Research Article
BibTex RIS Cite

Balık tüketiminde tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi: Çankırı İli örneği

Year 2020, Volume: 37 Issue: 1, 93 - 101, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.11

AbstractBu araştırmada, Çankırı İlinde tüketicilerin balık tüketim düzeyleri ile tüketim tercihlerine etki eden faktörler CHAID analizi yardımıyla incelenmiştir. Anket çalışması oransal örnekleme yöntemine göre belirlenen 156 tüketiciyle gerçekleşmiştir. İncelenen tüketicilerin %51,9’unun dengeli ve sağlıklı beslenme, %34,0’ının ise lezzeti açısından balık tükettiği belirlenmiştir. Ayrıca tüketicilerin %91,7’sinin deniz balığını tercih ettiği; %51,9’unun balığı süpermarketten aldığı, %46,2’sinin balığı kızartarak tükettiği belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre eğitim düzeyi, hanehalkı geliri, medeni durum ve balık satın alım yerleri, tüketicilerin balık tüketimine etki eden en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir.
Thanks

Bu çalışma, Genç, Y. (2018) tarafından “Çankırı İli Merkez İlçesinde Tüketicilerin Su Ürünleri Tüketim Yapısı” konulu dönem projesinden türetilmiştir.

References

 • Adanacıoğlu, H., Albayrak, M., Çalış, H., Ekmen, E., Şener, H.B., Baytar, Z., Nacak, İ.P. & Güler, D. (2015). Değişen küresel stratejiler çerçevesinde Türkiye’deki tarımsal pazarlama sisteminin değerlendirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi 12-16 Ocak 2015, Bildiriler Kitabı-2, s:1456-1483, Ankara.
 • Adıgüzel, F., Civelek, O., Sayılı, M. & Büyükbay, E.O. (2009). Tokat ili Almus ilçesinde ailelerin balık tüketim durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 35-43.
 • Akbay, C., Meral, Y., Yılmaz, H.İ. & Gözek, S. (2013). Türkiye’de ailelerin su ürünleri tüketiminin ekonomik analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 16(3), 1-7.
 • Albayrak, A.S. & Yilmaz, S.K. (2009). Veri Madenciliği: Karar Ağacı Algoritmaları ve İmkb Verileri Üzerine Bir Uygulama. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 14(1), 31-52.
 • Albayrak, M. (2013). Su ürünleri pazarlama sistemleri. Su Ürünleri Piyasalarında Dinamikler: Üretim, Tüketim, Ticaret ve Pazarlama Paneli 28 Mart 2013, Ankara.
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). Trabzon ve Giresun bölgelerindeki su ürünleri tüketim alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9), 57-71.
 • Balcı, M., Birici, N., Şeker, T., Akgün, H., Sesli, A. & Arısoy, G. (2016). Tunceli ili balık tüketim analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016. 9. Özel Sayı, 73-85. DOI: 10.18185/eufbed.61432
 • Bashimov, G. (2017). Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2), 196-204.
 • Bolat, Y. & Cevher, H. (2018). Konya ili (Türkiye) su ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir anket çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(3), 241-252. DOI: 10.22392/egirdir.398151
 • Connor, W.E. (2000). Importance of n− 3 fatty acids in health and disease. The American journal of clinical nutrition, 71(1), 171-175. DOI: 10.1093/ajcn/71.1.171S
 • Çadır, F. & Duman, M. (2013). Keban barajı gölü ova bölgesi halkının balık tüketim alışkanlıklarının araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(1), 61-70.
 • Çiçek, E., Akgün, H. & İlhan, S. (2014). Elazığ ili balık eti tüketim alışkanlığı ve tercihinin belirlenmesi. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 2014(1), 1-11. DOI: 10.17693/yunus.21364
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, H.B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Su Ürünleri Dergisi, 23(3), 387-392.
 • Demirtaş, B., Dağıstan, E., Akpınar, M. G. & Sayın, C. (2014). Fish consumption patterns of urban households in Hatay, Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 1(2).
 • Doğan, N. (2019). TRA1 Bölgesinde (Erzurum,Erzincan,Bayburt) hanelerin kırmızı et, tavuk eti ve balık eti tüketimine yönelişk mevcut durum üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 6(2), 285-295. DOI: 10.30910/turkjans.557121
 • Duman, M. & Dartay,M. (2018). Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli Örneği, Türkiye, Su Ürünleri Dergisi, 35(3), 305-310. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.3.10
 • EC, (2019). European Commission,Agriculture and Rural Development,Agriculture anf Food,Door. Alıntılanma adresi: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (21.05.2019).
 • Ercan, O. & Şahin, A. (2016). Kahramanmaraş kent merkezinde balık eti tüketim analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1), 51-65. DOI: 10.18016/ksujns.57816
 • Erdal, G. & Esengün, K. (2008). Tokat ilinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi. Su Ürünleri Dergisi, 25(3), 203-209.
 • Erdoğan, N. & Çiçek,H. (2015). A research on determination of animal foods consumption status and consumer perferences: The case in university staff. Kocatepe Veteriner Dergisi, 8(1), 25-31.
 • FAO, (2019). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018. Alıntılanma adresi: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture (15.05.2019). Furst, T., Connors, M., Bisogni, C.A., Sobal, J. & Falk, L.W. (1996). Food choice: a conceptual model of the process. Appetite, 26(3), 247-266. DOI: 10.1006/appe.1996.0019
 • Genç, Y. (2018). Çankiri ili Merkez ilçesinde tüketicilerin su ürünleri tüketim yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD Dönem Projesi (basılmamış), s:128, Ankara.
 • Güngör, E.S. & Ceyhun, S.B. (2017). Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 32(2), 1-11. DOI: 10.28955/alinterizbd.298341
 • Gürel, E., Doğan, H.G., Polat, S., Yeşilayer, N. & Buhan, E. (2017). Ağrı ili Merkez ilçede yaşayan bireylerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6 (3), 27-35.
 • Hatırlı, S. A. & Demircan, V. (2004). Isparta ilinde ailelerin balık tüketiminin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1).
 • Hecer, C. (2012). Türkiye'de Balıkçılık Sektörüne ve Türk Halkının Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarına Genel Bir Bakış. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine/Veteriner Fakultesi Dergisi, 31(2), 45-49.
 • Herrmann, R.O., Rauniyar, G.P., Hanson, G.D. & Wang, G. (1994). Identifying frequent seafood purchasers in the Northeastern US. Agricultural and Resource Economics Review, 23(2), 226-235. DOI: 10.1017/S1068280500002343
 • Huang, C. (1995). Socio-demographic determinants of seafood consumption patterns in the United States. International Cooperation for Fisheries and Aquaculture Development: Proceedings of the 7th Biennial Conference of the International Institute of fisheries Economics and Trade, National Taiwan Ocean University, Keelung, Taiwan.
 • Kaplan, E., Buhan, E. & Yelişayer, N. (2019). Mardin ilinde balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi: Kızıltepe örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73.
 • Karakaya, E. & Kırıcı, M. (2016). Bingöl ili kent merkezinde balık eti tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (1), 74-85.
 • Kaya, Y., Duyar, H.A. & Erdem, M.E. ( 2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(3-4), 365– 370.
 • Kayri, M. & Boysan, M. (2008). Bilişsel yatkınlık ile depresyon düzeyleri ilişkisinin sınıflandırma ve regresyon ağacı analizi ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 168-177.
 • Miran, B. (2003). Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basınevi, Bornova, İzmir.
 • Myrland, Ø., Trondsen, T., Johnston, R.S. & Lund, E. (2000). Determinants of seafood consumption in Norway: lifestyle, revealed preferences, and barriers to consumption. Food quality and Preference, 11(3), 169-188. DOI: 10.1016/S0950-3293(99)00034-8
 • Nauman, F.A., Gempesaw, C.M., Bacon, J.R. & Manalo, A. (1995). Consumer choice for fresh fish: factors affecting purchase decisions. Marine resource economics, 10(2), 117-142. DOI: 10.1086/mre.10.2.42629106
 • Newbold, P. (1995). Statistic For Business and Economics, Prentice-Hall. Inc., NJ.
 • Oğuzlar, A. (2004). CART analizi ile hane halkı işgücü anketi sonuçlarının özetlenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4), 79-90.
 • Olgunoğlu, İ.A., Bayhan, Y.K., Olgunoğlu, M.P., Artar, E. & Ukav, İ. (2014). adıyaman ilinde balık eti tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(1), 21-25
 • Orhan, H. & Yüksel, O. (2010). Burdur ili su ürünleri tüketimi anket uygulaması. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-7.
 • Özer, O.O., Yavuz, G.G. & Gül, U. (2016). Demographic Factors Influencing Consumer Preferences of Seafood Consumption: Central Anatolia Region. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 4(5), 356-364. DOI: 10.24925/turjaf.v4i5.356-364.607
 • Öksüz, A., Alkan, Ş.B., Taşkın, H. & Ayrancı, M. (2018). Benefits of fish concumption for healty and balanced nutrition during lifelong time. Food and Health, 4(1), 43-62. 10.3153/JFHS18006
 • Sağlam, N.E. & Samsun, S.(2018). Yozgat ili su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1), 9-16. DOI: 10.22392/egirdir.303682
 • Sarıözkan, S. (2016). Türkiye’de balıkçılık sektörü ve ekonomisi. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 31(1), 15-22. DOI: 10.18864/TJAS201602
 • Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K. & Katağan, T. (2006). İzmir Merkez İlçelerinde Kamuoyunun Balık Tüketimi ve Balık Yetiştiriciliğine Yaklaşımı. Su Ürünleri Dergisi, 23(1), 133-138.
 • Sun, J. & Li, H. (2008). Data mining method for listed companies’ financial distress prediction. Knowledge-Based Systems, 21(1), 1-5. DOI: 10.1016/j.knosys.2006.11.003
 • Şahin, Y. (2011). AB ve iş dünyası: Balıkçılık sektörü. İKV Değerlendirme Notu(38).
 • Şenol, Ş. & Saygı, H. (2001). Su Ürünleri Tüketimi İçin Bir Ekonometrik Model. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3), 383-390.
 • TOB, 2019. Tarımsal Örgütlenme Tablosu (30.04.2019). T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. Alıntılanma adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Link/33/Tarimsal-Orgutlenme-Tablosu (21.05.2019):
 • TUİK. (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. Alıntılanma adresi https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn= 95&locale=tr (10.05.2019).
 • Ture, M., Tokatli, F. & Kurt, I. (2009). Using Kaplan–Meier analysis together with decision tree methods (C&RT, CHAID, QUEST, C4. 5 and ID3) in determining recurrence-free survival of breast cancer patients. Expert Systems with Applications, 36(2), 2017-2026. DOI: 10.1016/j.eswa.2007.12.002
 • Yavuz, G.G., Ataseven, Z.Y., Umut, G. & Gülaç, Z.N. (2015). Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği. Yunus Araştırma Bülteni, 1(5), 73-82. DOI: 10.17693/yunusae.v15i21955.235746
 • Yılmaz, E. (2018). The impotance of consumption of fish meat in early childhood period in terms of healthy development. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Fakültesi Dergisi, 14(4), 357-364. DOI: 10.22392/egirdir.405244
 • Ziarko, W. (1991). The discovery, analysis, and representation of data dependencies in databases. Knowledge discovery in databases.

Analysis of factors affecting consumption preferences in fish consumption: Case of Çankırı Province

Year 2020, Volume: 37 Issue: 1, 93 - 101, 15.03.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.11

AbstractIn this study, the consumption levels of the consumers and factors affecting the consumption preferences of the fish were examined with CHAID analysis in Central district of Çankırı province. The survey was conducted with 156 consumers determined by method of proportional sampling. It was found that 51,9% of consumers in terms of balanced and healty diet and 34,0% of consumers in terms of taste consume fish, moreover, 91,7% consumers prefer sea fish, 51,9% consumers prefer to buy fish from supermarket and 46,2% consumers prefer to consume fry fish. According to the analysis results, it was determined that dependent variables of level of education, household income,  marital status and place of purchase are the most important factors which affecting fish consumption.
References

 • Adanacıoğlu, H., Albayrak, M., Çalış, H., Ekmen, E., Şener, H.B., Baytar, Z., Nacak, İ.P. & Güler, D. (2015). Değişen küresel stratejiler çerçevesinde Türkiye’deki tarımsal pazarlama sisteminin değerlendirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi 12-16 Ocak 2015, Bildiriler Kitabı-2, s:1456-1483, Ankara.
 • Adıgüzel, F., Civelek, O., Sayılı, M. & Büyükbay, E.O. (2009). Tokat ili Almus ilçesinde ailelerin balık tüketim durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 35-43.
 • Akbay, C., Meral, Y., Yılmaz, H.İ. & Gözek, S. (2013). Türkiye’de ailelerin su ürünleri tüketiminin ekonomik analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 16(3), 1-7.
 • Albayrak, A.S. & Yilmaz, S.K. (2009). Veri Madenciliği: Karar Ağacı Algoritmaları ve İmkb Verileri Üzerine Bir Uygulama. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 14(1), 31-52.
 • Albayrak, M. (2013). Su ürünleri pazarlama sistemleri. Su Ürünleri Piyasalarında Dinamikler: Üretim, Tüketim, Ticaret ve Pazarlama Paneli 28 Mart 2013, Ankara.
 • Aydın, M. & Karadurmuş, U. (2013). Trabzon ve Giresun bölgelerindeki su ürünleri tüketim alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9), 57-71.
 • Balcı, M., Birici, N., Şeker, T., Akgün, H., Sesli, A. & Arısoy, G. (2016). Tunceli ili balık tüketim analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016. 9. Özel Sayı, 73-85. DOI: 10.18185/eufbed.61432
 • Bashimov, G. (2017). Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2), 196-204.
 • Bolat, Y. & Cevher, H. (2018). Konya ili (Türkiye) su ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir anket çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(3), 241-252. DOI: 10.22392/egirdir.398151
 • Connor, W.E. (2000). Importance of n− 3 fatty acids in health and disease. The American journal of clinical nutrition, 71(1), 171-175. DOI: 10.1093/ajcn/71.1.171S
 • Çadır, F. & Duman, M. (2013). Keban barajı gölü ova bölgesi halkının balık tüketim alışkanlıklarının araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(1), 61-70.
 • Çiçek, E., Akgün, H. & İlhan, S. (2014). Elazığ ili balık eti tüketim alışkanlığı ve tercihinin belirlenmesi. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 2014(1), 1-11. DOI: 10.17693/yunus.21364
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, H.B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Su Ürünleri Dergisi, 23(3), 387-392.
 • Demirtaş, B., Dağıstan, E., Akpınar, M. G. & Sayın, C. (2014). Fish consumption patterns of urban households in Hatay, Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 1(2).
 • Doğan, N. (2019). TRA1 Bölgesinde (Erzurum,Erzincan,Bayburt) hanelerin kırmızı et, tavuk eti ve balık eti tüketimine yönelişk mevcut durum üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 6(2), 285-295. DOI: 10.30910/turkjans.557121
 • Duman, M. & Dartay,M. (2018). Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli Örneği, Türkiye, Su Ürünleri Dergisi, 35(3), 305-310. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.3.10
 • EC, (2019). European Commission,Agriculture and Rural Development,Agriculture anf Food,Door. Alıntılanma adresi: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (21.05.2019).
 • Ercan, O. & Şahin, A. (2016). Kahramanmaraş kent merkezinde balık eti tüketim analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1), 51-65. DOI: 10.18016/ksujns.57816
 • Erdal, G. & Esengün, K. (2008). Tokat ilinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi. Su Ürünleri Dergisi, 25(3), 203-209.
 • Erdoğan, N. & Çiçek,H. (2015). A research on determination of animal foods consumption status and consumer perferences: The case in university staff. Kocatepe Veteriner Dergisi, 8(1), 25-31.
 • FAO, (2019). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018. Alıntılanma adresi: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture (15.05.2019). Furst, T., Connors, M., Bisogni, C.A., Sobal, J. & Falk, L.W. (1996). Food choice: a conceptual model of the process. Appetite, 26(3), 247-266. DOI: 10.1006/appe.1996.0019
 • Genç, Y. (2018). Çankiri ili Merkez ilçesinde tüketicilerin su ürünleri tüketim yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD Dönem Projesi (basılmamış), s:128, Ankara.
 • Güngör, E.S. & Ceyhun, S.B. (2017). Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 32(2), 1-11. DOI: 10.28955/alinterizbd.298341
 • Gürel, E., Doğan, H.G., Polat, S., Yeşilayer, N. & Buhan, E. (2017). Ağrı ili Merkez ilçede yaşayan bireylerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6 (3), 27-35.
 • Hatırlı, S. A. & Demircan, V. (2004). Isparta ilinde ailelerin balık tüketiminin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1).
 • Hecer, C. (2012). Türkiye'de Balıkçılık Sektörüne ve Türk Halkının Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarına Genel Bir Bakış. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine/Veteriner Fakultesi Dergisi, 31(2), 45-49.
 • Herrmann, R.O., Rauniyar, G.P., Hanson, G.D. & Wang, G. (1994). Identifying frequent seafood purchasers in the Northeastern US. Agricultural and Resource Economics Review, 23(2), 226-235. DOI: 10.1017/S1068280500002343
 • Huang, C. (1995). Socio-demographic determinants of seafood consumption patterns in the United States. International Cooperation for Fisheries and Aquaculture Development: Proceedings of the 7th Biennial Conference of the International Institute of fisheries Economics and Trade, National Taiwan Ocean University, Keelung, Taiwan.
 • Kaplan, E., Buhan, E. & Yelişayer, N. (2019). Mardin ilinde balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi: Kızıltepe örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73.
 • Karakaya, E. & Kırıcı, M. (2016). Bingöl ili kent merkezinde balık eti tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (1), 74-85.
 • Kaya, Y., Duyar, H.A. & Erdem, M.E. ( 2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(3-4), 365– 370.
 • Kayri, M. & Boysan, M. (2008). Bilişsel yatkınlık ile depresyon düzeyleri ilişkisinin sınıflandırma ve regresyon ağacı analizi ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 168-177.
 • Miran, B. (2003). Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basınevi, Bornova, İzmir.
 • Myrland, Ø., Trondsen, T., Johnston, R.S. & Lund, E. (2000). Determinants of seafood consumption in Norway: lifestyle, revealed preferences, and barriers to consumption. Food quality and Preference, 11(3), 169-188. DOI: 10.1016/S0950-3293(99)00034-8
 • Nauman, F.A., Gempesaw, C.M., Bacon, J.R. & Manalo, A. (1995). Consumer choice for fresh fish: factors affecting purchase decisions. Marine resource economics, 10(2), 117-142. DOI: 10.1086/mre.10.2.42629106
 • Newbold, P. (1995). Statistic For Business and Economics, Prentice-Hall. Inc., NJ.
 • Oğuzlar, A. (2004). CART analizi ile hane halkı işgücü anketi sonuçlarının özetlenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4), 79-90.
 • Olgunoğlu, İ.A., Bayhan, Y.K., Olgunoğlu, M.P., Artar, E. & Ukav, İ. (2014). adıyaman ilinde balık eti tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(1), 21-25
 • Orhan, H. & Yüksel, O. (2010). Burdur ili su ürünleri tüketimi anket uygulaması. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-7.
 • Özer, O.O., Yavuz, G.G. & Gül, U. (2016). Demographic Factors Influencing Consumer Preferences of Seafood Consumption: Central Anatolia Region. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 4(5), 356-364. DOI: 10.24925/turjaf.v4i5.356-364.607
 • Öksüz, A., Alkan, Ş.B., Taşkın, H. & Ayrancı, M. (2018). Benefits of fish concumption for healty and balanced nutrition during lifelong time. Food and Health, 4(1), 43-62. 10.3153/JFHS18006
 • Sağlam, N.E. & Samsun, S.(2018). Yozgat ili su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(1), 9-16. DOI: 10.22392/egirdir.303682
 • Sarıözkan, S. (2016). Türkiye’de balıkçılık sektörü ve ekonomisi. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 31(1), 15-22. DOI: 10.18864/TJAS201602
 • Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K. & Katağan, T. (2006). İzmir Merkez İlçelerinde Kamuoyunun Balık Tüketimi ve Balık Yetiştiriciliğine Yaklaşımı. Su Ürünleri Dergisi, 23(1), 133-138.
 • Sun, J. & Li, H. (2008). Data mining method for listed companies’ financial distress prediction. Knowledge-Based Systems, 21(1), 1-5. DOI: 10.1016/j.knosys.2006.11.003
 • Şahin, Y. (2011). AB ve iş dünyası: Balıkçılık sektörü. İKV Değerlendirme Notu(38).
 • Şenol, Ş. & Saygı, H. (2001). Su Ürünleri Tüketimi İçin Bir Ekonometrik Model. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3), 383-390.
 • TOB, 2019. Tarımsal Örgütlenme Tablosu (30.04.2019). T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. Alıntılanma adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Link/33/Tarimsal-Orgutlenme-Tablosu (21.05.2019):
 • TUİK. (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. Alıntılanma adresi https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn= 95&locale=tr (10.05.2019).
 • Ture, M., Tokatli, F. & Kurt, I. (2009). Using Kaplan–Meier analysis together with decision tree methods (C&RT, CHAID, QUEST, C4. 5 and ID3) in determining recurrence-free survival of breast cancer patients. Expert Systems with Applications, 36(2), 2017-2026. DOI: 10.1016/j.eswa.2007.12.002
 • Yavuz, G.G., Ataseven, Z.Y., Umut, G. & Gülaç, Z.N. (2015). Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği. Yunus Araştırma Bülteni, 1(5), 73-82. DOI: 10.17693/yunusae.v15i21955.235746
 • Yılmaz, E. (2018). The impotance of consumption of fish meat in early childhood period in terms of healthy development. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Fakültesi Dergisi, 14(4), 357-364. DOI: 10.22392/egirdir.405244
 • Ziarko, W. (1991). The discovery, analysis, and representation of data dependencies in databases. Knowledge discovery in databases.
There are 53 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Engineering
Journal Section Articles
Authors

Yasin Genç 0000-0002-1253-4742

Mevhibe Albayrak 0000-0001-9943-165X

Hüseyin Tayyar Güldal 0000-0003-4477-3980

Publication Date March 15, 2020
Submission Date June 10, 2019
Published in Issue Year 2020Volume: 37 Issue: 1

Cite

APA Genç, Y., Albayrak, M., & Güldal, H. T. (2020). Balık tüketiminde tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi: Çankırı İli örneği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(1), 93-101. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.1.11