Research Article
BibTex RIS Cite

Güney-doğu Karadeniz’in Fatsa kıyılarında tirsi balığının, Alosa immaculata Bennett, 1835 populasyon parametreleri

Year 2019, Volume: 36 Issue: 4, 319 - 324, 15.12.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.36.4.01

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Güney-doğu Karadeniz'in Fatsa kıyılarında tirsi balığı Alosa immaculata Bennett, 1835’nın popülasyon parametrelerini belirlemektir. Geleneksel uzatma ağları kullanılarak, Mart 2013 ile Şubat 2013 tarihleri arasında yapılan örnekleme avcılığı çalışmalarında toplam 314 tirsi balığı yakalanmıştır. Çalışmada, von Bertalanffy büyüme denkleminin parametreleri L∞=43,05 cm, k=0,430 yıl-1 ve t0=-0,451 yıl olarak bulunmuştur. Büyüme performans indeksi ise (Φ') 2,90 olarak hesaplanmıştır. Toplam ölüm (Z), doğal ölüm (M) ve balıkçılık ölümü (F) oranları sırasıyla 1,33 yıl-1, 0,75 yıl-1 ve 0,58 yıl-1 olarak tahmin edilmiştir. Yıllık anlık balıkçılık ölümü oranı, hem optimum balıkçılık ölümü oranı (Fopt=0,375 yıl-1) hem de limit (Flimit=0,50 yıl-1) biyolojik referans noktalarından daha yüksek bulunmuştur. Mevcut sömürülme oranı (E=0,43), stoka katılım başına düşen maksimum verim için hesaplanan maksimum sömürülme oranından (Emax=0,375) daha yüksektir. Bu sonuçlar, tirsi balığının Güney-doğu Karadeniz'in Fatsa kıyılarında aşırı av baskısı altında olduğunu göstermektedir. Tirsi balığının sürdürülebilir avcılığı için mevcut sömürü oranını azaltacak önlemler alınmalıdır.

References

 • Bagenal, T.B. & Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In: T.B. Bagenal, (ed) Methods for assessment of fish production in freshwater, 3rd Edition. Blackwell Scientific Publication, Oxford, UK. 101-136.
 • Beverton R.J.H., & Holt., S.J. (1966). Manual of methods for fish stock assessment. Part II. Tables of yield function. FAO Fish. Tech. Pap. (38)(Rev-1).
 • Beverton, R.J.H. & Holt, S.J.H. (1956). A review of methods for estimating mortality rates in exploited fish populations, with special reference to sources of bias in catch sampling. Rapp. P.-V.- Re-un. CIEM; 140, pp. 67-83.
 • Erguden, D. (2007). Türkiye denizlerindeki tirsilerin (Alosa spp.) Moleküler Sistematiği. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 83 s.
 • Ergüden, D., Turan, C. & Çevik, C. (2007). The growth features of pontic shad Alosa pontica (Eichwald, 1838) in the Sea of Marmara, Turkey. Journal of Biological Sciences, 7(4), 685-688. DOI: 10.3923/jbs.2007.685.688
 • Freyhof, J. & Kottelat, M. (2008). Alosa immaculata. The IUCN Red List of Threatened Species 2008. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T907A13093654.en
 • Gayanilo, F., Sparre, P. & Pauly, D. (2003). FAO. ICLARM Stock Assessment Tool (FiSAT-II). User’s Guide FAO. Computerized Information Series (Fisheries). No. 8. FAO. Rome, Italy.
 • Gayanilo, F.C. Jr, Sparre, P. & Pauly, D. (1993). The FISAT User’s Guide. FAO Computerized Information Series Fisheries. ICLARM-DIFMAR.
 • Gayanilo, F.C., Sparre, P. & Pauly, D. (2005). FAO-Iclarm Stock Assessment Tools II (Fisat II). Revised version. User’s guide. Rome: FAO.
 • Gulland, J.A. (1971). The Fish Resources of the Ocean. West Byfleet, London: Fishing News Books.
 • Ibănescu, D.C., Popescu, A. & Nica, A. (2017). Estimation of growth and mortality parameters of the Pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) in Romanian section of the Danube River. Lucrări Științifice - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Seria Zootehnie, 67, 165-169.
 • IUCN, 2018. http://www.iucnredlist.org/details/907/0, Erişim Tarihi: 2.03.2018
 • Kalaycı, F., Samsun, N., Bilgin, S. & Samsun, O. (2007). Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the Middle Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7, 33-36.
 • Kolarov, P. (1980). Particularities of Pontic shad (Alosa kessleri pontica Eichw.) in 1979 in Bulgarian aquatory. Fisheries, 27(4), 17-19.
 • Kolarov, P., 1983. Some basic parameters of the Pontic shad (Alosa kesleri pontica Eichw.) population. Hydrobiologiya,19, 60-69.
 • Lenhardt, M., Navodaru, I., Vassilev, M., Kalauzi, A., Regner, S., Višnjić-Jeftić, Ž., Tošić, K. & Smederevac-Lalić, M. (2016). Model of the pontic shad Alosa immaculata (Bennet, 1835) and anchovy Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) catch in the Danube River and Black Sea for the period 1920-2008. Acta Zool. Bulg., 68 (4), 557-56.
 • Munro, J.L. & Pauly, D. (1983). A Simple Method for Comparing Growth of Fishes and Invertebrates. ICLARM Fishbyte, 1, 5-6.
 • Navodaru, I. (2001). Seaward drift of the Pontic shad larvae (Alosa Pontica) and the influence of Danube River hydrology on their travel path trough the Danube Delta system. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 362/363, 749-760. DOI: 10.1051/kmae:2001016
 • Özdamar, E. (1995). Examination of pontic shad (Alosa pontica Eichwald, 1838) caught by the bottom trawl in the Samsun Bay from the point of view of fisheries biology. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu (pp. 570-583). Erzurum, Turkey: Printed Symposium Proceedings Book.
 • Özdemir, S. & Duyar, H.A. (2013). Length-weight relationships for ten fish species collected by trawl surveys from Black Sea coasts, Turkey. International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences, 1, 405-407.
 • Özdemir, S., Erdem, E., Aksu, H. & Birinci-Özdemir, Z. (2010). Determination of catch composition and length-weight relationship of some pelagic fishes caught by pairly midwater trawl. Journal of FisheriesSciences.com, 15(1), 427-436. DOI: 10.3153/jfscom.2010046
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Birinci Özdemir, Z. & Erdem, E. (2018). Karadeniz’de Avlanan Tirsi Balığı (Alosa immaculata Bennett, 1835)’nın Yaş ve Boy Kompozisyonundan Büyüme ve Populasyon Parametrelerinin Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(2), 102-112. DOI: 10.22392/egirdir.350250
 • Patterson, K. (1992). Fisheries for small pelagic species: an empirical approach to management targets. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2(4), 321-338. DOI: 10.1007/BF00043521
 • Pauly, D. (1979). Theory and management of tropical multispecies stocks: a review with emphasis on the Southeast Asian demersal fisheries. ICLARM: International Center for Living Aquatic Resources Management Stud. Rev., v. 1.
 • Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. J.Cons. CIEM, 39(20), 175-192. DOI: 10.1093/icesjms/39.2.175
 • Polat, H. & Ergün, H. (2008). Karadeniz’in pelajik balıkları. SÜMAE Yunus Araştırma Bülteni, 8(1), 1-5.
 • Raikova-Petrova, G., Velikova, S., & Hamwi, N., 20113. Sex structure and fecundity of Pontic Shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) in the Bulgarian sector of Danube. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1, 88-93.
 • Rozdina, D., Raikova-Petrova, G. & Mirtcheva, P. (2013). Age composition and growth rate of the spawning part of the population of pontic shad Alosa immaculata (Bennett, 1835) in the Bulgarian sector of Danube River. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (Supplement 1), 118-125
 • Rozdina, D., Raikova-Petrova, G., Mirtcheva, P. & Velikova, S. (2015). Biological Characteristics of Pontic Shad (Alosa immaculata Bennet 1835) from the Bulgarian Sector of Danube River. International Journal of Aquaculture, 5(1), 1-5. DOI: 10.5376/ija.2015.05.0001
 • Samsun, O. (1995). The length-weight relationships of the shads (Alosa pontica Eichw., 1838) in the mid of the Turkish Black Sea. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 12, 15-20.
 • Samsun, O., Akyol, O., Ceyhan, T. & Erdem, Y. (2017). Length-weight relationships for 11 fish species from the Central Black Sea, Turkey. Orta Karadeniz’den 11 balık türünün boy-ağırlık ilişkileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(4), 455-458. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.4.13
 • Smederevac-Lalić, M., Kalauzi, A., Regner, S., Navodaru, I., Višnjić-Jeftić, Ž., Gačić, Z. & Lenhardt, M. (2018). Analysis and forecast of Pontic shad (Alosa immaculata) catch in the Danube River. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 17(3), 443-457.
 • Tiraşin, M. (1993). Balık populasyonlarının büyüme parametrelerinin araştırılması. Turkish Journal of Zoology, 17, 29-82.
 • Tiganov, G., Maximov, V., Oprea, L. & (Călin) Sandu, P.G. (2013). Qualitative and Quantitative Structure of Alosa Populations at the Romanian Black Sea Coast. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 70(2), 359-368.
 • Tiganov, G., Nenciu, M-I., Danilov, C.S. & Nita, V.N. (2018). Estimates of the population parameters and exploitation rate of pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) in the Romanian Black Sea coast. Sciendo, DOI: 10.2478/alife-2018-0024
 • Tiganov, G., Opera, L. & Maximov, V. (2016). Studies Regarding the Biological Parameters of Azov Shad (Alosa tanaica, Grimm, 1901) from the Romanian Black Sea Coast. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies 73(1), 1-6. DOI: 10.15835/buasvmcn-asb:11947
 • Turan, C, Öztürk, B., Ergüden, D., Gürlek, M., Yağlıoğlu, D. & Uygur, N. (2007). Atlas of bony fishes of Turkey. In C. Turan (Ed.), Atlas and Systematics of Marine Bony Fishes of Turkey (pp 83-485). Adana: Nobel Kitabevi.
 • Turan, C., Yağlıoğlu, D., Ergüden, D., Gürlek, M., Turan, F. & Öztürk, B. (2010) Morphometric and Meristic Analysis of Black Sea Shad (Alosa immaculate Bennett, 1835) Populatioms in the Marmara Sea and Black Sea. Proceedings of The Symposium The Marmara Sea 25-26 September 2010, Istanbul, pp. 326-334.
 • Turan, C., Ergüden, D., Gürlek, M., Çevik, C. & Turan, F. (2015). Molecular Systematic Analysis of Shad Species (Alosa spp.) from Turkish Marine Waters using mtDNA Genes. Turkish Journal of Fisheriesand Aquatic Sciences, 15, 149-155. DOI: 10.4194/1303-2712-v15_1_16
 • Višnjić-Jeftić, Z., Lenhardt, M., Vukov, T., Gačić, Z., Skorić, S., Smederevac-Lalić, M. & Nikčević, M. (2013). The geometric morphometrics and condition of Pontic shad, Alosa immaculata (Pisces: Clupeidae) migrants to the Danube River. Journal of Natural History, 47, 1121-1128. DOI: 10.1080/00222933.2012.752048
 • Yankova, M., Pavlov, D., Raykov, V., Mihneva, V. & Radu, G. (2011). Length-weight relationships of ten fish species from the Bulgarian Black Sea waters. Turkish Journal of Zoology, 35, 265-270.
 • Yılmaz, S. & Polat, N. (2011). Length-weight relationship and condition factor of Pontic shad, Alosa immaculata (Pisces: Clupeidae) from the southern Black Sea. Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 6(2), 49-53.

Population parameters of the pontic shad, Alosa immaculata Bennett, 1835 in the Fatsa coast of the south-eastern Black Sea

Year 2019, Volume: 36 Issue: 4, 319 - 324, 15.12.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.36.4.01

Abstract

The aim of this study is to estimate population parameters of pontic shad, Alosa immaculata Bennett, 1835 in the Fatsa coast of the south-eastern Black Sea. A total of 314 pontic shad specimens were collected from study area using artisanal fishing gears from March 2013 to February 2014. In the study, parameters of the von Bertalanffy growth equation were found as L∞=43.05 cm; k=0.430 per year and t0=-0.451 year. The growth performance index (Φ') was estimated as 2.90. The total mortality (Z), natural mortality (M), fishing mortality rates (F) were calculated as 1.33 year-1, 0.75 year-1 and 0.58 year-1, respectively. The annual instantaneous fishing mortality rate was greater than both the target (Fopt=0.375 year-1) and limit (Flimit=0.50 year-1) biological reference points. Similarly, the present level of exploitation rate (E=0.43) was higher than the exploitation ratio for maximum yield per recruit (Emax=0.375) suggesting that overexploitation occurred. These results showed that this species has been over-exploited in the Fatsa coast of the south-eastern Black Sea. Measures should be taken to reduce the current exploitation rate for sustainable fishing of pontic shad in the Fatsa coast of the south-eastern Black Sea.  

References

 • Bagenal, T.B. & Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In: T.B. Bagenal, (ed) Methods for assessment of fish production in freshwater, 3rd Edition. Blackwell Scientific Publication, Oxford, UK. 101-136.
 • Beverton R.J.H., & Holt., S.J. (1966). Manual of methods for fish stock assessment. Part II. Tables of yield function. FAO Fish. Tech. Pap. (38)(Rev-1).
 • Beverton, R.J.H. & Holt, S.J.H. (1956). A review of methods for estimating mortality rates in exploited fish populations, with special reference to sources of bias in catch sampling. Rapp. P.-V.- Re-un. CIEM; 140, pp. 67-83.
 • Erguden, D. (2007). Türkiye denizlerindeki tirsilerin (Alosa spp.) Moleküler Sistematiği. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 83 s.
 • Ergüden, D., Turan, C. & Çevik, C. (2007). The growth features of pontic shad Alosa pontica (Eichwald, 1838) in the Sea of Marmara, Turkey. Journal of Biological Sciences, 7(4), 685-688. DOI: 10.3923/jbs.2007.685.688
 • Freyhof, J. & Kottelat, M. (2008). Alosa immaculata. The IUCN Red List of Threatened Species 2008. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T907A13093654.en
 • Gayanilo, F., Sparre, P. & Pauly, D. (2003). FAO. ICLARM Stock Assessment Tool (FiSAT-II). User’s Guide FAO. Computerized Information Series (Fisheries). No. 8. FAO. Rome, Italy.
 • Gayanilo, F.C. Jr, Sparre, P. & Pauly, D. (1993). The FISAT User’s Guide. FAO Computerized Information Series Fisheries. ICLARM-DIFMAR.
 • Gayanilo, F.C., Sparre, P. & Pauly, D. (2005). FAO-Iclarm Stock Assessment Tools II (Fisat II). Revised version. User’s guide. Rome: FAO.
 • Gulland, J.A. (1971). The Fish Resources of the Ocean. West Byfleet, London: Fishing News Books.
 • Ibănescu, D.C., Popescu, A. & Nica, A. (2017). Estimation of growth and mortality parameters of the Pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) in Romanian section of the Danube River. Lucrări Științifice - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Seria Zootehnie, 67, 165-169.
 • IUCN, 2018. http://www.iucnredlist.org/details/907/0, Erişim Tarihi: 2.03.2018
 • Kalaycı, F., Samsun, N., Bilgin, S. & Samsun, O. (2007). Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the Middle Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7, 33-36.
 • Kolarov, P. (1980). Particularities of Pontic shad (Alosa kessleri pontica Eichw.) in 1979 in Bulgarian aquatory. Fisheries, 27(4), 17-19.
 • Kolarov, P., 1983. Some basic parameters of the Pontic shad (Alosa kesleri pontica Eichw.) population. Hydrobiologiya,19, 60-69.
 • Lenhardt, M., Navodaru, I., Vassilev, M., Kalauzi, A., Regner, S., Višnjić-Jeftić, Ž., Tošić, K. & Smederevac-Lalić, M. (2016). Model of the pontic shad Alosa immaculata (Bennet, 1835) and anchovy Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) catch in the Danube River and Black Sea for the period 1920-2008. Acta Zool. Bulg., 68 (4), 557-56.
 • Munro, J.L. & Pauly, D. (1983). A Simple Method for Comparing Growth of Fishes and Invertebrates. ICLARM Fishbyte, 1, 5-6.
 • Navodaru, I. (2001). Seaward drift of the Pontic shad larvae (Alosa Pontica) and the influence of Danube River hydrology on their travel path trough the Danube Delta system. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 362/363, 749-760. DOI: 10.1051/kmae:2001016
 • Özdamar, E. (1995). Examination of pontic shad (Alosa pontica Eichwald, 1838) caught by the bottom trawl in the Samsun Bay from the point of view of fisheries biology. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu (pp. 570-583). Erzurum, Turkey: Printed Symposium Proceedings Book.
 • Özdemir, S. & Duyar, H.A. (2013). Length-weight relationships for ten fish species collected by trawl surveys from Black Sea coasts, Turkey. International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences, 1, 405-407.
 • Özdemir, S., Erdem, E., Aksu, H. & Birinci-Özdemir, Z. (2010). Determination of catch composition and length-weight relationship of some pelagic fishes caught by pairly midwater trawl. Journal of FisheriesSciences.com, 15(1), 427-436. DOI: 10.3153/jfscom.2010046
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Birinci Özdemir, Z. & Erdem, E. (2018). Karadeniz’de Avlanan Tirsi Balığı (Alosa immaculata Bennett, 1835)’nın Yaş ve Boy Kompozisyonundan Büyüme ve Populasyon Parametrelerinin Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(2), 102-112. DOI: 10.22392/egirdir.350250
 • Patterson, K. (1992). Fisheries for small pelagic species: an empirical approach to management targets. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2(4), 321-338. DOI: 10.1007/BF00043521
 • Pauly, D. (1979). Theory and management of tropical multispecies stocks: a review with emphasis on the Southeast Asian demersal fisheries. ICLARM: International Center for Living Aquatic Resources Management Stud. Rev., v. 1.
 • Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. J.Cons. CIEM, 39(20), 175-192. DOI: 10.1093/icesjms/39.2.175
 • Polat, H. & Ergün, H. (2008). Karadeniz’in pelajik balıkları. SÜMAE Yunus Araştırma Bülteni, 8(1), 1-5.
 • Raikova-Petrova, G., Velikova, S., & Hamwi, N., 20113. Sex structure and fecundity of Pontic Shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) in the Bulgarian sector of Danube. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1, 88-93.
 • Rozdina, D., Raikova-Petrova, G. & Mirtcheva, P. (2013). Age composition and growth rate of the spawning part of the population of pontic shad Alosa immaculata (Bennett, 1835) in the Bulgarian sector of Danube River. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (Supplement 1), 118-125
 • Rozdina, D., Raikova-Petrova, G., Mirtcheva, P. & Velikova, S. (2015). Biological Characteristics of Pontic Shad (Alosa immaculata Bennet 1835) from the Bulgarian Sector of Danube River. International Journal of Aquaculture, 5(1), 1-5. DOI: 10.5376/ija.2015.05.0001
 • Samsun, O. (1995). The length-weight relationships of the shads (Alosa pontica Eichw., 1838) in the mid of the Turkish Black Sea. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 12, 15-20.
 • Samsun, O., Akyol, O., Ceyhan, T. & Erdem, Y. (2017). Length-weight relationships for 11 fish species from the Central Black Sea, Turkey. Orta Karadeniz’den 11 balık türünün boy-ağırlık ilişkileri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(4), 455-458. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.4.13
 • Smederevac-Lalić, M., Kalauzi, A., Regner, S., Navodaru, I., Višnjić-Jeftić, Ž., Gačić, Z. & Lenhardt, M. (2018). Analysis and forecast of Pontic shad (Alosa immaculata) catch in the Danube River. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 17(3), 443-457.
 • Tiraşin, M. (1993). Balık populasyonlarının büyüme parametrelerinin araştırılması. Turkish Journal of Zoology, 17, 29-82.
 • Tiganov, G., Maximov, V., Oprea, L. & (Călin) Sandu, P.G. (2013). Qualitative and Quantitative Structure of Alosa Populations at the Romanian Black Sea Coast. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 70(2), 359-368.
 • Tiganov, G., Nenciu, M-I., Danilov, C.S. & Nita, V.N. (2018). Estimates of the population parameters and exploitation rate of pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) in the Romanian Black Sea coast. Sciendo, DOI: 10.2478/alife-2018-0024
 • Tiganov, G., Opera, L. & Maximov, V. (2016). Studies Regarding the Biological Parameters of Azov Shad (Alosa tanaica, Grimm, 1901) from the Romanian Black Sea Coast. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies 73(1), 1-6. DOI: 10.15835/buasvmcn-asb:11947
 • Turan, C, Öztürk, B., Ergüden, D., Gürlek, M., Yağlıoğlu, D. & Uygur, N. (2007). Atlas of bony fishes of Turkey. In C. Turan (Ed.), Atlas and Systematics of Marine Bony Fishes of Turkey (pp 83-485). Adana: Nobel Kitabevi.
 • Turan, C., Yağlıoğlu, D., Ergüden, D., Gürlek, M., Turan, F. & Öztürk, B. (2010) Morphometric and Meristic Analysis of Black Sea Shad (Alosa immaculate Bennett, 1835) Populatioms in the Marmara Sea and Black Sea. Proceedings of The Symposium The Marmara Sea 25-26 September 2010, Istanbul, pp. 326-334.
 • Turan, C., Ergüden, D., Gürlek, M., Çevik, C. & Turan, F. (2015). Molecular Systematic Analysis of Shad Species (Alosa spp.) from Turkish Marine Waters using mtDNA Genes. Turkish Journal of Fisheriesand Aquatic Sciences, 15, 149-155. DOI: 10.4194/1303-2712-v15_1_16
 • Višnjić-Jeftić, Z., Lenhardt, M., Vukov, T., Gačić, Z., Skorić, S., Smederevac-Lalić, M. & Nikčević, M. (2013). The geometric morphometrics and condition of Pontic shad, Alosa immaculata (Pisces: Clupeidae) migrants to the Danube River. Journal of Natural History, 47, 1121-1128. DOI: 10.1080/00222933.2012.752048
 • Yankova, M., Pavlov, D., Raykov, V., Mihneva, V. & Radu, G. (2011). Length-weight relationships of ten fish species from the Bulgarian Black Sea waters. Turkish Journal of Zoology, 35, 265-270.
 • Yılmaz, S. & Polat, N. (2011). Length-weight relationship and condition factor of Pontic shad, Alosa immaculata (Pisces: Clupeidae) from the southern Black Sea. Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 6(2), 49-53.
There are 42 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Fisheries Management
Journal Section Articles
Authors

İsmet Balik 0000-0003-2168-8572

Publication Date December 15, 2019
Submission Date April 10, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 36 Issue: 4

Cite

APA Balik, İ. (2019). Population parameters of the pontic shad, Alosa immaculata Bennett, 1835 in the Fatsa coast of the south-eastern Black Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(4), 319-324. https://doi.org/10.12714/egejfas.36.4.01