BibTex RIS Kaynak Göster

Seasonal Change of Plankton in Buldan Dam Lake (Denizli).

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 3, 113 - 120, 01.09.2010

Öz

Kaynakça

 • Akıl, A. ve D.Şen 1995. Cip Baraj Gölünün (Elazığ,Türkiye) Copepoda ve Cladocera (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt:12, Sayı 3-2,195-202.
 • Aladağ, A.T., Erdem, C. and S. Karaytuğ 2006. Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). E.U.Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 (3-4): 427-428.
 • Altındağ,A. and Ş. Özkurt 1998. A Study on the Zooplanktonic Fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Tr.J. of Zoology, 22: 323-331.
 • Altuner, Z. ve H. Gürbüz 1996. Tercan Baraj Gölü alg florası üzerinde bir araştırma, Doğa TU J. of Botany, 20: 41-51.
 • Anonymous 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı , Resmi Gazete No: 25687.
 • Atıcı, T. 2002. Nineteen New Records From Sarıyar Dam Reservoir Phytoplankton for Turkish Freshwater Algae. Turk. J. Bot. 26: 485-490.
 • Atıcı, T. and O. Obalı 2006. Seasonal Variation of Phytoplankton and Value of Chlorophyll a in the Sarıyar Dam Reservoir (Ankara, Turkey). Turk. J. Bot.,30: 349-357.
 • Aykulu, G. and O. Obalı 1981. Phytoplankton Biomass in Kurtboğazı Dam Lake. Commun. Faculty of Science University Ankara 24 (C2):29-45.
 • Aysel, V. 2005. Check-List Of The Freshwater Algae of Turkey. J. Black Sea/Mediterranean Envirenment. Vol. 11 (1): 5-128.
 • Baykal, T., Açıkgöz, İ., Yıldız, K. and A. Bekleyen 2004. A Study on Algae in Devegeçidi Dam Lake. Turk J Bot. 28: 457-472.
 • Baykal. T. ve İ. Açıkgöz 2004. Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2): 115-136.
 • Bekleyen, A. 2001. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır-Turkey). Turk J. Zool. 25:251-255.
 • Bekleyen, A. 2003. A Taxonomical Study on the Zooplankton of Göksu Dam Lake (Diyarbakır). Turk J Zool 27:95-100.
 • Bekleyen, A. 2006. Devegeçidi Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4): 413- 415.
 • Berk, G. 1970. Buldan Baraj Gölü 1969 Yılı Limnolojik Etüt Ara Raporu. DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 6 s.
 • Bozkurt, A. 1997. Seyhan Baraj Gölü (Adana) Zooplanktonu. Ç.Ü. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi) Adana,58 p.
 • Bozkurt, A. 2004. Doğu Akdeniz Bölgesindeki Bazı Baraj ve Göletlerin Zooplankton Faunası Üzerine İlk Gözlemler. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2 (3): 71-76.
 • Bozkurt, A. and M.Z.L. Göksu 2010. Composition and Vertical Distribution of Rotifera in Aslantaş Dam Lake (Osmaniye-Turkey). Journal of FisheriesSciences.com. 4 (1):38-49.
 • Bozkurt, A. ve M.Z.L. Göksu 2000. Seyhan Baraj Gölü (Adana) Rotifera Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi, Cilt.17, Sayı 3-4: 17-25.
 • Bozkurt, A. ve Y. Sagat 2008. Birecik Baraj Gölü Zooplanktonun Vertikal Dağılımı. Journal of FisheriesSciences.com 2(3): 332-342.
 • Bozkurt, A., Dural,M. ve A.B. Yılmaz 2004. Yarseli Baraj Gölünün (Hatay- Türkiye) Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri ve Zooplankton (Rotifer, Kladoser ve Kopepod) Faunası.Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2 (3): 307-317.
 • Buyurgan, Ö., Altındağ, A. and M. Kaya 2010. Zooplankton Community Structure of Asartepe Dam Lake (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 135-138.
 • Cleve-Euler, A. 1952. Die diatomeen von Schweden und Finland, Kungl. Svenska Vetensk. Handl. 3 (3): 153 p.
 • Çetin, A.K. and B. Şen 2004. Seasonal Distribution of Phytoplankton in Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey). Tr. J. Botany 28: 279-285.
 • Desikachary, T. 1959. Cyanophyta. Ind. Counc.Agr.Resc.New Delhi, 686 p.
 • Dirican, S. ve H. Musul 2009. Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 19 (1): 57-59.
 • DSI 1982. Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu.90 p.
 • Egemen, Ö., and U. Sunlu. 1996. Su Kalitesi (2. Baskı). E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yayın No: 14, 153 s.
 • Flössner, D. 1972. Krebstiere, Crustacea. Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fischlause, Branchiura., Tierwelt Deutschlands, 60. Teil, Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 501 pp.
 • Geitler, L. 1925. Cyanophyceae. In Pascher (Heft 12). Die Süsswasser-Flora Deutschlands, Österrreichs und der Schweiz. Jena Verlag Gustav Fischer, 481 p.
 • Geldiay, R. 1949. Çubuk barajı ve Emir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi. Ankara Üniv.Fen Fak.Mecmuası,2:106 p.
 • Gezerler-Şipal, U., Balık, S. ve M.R.Ustaoğlu 1996. Demirköprü Baraj Gölünün (Salihli-Manisa) Fitoplanktonu. II. International Symposium on Aquatic Products. September 21-23,1996, İstanbul-Türkiye. İ.Ü.Su Ürünleri Dergisi Özel Sayı: 199-207.
 • Golterman, H.L. 1971. Methods for Chemical Analysis of Fresh Waters, IBP Handbook No: 8, Blackwell Scientific Publication, Oxford, 166 pp.
 • Gönülol, A. and O. Obalı 1998a. A study on the Phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun-Turkey). Tr. J. of Biology, 22: 447-462.
 • Gönülol, A. and O. Obalı 1998b. Seasonal Variations of Phytoplankton Blooms in Suat Uğurlu (Samsun-Turkey). Tr. J. of Botanyy, 22: 93-97.
 • Gönülol, A., M. Öztürk, and M., Öztürk. 1996. A Check-List Of The Freshwater Algae of Turkey. Ondokuz Mayıs Üniv. Fen-Ed. Fak. Fen Der. 7 (1) : 8-46.
 • Güher, H. and T. Kırgız 2004. The Copepoda (Crustacea) Freshwater fauna of Turkish Thrace Region (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ).Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (5): 834-837.
 • Güher, H. ve T. Kırgız 1989. Süleoğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri. Anadolu Üniv. Fen-Edebiyat Dergisi, 2,1,25-43.
 • Güher, H. ve T. Kırgız, 1994. Edirne ili Tatlısu Copepoda (Crustacea) Türleri ve Dağılımları. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi 6-8 Temmuz 1994 Edirne, 220-226.
 • Güher,H. 2000. A Faunistic Study on the Freshwater Cladocera (Crustacea) Species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Turk J. Zool. 24: 237-243.
 • Günhan-Aydoğdu, E. 1998. Seferihisar Baraj Gölü’nün (İzmir-Türkiye) Alg Florası, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,122s.
 • Hüber-Pestalozzi, G. 1955. Das phytoplankton des Süsswassers. in Thienemann IV: Euglenophyceen. 720 p.
 • Hüber-Pestalozzi, G. 1961. Das phytoplankton des Süsswassers. in Thienemann, V: Chlorophyceae (Grünalgen) :Volvocales. 882 p.
 • İnce, Ö., Aluç, Y., Başaran, G. Ve İ. Tüzün 2007. Kapulukaya Baraj Gölünde Litoral ve Pelajik Bölgelere ve Mevsime Bağlı Zooplankton Dağılışlarının Karşılaştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi (USG 2007) 5-8: 297-305.
 • John, D.M., B.A. Whitton, and A.J. Brook. 2003. The Freshwatert Algal flora of the British Isles, An Identification Guide to freshwater and Terrestrial Algae, Cambridge University Pres, 700 p.
 • Kaya, M. and A. Altındağ 2007. Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Gelingüllü Dam Lake (Yozgat, Turkey). Turk J Zool 31: 347-351.
 • Kiefer, F. 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser 2. Teil. Freilebende Copepoda. Die Binnengewasser Band XXVI E.Schweizerbant’sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart. 315 p.
 • Koste, W. 1978. Rotatoria. Überordnung Monogononta. I. Textband, 650, II. Tafelband, 234, Gebrüderssontrager, Berlin.
 • Lund, J.W.G. 1949. Studies on Asterionella , I. The Origin and Nature of The Cells Producing Seasonal Maxima., J. of Ecol., 37(2):389-419.
 • Ongun-Sevindik, T. 2010. Phytoplankton Composition of Çaygören Reservoir, Balıkesir-Türkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 295-304.
 • Ölmez Aydın,D. ve A. Altındağ 2004. Sarmısaklı Baraj Gölünün (Kayseri- Türkiye) Rotifera Faunası Üzerine Taksonomik Bir çalışma. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2 (3): 27-34.
 • Özdemir Mis, D., Aygen, C., Ustaoğlu, M.R. ve S. Balık 2009. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün Zooplankton Kompozisyonu. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 26, 2: 129-134.
 • Özyalın, S. ve M.R.Ustaoğlu 2008. Kemer Baraj Gölü (Aydın) Net Fitoplankton Kompozisyonunun İncelenmesi, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 25 (4): 275-282.
 • Pankow, H. 1976. Algenflora der Ostsee, II. Plankton, V.G.F.Verlag Jena, 493 p.
 • Patrick, R., and C.W. Reimer. 1966. The diatoms of the United States. Exclusive of Alaska and Hawai 1. Fragilariaceae, Eunotiaceae, Achnanthaceae, Naviculaceae. Monographs of Ac.Nat.Sci.Phil.13:152 p.
 • Printz, H. 1964. Die Chaetophoralen der Binnengewasser (Eine Systematische Übersicht ) Verlag Dr.W.Junk-Den Haag.376 p.
 • Reynolds, C.S., Huszar, V., Kruk, C.,Naselli-Flores, L. and S. Melo 2002. Rewiew, Towaers A Functional Classification of the Freshwater Phytoplankton, J.of Plankton Research, 24(5): 417-428.
 • Round, F.E., R.M. Crawford, and D.G.Mann.1990. The Diatoms, Biology & morphology of the Genera, Cambridge Univ. Press, 746 p.
 • Ruttner-Kolisko, A. 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binnengenwasser, Volume XXVI/I, Suplement, 144 p.
 • Rylov, V.M. 1963. Fauna of U.S.S.R. Crustacea Vol. III, No: 3, Freshwater Cyclopoida., I.P.S.T. Jerusalem, 314 pp.
 • Saler, S. 2004. Observation of the Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Keban Dam Lake (Çemizgezek Region). F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16 (4): 695-701.
 • Saler, S. 2009. Rotifers of Kepektaş Dam Lake (Elazığ-Turkey). Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, 33, A1: 121-126.
 • Saler, S. and D. Şen 2002. Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Cip Dam Lake (Elazığ-Turkey). Pakistan Journal of Biological Sciences 5 (11): 1274-1276.
 • Saler, S., İpek, N. and M. Eroğlu 2010. Karakaya Baraj Gölü Battalgazi Bölgesi (Malatya) Rotifer Türleri. e-Journal of New World Sciences Academy, Ecological Life Sciences 5 (3):216-221.
 • Sims, P.A. 1996. An Atlas of British Diatoms. Arranged by B. Hartley, based on illustrations by H.G. Barber and J.R. Carter, Published by: Biopress Ltd., 601 p.
 • Sládeĉek, V. 1983. Rotifers as Indicators of Water Quality. Hydrobiologia 100:169-201.
 • Smirnov, N.N. 1974. Fauna of U.S.S.R. Crustacea. Vol I, No: 2, Chydoridae. I.P.S.T. Jerusalem, 644 pp.
 • Smirnov, N.N. 1992. The Macrothricidae of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing bv, 143 pp.
 • Sömek, H., Balık, S. ve M.R. Ustaoğlu 2005. Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1 (1): 26-32.
 • Taş, B. and A. Gönülol 2007. Derbent Baraj Gölü (Samsun, Türkiye)’nün Planktonik Algleri. Journal of Fisheries Sciences 1(3): 111-123.
 • Tellioğlu, A. and F. Akman 2007. A Taxonomical Study of the Rotifera Fauna in Pertek Region of Keban Dam Lake. E.Ü.Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 24 (1-2): 135-136.
 • Ustaoğlu, M.R. 2004. A Check-list for Zooplankton of Turkish Inland Waters. E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 21 (3-4): 191-199.
 • Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Aygen, C. and D. Özdemir 2001. The Cladoceran and Copepod (Crustacea) Fauna of Demirköprü Dam Lake (Manisa). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, Hatay, Cilt I: 189-197.
 • Wetzel, R.G. 1975. Limnology, W,B. Sounders Conpany, Phiadelphia, 743p.
 • Yıldız, K. 1985. Altınapa Baraj Gölü alg toplulukları üzerinde araştırmalar I. Fitoplankton Topluluğu. Doğa Bilim Der., A2, 9 (2) : 419 – 427.
 • Yiğit, S. 2002. Seasonal Fluctiation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J. Zool. 26: 341-348.
 • Yiğit, S. and A. Altındağ 2005. A Taxonomical Study on the Zooplankton Fauna of Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir), Turkey. G.Ü.Fen Bilimleri Dergisi 18 (4): 563-567.
 • Zhang, Y. and E.E. Prepas 1996. Regulation of the Dominance of Planktonic Diatoms and Cyanobacteria in Four Eutrophic Hardwater Lakes by Nutrients, Water Column Stability and Temperature. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53: 621-633.

Buldan Baraj Gölü (Denizli) Planktonu ve Mevsimsel Değişimi.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 3, 113 - 120, 01.09.2010

Öz

Buldan Baraj Gölü’nün plankton kompozisyonu Eylül 1995 ile Ağustos 1996 tarihleri arasında aylık dönemlerle araştırılmıştır. Seçilen 3 istasyondan 60 µm göz açıklığına sahip plankton kepçesi kullanılarak horizontal ve vertikal örnekler alınmıştır. Toplanan örnekler %4’lük formalin solusyonunda tespit edilmiştir. Göl suyunun fiziko-kimyasal özelliklerinden sıcaklık, ışık geçirgenliği, pH, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu ve elektriksel iletkenlik tayinleri yerinde gerçekleştirilmiştir. Planktonik çalışmalar sonucunda, fitoplanktonda 76 (Cyanobacteria’ya ait 18, Heterokontophyta’ya ait 1, Ochrophyta’ya ait 26, Dinoflagellata’ya ait 3, Euglenozoa’ya ait 7, Chlorophyta’ya ait 17 takson ve Charophyta’ya ait 4 takson), zooplanktonda ise 30 (Rotifera’ya ait 23, Cladocera’ya ait 5, Copepoda’ya ait 1 ve Argulidea’ya ait 1 takson) olmak üzere toplam 106 takson tespit edilmiştir. Fitoplanktonda Chlorophyta ve Ochrophyta, zooplanktonda ise Rotifera gruplarının baskın olduğu bulunmuştur

Kaynakça

 • Akıl, A. ve D.Şen 1995. Cip Baraj Gölünün (Elazığ,Türkiye) Copepoda ve Cladocera (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt:12, Sayı 3-2,195-202.
 • Aladağ, A.T., Erdem, C. and S. Karaytuğ 2006. Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). E.U.Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 (3-4): 427-428.
 • Altındağ,A. and Ş. Özkurt 1998. A Study on the Zooplanktonic Fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Tr.J. of Zoology, 22: 323-331.
 • Altuner, Z. ve H. Gürbüz 1996. Tercan Baraj Gölü alg florası üzerinde bir araştırma, Doğa TU J. of Botany, 20: 41-51.
 • Anonymous 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı , Resmi Gazete No: 25687.
 • Atıcı, T. 2002. Nineteen New Records From Sarıyar Dam Reservoir Phytoplankton for Turkish Freshwater Algae. Turk. J. Bot. 26: 485-490.
 • Atıcı, T. and O. Obalı 2006. Seasonal Variation of Phytoplankton and Value of Chlorophyll a in the Sarıyar Dam Reservoir (Ankara, Turkey). Turk. J. Bot.,30: 349-357.
 • Aykulu, G. and O. Obalı 1981. Phytoplankton Biomass in Kurtboğazı Dam Lake. Commun. Faculty of Science University Ankara 24 (C2):29-45.
 • Aysel, V. 2005. Check-List Of The Freshwater Algae of Turkey. J. Black Sea/Mediterranean Envirenment. Vol. 11 (1): 5-128.
 • Baykal, T., Açıkgöz, İ., Yıldız, K. and A. Bekleyen 2004. A Study on Algae in Devegeçidi Dam Lake. Turk J Bot. 28: 457-472.
 • Baykal. T. ve İ. Açıkgöz 2004. Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2): 115-136.
 • Bekleyen, A. 2001. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır-Turkey). Turk J. Zool. 25:251-255.
 • Bekleyen, A. 2003. A Taxonomical Study on the Zooplankton of Göksu Dam Lake (Diyarbakır). Turk J Zool 27:95-100.
 • Bekleyen, A. 2006. Devegeçidi Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4): 413- 415.
 • Berk, G. 1970. Buldan Baraj Gölü 1969 Yılı Limnolojik Etüt Ara Raporu. DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 6 s.
 • Bozkurt, A. 1997. Seyhan Baraj Gölü (Adana) Zooplanktonu. Ç.Ü. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi) Adana,58 p.
 • Bozkurt, A. 2004. Doğu Akdeniz Bölgesindeki Bazı Baraj ve Göletlerin Zooplankton Faunası Üzerine İlk Gözlemler. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2 (3): 71-76.
 • Bozkurt, A. and M.Z.L. Göksu 2010. Composition and Vertical Distribution of Rotifera in Aslantaş Dam Lake (Osmaniye-Turkey). Journal of FisheriesSciences.com. 4 (1):38-49.
 • Bozkurt, A. ve M.Z.L. Göksu 2000. Seyhan Baraj Gölü (Adana) Rotifera Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi, Cilt.17, Sayı 3-4: 17-25.
 • Bozkurt, A. ve Y. Sagat 2008. Birecik Baraj Gölü Zooplanktonun Vertikal Dağılımı. Journal of FisheriesSciences.com 2(3): 332-342.
 • Bozkurt, A., Dural,M. ve A.B. Yılmaz 2004. Yarseli Baraj Gölünün (Hatay- Türkiye) Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri ve Zooplankton (Rotifer, Kladoser ve Kopepod) Faunası.Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2 (3): 307-317.
 • Buyurgan, Ö., Altındağ, A. and M. Kaya 2010. Zooplankton Community Structure of Asartepe Dam Lake (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 135-138.
 • Cleve-Euler, A. 1952. Die diatomeen von Schweden und Finland, Kungl. Svenska Vetensk. Handl. 3 (3): 153 p.
 • Çetin, A.K. and B. Şen 2004. Seasonal Distribution of Phytoplankton in Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey). Tr. J. Botany 28: 279-285.
 • Desikachary, T. 1959. Cyanophyta. Ind. Counc.Agr.Resc.New Delhi, 686 p.
 • Dirican, S. ve H. Musul 2009. Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 19 (1): 57-59.
 • DSI 1982. Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu.90 p.
 • Egemen, Ö., and U. Sunlu. 1996. Su Kalitesi (2. Baskı). E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yayın No: 14, 153 s.
 • Flössner, D. 1972. Krebstiere, Crustacea. Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fischlause, Branchiura., Tierwelt Deutschlands, 60. Teil, Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 501 pp.
 • Geitler, L. 1925. Cyanophyceae. In Pascher (Heft 12). Die Süsswasser-Flora Deutschlands, Österrreichs und der Schweiz. Jena Verlag Gustav Fischer, 481 p.
 • Geldiay, R. 1949. Çubuk barajı ve Emir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi. Ankara Üniv.Fen Fak.Mecmuası,2:106 p.
 • Gezerler-Şipal, U., Balık, S. ve M.R.Ustaoğlu 1996. Demirköprü Baraj Gölünün (Salihli-Manisa) Fitoplanktonu. II. International Symposium on Aquatic Products. September 21-23,1996, İstanbul-Türkiye. İ.Ü.Su Ürünleri Dergisi Özel Sayı: 199-207.
 • Golterman, H.L. 1971. Methods for Chemical Analysis of Fresh Waters, IBP Handbook No: 8, Blackwell Scientific Publication, Oxford, 166 pp.
 • Gönülol, A. and O. Obalı 1998a. A study on the Phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun-Turkey). Tr. J. of Biology, 22: 447-462.
 • Gönülol, A. and O. Obalı 1998b. Seasonal Variations of Phytoplankton Blooms in Suat Uğurlu (Samsun-Turkey). Tr. J. of Botanyy, 22: 93-97.
 • Gönülol, A., M. Öztürk, and M., Öztürk. 1996. A Check-List Of The Freshwater Algae of Turkey. Ondokuz Mayıs Üniv. Fen-Ed. Fak. Fen Der. 7 (1) : 8-46.
 • Güher, H. and T. Kırgız 2004. The Copepoda (Crustacea) Freshwater fauna of Turkish Thrace Region (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ).Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (5): 834-837.
 • Güher, H. ve T. Kırgız 1989. Süleoğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri. Anadolu Üniv. Fen-Edebiyat Dergisi, 2,1,25-43.
 • Güher, H. ve T. Kırgız, 1994. Edirne ili Tatlısu Copepoda (Crustacea) Türleri ve Dağılımları. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi 6-8 Temmuz 1994 Edirne, 220-226.
 • Güher,H. 2000. A Faunistic Study on the Freshwater Cladocera (Crustacea) Species in Turkish Thrace (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli). Turk J. Zool. 24: 237-243.
 • Günhan-Aydoğdu, E. 1998. Seferihisar Baraj Gölü’nün (İzmir-Türkiye) Alg Florası, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,122s.
 • Hüber-Pestalozzi, G. 1955. Das phytoplankton des Süsswassers. in Thienemann IV: Euglenophyceen. 720 p.
 • Hüber-Pestalozzi, G. 1961. Das phytoplankton des Süsswassers. in Thienemann, V: Chlorophyceae (Grünalgen) :Volvocales. 882 p.
 • İnce, Ö., Aluç, Y., Başaran, G. Ve İ. Tüzün 2007. Kapulukaya Baraj Gölünde Litoral ve Pelajik Bölgelere ve Mevsime Bağlı Zooplankton Dağılışlarının Karşılaştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi (USG 2007) 5-8: 297-305.
 • John, D.M., B.A. Whitton, and A.J. Brook. 2003. The Freshwatert Algal flora of the British Isles, An Identification Guide to freshwater and Terrestrial Algae, Cambridge University Pres, 700 p.
 • Kaya, M. and A. Altındağ 2007. Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Gelingüllü Dam Lake (Yozgat, Turkey). Turk J Zool 31: 347-351.
 • Kiefer, F. 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser 2. Teil. Freilebende Copepoda. Die Binnengewasser Band XXVI E.Schweizerbant’sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart. 315 p.
 • Koste, W. 1978. Rotatoria. Überordnung Monogononta. I. Textband, 650, II. Tafelband, 234, Gebrüderssontrager, Berlin.
 • Lund, J.W.G. 1949. Studies on Asterionella , I. The Origin and Nature of The Cells Producing Seasonal Maxima., J. of Ecol., 37(2):389-419.
 • Ongun-Sevindik, T. 2010. Phytoplankton Composition of Çaygören Reservoir, Balıkesir-Türkiye. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 295-304.
 • Ölmez Aydın,D. ve A. Altındağ 2004. Sarmısaklı Baraj Gölünün (Kayseri- Türkiye) Rotifera Faunası Üzerine Taksonomik Bir çalışma. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi 2 (3): 27-34.
 • Özdemir Mis, D., Aygen, C., Ustaoğlu, M.R. ve S. Balık 2009. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün Zooplankton Kompozisyonu. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 26, 2: 129-134.
 • Özyalın, S. ve M.R.Ustaoğlu 2008. Kemer Baraj Gölü (Aydın) Net Fitoplankton Kompozisyonunun İncelenmesi, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 25 (4): 275-282.
 • Pankow, H. 1976. Algenflora der Ostsee, II. Plankton, V.G.F.Verlag Jena, 493 p.
 • Patrick, R., and C.W. Reimer. 1966. The diatoms of the United States. Exclusive of Alaska and Hawai 1. Fragilariaceae, Eunotiaceae, Achnanthaceae, Naviculaceae. Monographs of Ac.Nat.Sci.Phil.13:152 p.
 • Printz, H. 1964. Die Chaetophoralen der Binnengewasser (Eine Systematische Übersicht ) Verlag Dr.W.Junk-Den Haag.376 p.
 • Reynolds, C.S., Huszar, V., Kruk, C.,Naselli-Flores, L. and S. Melo 2002. Rewiew, Towaers A Functional Classification of the Freshwater Phytoplankton, J.of Plankton Research, 24(5): 417-428.
 • Round, F.E., R.M. Crawford, and D.G.Mann.1990. The Diatoms, Biology & morphology of the Genera, Cambridge Univ. Press, 746 p.
 • Ruttner-Kolisko, A. 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binnengenwasser, Volume XXVI/I, Suplement, 144 p.
 • Rylov, V.M. 1963. Fauna of U.S.S.R. Crustacea Vol. III, No: 3, Freshwater Cyclopoida., I.P.S.T. Jerusalem, 314 pp.
 • Saler, S. 2004. Observation of the Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Keban Dam Lake (Çemizgezek Region). F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16 (4): 695-701.
 • Saler, S. 2009. Rotifers of Kepektaş Dam Lake (Elazığ-Turkey). Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, 33, A1: 121-126.
 • Saler, S. and D. Şen 2002. Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Cip Dam Lake (Elazığ-Turkey). Pakistan Journal of Biological Sciences 5 (11): 1274-1276.
 • Saler, S., İpek, N. and M. Eroğlu 2010. Karakaya Baraj Gölü Battalgazi Bölgesi (Malatya) Rotifer Türleri. e-Journal of New World Sciences Academy, Ecological Life Sciences 5 (3):216-221.
 • Sims, P.A. 1996. An Atlas of British Diatoms. Arranged by B. Hartley, based on illustrations by H.G. Barber and J.R. Carter, Published by: Biopress Ltd., 601 p.
 • Sládeĉek, V. 1983. Rotifers as Indicators of Water Quality. Hydrobiologia 100:169-201.
 • Smirnov, N.N. 1974. Fauna of U.S.S.R. Crustacea. Vol I, No: 2, Chydoridae. I.P.S.T. Jerusalem, 644 pp.
 • Smirnov, N.N. 1992. The Macrothricidae of the World. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing bv, 143 pp.
 • Sömek, H., Balık, S. ve M.R. Ustaoğlu 2005. Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1 (1): 26-32.
 • Taş, B. and A. Gönülol 2007. Derbent Baraj Gölü (Samsun, Türkiye)’nün Planktonik Algleri. Journal of Fisheries Sciences 1(3): 111-123.
 • Tellioğlu, A. and F. Akman 2007. A Taxonomical Study of the Rotifera Fauna in Pertek Region of Keban Dam Lake. E.Ü.Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 24 (1-2): 135-136.
 • Ustaoğlu, M.R. 2004. A Check-list for Zooplankton of Turkish Inland Waters. E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 21 (3-4): 191-199.
 • Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Aygen, C. and D. Özdemir 2001. The Cladoceran and Copepod (Crustacea) Fauna of Demirköprü Dam Lake (Manisa). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, Hatay, Cilt I: 189-197.
 • Wetzel, R.G. 1975. Limnology, W,B. Sounders Conpany, Phiadelphia, 743p.
 • Yıldız, K. 1985. Altınapa Baraj Gölü alg toplulukları üzerinde araştırmalar I. Fitoplankton Topluluğu. Doğa Bilim Der., A2, 9 (2) : 419 – 427.
 • Yiğit, S. 2002. Seasonal Fluctiation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J. Zool. 26: 341-348.
 • Yiğit, S. and A. Altındağ 2005. A Taxonomical Study on the Zooplankton Fauna of Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir), Turkey. G.Ü.Fen Bilimleri Dergisi 18 (4): 563-567.
 • Zhang, Y. and E.E. Prepas 1996. Regulation of the Dominance of Planktonic Diatoms and Cyanobacteria in Four Eutrophic Hardwater Lakes by Nutrients, Water Column Stability and Temperature. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53: 621-633.
Toplam 78 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M.ruşen Ustaoğlu

Süleyman Balık

Ufuk Gezerler Şipal

Didem Özdemir Mis

Cem Aygen

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 27 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ustaoğlu, M. ., Balık, S. ., Şipal, U. G. ., Mis, D. Ö. ., vd. (2010). Buldan Baraj Gölü (Denizli) Planktonu ve Mevsimsel Değişimi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(3), 113-120.