Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Banyo yoluyla oksitetrasiklin uygulanan pullu sazan (Cyprinus carpio)’ da paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerindeki değişimlerin araştırılması

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 2, 175 - 180, 15.06.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.08

ÖzBu çalışmada, pullu sazan (Cyprinus carpio)‘a farklı konsantrasyonlarda uygulanan oksitetrasiklinin paraoksonaz (PON) ve arilesteraz (ARE) enzim aktivitelerine etkisinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Bu amaçla oksitetrasiklin 50 ve 75 mg/L konsantrasyonlarında 48 saat süreyle banyo tarzında balıklara uygulandı. Oksitetrasiklin uygulamasından sonraki 7., 14. ve 21. günlerde kontrol ve deneme grubunda balıklardan karaciğer ve serum örnekleri alındı. Alınan örneklerde PON ve ARE enzim aktivitelerindeki değişimler belirlendi. 

Oksitetrasiklin uygulanan grupların karaciğer ve serumundaki PON ve ARE enzim aktiviteleri kontrol grubuna kıyasla azaldı. Bu azalma 7., 14. ve 21. günlerde kontrol grubundan istatistiksel olarak farklı bulundu. 
Destekleyen Kurum

Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (FÜBAP)

Proje Numarası

SÜF.18.04.

Teşekkür

Bu çalışma; Yüksek Mühendis Ufuk AKER' in yüksek lisans tezinden özetlenmiş ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetim Birimi tarafından SÜF.18.04. nolu proje olarak desteklenmiştir.

Kaynakça

 • Aktaş, İ. (2016). Kilis keçilerinde geleneksel ve uzun etkili oksitetrasiklin müstahzarlarının farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Altinok I., Capkın, E. & Boran, H. (2012). Mutagenic, genotoxic and enzyme inhibitory effects of carbosulfan in rainbow trout Orconhynchus mykiss. Pesticide Biochemistry and Physiology, 102, 61-67. doi: 10.1016/j.pestbp.2011.10.011
 • Arda, M., Seçer, S. & Sarıeyyüpoğlu, M. (2005). Balık Hastalıkları. Ankara: Medisan Yayınevi.
 • Aviram, M., Rosenbalt, M., Billecke, S., Erogul, J., Sorenson, R., Bisgaier, C.L., Newton, R.S. & La Du, B. (1999). Human serum paraoxonase (PON 1) is inactivated by oxidized low density lipoproteın and preserved by antioxidants. Free Radical Biology & Medicine, 26, 892-904. doi: 10.1016/S0891-5849(98)00272-X
 • Azarsız, E. & Sönmez E.Y. (2000). Paraoksonaz ve klinik önemi. Türk Biyokimya Dergisi, 25, 109-119.
 • Bastos, V.L.F.C., Alves, M.V., Bernardino, G., Ceccarelli, P.S. & Bastos, J.C. (2004). Paraoxonase Activity in Sera of Four Neotropical Fish. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 72, 798–805. doi: 10.1007/s00128-004-0315-2
 • Beyaztaş, S., Türker, D., Sinan, S. & Arslan, O. (2007). Cyprinus carpio paraoksonaz enziminin bazı ağır metallerle inhibisyon etkisinin incelenmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, Malatya.
 • Brander, G.C., Pugh, D.M. & Bywater, R.J. (1982). Vetarinary Applied Pharmacology and Therapeutics. London: Bailliere Tindall.
 • Deveci, H.A., Kaya, İ., Yılmaz, M. & Karapehlivan, M. (2015). Effect of zinc sulphate on the levels of plasma paraoxonase activity, total oxidant and high density lipoprotein of transcaucasian barb (Capoeta capoeta Guldenstaedt, 1773). Fresenius Environmental Bulletin, 24(9), 2732-2735.
 • Dubravka, J., Milena, T., Branka, R., Vrea, S.R., Elsa, R. & Martin, B. (2001). Serum paraoxonase activities in the hemodialyzed uremic patients: Cohort study. Clinical Science, 42, 146-150.
 • Folly, E., Bastos, V.L.C., Alves, M.V., Bastos, J.C. & Atella, G.C. (2001). A high density lipoprotein from Piaractus mesopotamicus, pacu, (Osteichthyes, Characidae), is associated with paraoxonase activity. Biochimie, 83, 945-951. doi: 10.1016/S0300-9084(01)01342-6
 • Gan, N., Smolen, A., Eckerson, W. & La Du B.N. (1991). Purification of human serum paraoxonase/arylesterase, Evidence for one esterase catalyzing both activities. Drug Metabolism and Disposition, 19, 100-106.
 • Gökçe, K. (2013). Karbazol ß-laktam türevlerinin paraoksonaz enzimi üzerine etkilerinin araştırılması. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Gürsu, M.F. & Özdin, M. (2002). Sigara içenlerde serum paraoksonaz (PON1) aktiviteleri ile malondialdehit düzeylerinin araştırılması. Fırat Tıp Dergisi, 7, 732-737.
 • Karataş, T. & Kocaman, E.M. (2012). Comparison of Paraoxonase Activity, Malondialdehyde and High-Density Lipoprotein Levels in Cultuvated Normal and Albino Rainbow Trout Reared in the Same Conditions. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1), 87-90. doi: 10.9775/kvfd.2011.4971
 • Karataş, T. & Kocaman, E.M. (2014). Susceptibility to oxidative damage in wild and cultured brook trouts (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1815). International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 2(1), 180-183.
 • Kayaalp, O. (1984). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ankara: Ulucan Matbaası.
 • Kaya, S., Pirinçci, İ., Bilgili, A. (1997). Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Ankara: Medisan Yayınevi.
 • Kılıç, T. & Yonar, M.E. (2017). Malathionun pullu sazan (Cyprinus carpio)’da paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerine etkisinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2), 87-92.
 • Li, W.F., Costa, L.G. & Furlong, C.E. (1993). Serum paraoxonase status: A major factor in determining resistance to organophosphates. Journal of Toxicology and Environmental Health, 40, 337-346. doi: 10.1080/15287399309531798
 • Mackness, M.I., Arrol, S.I., Mackness, B. & Durrington, P.N. (1997). Allo-enzymes of paraoxonase and effectiveness of high density lipoproteins in protecting low density lipoprotein against lipit peroxidation. Lancet, 349, 851-852.
 • Mackness, M.I., Mackness, B., Durrington, P.N., Connely, P.W. & Hegele, R.A. (1996). Paraoxonase: biochemistry, genetics and relationship to plasma lipoproteins. Current Opinion Lipidology, 7, 69-76.
 • Mackness, M.I., Walker, C.H. & Carson, L.A. (1987). Low‘A’-esterase activity in serum of patients with fish-eye disease. Clinical Chemistry, 3, 587–588.
 • Mişe Yonar, S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y. & Sarıeyyüpoğlu, M. (2014). Oksitetrasiklinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)' nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 29(1), 37-45.
 • Ritola, O., Lyytikäinen, T., Pylkkö, P., Mölsä, H. & Lindström-Seppä, P. (2000). Glutathione-dependent defence system and monooxygenase enzyme activities in Arctic charr Salvelinus alpinus (L.) exposed to ozone. Aquaculture, 185, 219-233. doi: 10.1016/S0044-8486(99)00355-5
 • San, A. & Yonar, M.E. (2017). Determination of oxidative stress in scaly carp (Cyprinus carpioLinnaeus, 1758) exposed to deltamethrin in different water temperature. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3), 281-286. doi: 10.12714/egejfas.2017.34.3.06
 • Sayın, D., Türker Çakır, D., Gençer, N. & Arslan, O. (2012). Effects of some metals on paraoxonase activity from shark Scyliorhinus canicula. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27(4), 595-598. doi: 10.3109/14756366.2011.604320
 • Treves-Brown, K.M. (2000). Applied Fish Pharmacology, Netherland, Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
 • Yonar, M.E., Mişe Yonar, S. & Silici, S. (2011). Protective effect of propolis against oxidative stress and immunosuppression induced by oxytetracycline in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.). Fish and Shellfish Immunology, 31, 318-325. doi: 10.1016/j.fsi.2011.05.019
 • Yonar, M.E. (2012). The Effect of lycopene on oxytetracycline-induced oxidative stress and immunosuppression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.). Fish and Shellfish Immunology, 32(6), 994-1001. doi: 10.1016/j.fsi.2012.02.012
 • Yonar, M.E., Mişe Yonar, S., Çoban, M.Z. & Eroğlu, M. (2012). The effect of propolis on serum paraoxonase and arylesterase enzyme activies in Cyprinus carpio during chromium exposure. Fresenius Environmental Bulletin, 21(6), 1399-1402.
 • Yöntürk, Y. & Yonar, M.E. (2018). Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nda arı poleninin paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerine etkisinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(2), 23-27.

Investigation of changes in paraoxonase and arylesterase enzyme activities in scaly carp (Cyprinus carpio) applied oxytetracycline by bath

Yıl 2020, Cilt: 37 Sayı: 2, 175 - 180, 15.06.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.08

ÖzIn this study, it was aimed to reveal the effects on paraoxonase (PON) and arylesterase (ARE) enzyme activities of oxytetracycline applied in different concentrations in scaly carp (Cyprinus carpio). For this purpose, oxytetracycline at doses of 50 and 75 mg/L was applied by bathing for 48 hours. On the 7th, 14th and 21st days after the application of oxytetracycline, liver and serum samples were taken from the fish in the control and experimental groups. Changes in the PON and ARE enzyme activities were determined in the liver and serum samples which collected from the fish. 

The PON and ARE activities in the liver and serum decreased in the groups exposed to oxytetracycline compared to that of the control group. This reduction was statistically different from the control group on 7, 14 and 21 days. 
Proje Numarası

SÜF.18.04.

Kaynakça

 • Aktaş, İ. (2016). Kilis keçilerinde geleneksel ve uzun etkili oksitetrasiklin müstahzarlarının farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Altinok I., Capkın, E. & Boran, H. (2012). Mutagenic, genotoxic and enzyme inhibitory effects of carbosulfan in rainbow trout Orconhynchus mykiss. Pesticide Biochemistry and Physiology, 102, 61-67. doi: 10.1016/j.pestbp.2011.10.011
 • Arda, M., Seçer, S. & Sarıeyyüpoğlu, M. (2005). Balık Hastalıkları. Ankara: Medisan Yayınevi.
 • Aviram, M., Rosenbalt, M., Billecke, S., Erogul, J., Sorenson, R., Bisgaier, C.L., Newton, R.S. & La Du, B. (1999). Human serum paraoxonase (PON 1) is inactivated by oxidized low density lipoproteın and preserved by antioxidants. Free Radical Biology & Medicine, 26, 892-904. doi: 10.1016/S0891-5849(98)00272-X
 • Azarsız, E. & Sönmez E.Y. (2000). Paraoksonaz ve klinik önemi. Türk Biyokimya Dergisi, 25, 109-119.
 • Bastos, V.L.F.C., Alves, M.V., Bernardino, G., Ceccarelli, P.S. & Bastos, J.C. (2004). Paraoxonase Activity in Sera of Four Neotropical Fish. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 72, 798–805. doi: 10.1007/s00128-004-0315-2
 • Beyaztaş, S., Türker, D., Sinan, S. & Arslan, O. (2007). Cyprinus carpio paraoksonaz enziminin bazı ağır metallerle inhibisyon etkisinin incelenmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, Malatya.
 • Brander, G.C., Pugh, D.M. & Bywater, R.J. (1982). Vetarinary Applied Pharmacology and Therapeutics. London: Bailliere Tindall.
 • Deveci, H.A., Kaya, İ., Yılmaz, M. & Karapehlivan, M. (2015). Effect of zinc sulphate on the levels of plasma paraoxonase activity, total oxidant and high density lipoprotein of transcaucasian barb (Capoeta capoeta Guldenstaedt, 1773). Fresenius Environmental Bulletin, 24(9), 2732-2735.
 • Dubravka, J., Milena, T., Branka, R., Vrea, S.R., Elsa, R. & Martin, B. (2001). Serum paraoxonase activities in the hemodialyzed uremic patients: Cohort study. Clinical Science, 42, 146-150.
 • Folly, E., Bastos, V.L.C., Alves, M.V., Bastos, J.C. & Atella, G.C. (2001). A high density lipoprotein from Piaractus mesopotamicus, pacu, (Osteichthyes, Characidae), is associated with paraoxonase activity. Biochimie, 83, 945-951. doi: 10.1016/S0300-9084(01)01342-6
 • Gan, N., Smolen, A., Eckerson, W. & La Du B.N. (1991). Purification of human serum paraoxonase/arylesterase, Evidence for one esterase catalyzing both activities. Drug Metabolism and Disposition, 19, 100-106.
 • Gökçe, K. (2013). Karbazol ß-laktam türevlerinin paraoksonaz enzimi üzerine etkilerinin araştırılması. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Gürsu, M.F. & Özdin, M. (2002). Sigara içenlerde serum paraoksonaz (PON1) aktiviteleri ile malondialdehit düzeylerinin araştırılması. Fırat Tıp Dergisi, 7, 732-737.
 • Karataş, T. & Kocaman, E.M. (2012). Comparison of Paraoxonase Activity, Malondialdehyde and High-Density Lipoprotein Levels in Cultuvated Normal and Albino Rainbow Trout Reared in the Same Conditions. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1), 87-90. doi: 10.9775/kvfd.2011.4971
 • Karataş, T. & Kocaman, E.M. (2014). Susceptibility to oxidative damage in wild and cultured brook trouts (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1815). International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 2(1), 180-183.
 • Kayaalp, O. (1984). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ankara: Ulucan Matbaası.
 • Kaya, S., Pirinçci, İ., Bilgili, A. (1997). Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Ankara: Medisan Yayınevi.
 • Kılıç, T. & Yonar, M.E. (2017). Malathionun pullu sazan (Cyprinus carpio)’da paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerine etkisinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2), 87-92.
 • Li, W.F., Costa, L.G. & Furlong, C.E. (1993). Serum paraoxonase status: A major factor in determining resistance to organophosphates. Journal of Toxicology and Environmental Health, 40, 337-346. doi: 10.1080/15287399309531798
 • Mackness, M.I., Arrol, S.I., Mackness, B. & Durrington, P.N. (1997). Allo-enzymes of paraoxonase and effectiveness of high density lipoproteins in protecting low density lipoprotein against lipit peroxidation. Lancet, 349, 851-852.
 • Mackness, M.I., Mackness, B., Durrington, P.N., Connely, P.W. & Hegele, R.A. (1996). Paraoxonase: biochemistry, genetics and relationship to plasma lipoproteins. Current Opinion Lipidology, 7, 69-76.
 • Mackness, M.I., Walker, C.H. & Carson, L.A. (1987). Low‘A’-esterase activity in serum of patients with fish-eye disease. Clinical Chemistry, 3, 587–588.
 • Mişe Yonar, S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y. & Sarıeyyüpoğlu, M. (2014). Oksitetrasiklinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)' nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 29(1), 37-45.
 • Ritola, O., Lyytikäinen, T., Pylkkö, P., Mölsä, H. & Lindström-Seppä, P. (2000). Glutathione-dependent defence system and monooxygenase enzyme activities in Arctic charr Salvelinus alpinus (L.) exposed to ozone. Aquaculture, 185, 219-233. doi: 10.1016/S0044-8486(99)00355-5
 • San, A. & Yonar, M.E. (2017). Determination of oxidative stress in scaly carp (Cyprinus carpioLinnaeus, 1758) exposed to deltamethrin in different water temperature. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3), 281-286. doi: 10.12714/egejfas.2017.34.3.06
 • Sayın, D., Türker Çakır, D., Gençer, N. & Arslan, O. (2012). Effects of some metals on paraoxonase activity from shark Scyliorhinus canicula. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27(4), 595-598. doi: 10.3109/14756366.2011.604320
 • Treves-Brown, K.M. (2000). Applied Fish Pharmacology, Netherland, Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
 • Yonar, M.E., Mişe Yonar, S. & Silici, S. (2011). Protective effect of propolis against oxidative stress and immunosuppression induced by oxytetracycline in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.). Fish and Shellfish Immunology, 31, 318-325. doi: 10.1016/j.fsi.2011.05.019
 • Yonar, M.E. (2012). The Effect of lycopene on oxytetracycline-induced oxidative stress and immunosuppression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.). Fish and Shellfish Immunology, 32(6), 994-1001. doi: 10.1016/j.fsi.2012.02.012
 • Yonar, M.E., Mişe Yonar, S., Çoban, M.Z. & Eroğlu, M. (2012). The effect of propolis on serum paraoxonase and arylesterase enzyme activies in Cyprinus carpio during chromium exposure. Fresenius Environmental Bulletin, 21(6), 1399-1402.
 • Yöntürk, Y. & Yonar, M.E. (2018). Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nda arı poleninin paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerine etkisinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(2), 23-27.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil Mişe Yonar 0000-0003-2736-5731

Ufuk Aker 0000-0003-4526-3966

Proje Numarası SÜF.18.04.
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 12 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 37 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Mişe Yonar, S., & Aker, U. (2020). Banyo yoluyla oksitetrasiklin uygulanan pullu sazan (Cyprinus carpio)’ da paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktivitelerindeki değişimlerin araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(2), 175-180. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.2.08