Research Article
BibTex RIS Cite

Green terror (Andinoacara rivulatus) balığından izole edilen Aeromonas sobria’nın antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi

Year 2019, Volume: 36 Issue: 3, 265 - 269, 15.09.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.3.07

AbstractHareketli Aeromonas türleri tatlı su balıklarında önemli hemorajik septisemilerin oluşturulmasından sorumludurlar. Aeromonas türleri karakteristik tatlı su bakterileridirler. Hareketli olmaları nedeniyle ekosistemde sık sık rastlanılırlar. Sularda ve suların mikroflorası ile çeşitli su canlılarında ve insanlarda patojendirler. Yapılan bu çalışmada Green terror (Andinoacara rivulatus)  balığından izole edilen bakteri suşlarının Gram-negatif ve çomak şekilli olduğu belirlenmiştir. Suşların tanımlanmasında VİTEK-2 kompakt sistemi kullanılmıştır. Bakteri suşları Aeromonas sobria olarak tanımlanmıştır. Aeromonas izolatının 12 farklı antimikrobiyal ajana karşı antimikrobiyal aktivitesi disk difüzyon yöntemiyle değerlendirilmiştir. Test edilen antimikrobiyaller içerisinde sefkuinom’nin en yüksek düzeyde etkin olduğu belirlenirken en düşük duyarlılık oranın ise trimetoprim/ sulfametaksazol karşı olduğu tespit edilmiştir.
References

 • Akaylı, T. & Zeybek, Z. (2005). Bazı akvaryum balıklarında Plesiomonas shigelloides enfeksiyonu üzerinde bir araştırma. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), 31–34.
 • Akaylı, T. & Korun, J. (2004). Bir lepistes üretim ünitesindeki balıklarda (Poeciltia reticulata) Pseudomonas fluorescens ile birlikte görülen flavobacteriosis olgusu. İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, (30), 133-142.
 • Andrews, C., Axell, A. & Carrington, N. (1988). An A-Z of common pests and diseases, In: The Manual of Fish Helth. (Eds.: G.Rogers), Chapter 6, Salamender Books (pp 102-157). Italy.
 • Aoki, T. (1997). Resistance plasmids and the risk of transfer. In: Bernoth EM, ed. Furunculosis: Multidisciplinary Fish Disease Research, (pp 433-440). London: Academic Press. DOI: 10.1016/B978-012093040-1/50024-5
 • Chang, J.B. & Bolton, M.S. (1987). Plasmids and resistance to antimicrobial agents in Aeromonas sobria and Aeromonas hydrophila clinical isolates. Appication Environment Microbiology, (8), 1281-1282. DOI: 10.1128/AAC.31.8.1281
 • Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). (2006). Methods for antimicrobial disk susceptibility testing of bacteria isolated from aquatic animals: Approved Guideline, CLSI document M31-A3 Clinical and Laboratory Standards Institute, (28), No:3.
 • Dinç, G., Cengiz, S. & Söğüt, M.Ü. (2013). Tüketime sunulan alabalıklarda Aeromonas hydrophila varlığı ve antibakteriyel duyarlılıklarının saptanması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi, (6), 21-25.
 • Durmaz, Y. & Türk, N. (2009). Alabalık işletmelerinden motil aeromonas’ların izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (15), 357-361.
 • Güvener, R.P. (2001). Bazı akvaryum balıklarında görülen aeromonad enfeksiyonlarının teşhisi üzerinde bir çalışma. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1-44.
 • Hatha, M.A.A., Vivekanandhan, G. & Christol, J.J. (2005). Antibiotic resistance pattern of motile Aeromonads from farm raised fresh water fishies. International Journal Food Microbiology, (98), 131-134. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2004.05.017
 • Huddleston, J.R., Zak, J.C. & Randall, M.J. (2006). Antimicrobial susceptibilities of Aeromonas spp. isolated from environmental sources. Application Environment Microbiology, (72), 7036-7042. DOI: 10.1128/AEM.00774-06
 • Janda, J.M. & Abbott, SL. (2010). The Genus Aeromonas: Taxonomy, Pathogenicity, and Infection. Clinical Microbiology Reviews, (23), 35-73. DOI: 10.1128/CMR.00039-09
 • Korun, J. & Toprak, H.B. (2007). Japon (Carassius auratus) balıklarından izole ve identifiye edilen Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria türlerinin antibiyotik hassasiyetleri, hemolitik aktiviteleri ve siderofor üretimleri üzerine bir çalışma, Türk Sucul Yaşam Dergisi, (5), 776-782.
 • Martin-Carnahan, E. & Joseph, W.S. (2005). Aeromonas.. In: DJ Brenner, NR Krieg, JT Staley, GM Garrity (Ed), Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology, (pp 556-578), New York: Springer- Verlag. DOI: 10.1007/0-387-28022-7_12
 • Noga, E.E. (2000). Vibriosis, In: Fish disease diagnosis and treatment. (Eds.: Edward J. Noga), (pp 149-150). USA: Iowa State Press.
 • Onuk, E.E., Çaycı, Y., Çoban, A., Çiftci, A., Balta, F., Didinen, B. & Altun, S. (2017). Balık ve yetiştirme suyu kökenli Aeromonas izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (64), 69-73. DOI: 10.1501/Vetfak_0000002777
 • Saitanu, A., Chongthaleong, M., Endo, T., Umeda, K., Takami, T. & Aoki, T. (1994). Antimicrobial susceptibilities and detection of transferable r-plasmids from Aeromonas hydrophila in Thailand, Asian Fisheries Sciences, (7), 41-46.
 • Şahin, A.G., San, A.T., Gürçay, S. & Alkan, S.M. (2018). Green terror (Andinoacara rivulatus) baliğinda motil aeromonas olgusu. International Journal Pure Application, 4(1), 72-76. DOI: 10.29132/ijpas.339951
 • Timur, G. & Timur, M. (1985). Eğridir Gölü sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) balıklarında yüksek mortaliteye neden olan bakteriyel hemorajik septisemi hastalığı üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32 (1), 33-41.

Determination of antibiotic resistance sensitivity of Aeromonas sobria isolated from Green terror (Andinoacara rivulatus)

Year 2019, Volume: 36 Issue: 3, 265 - 269, 15.09.2019
https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.3.07

AbstractMotil Aeromonas species are responsible for the formation of significant hemorrhagic septicemia in freshwater fish. Aeromonas are characteristic freshwater bacteria. They are often found in the ecosystem due to their being mobile. It is pathogenic in water, in various water creatures and in humans. In this study, it was determined that the bacterial strains obtained from Green terror (Andinoacara rivulatus) were Gram-negative, rod-shaped. VITEK-2 compact system is used for identification. Species have been identified as Aeromonas sobria. Aeromonas isolates were evaluated by 12 different antimicrobial agents in antimicrobial activity against the disk diffusion method. While cefquinome was found to be the most effective in the tested antimicrobials, the lowest sensitivity was determined against trimethoprim / sulphamethoxazole.
References

 • Akaylı, T. & Zeybek, Z. (2005). Bazı akvaryum balıklarında Plesiomonas shigelloides enfeksiyonu üzerinde bir araştırma. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), 31–34.
 • Akaylı, T. & Korun, J. (2004). Bir lepistes üretim ünitesindeki balıklarda (Poeciltia reticulata) Pseudomonas fluorescens ile birlikte görülen flavobacteriosis olgusu. İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, (30), 133-142.
 • Andrews, C., Axell, A. & Carrington, N. (1988). An A-Z of common pests and diseases, In: The Manual of Fish Helth. (Eds.: G.Rogers), Chapter 6, Salamender Books (pp 102-157). Italy.
 • Aoki, T. (1997). Resistance plasmids and the risk of transfer. In: Bernoth EM, ed. Furunculosis: Multidisciplinary Fish Disease Research, (pp 433-440). London: Academic Press. DOI: 10.1016/B978-012093040-1/50024-5
 • Chang, J.B. & Bolton, M.S. (1987). Plasmids and resistance to antimicrobial agents in Aeromonas sobria and Aeromonas hydrophila clinical isolates. Appication Environment Microbiology, (8), 1281-1282. DOI: 10.1128/AAC.31.8.1281
 • Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). (2006). Methods for antimicrobial disk susceptibility testing of bacteria isolated from aquatic animals: Approved Guideline, CLSI document M31-A3 Clinical and Laboratory Standards Institute, (28), No:3.
 • Dinç, G., Cengiz, S. & Söğüt, M.Ü. (2013). Tüketime sunulan alabalıklarda Aeromonas hydrophila varlığı ve antibakteriyel duyarlılıklarının saptanması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi, (6), 21-25.
 • Durmaz, Y. & Türk, N. (2009). Alabalık işletmelerinden motil aeromonas’ların izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (15), 357-361.
 • Güvener, R.P. (2001). Bazı akvaryum balıklarında görülen aeromonad enfeksiyonlarının teşhisi üzerinde bir çalışma. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1-44.
 • Hatha, M.A.A., Vivekanandhan, G. & Christol, J.J. (2005). Antibiotic resistance pattern of motile Aeromonads from farm raised fresh water fishies. International Journal Food Microbiology, (98), 131-134. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2004.05.017
 • Huddleston, J.R., Zak, J.C. & Randall, M.J. (2006). Antimicrobial susceptibilities of Aeromonas spp. isolated from environmental sources. Application Environment Microbiology, (72), 7036-7042. DOI: 10.1128/AEM.00774-06
 • Janda, J.M. & Abbott, SL. (2010). The Genus Aeromonas: Taxonomy, Pathogenicity, and Infection. Clinical Microbiology Reviews, (23), 35-73. DOI: 10.1128/CMR.00039-09
 • Korun, J. & Toprak, H.B. (2007). Japon (Carassius auratus) balıklarından izole ve identifiye edilen Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria türlerinin antibiyotik hassasiyetleri, hemolitik aktiviteleri ve siderofor üretimleri üzerine bir çalışma, Türk Sucul Yaşam Dergisi, (5), 776-782.
 • Martin-Carnahan, E. & Joseph, W.S. (2005). Aeromonas.. In: DJ Brenner, NR Krieg, JT Staley, GM Garrity (Ed), Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology, (pp 556-578), New York: Springer- Verlag. DOI: 10.1007/0-387-28022-7_12
 • Noga, E.E. (2000). Vibriosis, In: Fish disease diagnosis and treatment. (Eds.: Edward J. Noga), (pp 149-150). USA: Iowa State Press.
 • Onuk, E.E., Çaycı, Y., Çoban, A., Çiftci, A., Balta, F., Didinen, B. & Altun, S. (2017). Balık ve yetiştirme suyu kökenli Aeromonas izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (64), 69-73. DOI: 10.1501/Vetfak_0000002777
 • Saitanu, A., Chongthaleong, M., Endo, T., Umeda, K., Takami, T. & Aoki, T. (1994). Antimicrobial susceptibilities and detection of transferable r-plasmids from Aeromonas hydrophila in Thailand, Asian Fisheries Sciences, (7), 41-46.
 • Şahin, A.G., San, A.T., Gürçay, S. & Alkan, S.M. (2018). Green terror (Andinoacara rivulatus) baliğinda motil aeromonas olgusu. International Journal Pure Application, 4(1), 72-76. DOI: 10.29132/ijpas.339951
 • Timur, G. & Timur, M. (1985). Eğridir Gölü sudak (Stizostedion lucioperca L. 1758) balıklarında yüksek mortaliteye neden olan bakteriyel hemorajik septisemi hastalığı üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32 (1), 33-41.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Structural Biology
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Gül Şahin 0000-0002-6609-2687

Ahmet Turan San 0000-0002-1954-7984

Selahattin Gürçay 0000-0002-0398-8291

Serhat Murat Alkan 0000-0003-1359-3629

Publication Date September 15, 2019
Submission Date April 22, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 36 Issue: 3

Cite

APA Şahin, A. G., San, A. T., Gürçay, S., Alkan, S. M. (2019). Green terror (Andinoacara rivulatus) balığından izole edilen Aeromonas sobria’nın antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(3), 265-269. https://doi.org/10.12714/egejfas.2019.36.3.07