Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Effect of fish feed prepared with trout organs and Van Fish on the growth performance of Rainbow Trout

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 409 - 414, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.07

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate more efficiently Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) internal organs not consumed by humans and Van fish (Alburnus tarichi, Güldenstädt 1814), which have low economic value. Easy digestible feed for Rainbow trout were prepared that is low cost and similar to natural food. The wastes were processed in an easy way with the semi-wet feed construction method and the product was stored. The chemical analyzes of the prepared feeds were made. Protein, fat, ash, yeast, mold and Mesophilic Aerobic Bacteria values of the feeds were compared. Results of live weight gain and economic analysis obtained from the study; It has been shown that semi-aged feeds made with Van fish and trout internals can be used in feeding Rainbow trout and will reduce feed costs.

References

 • Anderson, R.O. & Gutreuter S.J. (1989). Fisheries Tecniques. Third Printer. Maryland, USA. 283.
 • Aral, O., Ağırağaç, C. & Yiğit, M. (1999). Karadeniz’de ağ kafeslerde alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) beslenmesinde midye etinin kullanımı üzerine bir araştırma. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23(1):23-29.
 • Aras, N.M. & Aras, M.S. (1992). Farklı periyotlarda verilen sığır dalağının damızlık alabalıklarda (S. gairdneri) canlı ağırlık artış hızı ve yaşama gücüne etkisi üzerinde araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik Haftası Tebliğ Özetleri, 25 -27 Mayıs, Isparta.
 • Asgard, T. (1987). Squid as feed for salmonids. Aquaculture, 61:259-273. doi: 10.1016/0044-8486(87)90154-2
 • Asgard, T. & Austreng, E. (1985). Dogfish offal, ensiled or frozen, as feed for salmonids, Aquaculture, 49:289-305. doi: 10.1016/0044-8486(85)90086-9
 • Berge, G.M. & Austreng, E. (1989). Blue mussel in feed for rainbow trout. Aquaculture, 81:79-90. doi: 10.1016/0044-8486(89)90232-9
 • Bharadwaj, A.S., Brignon, W.R., Gould, N.L., Brown, P.B. & Wu, Y.V. (2002). Evaluation of meat and bone meal in practical diets fed to juvenile hybrid striped bass Morone chrysops x M. Saxatilis. Journal of the Aquaculture Society, 33(4):448-457. doi: 10.1111/j.1749-7345.2002.tb00024.x
 • Cheng, Z.J. & Hardy, R.W. (2002). Apparent digestibility coefficients of nutrients and nutritional value of poultry by-product meals for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) measured in vivo using settlement. Journal of the Aquaculture Society, 33(4):458-465. doi: 10.1111/j.1749-7345.2002.tb00025.x
 • Dinçer, R. & Aras, S. (1990). Alabalık rasyonlarında çeşitli düzeylerde kullanılan sığır şirdeni'nin "Abomasus" ve günlük yemleme sayısının gökkuşağı alabalığının (Salmo gairdneri) büyüme hızı, yemden yararlanma ve yaşama gücüne etkileri. Doğa Türk Zooloji Dergisi, 14(2):237-251.
 • Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E. & Kaya, Y. (1994). Karadeniz’de avlanan bazı balık türlerinin et verimi, kimyasal yapısı ve uzunluk-ağırlık ilişkisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1-2:181-191.
 • Fujimaki, Y. & Isoda, M. (1990). Fine‐structural study of leucocytes in the goldfish, Carassius auratus. Journal of Fish Biology, 36(6):821–831. doi: 10.1111/j.1095-8649.1990.tb05630.x
 • Güllü, K. & Güzel, Ş. (2003). İnci kefalı (Chalcalburnus tarichi) silajının pelet yem yapımında kullanımı üzerine bir araştırma. Ekoloji, 12(48):19-23.
 • Gümüş, E. (2011). Effect of Replacement of Fishmeal with Sand Smelt (Atherina boyeri) Meal on Growth, Feed Utilization and Body Compositionof Mirror Carp Fry (Cyprinus carpio). Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(3):363-369.
 • Harlıoğlu, A.G. (2011). Balık Artıklarının Balık Yemlerinde Kullanılan Yağların Elde Edilmesinde Kullanımı. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7(2):56-63.
 • Hernández, A.J. & Roman, D. (2016). Phosphorus and nitrogen utilization efciency in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets with lupin (Lupinus albus) or soybean (Glycine max) meals as partial replacements to fsh meal. Czech Journaj Animal Science, 61(2):67–74. doi: 10.17221/8729-CJAS
 • Hermes, E. (1998). Fish Processing Technology in the Topics. Waste Management Chapter 17. Quezon city, Philippines, 272-279.
 • Jaswal, A.S. (1989). Methodology Investigations for the Production of Amino acid Hydrolysate From Shrimp Waste. Canadian Institute of Food Technology Journal, 22(5):460-463. doi: 10.1016/S0315-5463(89)70597-6
 • Kocabatmaz, M. & Ekingen, G. (1984). Değişik tür balıklarda kan örneği alınması ve hematolojik metotların standardizasyonu. Doğa Bilim Dergisi, D1, 8, 2, s 149-159.
 • Konuk, T. (1981). Pratik Fizyoloji, Second Ed. A.Ü. Vet. Fak. Yayınları, Ankara, Turkey.
 • Korkut, A.Y., Kop, A., Demirtaş, N. & Cihaner, A. (2007). Balık Beslemede Gelişim Performansının İzlenme Yöntemleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):201-205.
 • Kop, A. & Korkut, A.Y. (2010). “Effects of Diets with Different Fish Meal Origins on the Performance of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum)“. Medwell Journals. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(3):581-583. doi: 10.3923/javaa.2010.581.583
 • Li, M.H., Manning, B.B. & Robinson, E.H. (2002). Comparison of various animal protein sources for growth, feed efficiency and body composition of juvenile channel catfish Ictalurus punctatus. Journal of the Aquaculture Society, 33(4):489-493. doi: 10.1111/j.1749-7345.2002.tb00028.x
 • Riche, M., Oetker, M., Haley, D.I., Smith, T. & Garling D.L. (2004). Effect of feeding frequency on consumption, growth, and efficiency in juvenile tilapia (Oerochromis niloticus). Israeli Journal Aquacult.-Bamidgeh, 56(4): 247-255.
 • Romero, J., Ginés, R., Izquierdo, M.S., Haroun, R., Badilla, R. & Robaina, L. (2014). Effect of dietary substitution of fish meal for marine crab and echinoderm meals on growth performance, ammonia excretion, skin colour, and flesh quality and oxidation of red porgy (Pagrus pagrus). Aquaculture, 422-423.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 2013. Su Ürünleri İstatistikleri 2013. İnternet Internet http://www.tuik.gov.tr. Yayın No: 4349 ISSN 1013-6177. Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-Ankara / Türkiye
 • Türker, A. & Büyükhatipoğlu, Ş. (2006). Gökkuşağı Alabalıklarının Yemlenmesinde Alabalık Ve Palamut İç Organları veya Hamsi Kullanılmasının Performans ve Yem Maliyeti Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):167-172.
 • Ustaoğlu, S. & Bircan, R. (1998). Karadeniz'deki ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın gelişme ve yem değerlendirmesine farklı yemleme düzeylerinin etkileri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 22(3):285-291.

Gökkuşağı Alabalığı iç organları ve Van Balığı ile hazırlanan balık yemlerinin Gökkuşağı Alabalıklarının büyüme performansı üzerine etkisi

Year 2017, Volume 34, Issue 4, 409 - 414, 15.12.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.07

Abstract

Bu çalışmada ekonomik değeri az olan Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) iç organları ve Van balığının (Alburnus tarichi, Güldenstädt 1814) daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Balık yetiştiriciliğinde masrafı yüksek olan balık yemi maliyeti düşürülerek, balığa sindirilebilirliği kolay, doğal yeme yakın değerde bir yem verilmiştir. Yarı yaş yem yapım metodu ile daha kolay bir yolla atıklar işlenmiş, ürünün depolama imkânı oluşturulmuştur. Oluşturulan yemlerin kimyasal analizleri yapılarak yemlerin protein, yağ, kül, maya, küf, Mezofilik aerobik bakteri değerleri karşılaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen canlı ağırlık artışı ve ekonomik analiz sonuçları; Van balığı ve Alabalık iç organı ile yapılan yarı yaş yemlerin gökkuşağı Alabalıklarının beslenmesinde kullanılabileceğini ve yem giderlerinde bir azalma yapacağını göstermiştir.

References

 • Anderson, R.O. & Gutreuter S.J. (1989). Fisheries Tecniques. Third Printer. Maryland, USA. 283.
 • Aral, O., Ağırağaç, C. & Yiğit, M. (1999). Karadeniz’de ağ kafeslerde alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) beslenmesinde midye etinin kullanımı üzerine bir araştırma. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23(1):23-29.
 • Aras, N.M. & Aras, M.S. (1992). Farklı periyotlarda verilen sığır dalağının damızlık alabalıklarda (S. gairdneri) canlı ağırlık artış hızı ve yaşama gücüne etkisi üzerinde araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik Haftası Tebliğ Özetleri, 25 -27 Mayıs, Isparta.
 • Asgard, T. (1987). Squid as feed for salmonids. Aquaculture, 61:259-273. doi: 10.1016/0044-8486(87)90154-2
 • Asgard, T. & Austreng, E. (1985). Dogfish offal, ensiled or frozen, as feed for salmonids, Aquaculture, 49:289-305. doi: 10.1016/0044-8486(85)90086-9
 • Berge, G.M. & Austreng, E. (1989). Blue mussel in feed for rainbow trout. Aquaculture, 81:79-90. doi: 10.1016/0044-8486(89)90232-9
 • Bharadwaj, A.S., Brignon, W.R., Gould, N.L., Brown, P.B. & Wu, Y.V. (2002). Evaluation of meat and bone meal in practical diets fed to juvenile hybrid striped bass Morone chrysops x M. Saxatilis. Journal of the Aquaculture Society, 33(4):448-457. doi: 10.1111/j.1749-7345.2002.tb00024.x
 • Cheng, Z.J. & Hardy, R.W. (2002). Apparent digestibility coefficients of nutrients and nutritional value of poultry by-product meals for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) measured in vivo using settlement. Journal of the Aquaculture Society, 33(4):458-465. doi: 10.1111/j.1749-7345.2002.tb00025.x
 • Dinçer, R. & Aras, S. (1990). Alabalık rasyonlarında çeşitli düzeylerde kullanılan sığır şirdeni'nin "Abomasus" ve günlük yemleme sayısının gökkuşağı alabalığının (Salmo gairdneri) büyüme hızı, yemden yararlanma ve yaşama gücüne etkileri. Doğa Türk Zooloji Dergisi, 14(2):237-251.
 • Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E. & Kaya, Y. (1994). Karadeniz’de avlanan bazı balık türlerinin et verimi, kimyasal yapısı ve uzunluk-ağırlık ilişkisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1-2:181-191.
 • Fujimaki, Y. & Isoda, M. (1990). Fine‐structural study of leucocytes in the goldfish, Carassius auratus. Journal of Fish Biology, 36(6):821–831. doi: 10.1111/j.1095-8649.1990.tb05630.x
 • Güllü, K. & Güzel, Ş. (2003). İnci kefalı (Chalcalburnus tarichi) silajının pelet yem yapımında kullanımı üzerine bir araştırma. Ekoloji, 12(48):19-23.
 • Gümüş, E. (2011). Effect of Replacement of Fishmeal with Sand Smelt (Atherina boyeri) Meal on Growth, Feed Utilization and Body Compositionof Mirror Carp Fry (Cyprinus carpio). Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(3):363-369.
 • Harlıoğlu, A.G. (2011). Balık Artıklarının Balık Yemlerinde Kullanılan Yağların Elde Edilmesinde Kullanımı. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7(2):56-63.
 • Hernández, A.J. & Roman, D. (2016). Phosphorus and nitrogen utilization efciency in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets with lupin (Lupinus albus) or soybean (Glycine max) meals as partial replacements to fsh meal. Czech Journaj Animal Science, 61(2):67–74. doi: 10.17221/8729-CJAS
 • Hermes, E. (1998). Fish Processing Technology in the Topics. Waste Management Chapter 17. Quezon city, Philippines, 272-279.
 • Jaswal, A.S. (1989). Methodology Investigations for the Production of Amino acid Hydrolysate From Shrimp Waste. Canadian Institute of Food Technology Journal, 22(5):460-463. doi: 10.1016/S0315-5463(89)70597-6
 • Kocabatmaz, M. & Ekingen, G. (1984). Değişik tür balıklarda kan örneği alınması ve hematolojik metotların standardizasyonu. Doğa Bilim Dergisi, D1, 8, 2, s 149-159.
 • Konuk, T. (1981). Pratik Fizyoloji, Second Ed. A.Ü. Vet. Fak. Yayınları, Ankara, Turkey.
 • Korkut, A.Y., Kop, A., Demirtaş, N. & Cihaner, A. (2007). Balık Beslemede Gelişim Performansının İzlenme Yöntemleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):201-205.
 • Kop, A. & Korkut, A.Y. (2010). “Effects of Diets with Different Fish Meal Origins on the Performance of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum)“. Medwell Journals. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(3):581-583. doi: 10.3923/javaa.2010.581.583
 • Li, M.H., Manning, B.B. & Robinson, E.H. (2002). Comparison of various animal protein sources for growth, feed efficiency and body composition of juvenile channel catfish Ictalurus punctatus. Journal of the Aquaculture Society, 33(4):489-493. doi: 10.1111/j.1749-7345.2002.tb00028.x
 • Riche, M., Oetker, M., Haley, D.I., Smith, T. & Garling D.L. (2004). Effect of feeding frequency on consumption, growth, and efficiency in juvenile tilapia (Oerochromis niloticus). Israeli Journal Aquacult.-Bamidgeh, 56(4): 247-255.
 • Romero, J., Ginés, R., Izquierdo, M.S., Haroun, R., Badilla, R. & Robaina, L. (2014). Effect of dietary substitution of fish meal for marine crab and echinoderm meals on growth performance, ammonia excretion, skin colour, and flesh quality and oxidation of red porgy (Pagrus pagrus). Aquaculture, 422-423.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 2013. Su Ürünleri İstatistikleri 2013. İnternet Internet http://www.tuik.gov.tr. Yayın No: 4349 ISSN 1013-6177. Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-Ankara / Türkiye
 • Türker, A. & Büyükhatipoğlu, Ş. (2006). Gökkuşağı Alabalıklarının Yemlenmesinde Alabalık Ve Palamut İç Organları veya Hamsi Kullanılmasının Performans ve Yem Maliyeti Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):167-172.
 • Ustaoğlu, S. & Bircan, R. (1998). Karadeniz'deki ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın gelişme ve yem değerlendirmesine farklı yemleme düzeylerinin etkileri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 22(3):285-291.

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Aslı ÇİLİNGİR YELTEKİN> (Primary Author)

0000-0003-0071-7434
Türkiye


Ahmet Ferhat YELTEKİN This is me

Türkiye

Publication Date December 15, 2017
Application Date July 25, 2017
Acceptance Date October 12, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 34, Issue 4

Cite

APA Çilingir Yeltekin, A. & Yeltekin, A. F. (2017). Effect of fish feed prepared with trout organs and Van Fish on the growth performance of Rainbow Trout . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (4) , 409-414 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.4.07