Year 2017, Volume 34 , Issue 2, Pages 169 - 177 2017-06-12

Levanten su kurbağası, Pelophylax bedriagae’nin (Camerano, 1882) (Anura: Ranidae) Sülüklü Göl’deki (Manisa) popülasyon büyüklüğü, yaş yapısı ve yaşam döngüsü
Population size, age structure and life cycle of Levant water frog, Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) (Amphibia: Anura: Ranidae) in Lake Sülüklü (Manisa)

Kerim ÇİÇEK [1] , İlhan Bayryam İSMAİL [2]


Bu çalışmada, Levanten su kurbağasının (Pelophylax bedriagae) Sülüklü Göl’deki bazı popülasyon parametreleri, yaş yapısı ve üreme ekolojisi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Eylül 2014 - Ağustos 2015 arasında aralıklarla arazi çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen verilere göre; P. bedriagae popülasyonunun büyüklüğü 6346 birey (5595–7199), yakalanma olasılığı 0,24, hayatta kalma oranı 0,72 ve popülasyona katılım oranı 0,09 olarak hesaplanmıştır. Popülasyonda ortalama yaş 3,6 yıl (1 - 9) olup, gençlerde 1 yıl, erkeklerde 3,5 yıl (1-7) ve dişilerde 4,3 yıl (1-9) olarak tespit edilmiştir.

Bireyler Şubat’ın ikinci yarısından itibaren hibernasyondan çıkmakta ve Nisan ayının ikinci yarısından itibaren ampleksuslar gözlenmeye başlanmaktadır. En yüksek aktivite Nisan – Haziran arasında olup, Temmuz ayından itibaren kademeli olarak azalma gözlenmektedir. Laboratuvarda takip edilen yumurtalar 3–6 gün aralığında açılmış, metamorfozun laboratuvar koşullarında 45–60 günde, doğal ortamında ise 75 günde tamamlandığı gözlenmiştir. Pelophylax bedriagae’yi tehdit eden başlıca faktörler tarımsal amaçlı sulamaya bağlı su seviyesindeki düşüş, tarımsal ilaçların göle karışması ve predasyon baskısıdır.

In this study, it is aimed to obtain information about some population parameters, age structure and reproductive ecology of Levantine water frog (Pelophylax bedriagae) in Lake Sülüklü (Manisa). For that purpose, field studies were conducted between September 2014 and August 2015. According to the data obtained; it was calculated the population size as 6346 individual (5595–7199), the capture probability as 0.24, survival rate as 0.72 and probability of entrance into population as 0.09. The average age was calculated as 3.6 years (1–9), and 1 year for juveniles, 3.5 years (1–7) for males and 4.3 years for females.

Frogs begin to emerge from hibernation in the second half of February and couples in amplexus were observed as from the second half of April. The most active period of the individuals is between April and June, and activities were decrease gradually as from July. The eggs were hatched in 3–6 days, metamorphosis were completed in 45–60 days under the laboratory conditions and in 75 days in the natural habitat. The major threats of P. bedriagae are decreasing in water level due to agricultural irrigation, pouring agricultural pesticides and predator pressure.

  • Aleksandrovskaya, T.O. & Kotova, E.L. (1986). Preliminary data on age characteristics of Rana ridibunda Pallas from Armenia. Proceedings of Zoological Institue Academic Science, 157, 177-181.
  • Alford, R.A., & Richards, S.J. (1999). Global Amphibian Declines: a Problem in applied ecology. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 30: 133-165.
  • Amphibiaweb (2016). Information on amphibian biology and conservation. v. 2011. Berkeley, California. Alıntılanma adresi: http://amphibiaweb.org/. (25.12.2016).
  • Ayaz, D. Tok, C.V. Mermer, A. Tosunoğlu, M. Afsar, M., & Çiçek, K. (2006). A New Locality for Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 (Anura: Ranidae) in the Central Anatolia. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23 (1-2): 187-189.
  • Ayaz, D. Tok, C.V. Mermer, A. Tosunoğlu, M. Afsar, M., & Çiçek, K. (2007). Population Size of the Marsh Frog Rana ridibunda Pallas, 1771 in Lake Yayla Denizli, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 255-260.
  • Bannikov, A.G., Darevsky, I.S., Ishchenko, V.G., Rustamov, A.K., & Szczerbak N.N. (1977). Opredelitel zemnovodnyh i presmykayushchihsya fauny SSSR. Moscow: Prosvechshenie.
  • Baran, İ. (1969). Anadolu dağ kurbağaları üzerinde sistematik araştırma. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser. No: 80. 1-78.
  • Baran, İ. Yılmaz, İ. Kumlutaş, Y., & Kete, R. (1992). Türkiye Ova Kurbağası Rana ridibunda Stok Tesbiti (Anura, Ranidae). Turkish Journal of Zoology, 16: 289-299.
  • Baran, İ. Balık, S. Kumlutaş, Y. Tok, C. V. Olgun, K. Durmuş, H., & İret, F. (2001). Rana holtzi (Toros Kurbağası)‘nın biyolojik ve ekolojik yönden araştırılması ve koruma stratejisinin saptanması. In Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, (pp. 213-218) Bodrum, Türkiye: Bildiriler Kitabı.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Kerim ÇİÇEK
Institution: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir
Country: Turkey


Author: İlhan Bayryam İSMAİL
Institution: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 10, 2017
Acceptance Date : March 7, 2017
Publication Date : June 12, 2017

APA Çi̇çek, K , İsmai̇l, İ . (2017). Population size, age structure and life cycle of Levant water frog, Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) (Amphibia: Anura: Ranidae) in Lake Sülüklü (Manisa) . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (2) , 169-177 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.2.08