BibTex RIS Cite
Year 2015, Volume: 32 Issue: 2, 89 - 97, 15.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.05

Abstract

References

 • Ahsan, D.A., Roth, E., 2010. Farmers’ perceived risks and risk management strategies in emerging mussel aquaculture industry in Denmark. Marine Resource Economics, 25:309-323. doi: 10.5950/0738-1360-25.3.309
 • Ahsan, D.A., 2011. Farmers’ motivations, risk perceptions and risk management strategies in a developing economy: Bangladesh experience. Journal of Risk Research, 14(3): 325-349.
 • doi: 10.1080/13669877.2010.541558
 • Akcaoz, H., Kizilary, H., Ozcatalbas, O., 2009. Risk management strategies in dairy farming: a case study in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (5): 949-958.
 • Akçaöz, H., Özkan, B., Karadeniz, C.F., Fert, C., 2006. Tarımsal üretimde risk kaynakları ve risk stratejileri: Antalya ili örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1): 89-97.
 • Aydın, O., Sayılı, M., 2009. Samsun ilinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (2) : 97-107.
 • Bardhan, D., Dabas, Y.P.S., Tewari, S.K., Kumar, A., 2006. An assessment of risk attitude of dairy farmers in Uttaranchal (India). http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/25259/1/cp060849.pdf
 • Başruh, E., 2013. Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Toplantısı Raporu. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği. http://151.1.154.86/GfcmWebSite/CAQ/2013/MultiStakeHolder Platform/ppt/2_Erbil_BASRUH. pdf
 • Bergfjord, O.J., 2009. Risk perception and risk management in Norwegian aquaculture. Journal of Risk Research, 12(1):91–104.
 • doi: 10.1080/13669870802488941
 • Ceyhan, V., Bozoglu, M., Cinemre, H.A., 2003. Measuring yield and price risks for dairy farms and designing risk management strategies: the case of Tonya, Turkey. Die Bodenkultur, 54 (4): 215-220.
 • Churchill, G.A. 1995. Marketing research methodological foundations. The Dryden Press, New York, NY, 1117 p.
 • ÇOB, 2009. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri, ÇED Rehberi, Balık Çiftlikleri, Haziran 2009. http://www.csb.gov.tr/gm/dosyalar/belgeler/belge396/Sektorel_rehber_balikciftlik.pdf
 • Elbek, A.G., 1993. Su ürünleri dış satım sorunları. AT ve Türkiye Su Ürünleri Sempozyumu, Dünya Gıda Günü, 14-15 Ekim, s. 141-148.
 • Ercan, E., Sunar, M.C., Başer, K., 2012. Toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği; gelişimi ve sorunları. Sümder Su Ürünleri, 50: 54-59.
 • Ertekin, H., 2011. Levrek balığı (Dicentrarchus labrax) toprak ve kafes işletmeleri karşılaştırmalı ekonomik analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Göknar, T., 2006. Muğla ilinin Milas ilçesinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • GTHB, 2015. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri İstatistikleri. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Mayıs 2015. http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf
 • Güllü, K., Tezel, R., 2014. Muğla’nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği yapan işletmelerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ. http://www.akuademi.net/da/?V.DOGU.2014:Yetistiricilik:d5y17
 • Kayacı, A., Büyükçapar, H.M., 2011. Kahramanmaraş ilinde karada su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve biyoteknik analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 14(4): 1-6.
 • Kocaman, E., Sayılı, M., 2014. Gümüşhane ilinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(1): 36-45.
 • Kiştin, F., 2011. Toprak havuzlarda çipura-levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik analizi: Muğla ili Milas ilçesi örneği. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Lien, G., O. Flaten, A.M. Jervell, M. Ebbesvik, and P.S. Koesling. 2006. Management and risk characteristics of part-time and full-time farmers in Norway. Review of Agriculture Economics, 28(1):111–131.
 • doi: 10.111/1j .1467-9353.2006.002
 • MacAlister, E. 1999. Forward study of Community Aquaculture. EU DG XIV Report, EU, Brussels.
 • Martin, S., 1996. Risk management strategies in New Zealand agriculture and horticulture. Review of Marketing and Agricultural Economics, 64(1):31–44.
 • Meuwissen, M.P.M., Hurine, R.B.M, Hardaker, J.B., 2001. Risk and risk management: an empirical analysis of Dutch livestock farmers. Livestock Production Science, 69(1):43–53. doi: 10.1016/S0301-6226(00)00247-5
 • Miran, B., 2002. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 272 s.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for business and economics. Prentice Hall, New Jersey, 867 p.
 • Özdemir, N., Dirican, S., 2006. Muğla ilinde kültür balıkçılığı ve sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 23(1/2): 283-286.
 • Peker, K., Ertekin, H., 2012. Development strategies of sea bass enterprises in Mediterranean region of Turkey. Scientific Research and Essays, 7(14): 1473-1476. doi: 10.5897/SRE11.530
 • Sonkilla, S. 2002. Farmers’ decision-making on adjustment into the EU. Publication No. 34, Department of Economics and Management. Helsinki: University of Helsinki.
 • SUYMEBİR, 2015. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği, http://www.suymerbir.org.tr/
 • Şahin, A., Miran, B., 2007. Çiftçi algılarına göre bitkisel ürünlerin risk haritası: Bayındır ilçesi örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(3): 59-74.
 • Şaşı, H., Baran, İ., 2001. Güney Ege Bölgesi’nde çipura (Sparus aurata L. 1758) yetiştiriciliği yapan işletmelerdeki balıkların gelişimi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Kitabı. Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 04-06 Eylül, Antakya, Hatay, s. 29-36.
 • Şaşı, H., Tuzkaya, T., 2012. Güney Ege Bölgesi Savran Mevkii’nde (Milas-Muğla) balık yetiştiriciliği yapılan suların bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve yetiştiricilik faaliyetlerinin incelenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2): 25-37.
 • TARSİM, 2015. Tarım Sigortaları Havuzu. Su Ürünleri Hayat Sigortası. http://www.tarsim.gov.tr/trsmWeb/index.jsp?_subpageid_=10
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, A., Yılmaz, C., 2000. Karadeniz Bölgesinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi ve verimliliğinin belirlenmesi. Sonuç Raporu. SÜMAE, Trabzon, TAGEM HAYSUD /98/12/02/004.
 • Yavuz, O., Kocaman, M., Ayık, Ö., 1995. Erzurum’da alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 64-75.
 • Yazıcıoğlu, N., 2015. Su ürünleri sektörüne genel bakış tüketici davranışları ve su ürünlerinin sağlık açısından faydaları. Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Milas (Muğla-Türkiye) yöresinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprak havuz işletmelerinin risk kaynakları ve risk yönetim stratejileri

Year 2015, Volume: 32 Issue: 2, 89 - 97, 15.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.05

Abstract

Deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprak havuz işletmelerinde, işletme yöneticilerinin sahip oldukları risk kaynağı algılarının ve risk yönetim stratejilerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Milas yöresindeki toprak havuzlarda deniz balığı yetiştiriciliği son yıllarda önemli bir gelişme göstermiş olup, yörenin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Yörede faaliyet gösteren, belirli bir örnekleme ile seçilmiş 46 işletme yöneticisi ile anket çalışması yapılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında, esas olarak 5’li Likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışmada aşağıda belirtilmiş olan konular üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bunlar: (1) Toprak havuz işletmeleri ve bunların yöneticilerinin sosyo-ekonomik karakteristikleri, (2) Yöneticilerin farklı risk kaynaklarına dair risk algıları, (3) Bu risk kaynakları için risk yönetim stratejileri. Çalışmada, aritmetik ortalama, yüzde oranları gibi basit tanımlayıcı istatistik yöntemler kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırma yöresindeki toprak havuzlarda yapılan deniz balığı yetiştiricilik sistemlerinde işletme yöneticilerinin sahip oldukları çeşitli risk kaynağı algılarının bulunduğu ve bunların çözümüne yönelik farklı risk yönetim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

References

 • Ahsan, D.A., Roth, E., 2010. Farmers’ perceived risks and risk management strategies in emerging mussel aquaculture industry in Denmark. Marine Resource Economics, 25:309-323. doi: 10.5950/0738-1360-25.3.309
 • Ahsan, D.A., 2011. Farmers’ motivations, risk perceptions and risk management strategies in a developing economy: Bangladesh experience. Journal of Risk Research, 14(3): 325-349.
 • doi: 10.1080/13669877.2010.541558
 • Akcaoz, H., Kizilary, H., Ozcatalbas, O., 2009. Risk management strategies in dairy farming: a case study in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (5): 949-958.
 • Akçaöz, H., Özkan, B., Karadeniz, C.F., Fert, C., 2006. Tarımsal üretimde risk kaynakları ve risk stratejileri: Antalya ili örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1): 89-97.
 • Aydın, O., Sayılı, M., 2009. Samsun ilinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (2) : 97-107.
 • Bardhan, D., Dabas, Y.P.S., Tewari, S.K., Kumar, A., 2006. An assessment of risk attitude of dairy farmers in Uttaranchal (India). http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/25259/1/cp060849.pdf
 • Başruh, E., 2013. Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Toplantısı Raporu. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği. http://151.1.154.86/GfcmWebSite/CAQ/2013/MultiStakeHolder Platform/ppt/2_Erbil_BASRUH. pdf
 • Bergfjord, O.J., 2009. Risk perception and risk management in Norwegian aquaculture. Journal of Risk Research, 12(1):91–104.
 • doi: 10.1080/13669870802488941
 • Ceyhan, V., Bozoglu, M., Cinemre, H.A., 2003. Measuring yield and price risks for dairy farms and designing risk management strategies: the case of Tonya, Turkey. Die Bodenkultur, 54 (4): 215-220.
 • Churchill, G.A. 1995. Marketing research methodological foundations. The Dryden Press, New York, NY, 1117 p.
 • ÇOB, 2009. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri, ÇED Rehberi, Balık Çiftlikleri, Haziran 2009. http://www.csb.gov.tr/gm/dosyalar/belgeler/belge396/Sektorel_rehber_balikciftlik.pdf
 • Elbek, A.G., 1993. Su ürünleri dış satım sorunları. AT ve Türkiye Su Ürünleri Sempozyumu, Dünya Gıda Günü, 14-15 Ekim, s. 141-148.
 • Ercan, E., Sunar, M.C., Başer, K., 2012. Toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği; gelişimi ve sorunları. Sümder Su Ürünleri, 50: 54-59.
 • Ertekin, H., 2011. Levrek balığı (Dicentrarchus labrax) toprak ve kafes işletmeleri karşılaştırmalı ekonomik analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Göknar, T., 2006. Muğla ilinin Milas ilçesinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • GTHB, 2015. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri İstatistikleri. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Mayıs 2015. http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf
 • Güllü, K., Tezel, R., 2014. Muğla’nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği yapan işletmelerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ. http://www.akuademi.net/da/?V.DOGU.2014:Yetistiricilik:d5y17
 • Kayacı, A., Büyükçapar, H.M., 2011. Kahramanmaraş ilinde karada su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve biyoteknik analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 14(4): 1-6.
 • Kocaman, E., Sayılı, M., 2014. Gümüşhane ilinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(1): 36-45.
 • Kiştin, F., 2011. Toprak havuzlarda çipura-levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik analizi: Muğla ili Milas ilçesi örneği. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Lien, G., O. Flaten, A.M. Jervell, M. Ebbesvik, and P.S. Koesling. 2006. Management and risk characteristics of part-time and full-time farmers in Norway. Review of Agriculture Economics, 28(1):111–131.
 • doi: 10.111/1j .1467-9353.2006.002
 • MacAlister, E. 1999. Forward study of Community Aquaculture. EU DG XIV Report, EU, Brussels.
 • Martin, S., 1996. Risk management strategies in New Zealand agriculture and horticulture. Review of Marketing and Agricultural Economics, 64(1):31–44.
 • Meuwissen, M.P.M., Hurine, R.B.M, Hardaker, J.B., 2001. Risk and risk management: an empirical analysis of Dutch livestock farmers. Livestock Production Science, 69(1):43–53. doi: 10.1016/S0301-6226(00)00247-5
 • Miran, B., 2002. Temel istatistik. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 272 s.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for business and economics. Prentice Hall, New Jersey, 867 p.
 • Özdemir, N., Dirican, S., 2006. Muğla ilinde kültür balıkçılığı ve sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 23(1/2): 283-286.
 • Peker, K., Ertekin, H., 2012. Development strategies of sea bass enterprises in Mediterranean region of Turkey. Scientific Research and Essays, 7(14): 1473-1476. doi: 10.5897/SRE11.530
 • Sonkilla, S. 2002. Farmers’ decision-making on adjustment into the EU. Publication No. 34, Department of Economics and Management. Helsinki: University of Helsinki.
 • SUYMEBİR, 2015. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği, http://www.suymerbir.org.tr/
 • Şahin, A., Miran, B., 2007. Çiftçi algılarına göre bitkisel ürünlerin risk haritası: Bayındır ilçesi örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(3): 59-74.
 • Şaşı, H., Baran, İ., 2001. Güney Ege Bölgesi’nde çipura (Sparus aurata L. 1758) yetiştiriciliği yapan işletmelerdeki balıkların gelişimi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiri Kitabı. Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 04-06 Eylül, Antakya, Hatay, s. 29-36.
 • Şaşı, H., Tuzkaya, T., 2012. Güney Ege Bölgesi Savran Mevkii’nde (Milas-Muğla) balık yetiştiriciliği yapılan suların bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve yetiştiricilik faaliyetlerinin incelenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2): 25-37.
 • TARSİM, 2015. Tarım Sigortaları Havuzu. Su Ürünleri Hayat Sigortası. http://www.tarsim.gov.tr/trsmWeb/index.jsp?_subpageid_=10
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, A., Yılmaz, C., 2000. Karadeniz Bölgesinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi ve verimliliğinin belirlenmesi. Sonuç Raporu. SÜMAE, Trabzon, TAGEM HAYSUD /98/12/02/004.
 • Yavuz, O., Kocaman, M., Ayık, Ö., 1995. Erzurum’da alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 64-75.
 • Yazıcıoğlu, N., 2015. Su ürünleri sektörüne genel bakış tüketici davranışları ve su ürünlerinin sağlık açısından faydaları. Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ferit Çobanoğlu

Deniz Çoban

Şükrü Yıldırım

Birsen Kırım

Renan Tunalıoğlu

Murat Cankurt

Publication Date January 15, 2016
Submission Date January 15, 2016
Published in Issue Year 2015Volume: 32 Issue: 2

Cite

APA Çobanoğlu, F., Çoban, D., Yıldırım, Ş., Kırım, B., et al. (2016). Milas (Muğla-Türkiye) yöresinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprak havuz işletmelerinin risk kaynakları ve risk yönetim stratejileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(2), 89-97. https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.2.05