Research Article
BibTex RIS Cite

Bakırçay Nehri (Kuzey Ege, Türkiye) Balık Faunası

Year 2020, Volume: 37 Issue: 3, 309 - 312, 15.09.2020

AbstractBakırçay Nehri’nin güncel balık faunasının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, 2017 ve 2018 yılları içerisinde mevsimlik periyotlarda gerçekleştirilmiştir. Nehrin kaynağını oluşturan küçük derelerden mansap bölgesine kadar 11 lotik ve 4 lentik olmak üzere 15 farklı lokasyonda örnekleme yapılmıştır. Örneklemeler, lotik habitatlarda “Samus 725 G” model elektroşoker, lentik habitatlarda ise “TS EN 14757 Su Kalitesi” kriterine uygun standart ağlar ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, Anguillidae, Atherinidae, Cobitidae, Cyprinidae, Nemacheilidae, Poecilidae ve Gobiidae olmak üzere 7 familyadan 17 taksonun varlığı belirlenmiştir. Akarsu bünyesinde daha önce bildirimi yapılmış olan Mugilidae familyası türleri ile Salaria pavo türü çalışmamızda elde edilememiştir. Ancak, önceki çalışmalarda yer almayan Atherina boyeri, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Oxynemacheilus teophili, Gambusia holbrooki ve Knipowitschia caucasica olmak üzere 6 türün varlığı ilk kez bu çalışmada tespit edilmiştir. Nehir havzasında, tür çeşitliliği açısından Cyprinidae familyası 11 takson ile ilk sırada yer almaktadır. Anguillidae, Atherinidae, Cobitidae, Nemacheilidae, Poecilidae ve Gobiidae familyaları ise 1’er takson ile temsil edilmektedir. Nehrin biyoçeşitliliğinin korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülebilmesi bakımından öncelikle, kirlilik kaynaklarının kontrol altına alınması gerekmektedir.
Supporting Institution

Ege Üniversitesi

Project Number

2016/SÜF/038

Thanks

Bu çalışma, Ege Üniversitesi tarafından desteklenen 2016/SÜF/038 No’lu proje kapsamında elde edilen verilerden üretilmiştir.

References

 • Balık, S. (1974). Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Zooloji Kürsüsü, Doktora Tezi, 109 s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M.R. & Sarı, H.M. (1999). Kuzey Ege bölgesindeki akarsuların faunası üzerine ilk gözlemler. Su Ürünleri Dergisi, 16(3-4): 289-299.
 • Ekmekçi, F.G. & Kırankaya, Ş.G. (2006). Distribution of an Invasive Fish Species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30: 329-334.
 • Erkakan, F., Atalay-Ekmekçi, F.G. & Nalbant, T.T. (1999). A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia, 403: 13-26, 1999. DOI:10.1023/A:1003794726444
 • Geldiay, R. & Balık, S. (2007). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları no: 46 Ders Kitabı Dizini no: 16 Bornova-İzmir, 644 s.
 • Gündoğdu, V. & Turhan, D. (2004). Bakırçay Havzası Kirlilik Etüdü Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (3): 65-83.
 • Kaymakçı Başaran, A. (2004). Bakırçay Deltası Kirlilik Parametreleri ve Çandarlı Körfezi ile Olan Etkileşimi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi) 175 s.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Kuru, M. (1980). Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 9, 103-133.
 • Kuru, M., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Ünlü, E., Taşkavak, E., Gül, A., Yılmaz, M., Sarı, H. M., Küçük, F., Kutrup, B. & Hamalosmanoğlu, M. (2001). Türkiye'de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Md. Projesi, Kesin Rapor, 289 s., Ankara.
 • Miller, P. J. (1986). Gobiidae. In: Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., Tortonese, E., Eds. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris, 1019-1085. DOI: 10.2307/1444931
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2007). Rediagnosis of four species of Alburnus from Turkey and description of two new species (Telestoi: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18 (3): 233-246.
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (2): 107-148.
 • Tomar, A. (2009). Toprak ve Su Kirliliği ve Su Havzalarının Korunması. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 8-10 Ocak 2009, 333-345.
 • Turan, D., Ekmekçi, F.G., İlhan, A. & Engin, S. (2008). Luciobarbus kottelati, a new species of barbel (Teleostei: Cyprinidae) from the Büyük Menderes River, Turkey, with rediagnose of L. lydianus. Zootaxa, 1824: 35-44. DOI: 10.11646/zootaxa.1824.1.4

Fish Fauna of Bakırçay Stream (North Eagean, Turkey)

Year 2020, Volume: 37 Issue: 3, 309 - 312, 15.09.2020

AbstractThis study was carried out to determine the current fish fauna of Bakırçay River in seasonal periods between 2017 and 2018. Sampling was carried out in 15 different locations, 11 lotic and 4 lentic location from the small streams of source of the river to the downstream region. The sampling was performed with “Samus 725 G” model electroshock in lotic habitats; with standard fishing-nets which was “TS EN 14757 Water Quality” in lentic habitats. As a result of the study, the presence of 17 taxa from 7 families including Anguillidae, Atherinidae, Cobitidae, Cyprinidae, Nemacheilidae, Poecilidae and Gobiidae were determined. Mugilidae family members and Salaria pavo species, which were previously reported within the stream, were not obtained in our study. However, the presence of 6 species, namely Atherina boyeri, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Oxynemacheilus teophili, Gambusia holbrooki and Knipowitschia caucasica species were found in this study for the first time. Cyprinidae family with 11 taxa was the biggest family in terms of species diversity in the river basin. Anguillidae, Atherinidae, Cobitidae, Nemacheilidae, Poecilidae and Gobiidae families are represented by 1 taxon. In order to protect the river's biodiversity and to maintain fishing activities effectively, the pollution sources should be overcomed firstly.


Project Number

2016/SÜF/038

References

 • Balık, S. (1974). Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Zooloji Kürsüsü, Doktora Tezi, 109 s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M.R. & Sarı, H.M. (1999). Kuzey Ege bölgesindeki akarsuların faunası üzerine ilk gözlemler. Su Ürünleri Dergisi, 16(3-4): 289-299.
 • Ekmekçi, F.G. & Kırankaya, Ş.G. (2006). Distribution of an Invasive Fish Species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30: 329-334.
 • Erkakan, F., Atalay-Ekmekçi, F.G. & Nalbant, T.T. (1999). A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia, 403: 13-26, 1999. DOI:10.1023/A:1003794726444
 • Geldiay, R. & Balık, S. (2007). Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları no: 46 Ders Kitabı Dizini no: 16 Bornova-İzmir, 644 s.
 • Gündoğdu, V. & Turhan, D. (2004). Bakırçay Havzası Kirlilik Etüdü Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (3): 65-83.
 • Kaymakçı Başaran, A. (2004). Bakırçay Deltası Kirlilik Parametreleri ve Çandarlı Körfezi ile Olan Etkileşimi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi) 175 s.
 • Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Kuru, M. (1980). Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 9, 103-133.
 • Kuru, M., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Ünlü, E., Taşkavak, E., Gül, A., Yılmaz, M., Sarı, H. M., Küçük, F., Kutrup, B. & Hamalosmanoğlu, M. (2001). Türkiye'de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Md. Projesi, Kesin Rapor, 289 s., Ankara.
 • Miller, P. J. (1986). Gobiidae. In: Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., Tortonese, E., Eds. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III, Paris, 1019-1085. DOI: 10.2307/1444931
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2007). Rediagnosis of four species of Alburnus from Turkey and description of two new species (Telestoi: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18 (3): 233-246.
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (2): 107-148.
 • Tomar, A. (2009). Toprak ve Su Kirliliği ve Su Havzalarının Korunması. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 8-10 Ocak 2009, 333-345.
 • Turan, D., Ekmekçi, F.G., İlhan, A. & Engin, S. (2008). Luciobarbus kottelati, a new species of barbel (Teleostei: Cyprinidae) from the Büyük Menderes River, Turkey, with rediagnose of L. lydianus. Zootaxa, 1824: 35-44. DOI: 10.11646/zootaxa.1824.1.4
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Limnology
Journal Section Articles
Authors

Ali İlhan 0000-0002-7666-1804

Hasan Sarı 0000-0003-1000-514X

Irmak Kurtul

Project Number 2016/SÜF/038
Publication Date September 15, 2020
Submission Date February 14, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 37 Issue: 3

Cite

APA İlhan, A., Sarı, H., & Kurtul, I. (2020). Bakırçay Nehri (Kuzey Ege, Türkiye) Balık Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(3), 309-312.