Research Article
BibTex RIS Cite

Kırmızı Benekli (Salmo trutta sp.) Alabalık yumurtalarının inkübasyonu ve yavruların beslenmesi üzerine bir araştırma

Year 2016, Volume: 33 Issue: 3, 209 - 216, 15.08.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.04

Abstract

Bu araştırmada, kırmızı benekli alabalıklardan yumurta alımı, kuluçka başarısı ve elde edilen yavruların yaşama oranı ile başlangıçtaki beslenmeleri incelenmiştir. Anaç balıklar (300-350 g) Sapanca Akçay deresinden 2008 yılının temmuz ayında yakalanmış ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin Adapazarı ilinde bulunan Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi, Araştırma ve Uygulama Birimi’ne getirilmiştir. Balıklar fiberglas tanklarda adaptasyona alınmış ve taze gökkuşağı alabalığı eti ile yeme alıştırıldıktan sonra 9 mm büyüklüğündeki pelet anaç yemi ile beslenmişlerdir. Anaçların ağırlıkları 2009 yılının haziran ayında yaklaşık olarak 2500-3000 g’a ulaşmışlardır. 2010 yılın mart ayının başında yapılan sağım işleminde bir anaçtan yaklaşık olarak 3000 adet yumurta alınarak yine kırmızı benekli erkek anaçtan alınan spermle döllendikten sonra horizontal inkübatörlere konulmuştur. Yumurtaların 21. günde gözlenmeye ve 30. günde açılmaya başladıkları belirlenmiştir. Sağımdan itibaren ölü ve döllenmemiş yumurtaların sayımları yapılmış ve yaklaşık olarak %74 oranında yumurtalarda açılımın gerçekleştiği hesaplanmıştır. Besin keselerini tüketen yavrular aynı inkübatörlerde ve her birinde 600 adet yavru olacak şekilde üç gruba ayrılmıştır. Birinci grup yavrular başlangıç yemi olarak tuzla karidesi (Artemia sp.) ile yedinci haftadan itibaren mikrodiyet (300, 500 ve 750µ) ve ekstrüde yemle (1mm) beslenmişlerdir. İkinci grup yavrular başlangıçta sadece 300µ’luk mikrodiyetle ve ilerleyen aşamalarda daha büyük boyutlu ekstrüde yemlerle beslenmişlerdir. Üçüncü grup yavrularına ise başlangıçta bir ay süresince taze kuzu karaciğeri ezilerek verilmiş ve devam eden aşamalarda diğer gruplara benzer şekilde mikrodiyet ve ekstrüde yemle beslenmeye devam edilmiştir. Yavrulara günlük olarak doyuncaya kadar sık aralıklarla yem verilmiştir. Balıkların beslendikleri tanklara Araştırma Birimi’nde kullanılan su verilmiş ve ortalama su sıcaklığı 11,5˚C, pH 7,86 ve çözünmüş oksijen değeri 9,6 mg/L olarak kaydedilmiştir. Araştırmanın sonunda yapılan hesaplamalarda 1. grupta 77 adet, 2. grupta 104 adet ve 3. grupta ise 123 adet olmak üzere toplam 304 yavrunun öldüğü görülmüştür. Sonuç olarak doğadan yakalanarak kültür ortamına adapte edilen birinci kuşak kırmızı benekli alabalık yumurtalarının inkübasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak yavruların başlangıç beslemeleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerin elde edilebilmesi için araştırmaların devam etmesi gerektiği düşünülmektedir

References

 • Aksungur, M., Yılmaz, C., Tabak, İ., Aksungur, N. & Mısır, D.S. (2005). Adaptation on Culture Canditiens of Black Sea Trout (Salmo trutta labrax, Pallas, 1811) (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Firat University, 17 (2): 349-359.
 • Alabaster, J.S. & Lloyd, R. (1982). Water quality for freshwater fish. In 2nd Ed. Butterworths, London, U.K. 361p.
 • Alp, A., Erer, M. & Kamalak, A. (2010). Eggs incubation, early development and growth in frys of brown trout (Salmo trutta macrostigma) and black sea trout (Salmo trutta labrax). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, 10: 387-394.
 • Alp, A., Kara, C. & Büyükçapar, H.M. (2003). Reproductive biology of Brown trout, Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858, in a tributary of the Ceyhan River which flows into the eastren Mediterranean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 19: 346-351. doi: 10.1111/j.1439-0426.2003.00455.x
 • AOAC (1995). Official Methods of Analysis of AOAC International (16th edn). Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
 • Arslan, M., Yıldırım, A., Bektaş, S. & Atasever, A. (2007). Growth and mortality of the brown trout (Salmo trutta L.) population from upper Aksu Stream, Northeastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 337-346.
 • Arslan, M. & Aras, N.M. (2007). Structure and reproductive characteristics of two brown trout (Salmo trutta) populations in the Çoruh River Basin, North-eastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 185-192.
 • Arslan, M. & Yıldırım, A. (2007). Seasonal changes in condition and gonadal maturation of brown brout (Salmo trutta) in a Turkish stream. Journal of Freshwater Ecology, 22:3, 529-531.
 • doi: 10.1080/02705060.2007.9664183
 • Arslan, M., Sirkecioglu, N., Bayir, A., Arslan, H. & Aras, M. (2012). The influence of substitution of dietary fish oil with different vegetable oils on performance and fatty acid composition of brown trout, Salmo trutta. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 575-583.
 • doi: 10.4194/1303-2712-v12_3_04
 • Arthur, M. & Phillips, J.R. (1972). Caloric and Energy Requirement in John E. Halver (ed). Fish Nutrition. Academic Press, 713 pp. London, 1-27.
 • Atasever, A., Arslan, M., Sirkecioğlu, N., Bayir, A., Ekinci, D. & Şentürk, M. (2014). Influence of different dietary lipids on the activity of metabolic enzymes in brown trout (Salmo trutta). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14: 31-36.
 • Balık, S. (1988). Systematic and zoogeographic investigations on inland water fishes of the Mediterranean Region of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 2: 156-179.
 • Barton, B.A. (1996). General biology of salmonids. In principles of salmonid culture. Developments in Aquaculture and Fisheries Science, Volume 29. Elsevier. Amsterdam- Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Tokyo in Pennell, W., Barton, A.B. (eds.) ISBN 0- 444-82 152- X S. 29-86.
 • doi: 10.1016/S0167-9309(96)80005-6
 • Başçınar, N.S. & Çakmak, E. (2009). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) larval dönem ilk besleme. Doğal Alabalık Çalıştayı, Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma Bildiri Kitabı, S:105, 22-23 Ekim 2009, Trabzon.
 • Başçınar, N.S. & Çakmak, E. (2010). Utilization of Granule and Live Feed at Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Larvas: Comparison of Growth Performance (in Turkish with English abstract). The Journal of The Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas, 16 (6): 915-920.
 • doi: 10.9775/kvfd.2010.1875
 • Billard, R. (1990). Culture of salmonids in fresh water. Aquaculture, Volume, 2. G. Barnabe (ed), Ellis Horwood Ltd., 549-592.
 • Brown, M.E. (1946). The growth of brown trout (Salmo trutta Linn.) I. factors influencing the growth of trout fry. The Journal of Experimental Biology, 22: 118-29
 • Brown, M.E. (1951). The growth of brown trout (Salmo trutta Linn.) IV. the effect of food and temperature on the survival and growth of fry. The Journal of Experimental Biology, 28: 473-491.
 • Çakmak, E., Kurtoğlu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N., Başçınar, N., Firidin, Ş., Zengin, B. & Esenbuğa, H. (2009). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax)’nın kültüre alma süreci ve sürdürülebilir yetiştiricilik, Doğal Alabalık Çalıştayı Sürdürülebilir Yetiştiricilik Koruma ve Balıklandırma Bildiri Kitabı, S:93-98, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.
 • Demir, O., Gülle, İ., Gümüş, E., Küçük, F., Günlü, A. & Kepenek, K. (2010). Some reproductive features of brown trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) and its larval development under culture conditions. Pakistan Veterinary Journal. ISSN: 0253-8318 (Print), 2074-7764 (online). Accessible at: www.pvj.com.pk, 17 (2): 349-359.
 • Ekingen, G. (1976). Morphological characters of some Turkish trouts. Fırat Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3: 98-104.
 • Elliot, J.M. (1981). Some aspects of thermal stress on freshwater teleosts. 209-245. In: A.D. Pickering (ed.). Stress and Fish. Academic Press, London, UK.
 • Emre, Y. & Kürüm, V. (2007). Havuz ve kafeslerde alabalık yetiştiriciliği. Ofset Hazırlık Pak Ajans, Baskı-Cilt Posta Basım. Huzur Mahallesi İmam Çeşme Caddesi No: 14 /1, Seyrantepe İstanbul.
 • Firidin, Ş., Çakmak, E., Kurtoğlu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N. & Ergün, H. (2009). Karadeniz alabalığı üretimi, sağım, yumurta verimliliği çalışmaları. Doğal Alabalık Çalıştayı, Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma Bildiri Kitabı, S: 99-104, 22-23 Ekim 2009, Trabzon.
 • Geldiay, R. & Balık, S. (1988). Türkiye tatlı su balıkları. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 97, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 519s.
 • Geldiay, R. (1968). Kazdağı silsilesi derelerinde yaşayan alabalık (Salmo trutta L.) popülasyonları hakkında, VI. Milli Türk Bioloji Kongre Tebliğleri, 65–77.
 • Groot, C. (1996). Salmonid life history in principles of salmonid culture. Developments in Aquaculture and Fisheries Science, Volume 29. Elsevier. Amsterdam- Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Tokyo. Pennell, W., Barton, A. B. (eds.), ISBN 0- 444-82 152- X S. 97- 230.
 • doi: 10.1016/S0167-9309(96)80006-8
 • Kalkan, E. & Erdemli, A.U. (1994). A taxonomic study on the fishes of Sultan Suyu Stream. XII. Turkish National Biology Congress Hydrobiology Section, 256-262.
 • Karataş, M. (1990). Determination of fecondity Salmo gairdneri R., 1836 and Salmo trutta macrostigma D., 1858 in the Gürün-Gökpınar conditions (Master Thesis) (in Turkish with English abstract). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Ankara, 61s.
 • Kocabaş, M., Başçınar, N., Şahin, Ş.A. & Kutluyer, F. (2012). Hatching performances and yolk sac absorptions of caspian brown trout (Salmo trutta caspius T., 1954). The Journal of Animal & Plant Sciences, 22(1): 88-92. ISSN:1018-7081.
 • Kocabaş, M., Başçınar, N., Şahin, S.A., Kutluyer, F. & Aksu, O. (2011). Hatching performance and yolk sac apsorbtion of abant trout (Salmo abanticus, T.,1954). Scientific Research and Essays, 6 (23): 4946-4949, 16 October, 2011. Available online at http://www.academicjournals.org /SRE. doi: 10.5897/SRE
 • Küçük, F., Özbaş, M. & Demir, O. (1995). Determination of spawning season of Salmo trutta macrostigma population in Köprüçayı (Antalya) (in Turkish with English abstract). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 4: 99-111.
 • Piper, R.G., McElwain, I.B., Orme, L.E., McCraren, J.P., Fowler, L.G. & Leonard, J.R. (1982). Fish hacthery management. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington, DC 517p.
 • Raleigh, R.F., Zuckerman, L.D. & Nelson, P.C. (1986). Habitat suitability index models and instream flow suitability curves: brown trout. Revised. U.S. Fish and Wildlife Service, FWS/OBS-82/10.124:65p.
 • Scott, W.B. & Crossman, E.J. (1973). Freshwater fishes of Canada. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 184: 966p.
 • Stevenson, J.P. (1987). Trout farming manuel. Second Edition, Fishing News Books Limited, Farmham, Surrey, England, 259p, ISBN 0 85238 149 2.
 • Tabak, İ., Aksungur, M., Zengin, M., Yılmaz, C., Aksungur, N., Alkan, A., Zengin, B. & Mısır, D.S. (2001). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, Pallas, 1811)’nın biyoekolojik özellikleri ve kültüre alınabilirliğinin tespiti, Proje Sonuç Raporu, 230s., Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon.
 • Tatar, O. (1983). Munzur yerli alabalığının (Salmo trutta labrax, Pallas 1854) kültür koşullarında üretilmesi ve yavru büyüklüğüne kadar yetiştirilmesi olanakları, Ege University Faculty of Science Journal, Series B, Supply.
 • Yanar, M., Akyurt, İ. & Bircan, R. (1987). Salmo trutta L.’nın gonad gelişimi, yumurta verimliliği, büyüme durumu ve et verim özellikleri üzerine bir araştırma. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, 8 (48): 3–12.
 • Yıldırım, A. & Arslan, M. (2007). Age and growth properties of brown trout (Salmo trutta L.) living in Kan Stream, upper Çoruh River, Turkey. Animal Biology, 57 (3): 281-291. doi: 10.1163/157075607781753056

A study on incubation of Brown Trout (Salmo trutta sp.) eggs and feeding of fry

Year 2016, Volume: 33 Issue: 3, 209 - 216, 15.08.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.04

Abstract

In this study, spawning, incubation success or survival rate of brown trout and initial feeding of fry were investigated. The wild broodstock in this study were caught in Akcay river in Sapanca. In July 2008, 7 female and 1 male fish with a body weight between 300-350 g were brought to the Istanbul University, Faculty of Fisheries Sapanca Inland Waters Research Center (Adapazari, Turkey). These fish were kept in fiberglass adaptation tanks and were fed fresh rainbow trout meat. During this period, fish were fed with 9 mm pelleted feed. In June 2009, when fish had reached an average weight of 2500-3000 g, the first biometric measurements on the fish were performed. In early March 2010, about 3000 eggs were stripped from one female broodstock and sperms from the male brown trout. After the fertilization, the eggs were placed in horizontal incubators. The eye development started on the 21st day and hatching began on the 30th day. Hatching was found to be approximately 74%. When fish run out of their yolk sac, fry were divided into three groups of 600 individuals per tank and kept under same incubation conditions. Fry were fed feeds such as Artemia sp., fresh lamb liver, microdiets (300, 500 and 700µm) and extruded pellet feed (1mm). For the first group, fry were started on Artemia for seven weeks and continued on microdiets and extruded pelleted feed. For the second group, fry were started on microdiets and continued on extruded pellet feed. For the third group, fry were started on fresh lamp liver for a month and continued as the other groups. Fry were fed multiple times a day to satiation. Water used in the experimental tanks was from the research center. Average parameters recorded included water temperature of 11.5ºC, pH of 7.86 and DO of 9.6 mg/L. At the end of the experimental period, the number of dead fry were 77, 104 and 123 in the first, second and third groups respectively. In conclusion, the present study indicated that the first generation eggs incubation from wild broodstock brown trout adapted to culture conditions successfully. However, further studies on the first feeding at the fry stage are encouraged.

References

 • Aksungur, M., Yılmaz, C., Tabak, İ., Aksungur, N. & Mısır, D.S. (2005). Adaptation on Culture Canditiens of Black Sea Trout (Salmo trutta labrax, Pallas, 1811) (in Turkish with English abstract). Science and Engineering Journal of Firat University, 17 (2): 349-359.
 • Alabaster, J.S. & Lloyd, R. (1982). Water quality for freshwater fish. In 2nd Ed. Butterworths, London, U.K. 361p.
 • Alp, A., Erer, M. & Kamalak, A. (2010). Eggs incubation, early development and growth in frys of brown trout (Salmo trutta macrostigma) and black sea trout (Salmo trutta labrax). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, 10: 387-394.
 • Alp, A., Kara, C. & Büyükçapar, H.M. (2003). Reproductive biology of Brown trout, Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858, in a tributary of the Ceyhan River which flows into the eastren Mediterranean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 19: 346-351. doi: 10.1111/j.1439-0426.2003.00455.x
 • AOAC (1995). Official Methods of Analysis of AOAC International (16th edn). Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
 • Arslan, M., Yıldırım, A., Bektaş, S. & Atasever, A. (2007). Growth and mortality of the brown trout (Salmo trutta L.) population from upper Aksu Stream, Northeastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 337-346.
 • Arslan, M. & Aras, N.M. (2007). Structure and reproductive characteristics of two brown trout (Salmo trutta) populations in the Çoruh River Basin, North-eastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 31: 185-192.
 • Arslan, M. & Yıldırım, A. (2007). Seasonal changes in condition and gonadal maturation of brown brout (Salmo trutta) in a Turkish stream. Journal of Freshwater Ecology, 22:3, 529-531.
 • doi: 10.1080/02705060.2007.9664183
 • Arslan, M., Sirkecioglu, N., Bayir, A., Arslan, H. & Aras, M. (2012). The influence of substitution of dietary fish oil with different vegetable oils on performance and fatty acid composition of brown trout, Salmo trutta. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 575-583.
 • doi: 10.4194/1303-2712-v12_3_04
 • Arthur, M. & Phillips, J.R. (1972). Caloric and Energy Requirement in John E. Halver (ed). Fish Nutrition. Academic Press, 713 pp. London, 1-27.
 • Atasever, A., Arslan, M., Sirkecioğlu, N., Bayir, A., Ekinci, D. & Şentürk, M. (2014). Influence of different dietary lipids on the activity of metabolic enzymes in brown trout (Salmo trutta). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14: 31-36.
 • Balık, S. (1988). Systematic and zoogeographic investigations on inland water fishes of the Mediterranean Region of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 2: 156-179.
 • Barton, B.A. (1996). General biology of salmonids. In principles of salmonid culture. Developments in Aquaculture and Fisheries Science, Volume 29. Elsevier. Amsterdam- Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Tokyo in Pennell, W., Barton, A.B. (eds.) ISBN 0- 444-82 152- X S. 29-86.
 • doi: 10.1016/S0167-9309(96)80005-6
 • Başçınar, N.S. & Çakmak, E. (2009). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) larval dönem ilk besleme. Doğal Alabalık Çalıştayı, Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma Bildiri Kitabı, S:105, 22-23 Ekim 2009, Trabzon.
 • Başçınar, N.S. & Çakmak, E. (2010). Utilization of Granule and Live Feed at Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Larvas: Comparison of Growth Performance (in Turkish with English abstract). The Journal of The Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas, 16 (6): 915-920.
 • doi: 10.9775/kvfd.2010.1875
 • Billard, R. (1990). Culture of salmonids in fresh water. Aquaculture, Volume, 2. G. Barnabe (ed), Ellis Horwood Ltd., 549-592.
 • Brown, M.E. (1946). The growth of brown trout (Salmo trutta Linn.) I. factors influencing the growth of trout fry. The Journal of Experimental Biology, 22: 118-29
 • Brown, M.E. (1951). The growth of brown trout (Salmo trutta Linn.) IV. the effect of food and temperature on the survival and growth of fry. The Journal of Experimental Biology, 28: 473-491.
 • Çakmak, E., Kurtoğlu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N., Başçınar, N., Firidin, Ş., Zengin, B. & Esenbuğa, H. (2009). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax)’nın kültüre alma süreci ve sürdürülebilir yetiştiricilik, Doğal Alabalık Çalıştayı Sürdürülebilir Yetiştiricilik Koruma ve Balıklandırma Bildiri Kitabı, S:93-98, 22-23 Ekim 2009, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst., Trabzon.
 • Demir, O., Gülle, İ., Gümüş, E., Küçük, F., Günlü, A. & Kepenek, K. (2010). Some reproductive features of brown trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) and its larval development under culture conditions. Pakistan Veterinary Journal. ISSN: 0253-8318 (Print), 2074-7764 (online). Accessible at: www.pvj.com.pk, 17 (2): 349-359.
 • Ekingen, G. (1976). Morphological characters of some Turkish trouts. Fırat Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3: 98-104.
 • Elliot, J.M. (1981). Some aspects of thermal stress on freshwater teleosts. 209-245. In: A.D. Pickering (ed.). Stress and Fish. Academic Press, London, UK.
 • Emre, Y. & Kürüm, V. (2007). Havuz ve kafeslerde alabalık yetiştiriciliği. Ofset Hazırlık Pak Ajans, Baskı-Cilt Posta Basım. Huzur Mahallesi İmam Çeşme Caddesi No: 14 /1, Seyrantepe İstanbul.
 • Firidin, Ş., Çakmak, E., Kurtoğlu, İ.Z., Çavdar, Y., Aksungur, N. & Ergün, H. (2009). Karadeniz alabalığı üretimi, sağım, yumurta verimliliği çalışmaları. Doğal Alabalık Çalıştayı, Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma Bildiri Kitabı, S: 99-104, 22-23 Ekim 2009, Trabzon.
 • Geldiay, R. & Balık, S. (1988). Türkiye tatlı su balıkları. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 97, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 519s.
 • Geldiay, R. (1968). Kazdağı silsilesi derelerinde yaşayan alabalık (Salmo trutta L.) popülasyonları hakkında, VI. Milli Türk Bioloji Kongre Tebliğleri, 65–77.
 • Groot, C. (1996). Salmonid life history in principles of salmonid culture. Developments in Aquaculture and Fisheries Science, Volume 29. Elsevier. Amsterdam- Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Tokyo. Pennell, W., Barton, A. B. (eds.), ISBN 0- 444-82 152- X S. 97- 230.
 • doi: 10.1016/S0167-9309(96)80006-8
 • Kalkan, E. & Erdemli, A.U. (1994). A taxonomic study on the fishes of Sultan Suyu Stream. XII. Turkish National Biology Congress Hydrobiology Section, 256-262.
 • Karataş, M. (1990). Determination of fecondity Salmo gairdneri R., 1836 and Salmo trutta macrostigma D., 1858 in the Gürün-Gökpınar conditions (Master Thesis) (in Turkish with English abstract). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Ankara, 61s.
 • Kocabaş, M., Başçınar, N., Şahin, Ş.A. & Kutluyer, F. (2012). Hatching performances and yolk sac absorptions of caspian brown trout (Salmo trutta caspius T., 1954). The Journal of Animal & Plant Sciences, 22(1): 88-92. ISSN:1018-7081.
 • Kocabaş, M., Başçınar, N., Şahin, S.A., Kutluyer, F. & Aksu, O. (2011). Hatching performance and yolk sac apsorbtion of abant trout (Salmo abanticus, T.,1954). Scientific Research and Essays, 6 (23): 4946-4949, 16 October, 2011. Available online at http://www.academicjournals.org /SRE. doi: 10.5897/SRE
 • Küçük, F., Özbaş, M. & Demir, O. (1995). Determination of spawning season of Salmo trutta macrostigma population in Köprüçayı (Antalya) (in Turkish with English abstract). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 4: 99-111.
 • Piper, R.G., McElwain, I.B., Orme, L.E., McCraren, J.P., Fowler, L.G. & Leonard, J.R. (1982). Fish hacthery management. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington, DC 517p.
 • Raleigh, R.F., Zuckerman, L.D. & Nelson, P.C. (1986). Habitat suitability index models and instream flow suitability curves: brown trout. Revised. U.S. Fish and Wildlife Service, FWS/OBS-82/10.124:65p.
 • Scott, W.B. & Crossman, E.J. (1973). Freshwater fishes of Canada. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 184: 966p.
 • Stevenson, J.P. (1987). Trout farming manuel. Second Edition, Fishing News Books Limited, Farmham, Surrey, England, 259p, ISBN 0 85238 149 2.
 • Tabak, İ., Aksungur, M., Zengin, M., Yılmaz, C., Aksungur, N., Alkan, A., Zengin, B. & Mısır, D.S. (2001). Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, Pallas, 1811)’nın biyoekolojik özellikleri ve kültüre alınabilirliğinin tespiti, Proje Sonuç Raporu, 230s., Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon.
 • Tatar, O. (1983). Munzur yerli alabalığının (Salmo trutta labrax, Pallas 1854) kültür koşullarında üretilmesi ve yavru büyüklüğüne kadar yetiştirilmesi olanakları, Ege University Faculty of Science Journal, Series B, Supply.
 • Yanar, M., Akyurt, İ. & Bircan, R. (1987). Salmo trutta L.’nın gonad gelişimi, yumurta verimliliği, büyüme durumu ve et verim özellikleri üzerine bir araştırma. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, 8 (48): 3–12.
 • Yıldırım, A. & Arslan, M. (2007). Age and growth properties of brown trout (Salmo trutta L.) living in Kan Stream, upper Çoruh River, Turkey. Animal Biology, 57 (3): 281-291. doi: 10.1163/157075607781753056
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Erdoğan Güven

Mustafa Yıldız

M. Ali Baltacı

Publication Date August 15, 2016
Submission Date August 12, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 33 Issue: 3

Cite

APA Güven, E., Yıldız, M., & Baltacı, M. A. (2016). Kırmızı Benekli (Salmo trutta sp.) Alabalık yumurtalarının inkübasyonu ve yavruların beslenmesi üzerine bir araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 209-216. https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.04