Türkiye’de Balıkçılık Sektöründe Çalışma ve Yaşam Koşulları, Çalışma ve Toplum, 1: 115-142.
 • Windle, M.J.S., Neis, B., Bornstein, S., Binkley, M., Navarro, P. (2008). Fishing occupational health and safety: A comparison of regulatory regimes and safety outcomes in six countries, Marine Policy 32: 701–710.
 • Yağımlı, mM., Yalçın, G.E., Çalık, Ö. (2017). Titreşimin yapı işyerlerinde çalışanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Uluslararası hakemli iş güvenliği ve çalışan sağlığı dergisi, 2: 77-92. DOI: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.05

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Reviews
Authors

Ozan SOYKAN (Primary Author)
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
0000-0002-2227-1245
Türkiye

Publication Date June 15, 2018
Application Date February 10, 2018
Acceptance Date March 23, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 35, Issue 2

Cite

APA Soykan, O. (2018). Endüstriyel balıkçı gemilerinde L tipi matris yöntemi ile risk değerlendirmesi ve kullanılabilirliği . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 35 (2) , 207-217 . DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.2.15