Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Dünyada ve Türkiye’de havza yönetimleri

Yıl 2022, Cilt: 39 Sayı: 4, 349 - 357, 15.12.2022
https://doi.org/10.12714/egejfas.39.4.12

ÖzÇevre ekonomisinin önemli bir yönünü oluşturan su ve havza yönetimi, içme ve kullanma amaçları yanı sıra enerji üretimi, kalkınma ve ekosistem bütünlüğü yönleriyle de önemlidir. Küresel ısınma ve kıtlığın etkileriyle “Su Çerçeve Direktifi” kapsamında su kaynaklarının korunması, endüstriyel amaçlı su temini, su kalitesinin artırılması ve havza yönetimi hususları Türkiye’de gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, dünyadaki havza yönetimi örnekleri incelenerek Türkiye’deki mevcut havza yönetimi anlayışıyla karşılaştırılmıştır.


Kaynakça

 • Akkaya, C., Efeoğlu, A., & Yeşil, N. (2006). Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye’de uygulanabilirliği [European Union Water Framework Directive and Its Applicability in Turkey] (in Turkish). TMMOB Su Politikaları Kongresi, 195-204.
 • Albiac, J., Calvo, E., & Esteban, E. (2012). River basin governance and water policies in Spain. XXXVIII Reunión de Estudios Regionales. Bilbao, İspanya.
 • Anderson, J. (2003). The environmental benefits of water recycling and reuse. Water Science and Technology: Water Supply, 3(4), 1-10. DOI: 10.2166/ws.2003.0041
 • Aydın-Coşkun, A. (2010). EU water framework directive for river basin management planing in Turkish law [AB Su Çerçeve Direktifi açısından Türk hukukunda nehir havza yönetim planlaması] (in Turkish with English abstract), Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A (1), 43-55
 • Benson, D., Fritsch, O., Cook, H., & Schmid, M. (2014). Evaluating participation in WFD river basin management in England and Wales: processes, communities, outputs, and outcomes. Land Use Policy, 38, 213-222. DOI: 10.1016/j.landusepol.2013.11.004
 • Bernauer, T., Gampfer, R., Meng, T., & Su, Y.S. (2016). Could more civil society involvement increase public support for climate policy-making? Evidence from a survey experiment in China. Global Environmental Change, 40, 1-12. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2016.06.001
 • Bulut, M., & Birben, Ü. (2019). AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’de su kaynakları yönetimine etkisi [Effect of the EU water framework directive on water resources management in Turkey] (in Turkish with English abstract), Türkiye Ormancılık Dergisi, 20(3), 221-233. DOI: 10.18182/tjf.562550
 • Darghouth, S., Ward, C., Gambarelli, G., Styger, E., & Roux, J. (2008). Watershed management approaches, policies, and operations: lessons for scaling up. water sector board discussion paper series, no. 11
 • Official Journal (OJ L 327). 2000. EU Water Framework Directive (WFD), Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000L0060-20141120
 • Environment Agency. (2019). River basin planning 2021- working together consultation response report for England, Bristol.
 • Erdoğan, H.T. (2016). The impact of transportation services on economic development [Ulaşım hizmetlerinin ekonomik kalkınma üzerine etkisi] (in Turkish with English abstract), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 187-215. DOI: 10.17336/igusbd.05060
 • Evrim-Maden, T. (2015). Tuna Nehri ve Peipsi Gölü örneği çerçevesinde Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve sınıraşan sular [European Union Water Framework Directive and transboundary waters in the context of the Danube River and Lake Peipsi example] (in Turkish with English abstract). Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(1), 105-140
 • FAO. (2017). Watershed management in action – lessons learned from FAO field projects. Rome.
 • Fridman, D., Biran, N., & Kissinger, M. (2021). Beyond blue: An extended framework of blue water footprint accounting. Science of The Total Environment, 777. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146010
 • Gemmill, B., & Bamidele-Izu, A. (2002). The role of NGOs and civil society in global environmental governance. In D.E. Esty, M.H. Ivanova (Eds.), Global Environmental Governance: Options and Opportunities (pp.77-100). Princeton, NJ: Yale School of Forestry and Environmental Studies
 • Gleick, P.H. (2002). Soft water paths. Nature, 418, 373. DOI: 10.1038/418373a
 • Griffiths, M. (2002). The European Water Framework Directive: An approach to integrated river basin management. European Water Management Online.
 • Harmancıoğlu, N.B., Gül, A., & Fıstıkoğlu, O. (2002). Entegre su kaynakları yönetimi [Integrated water resources management] (in Turkish). Türkiye Mühendislik Haberleri, 419, 29-39. DOI: 10.30855/gmbd.2019.01.06
 • He, C., Harden, C.P., & Liu, Y. (2020). Comparison of water resources management between China and the United States. Geography and Sustainability, 1, DOI: 10.1016/j.geosus.2020.04.002
 • Henriques, C., Garnett, K., Weatherhead, E.K., Lickorish, F.A., Forrow, D., & Delgado, J. (2015). The future water environment -using scenarios to explore the significant water management challenges in England and Wales to 2050. Science of The Total Environment, 512-513, 381-396. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.12.047
 • HKEPHP. (2014). Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi, Doğu Karadeniz Havzası 5118601, Proje Taslak Raporu [Preparation of Basin Protection Action Plans Project, Eastern Black Sea Basin 5118601, Project Draft Report] (in Turkish), TÜBİTAK MAM, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Gebze Kocaeli.
 • International Network of Basin Organizations (INBO). (2009). A Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins. Elanders, Sweden.
 • International Network of Basin Organizations (INBO). (2018). The handbook for the participation of stakeholders and civil society in the basins of rivers, lakes, and aquifers. RIOB Réseau International des Organismes de Bassin – Paris, 72 p.
 • Kahraman, A.C., & Özkul, M. (2018). Ergene Havzası koruma eylem planı durum değerlendirme raporu II [Ergene Basin protection action plan situation assessment report] (in Turkish). İstanbul. Retrieved from https://marmara.gov.tr/ergene-havzasi-koruma-eylem-plani-durum-degerlendirme-raporu-guncellendi/
 • Kanber, Ç. (2015). Bütünleşik Nehir Havzası Yönetiminde Paydaş Katılımı: Modeller ve Süreç [Stakeholder Participation in Integrated Watershed Management: Models and Process] (in Turkish with English abstract). Bütünleşik Nehir Havzası Yönetiminde Paydaş Katılımı: Modeller ve Süreç, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s.139.
 • Liu, J., Shiying Tian, C.Z., Liu, J., Yang, H., Jia, S., Yu, L., Liu, B., & Zhang, M. (2013). Water conservancy projects in China: achievements, challenges, and way forward. Global Environmental Change, 23, 633-643. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2013.02.002
 • Liu, J., & Yang, W. (2012). Water sustainability for China and beyond. Science, 337(6095), 649-650. DOI:10.1126/science.1219471
 • Maestu, J., Tabara, D., & Sauri, D. (2003). Public participation in river basin management in Spain: reflecting changes in external and self-created context. HarmoniCOP Project Report, University of Alcala de Henares.
 • Marin, P., Tal, S., Yeres, J., & Ringskog, K. (2017). Water Management in Israel: Key Innovations and Lessons Learned for Water-Scarce Countries. Washington, DC: World Bank.
 • Memişoğlu, T., & Çolak, H.E. (2017). Alt Havzaların Çevresel Kirlilik Risk Alanlarının Tespitinde CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerin Uygulanması: Trabzon İli Akçaabat-Düzköy Vadisi Örneği [Application of GIS Based Multi-Criteria Decision Making Methods in Determining Environmental Pollution Risk Areas of Lower Basins: The Case of Trabzon Province Akçaabat-Düzköy Valley] (in Turkish). TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Ministry of Ecology and Environment. (2019). China’s ecology and environment bulletin 2018. Retrieved from http://www.mee.gov.cn/hjzl/ (25.06.2021)
 • Moroğlu, M., & Yazgan, M.S. (2008). Implementation of EU Water Framework Directive in Turkey. Desalination, 226, 271-278. DOI: 10.1016/j.desal.2007.01.245
 • Mukhtarov, F., & Geriak, A.K. (2013). River basin organizations in the global water discourse: An exploration of agency and strategy. Global Governance, 19, 1-29. DOI: 10.1163/19426720-01902009
 • Neveu, G. (2003). Integrated water resource management over the world. Watershed Management & Sustainable Mountain Development Working Paper, Conference Proceedings, Sardinia, Italy, 22-24 October 2003.
 • Noël, C. (2009). Organization of water management in France: capacity building for better water management. Paris, France: International Office for Water.
 • Orr, P., Colvin, J., & King, D. (2007). Involving stakeholders in integrated river basin planning in England and Wales. In E. Craswell, M. Bonnell, D. Bossio, S. Demuth, N. Van de Giesen, (Eds.), Integrated Assessment of Water Resources and Global Change: A North-South Analysis (pp 331-349). Netherlands: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4020-5591-1_20
 • Öztürk, S. (2011). Devrekani Çayı Alt Havzası’nın Yönetim Planının Geliştirilmesi [Developing of basin management plan for Devrekani watercourse sub-basin] (in Turkish with English abstract). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 227s.
 • Öztürk, S., Ubay Tönük, G., & Gülgün, B. (2014). Türkiye’de havza yönetimi ve yönetim planı yaklaşımları [Watershed management and management plan approaches in Turkey] (in Turkish). Ziraat Mühendisliği, 361, 59-63.
 • Richard, S., Bouleau, G., & Barone, S. (2010). Water governance in France. Institutional Framework, Stakeholders, Arrangements, and Process. In P. Jacobi, P. Sinisgali (Eds.), Water Governance and Public Policies in Latin America and Europe (pp 137-178). Sao Paulo: Anna Blume.
 • Sümer, V. (2013). AB su politikası ve Türkiye: uyum sürecine kuramsal bir yaklaşım [EU water policy and Turkey: A theoretic approach to harmonization process] (in Turkish with English abstract). Ortadoğu Analiz, 5(53), 32-40.
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2014). Ulusal havza yönetim stratejisi (2014-2023) [National watershed management strategy (2014-2023)] (in Turkish). Ankara. https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/uhys%20belgesi%20(3).pdf
 • The World Bank. (2004). Water resources sector strategy: strategic directions for World Bank Engagement. Washington, DC, USA.
 • Tuğaç, Ç. (2013). Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamında sınıraşan sular [Transboundary Waters Within The Scope of EU Water Framework Directive] (in Turkish). ORSAM Rapor No: 154 ORSAM su araştırmaları programı rapor no: 19, Ankara.
 • Varela-Ortega, C., & Hernández-Mora, N. (2010). Institutions and institutional reform in the spanish water sector: a historical perspective. In A. Garrido, R. Llamas (Eds.), Water Policy in Spain, Abigdon, CRC press, UK. DOI: 10.1201/9780203866023.ch12
 • Yıldız, D. (2014). 60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ [Flagship of our water fleet in its 60th year: DSI] (in Turkish). Ankara, 30 s.
 • Yılmaz, M. (2021). Türkiye’de yeraltı suları yönetiminin yasal ve kurumsal açıdan incelenmesi [Examining the legal and institutional perspectıve of groundwater management in Turkey] (in Turkish with English abstract). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(27), 134-150.

Water basin managements in the World and Türkiye

Yıl 2022, Cilt: 39 Sayı: 4, 349 - 357, 15.12.2022
https://doi.org/10.12714/egejfas.39.4.12

ÖzWater and basin management, which is an important aspect of the environmental economy, is significant in terms of energy production, development, and ecosystem integrity as well as drinking and usage purposes. Besides global warming and famine effects, the protection of water resources, industrial water supply, water quality improvement, and basin management issues have been emphasized in Türkiye within the “Water Framework Directive” scope. In this study, the examples of basin management in the world were investigated and compared their approaches with the current understanding of basin management in Türkiye.Kaynakça

 • Akkaya, C., Efeoğlu, A., & Yeşil, N. (2006). Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye’de uygulanabilirliği [European Union Water Framework Directive and Its Applicability in Turkey] (in Turkish). TMMOB Su Politikaları Kongresi, 195-204.
 • Albiac, J., Calvo, E., & Esteban, E. (2012). River basin governance and water policies in Spain. XXXVIII Reunión de Estudios Regionales. Bilbao, İspanya.
 • Anderson, J. (2003). The environmental benefits of water recycling and reuse. Water Science and Technology: Water Supply, 3(4), 1-10. DOI: 10.2166/ws.2003.0041
 • Aydın-Coşkun, A. (2010). EU water framework directive for river basin management planing in Turkish law [AB Su Çerçeve Direktifi açısından Türk hukukunda nehir havza yönetim planlaması] (in Turkish with English abstract), Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A (1), 43-55
 • Benson, D., Fritsch, O., Cook, H., & Schmid, M. (2014). Evaluating participation in WFD river basin management in England and Wales: processes, communities, outputs, and outcomes. Land Use Policy, 38, 213-222. DOI: 10.1016/j.landusepol.2013.11.004
 • Bernauer, T., Gampfer, R., Meng, T., & Su, Y.S. (2016). Could more civil society involvement increase public support for climate policy-making? Evidence from a survey experiment in China. Global Environmental Change, 40, 1-12. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2016.06.001
 • Bulut, M., & Birben, Ü. (2019). AB Su Çerçeve Direktifinin Türkiye’de su kaynakları yönetimine etkisi [Effect of the EU water framework directive on water resources management in Turkey] (in Turkish with English abstract), Türkiye Ormancılık Dergisi, 20(3), 221-233. DOI: 10.18182/tjf.562550
 • Darghouth, S., Ward, C., Gambarelli, G., Styger, E., & Roux, J. (2008). Watershed management approaches, policies, and operations: lessons for scaling up. water sector board discussion paper series, no. 11
 • Official Journal (OJ L 327). 2000. EU Water Framework Directive (WFD), Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000L0060-20141120
 • Environment Agency. (2019). River basin planning 2021- working together consultation response report for England, Bristol.
 • Erdoğan, H.T. (2016). The impact of transportation services on economic development [Ulaşım hizmetlerinin ekonomik kalkınma üzerine etkisi] (in Turkish with English abstract), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 187-215. DOI: 10.17336/igusbd.05060
 • Evrim-Maden, T. (2015). Tuna Nehri ve Peipsi Gölü örneği çerçevesinde Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve sınıraşan sular [European Union Water Framework Directive and transboundary waters in the context of the Danube River and Lake Peipsi example] (in Turkish with English abstract). Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(1), 105-140
 • FAO. (2017). Watershed management in action – lessons learned from FAO field projects. Rome.
 • Fridman, D., Biran, N., & Kissinger, M. (2021). Beyond blue: An extended framework of blue water footprint accounting. Science of The Total Environment, 777. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146010
 • Gemmill, B., & Bamidele-Izu, A. (2002). The role of NGOs and civil society in global environmental governance. In D.E. Esty, M.H. Ivanova (Eds.), Global Environmental Governance: Options and Opportunities (pp.77-100). Princeton, NJ: Yale School of Forestry and Environmental Studies
 • Gleick, P.H. (2002). Soft water paths. Nature, 418, 373. DOI: 10.1038/418373a
 • Griffiths, M. (2002). The European Water Framework Directive: An approach to integrated river basin management. European Water Management Online.
 • Harmancıoğlu, N.B., Gül, A., & Fıstıkoğlu, O. (2002). Entegre su kaynakları yönetimi [Integrated water resources management] (in Turkish). Türkiye Mühendislik Haberleri, 419, 29-39. DOI: 10.30855/gmbd.2019.01.06
 • He, C., Harden, C.P., & Liu, Y. (2020). Comparison of water resources management between China and the United States. Geography and Sustainability, 1, DOI: 10.1016/j.geosus.2020.04.002
 • Henriques, C., Garnett, K., Weatherhead, E.K., Lickorish, F.A., Forrow, D., & Delgado, J. (2015). The future water environment -using scenarios to explore the significant water management challenges in England and Wales to 2050. Science of The Total Environment, 512-513, 381-396. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.12.047
 • HKEPHP. (2014). Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi, Doğu Karadeniz Havzası 5118601, Proje Taslak Raporu [Preparation of Basin Protection Action Plans Project, Eastern Black Sea Basin 5118601, Project Draft Report] (in Turkish), TÜBİTAK MAM, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Gebze Kocaeli.
 • International Network of Basin Organizations (INBO). (2009). A Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins. Elanders, Sweden.
 • International Network of Basin Organizations (INBO). (2018). The handbook for the participation of stakeholders and civil society in the basins of rivers, lakes, and aquifers. RIOB Réseau International des Organismes de Bassin – Paris, 72 p.
 • Kahraman, A.C., & Özkul, M. (2018). Ergene Havzası koruma eylem planı durum değerlendirme raporu II [Ergene Basin protection action plan situation assessment report] (in Turkish). İstanbul. Retrieved from https://marmara.gov.tr/ergene-havzasi-koruma-eylem-plani-durum-degerlendirme-raporu-guncellendi/
 • Kanber, Ç. (2015). Bütünleşik Nehir Havzası Yönetiminde Paydaş Katılımı: Modeller ve Süreç [Stakeholder Participation in Integrated Watershed Management: Models and Process] (in Turkish with English abstract). Bütünleşik Nehir Havzası Yönetiminde Paydaş Katılımı: Modeller ve Süreç, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s.139.
 • Liu, J., Shiying Tian, C.Z., Liu, J., Yang, H., Jia, S., Yu, L., Liu, B., & Zhang, M. (2013). Water conservancy projects in China: achievements, challenges, and way forward. Global Environmental Change, 23, 633-643. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2013.02.002
 • Liu, J., & Yang, W. (2012). Water sustainability for China and beyond. Science, 337(6095), 649-650. DOI:10.1126/science.1219471
 • Maestu, J., Tabara, D., & Sauri, D. (2003). Public participation in river basin management in Spain: reflecting changes in external and self-created context. HarmoniCOP Project Report, University of Alcala de Henares.
 • Marin, P., Tal, S., Yeres, J., & Ringskog, K. (2017). Water Management in Israel: Key Innovations and Lessons Learned for Water-Scarce Countries. Washington, DC: World Bank.
 • Memişoğlu, T., & Çolak, H.E. (2017). Alt Havzaların Çevresel Kirlilik Risk Alanlarının Tespitinde CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerin Uygulanması: Trabzon İli Akçaabat-Düzköy Vadisi Örneği [Application of GIS Based Multi-Criteria Decision Making Methods in Determining Environmental Pollution Risk Areas of Lower Basins: The Case of Trabzon Province Akçaabat-Düzköy Valley] (in Turkish). TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Ministry of Ecology and Environment. (2019). China’s ecology and environment bulletin 2018. Retrieved from http://www.mee.gov.cn/hjzl/ (25.06.2021)
 • Moroğlu, M., & Yazgan, M.S. (2008). Implementation of EU Water Framework Directive in Turkey. Desalination, 226, 271-278. DOI: 10.1016/j.desal.2007.01.245
 • Mukhtarov, F., & Geriak, A.K. (2013). River basin organizations in the global water discourse: An exploration of agency and strategy. Global Governance, 19, 1-29. DOI: 10.1163/19426720-01902009
 • Neveu, G. (2003). Integrated water resource management over the world. Watershed Management & Sustainable Mountain Development Working Paper, Conference Proceedings, Sardinia, Italy, 22-24 October 2003.
 • Noël, C. (2009). Organization of water management in France: capacity building for better water management. Paris, France: International Office for Water.
 • Orr, P., Colvin, J., & King, D. (2007). Involving stakeholders in integrated river basin planning in England and Wales. In E. Craswell, M. Bonnell, D. Bossio, S. Demuth, N. Van de Giesen, (Eds.), Integrated Assessment of Water Resources and Global Change: A North-South Analysis (pp 331-349). Netherlands: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4020-5591-1_20
 • Öztürk, S. (2011). Devrekani Çayı Alt Havzası’nın Yönetim Planının Geliştirilmesi [Developing of basin management plan for Devrekani watercourse sub-basin] (in Turkish with English abstract). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 227s.
 • Öztürk, S., Ubay Tönük, G., & Gülgün, B. (2014). Türkiye’de havza yönetimi ve yönetim planı yaklaşımları [Watershed management and management plan approaches in Turkey] (in Turkish). Ziraat Mühendisliği, 361, 59-63.
 • Richard, S., Bouleau, G., & Barone, S. (2010). Water governance in France. Institutional Framework, Stakeholders, Arrangements, and Process. In P. Jacobi, P. Sinisgali (Eds.), Water Governance and Public Policies in Latin America and Europe (pp 137-178). Sao Paulo: Anna Blume.
 • Sümer, V. (2013). AB su politikası ve Türkiye: uyum sürecine kuramsal bir yaklaşım [EU water policy and Turkey: A theoretic approach to harmonization process] (in Turkish with English abstract). Ortadoğu Analiz, 5(53), 32-40.
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2014). Ulusal havza yönetim stratejisi (2014-2023) [National watershed management strategy (2014-2023)] (in Turkish). Ankara. https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/uhys%20belgesi%20(3).pdf
 • The World Bank. (2004). Water resources sector strategy: strategic directions for World Bank Engagement. Washington, DC, USA.
 • Tuğaç, Ç. (2013). Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamında sınıraşan sular [Transboundary Waters Within The Scope of EU Water Framework Directive] (in Turkish). ORSAM Rapor No: 154 ORSAM su araştırmaları programı rapor no: 19, Ankara.
 • Varela-Ortega, C., & Hernández-Mora, N. (2010). Institutions and institutional reform in the spanish water sector: a historical perspective. In A. Garrido, R. Llamas (Eds.), Water Policy in Spain, Abigdon, CRC press, UK. DOI: 10.1201/9780203866023.ch12
 • Yıldız, D. (2014). 60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ [Flagship of our water fleet in its 60th year: DSI] (in Turkish). Ankara, 30 s.
 • Yılmaz, M. (2021). Türkiye’de yeraltı suları yönetiminin yasal ve kurumsal açıdan incelenmesi [Examining the legal and institutional perspectıve of groundwater management in Turkey] (in Turkish with English abstract). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(27), 134-150.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Su Kaynakları ve Su Yapıları
Bölüm Derleme
Yazarlar

Fatih Kızıltoprak 0000-0002-6759-8604

Cemile Unducu 0000-0002-7415-2459

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 15 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 39 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kızıltoprak, F., & Unducu, C. (2022). Dünyada ve Türkiye’de havza yönetimleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39(4), 349-357. https://doi.org/10.12714/egejfas.39.4.12