BibTex RIS Kaynak Göster

Development of fishing fleet in Mugla province.

Yıl 2014, , 47 - 54, 01.03.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.1.08

Öz

Kaynakça

 • Akyol, O. ve Ceyhan, T., 2007. Datça-Bozburun Yarımadası (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):121-126.
 • Anonim, 1972. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 14172, 28.04.1972.
 • Anonim, 1982. 2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun, T.C. Resmi Gazete, 17581, 21.01.1982.
 • Anonim, 1994. Muğla İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları.
 • Anonim, 1995. Su Ürünleri Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 22223, 10.03.1995.
 • Anonim, 2008. Mevcut Gemilerin SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi)’e Kaydedilmesine İlişkin Bilgi Notu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
 • Anonim, 2012a. Su Ürünleri İstatistikleri, Kasım 2012, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
 • Anonim, 2012b. Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2012/51), T.C. Resmi Gazete, 28328, 19.06.2012
 • Anonim, 2013. Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları.
 • Berkes, F., 1986. Local Level Management and the Commons Problem, A Comparative Study of Turkish Coastal Fisheries. Marina Policy, (10):215-229.
 • Bütüner, S., 2008. Muğla Bölgesi Endüstriyel Balıkçı Teknelerinin Yapısal Özelliklerinin Araştırılması. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 98 s.
 • Dereli, H., 2005. Güney Ege (Muğla) Balıkçılık Filosunun 1985-2005 Yılları Arasındaki Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 71 s.
 • Erdem, M., 2006. Muğla İli (Güney Ege) Kıyı Alanı Yönetimi ve Balıkçılık. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23-Ek (1/3):417-420.
 • Erdoğan, N., 2006. Türk Balıkçı Filosu ve Balıkçılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi A.B.D., Doktora Tezi, 143 s.
 • FAO, 2008. Fishery Country Profile:The Republic of Turkey, FID/CP/TUR, ftp://ftp.fao.org/fi/document/fcp/en/FI_CP_TR.pdf March 2008,
 • FAO. 2012. Year Book 2010 Fishery and Aquaculture Statistics. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 • Kara, Ö.F., Gurbet, R., Bilecik, N., Alaz, A., Erdem, M., Ertosluk, O., İlkyaz, A., Akyol, O., Aktaş, M., 1999. Ege Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Üzerine Araştırma. T.K.B. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No:B-5, Muğla, 135 s.
 • Kocataş, A., Bilecik, N., 1992. Ege Denizi ve Canlı Kaynakları. T.K.B. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No:A- 7, Muğla, 49 s.
 • Koşar, İ., 2010. Tekne İzleme ve Coğrafi Bölge Sistemleri Desteğiyle Türkiye'de Balıkçılık Yönetiminin Etkinleştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 112 s.
 • TUİK, 1986-2013. 1985-2012 Yılları Su Ürünleri İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TUİK, 2013. 2012 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Ünal, V. and Göncüoğlu, H., 2012. Fisheries Management in Turkey, Tokaç, A., Gücü A.C., and Öztürk B. (Eds.), The State of the Turkish Fisheries, Publication Number: 35, Published by Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, Turkey, p: 516..

Muğla ili balıkçılık filosunun gelişimi.

Yıl 2014, , 47 - 54, 01.03.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.1.08

Öz

Balıkçılık filosunda zaman içerisinde kaydedilen gelişmelerin tespit edilmesi balıkçılık yönetiminde gelecek stratejilerinin belirlenmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ve Türkiye filosunun % 10’unu oluşturan Muğla ili balıkçılık filosunun son 29 yıllık değişimi , filodaki artış ve azalışların sebepleri, mevcut durumda balıkçı gemisi özellikleri ve balıkçılık türleri Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtları incelenerek tespit edilmiştir. “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (2012/51)" kapsamında 2012 yılında Muğla ili balıkçılık filosundan çıkan gemilerin sayıları, türleri ve gemi özellikleri belirlenerek filoda kaydedilen küçülme oranı saptanmıştır. Muğla balıkçılık filosundaki gemi sayısı, 1985-2005 yılları arasında artış, 2005’den 2013 yılına kadar ki süreçte ise düşüş göstermiştir. 29 yıllık periyot içerisinde toplam 359 balıkçı gemisi filodan çıkmıştır. Filodan çıkış sebepleri, 233’ünde ruhsat yenilememe, 1’inde yasak yerde avcılık, 1’inde ruhsat birleştirilmesi ve 1’inde yolcu gemisine dönüştürülmesi olarak gösterilmiş ve ruhsat iptali ile 108’inin diğer illere satışı ve 15’inin hibe desteğinden yararlanması olarak belirlenmiştir. Buna karşılık filoya diğer illerden transfer edilen balıkçı gemisi sayısı 234’dür. 2013 yılı güncel verilerine göre 1.428 balıkçı gemisine sahip Muğla ili balıkçılık filosu; % 97,1’i ağ-paragat, % 1,7’si gırgır, % 0,9’u trol, % 0,3’ü yardımcı hizmet gemilerinden oluşmaktadır. 2012/51 numaralı tebliğ kapsamında filodan çıkan balıkçı gemilerinin; % 40’ı ağ-paragat, % 40’ı gırgır ve % 20’si trol balıkçılığı yapmaktadır. Hibe desteğiyle çıkan balıkçı gemileri, filoda sayı olarak % 1’lik ve gemi boyu olarak % 2'lik azalma göstermesine rağmen, motor gücü olarak % 7 ve groston olarak % 23 gibi önemli oranlarda düşüş sağlamışlardır. Hibe desteği uygulamasının Muğla ili balıkçılık filosu için sayı ve boy açısından etkin olmamasına rağmen, motor gücü ve groston olarak etkin olduğu düşünülmektedir. Filoda 2005 yılından sonraki değişimler, stoklar üzerinde avcılık baskısı oluşturulduğuna ve balıkçılığın ekonomik olmaktan çıktığına işaret etmektedir

Kaynakça

 • Akyol, O. ve Ceyhan, T., 2007. Datça-Bozburun Yarımadası (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2):121-126.
 • Anonim, 1972. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 14172, 28.04.1972.
 • Anonim, 1982. 2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun, T.C. Resmi Gazete, 17581, 21.01.1982.
 • Anonim, 1994. Muğla İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları.
 • Anonim, 1995. Su Ürünleri Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 22223, 10.03.1995.
 • Anonim, 2008. Mevcut Gemilerin SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi)’e Kaydedilmesine İlişkin Bilgi Notu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
 • Anonim, 2012a. Su Ürünleri İstatistikleri, Kasım 2012, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
 • Anonim, 2012b. Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2012/51), T.C. Resmi Gazete, 28328, 19.06.2012
 • Anonim, 2013. Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları.
 • Berkes, F., 1986. Local Level Management and the Commons Problem, A Comparative Study of Turkish Coastal Fisheries. Marina Policy, (10):215-229.
 • Bütüner, S., 2008. Muğla Bölgesi Endüstriyel Balıkçı Teknelerinin Yapısal Özelliklerinin Araştırılması. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 98 s.
 • Dereli, H., 2005. Güney Ege (Muğla) Balıkçılık Filosunun 1985-2005 Yılları Arasındaki Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 71 s.
 • Erdem, M., 2006. Muğla İli (Güney Ege) Kıyı Alanı Yönetimi ve Balıkçılık. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23-Ek (1/3):417-420.
 • Erdoğan, N., 2006. Türk Balıkçı Filosu ve Balıkçılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi A.B.D., Doktora Tezi, 143 s.
 • FAO, 2008. Fishery Country Profile:The Republic of Turkey, FID/CP/TUR, ftp://ftp.fao.org/fi/document/fcp/en/FI_CP_TR.pdf March 2008,
 • FAO. 2012. Year Book 2010 Fishery and Aquaculture Statistics. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 • Kara, Ö.F., Gurbet, R., Bilecik, N., Alaz, A., Erdem, M., Ertosluk, O., İlkyaz, A., Akyol, O., Aktaş, M., 1999. Ege Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Üzerine Araştırma. T.K.B. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No:B-5, Muğla, 135 s.
 • Kocataş, A., Bilecik, N., 1992. Ege Denizi ve Canlı Kaynakları. T.K.B. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No:A- 7, Muğla, 49 s.
 • Koşar, İ., 2010. Tekne İzleme ve Coğrafi Bölge Sistemleri Desteğiyle Türkiye'de Balıkçılık Yönetiminin Etkinleştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 112 s.
 • TUİK, 1986-2013. 1985-2012 Yılları Su Ürünleri İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TUİK, 2013. 2012 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Ünal, V. and Göncüoğlu, H., 2012. Fisheries Management in Turkey, Tokaç, A., Gücü A.C., and Öztürk B. (Eds.), The State of the Turkish Fisheries, Publication Number: 35, Published by Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, Turkey, p: 516..
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hakkı Dereli

Mahmut Belli

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014

Kaynak Göster

APA Dereli, H. ., & Belli, M. . (2014). Muğla ili balıkçılık filosunun gelişimi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(1), 47-54. https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.1.08