BibTex RIS Cite

Reproductive biology of Gibel Carp (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) population in Marmara Lake (Manisa)

Year 2014, Volume: 31 Issue: 4, 215 - 219, 01.12.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.4.07

Abstract

References

 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanının (Cyprinus carpio L.) Gelişmesi ve Vücut Yapısı Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (3): 19-29.
 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1981. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.)’nın Gelişmesi ve Vücut özellikleri Arasındaki Fenotipik İlişkiler Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1,2,3): 151-162.
 • Altınayar, G., Yıldırım, S., Ertem, B., Aydoğan, F., 1994. Marmara Gölünde Su Yabancı Otları Sorunları Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerine Çalışmalar. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ot Kontrolü ve Bitkisel Kaplama Şube Müdürlüğü, 191 s.
 • Bagenal, T., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in FreshWaters, Blackwell Scientific Publications, London, 365 pp.
 • Balık, İ., Karaşahin, B., Özkök, R., Çubuk, H., Uysal, R., 2003. Diet of Silver Crucian Carp Carassius gibelio in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 87-91.
 • Balık, İ., Özkök, R., Çubuk, H., Uysal, R., 2004. Investigation of Some Biological Characteristics of these Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782). Population in Lake Eğridir. Turkish Journal of Zoology, 28: 19-28.
 • Balık, S., 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı H. M. 1991. Marmara Gölü’ndeki (Salihli) Carassius carassius L., 1758 Populasyonun Bio–Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, 43-56.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1997. Growth Characteristics of the Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of Lake Marmara (Salihli). Ege J Fish Aqua Sci 14 (1-2): 47-55.
 • Baran, I.,Ongan, T. 1988. Gala Gölü’nün Limnolojik Özellikleri, Balıkçılık Sorunları ve Öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu, Doğal Hayatı Koruma Derneği Bilimsel Yayınlar Serisi, İstanbul, s. 46-54.
 • Baydar, G., 1986. Marmara Gölü’nün (Salihli) Balık Faunası Üzerine Ön Çalışmalar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Bornova-İzmir, (Mezuniyet Tezi), 33 s.
 • Bostancı, D., Polat, N., Kandemir, Ş., Yılmaz, S. 2007. Bafra Balık Gölü’nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun Kondisyon Faktörü ve Boy-Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (2): 117-125.
 • Bostancı, D., Polat, N., Akyürek, M. 2007. Some Biological Aspects of the Crucian Carp, Carassius gibelio Bloch, 1782 Inhabiting in Eğirdir Lake. International Journal of Natural and Engineering Sciences 1 (3): 55-58.
 • Ekmekçi, F. G. 2013. Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Olası Etkileri. Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, 12-14 Haziran 2013 İstanbul. 21 s.
 • Emiroğlu, Ö., Bayramoğlu, G., Öztürk, D., Yaylacı, K. 2011. Determination of the Gynogenetic Reproduction Character of Carassius gibelio in Uluabat Lake. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 6 (6): 648-653. doi: 10.3923/ajava.2011.648.653.
 • Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.) ve Aynalı Sazanın (Cyprinus carpio L. var: Royal) Ege Bölgesi Kültür Koşullarında Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Doktora Tezi) 82 s.
 • İlhan, A., Sarı H. M. 2013. Marmara Gölü Balık Faunası ve Balıkçılık Faliyetleri, Ege J Fish Aqua Sci 30(4): 187-191. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.04.08.
 • Keith, P., Allardi, J., 2001. Atlas des poissons d'eau douce de France. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Patrimoines naturels, 47:1- 387.
 • Kırankaya, Ş. G., Ekmekçi, F. G. 2013. Life-history traits of the invasive population of prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 43(1): 31–40. doi: 10.3750/AIP2013.43.1.05.
 • Kokkinakis, K. A., Sinis, I. A., Eleftheriadis, E., Koutrakis, E., 2001. Seasons and areas of reproduction of the main fished spicies in Lake Volvi. p. 269-272. In Proceedings of the Tenth Ichthyological Congress, 18-22 October 2001, Chania, Greece.
 • Kottelat, M., Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Leonardos, I., Katharios, P., Charisis, C., 2001. Age, growth and mortality of Carassius auratus gibelio (Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) in Lake Lysimachia. p. 257-259. In Proceedings of the Tenth Ichthyological Congress, 18-22 October 2001, Chania, Greece.
 • Numann, W., 1958. Anadolu’nun Muhtelif Göllerinde Limnolojik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel bir Etüt. İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları Monografi 7, 114 s.
 • (OSB), 2013. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü. (http://www.turkiyesulakalanlari.com/marmara-golu-manisa/), (15.07.2013).
 • Papigioti, O., Tsikliras, A., Eleftheriou, V., Kagalou, I., Chortatou, R., Kladas, I., Leonardos, I., 2007. Age, growth and reproduction of the allochthonus species Carassius gibelio (Bloch, 1972) in Lake Chimaditis (northen Greece). p. 149-151. in Proceedings of the Thirteenth Ichthyological Congress, 27-30 September 2007, Mytilini, Greece.
 • Paschos, I., Nathanailides, C., Samara, A., Gouva, E., Tsoumani, M., 2001. Presence of gibel carp (Carasius auratus gibelio) in Lake Pamvotis: Spawning behaviour characteristics and prospects for controling the population. p. 245-248. in Proceedings of the Tenth Ichthyological Congress, 18-22 October 2001, Chania, Greece.
 • Spratte, S., Hartmann, U., 1998. Fischartenkataster: Süßwasserfische und Neunaugen in Schleswig-Holstein. Ministerium für ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus, Kiel Germany. 183 p.
 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2005. Biyoistatistik (11. Baskı). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 270s.
 • Şaşı, H. 2008.The Length and Weight Relations of Some Reproduction Characteristics of Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in the South Aegean Region (Aydın-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8: 87-92.
 • Tarkan, S. A., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç., Acıpınar, H., Bilge, G. 2006. Marmara Bölgesi’nde Yeni Bir İstilacı Tür Carassius gibelio (Bloch, 1782): Başarılı mı, Başarısız mı? I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7-9 Şubat 2006, Antalya. 195-203.
 • Uysal, H., Yaramaz, Ö., Tuncer, S., 1987. Gölmarmara ve Gölcük Göllerinde Fizikokimyasal ve Besleyici Elementlerin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması (in Turkish with English abstract). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını 17 (1): 157-164.
 • Yazıcıoğlu, O., Yılmaz, S., Yazıcı, R., Polat, N. 2013. Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3(9): 72-80.

Marmara Gölü (Manisa) Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) populasyonunun üreme biyolojisi.

Year 2014, Volume: 31 Issue: 4, 215 - 219, 01.12.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.4.07

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye iç suları için egzotik ve istilacı türlerden biri olan Gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio)’nın Marmara Gölü’ndeki populasyonunun üreme biyolojisinin ortaya çıkarılmasıdır. Balık örnekleri, değişik göz açıklığında fanyalı ve kör ağlar kullanılarak, Mart 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında aylık olarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 1058 balık bireyinin total boyları 10.0-27.5 cm, ağırlıkları 17.1-27.5 g olarak tespit edilmiştir. Dişi erkek oranı 1: 0.31’dir. Üreme döneminin tespiti için aylık Gonadosomatik İndeks (GSI) değerleri hesaplanmıştır. Buna göre türün Marmara Gölü’ndeki üreme faaliyetlerinin yoğun olarak Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleştiği görülmüştür. 117 dişi bireyin gonad incelemeleri sonucunda, yumurta sayısının 323784724 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yumurta çapları ise 0.18-1.63 mm arasında değişim göstermiştir

References

 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanının (Cyprinus carpio L.) Gelişmesi ve Vücut Yapısı Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (3): 19-29.
 • Alpbaz, A. G., Hoşsucu, H., 1981. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.)’nın Gelişmesi ve Vücut özellikleri Arasındaki Fenotipik İlişkiler Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1,2,3): 151-162.
 • Altınayar, G., Yıldırım, S., Ertem, B., Aydoğan, F., 1994. Marmara Gölünde Su Yabancı Otları Sorunları Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerine Çalışmalar. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ot Kontrolü ve Bitkisel Kaplama Şube Müdürlüğü, 191 s.
 • Bagenal, T., 1978. Methods for Assessment of Fish Production in FreshWaters, Blackwell Scientific Publications, London, 365 pp.
 • Balık, İ., Karaşahin, B., Özkök, R., Çubuk, H., Uysal, R., 2003. Diet of Silver Crucian Carp Carassius gibelio in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 87-91.
 • Balık, İ., Özkök, R., Çubuk, H., Uysal, R., 2004. Investigation of Some Biological Characteristics of these Silver Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782). Population in Lake Eğridir. Turkish Journal of Zoology, 28: 19-28.
 • Balık, S., 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı H. M. 1991. Marmara Gölü’ndeki (Salihli) Carassius carassius L., 1758 Populasyonun Bio–Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, 43-56.
 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Sarı, H. M., 1997. Growth Characteristics of the Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of Lake Marmara (Salihli). Ege J Fish Aqua Sci 14 (1-2): 47-55.
 • Baran, I.,Ongan, T. 1988. Gala Gölü’nün Limnolojik Özellikleri, Balıkçılık Sorunları ve Öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu, Doğal Hayatı Koruma Derneği Bilimsel Yayınlar Serisi, İstanbul, s. 46-54.
 • Baydar, G., 1986. Marmara Gölü’nün (Salihli) Balık Faunası Üzerine Ön Çalışmalar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Bornova-İzmir, (Mezuniyet Tezi), 33 s.
 • Bostancı, D., Polat, N., Kandemir, Ş., Yılmaz, S. 2007. Bafra Balık Gölü’nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun Kondisyon Faktörü ve Boy-Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (2): 117-125.
 • Bostancı, D., Polat, N., Akyürek, M. 2007. Some Biological Aspects of the Crucian Carp, Carassius gibelio Bloch, 1782 Inhabiting in Eğirdir Lake. International Journal of Natural and Engineering Sciences 1 (3): 55-58.
 • Ekmekçi, F. G. 2013. Türkiye İçsularındaki İstilacı Balıkların Güncel Durumu ve İstilanın Olası Etkileri. Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, 12-14 Haziran 2013 İstanbul. 21 s.
 • Emiroğlu, Ö., Bayramoğlu, G., Öztürk, D., Yaylacı, K. 2011. Determination of the Gynogenetic Reproduction Character of Carassius gibelio in Uluabat Lake. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 6 (6): 648-653. doi: 10.3923/ajava.2011.648.653.
 • Hoşsucu, H., 1979. Gölmarmara Sazanı (Cyprinus carpio L.) ve Aynalı Sazanın (Cyprinus carpio L. var: Royal) Ege Bölgesi Kültür Koşullarında Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Doktora Tezi) 82 s.
 • İlhan, A., Sarı H. M. 2013. Marmara Gölü Balık Faunası ve Balıkçılık Faliyetleri, Ege J Fish Aqua Sci 30(4): 187-191. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.04.08.
 • Keith, P., Allardi, J., 2001. Atlas des poissons d'eau douce de France. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Patrimoines naturels, 47:1- 387.
 • Kırankaya, Ş. G., Ekmekçi, F. G. 2013. Life-history traits of the invasive population of prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 43(1): 31–40. doi: 10.3750/AIP2013.43.1.05.
 • Kokkinakis, K. A., Sinis, I. A., Eleftheriadis, E., Koutrakis, E., 2001. Seasons and areas of reproduction of the main fished spicies in Lake Volvi. p. 269-272. In Proceedings of the Tenth Ichthyological Congress, 18-22 October 2001, Chania, Greece.
 • Kottelat, M., Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Leonardos, I., Katharios, P., Charisis, C., 2001. Age, growth and mortality of Carassius auratus gibelio (Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) in Lake Lysimachia. p. 257-259. In Proceedings of the Tenth Ichthyological Congress, 18-22 October 2001, Chania, Greece.
 • Numann, W., 1958. Anadolu’nun Muhtelif Göllerinde Limnolojik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel bir Etüt. İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları Monografi 7, 114 s.
 • (OSB), 2013. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü. (http://www.turkiyesulakalanlari.com/marmara-golu-manisa/), (15.07.2013).
 • Papigioti, O., Tsikliras, A., Eleftheriou, V., Kagalou, I., Chortatou, R., Kladas, I., Leonardos, I., 2007. Age, growth and reproduction of the allochthonus species Carassius gibelio (Bloch, 1972) in Lake Chimaditis (northen Greece). p. 149-151. in Proceedings of the Thirteenth Ichthyological Congress, 27-30 September 2007, Mytilini, Greece.
 • Paschos, I., Nathanailides, C., Samara, A., Gouva, E., Tsoumani, M., 2001. Presence of gibel carp (Carasius auratus gibelio) in Lake Pamvotis: Spawning behaviour characteristics and prospects for controling the population. p. 245-248. in Proceedings of the Tenth Ichthyological Congress, 18-22 October 2001, Chania, Greece.
 • Spratte, S., Hartmann, U., 1998. Fischartenkataster: Süßwasserfische und Neunaugen in Schleswig-Holstein. Ministerium für ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus, Kiel Germany. 183 p.
 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2005. Biyoistatistik (11. Baskı). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 270s.
 • Şaşı, H. 2008.The Length and Weight Relations of Some Reproduction Characteristics of Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in the South Aegean Region (Aydın-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8: 87-92.
 • Tarkan, S. A., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç., Acıpınar, H., Bilge, G. 2006. Marmara Bölgesi’nde Yeni Bir İstilacı Tür Carassius gibelio (Bloch, 1782): Başarılı mı, Başarısız mı? I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu 7-9 Şubat 2006, Antalya. 195-203.
 • Uysal, H., Yaramaz, Ö., Tuncer, S., 1987. Gölmarmara ve Gölcük Göllerinde Fizikokimyasal ve Besleyici Elementlerin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması (in Turkish with English abstract). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını 17 (1): 157-164.
 • Yazıcıoğlu, O., Yılmaz, S., Yazıcı, R., Polat, N. 2013. Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3(9): 72-80.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Short Communications
Authors

Ali İlhan

Hasan M. Sarı

Mutlu Şahin

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2014Volume: 31 Issue: 4

Cite

APA İlhan, A. ., Sarı, H. M. ., & Şahin, M. . (2014). Marmara Gölü (Manisa) Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) populasyonunun üreme biyolojisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(4), 215-219. https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.4.07