Research Article
BibTex RIS Cite

The evaluation of bacteriological quality parameters of natural spring water in Anatolian side of Istanbul Province

Year 2018, Volume: 35 Issue: 1, 37 - 42, 15.03.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.1.07

AbstractThe main purpose of
this study was to investigate the bacteriological quality parameters of
drinking fountains found in the Anatolian side of Istanbul on an annual basis
(2014 year/ 12 month) and their evaluation in terms of human health. Samples
were taken monthly from 10 different public drinking fountains for
bacteriological analysis for a year in 2014. Bacteriological analysis were
carried on using the membrane filtration technique; Coliform bacteria, Escherichia
coli
, Fecal coliform and Enterococcus counting. 95 samples were collected
in total and bacteriological analysis performed on these showed that 46 % of
the samples were drinkable and 49 % of them were not drinkable according to the
national and international standards for drinking water quality. Additionally,
47,4 % of the samples had Coliform bacteria, 27,4 % had Enterococcus, 17,9 %
had Escherichia coli and 14,7 % had Fecal coliform which showed that
they were out of the standards. On the other hand, 48,4 % of the samples were
compatible with the values indicated in the standards.References

 • Ağaoğlu, S., Alişarlı, M., Alemdar S., & Dede, S. (2007). Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. cilt 18(2):17-24.
 • APHA (American Public Health Association) (2012). 9222-D. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22th Edition, Washington, United States.
 • Can, K. N. (2011). Çeşitli Su Örneklerinde Membran Filtrasyon ve Konvansiyonel Yöntemlerle Mikrobiyolojik Kalite Analizi Ve Antibiyotik Dirençliliğinin Saptanması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye: 22-24.
 • Dunn, G., Henrich, N., Holmes, B., Harris L., & Prystajecky, N. (2014). Microbial water quality communication: public and practitioner insights from British Columbia. Journal of Water and Health. 12(3):584-595. doi: 10.2166/wh.2014.126
 • E.C. (1998). Official Journal of the European Communities Directives 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption. The European Parliament and The Council of the EU. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN: EPA (Environmental Protection Agency, U.S. ) (2008). Drinking water contaminants. U.S. EPA, Office of Water. http://water.epa.gov/drink/contaminants/#Byproducts.
 • Guzman-Fernandez, R. & Contreras-Rodriguez, A. R, Hernandez-Valez, I. Perez-Martinez, A. Lopez-Merino, M.B. ve Zaidi Estrada-Garcia, T. (2016). Mexican unpasteurised fresh cheeses are contaminated with Salmonella spp., non-0157 Shiga toxin producing Escherichia coli and potential uropathogenic E.coli strains: A public health risk. International Journal of Food Microbiology. 237:10-16. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2016.08.018
 • Güler Ç. & Çobanoğlu, Z. (1994). Su Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi. 1.Baskı, Aydoğdu Ofset, Ankara, Türkiye.
 • Gümüş, N. E. (2012). Karaman ili tatlı su çeşme sularının kimyasal ve bakteriyolojik yönden incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye.(31): 49-52.
 • Günşen, U., Anar Ş., & Gündüz, H. (2000). Uludağ’daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 7(2):21-24.
 • Hyland, R., Byrne, J. Selinger, B., Graham, T ., Thomas, J., Townshend I. & Gannon, V. (2003). Spatial And Temporal Distribution of Fecal Indicator Bacteria within the Oldman River Basin of Southern Alberta, Canada. Water Quality Research Journal of Canada. 38(1):15–32.
 • Muluk, Ç.B. & B. Kurt, A. Turak, A. Türker, M.A. Ö. Çalışkan Balkız, S. Gümrükçü, G. Sarıgül ve U. Zeydanlı. (2013). Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi. Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
 • Murcia, J.J. & Avila-Martinez, E.G. Rojas, H. Navio J.A. ve Hidalgo, M.C. (2017). Study of the E.coli elimination from urban wastewater over photocatalysts based on metallized TiO2. Applied Catalysis B: Environmental. 200:469-476.
 • Ochoo, B., Valcour, J. & Sarkar, A. (2017). Association between perceptions of public drinking water quality and actual drinking water quality: A community-based exploratory study in Newfoundland (Canada). Environmental Research. 159:435-443. doi: 10.1016/j.envres.2017.08.019
 • Poulsen, L.L., Bisgaard, M., Son, N.T., Trung, N.V., An H.M., & Dalsgaard, A. (2012). Enterococcus faecalis Clones in Poultry and in Humans with Urinary Tract Infections, Vietnam. Emerging Infectious Diseases Journal. 18(7):1096-1100. doi: 10.3201/eid1807.111754
 • Rıfaat, E.A., Tekiner İ.H., & Özpınar, H. (2014). Halk sağlığı açısından içme ve kullanma sularında Koliform ve Fekal Koliform bakterilerin varlıklarının klasik ve MASS spektrometresi yöntemleriyle incelenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. 9(2):20-32.
 • Shafi, S., Kamili, AN., Shah, MA., Parray, JA. & Bandh, SA. (2017). Aquatic bacterial diversity: Magnitude, dynamics, and controlling. Microbial Pathogenesis. 104:39-47. doi: 10.1016/j.micpath.2017.01.016
 • Sönmez, G. & B. Çizmecioğlu. (2007). Su ile Bulaşan Hastalıklar. Türk Eczacıları Birliği Haberler Dergisi, İnsan Sağlığı ve Hastalıklar. 4:29-32.
 • Şekerci, P. (2012). Erzurum ili çeşme sularının mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal analizi ve izole edilen Escherichia coli suşlarının moleküler tiplendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye. 27:74-75.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2013). İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik. Resmi Gazete. Sayı: 28580, Ankara, Türkiye. TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2002). TS EN ISO 7899-2. Su Kalitesi – Bağırsak Enterokoklarının Tespiti ve Sayımı – Bölüm 2: Membran Süzme Yöntemi. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2005). TS 266. Sular-İnsani tüketim amaçlı sular. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2006). TS EN ISO 19458. Su kalitesi - Mikrobiyolojik analizler için numune alma. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2011). TS EN ISO 9308-1. Su kalitesi – Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti ve Sayımı – Bölüm 1: Membranla Süzme Yöntemi. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • WHO (World Health Organization) (2011). Guidelines for drinking water quality. Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/en/
 • Yelekçi, S., Acemioğlu B., & Avcı, H. (2012). Kilis İl Merkezi İçme sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması. BİBAD, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 5(2):77-81.
 • Yiğit, R. (2002). İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Arnavutköy Beldesi Civarındaki Kaynak Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. 1-47.

İstanbul İli Anadolu Yakası doğal kaynak sularının bakteriyolojik kalite parametrelerinin değerlendirilmesi

Year 2018, Volume: 35 Issue: 1, 37 - 42, 15.03.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.1.07

AbstractBu çalışmada, İstanbul ili Anadolu yakasının
farklı bölgelerinde halkın kullanımına açık olan doğal kaynak suyu çeşmelerinin
bir yıllık periyot içinde (2014 yılı/12 ay) bakteriyolojik kalite
parametrelerinin incelenmesi ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi
amaçlandı. Bu amaçla belirlediğimiz 10 adet doğal kaynak suyu istasyonundan bir
yıl süreyle (2014 yılı/12 ay) her ay bakteriyolojik analizler için numuneler
alındı. Bakteriyolojik analizler; membran filtrasyon yöntemi kullanılarak
Koliform bakteri, Escherichia coli, Fekal koliform ve Enterokok sayımı
ile tespit edildi. Bir yıl süreyle toplanan 95 örneğin, yapılan bakteriyolojik
analizleri neticesinde 46’sının ulusal ve uluslararası standartlara göre
içilebilir nitelikte, 49’unun ise içilemeyecek nitelikte olduğu görüldü.
Örneklerimizin % 47,4’ünde Koliform Bakteri; % 27,4’ünde Enterokok; % 17,9’unda
Escherichia coli ; % 14,7’sinde Fekal koliform tespit edilerek
standartlara uygun olmadığı belirlendi. Örneklerimizin % 48,4’ünün ise
standartlarda belirtilen değerlere uygun olduğu tespit edildi.References

 • Ağaoğlu, S., Alişarlı, M., Alemdar S., & Dede, S. (2007). Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. cilt 18(2):17-24.
 • APHA (American Public Health Association) (2012). 9222-D. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22th Edition, Washington, United States.
 • Can, K. N. (2011). Çeşitli Su Örneklerinde Membran Filtrasyon ve Konvansiyonel Yöntemlerle Mikrobiyolojik Kalite Analizi Ve Antibiyotik Dirençliliğinin Saptanması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye: 22-24.
 • Dunn, G., Henrich, N., Holmes, B., Harris L., & Prystajecky, N. (2014). Microbial water quality communication: public and practitioner insights from British Columbia. Journal of Water and Health. 12(3):584-595. doi: 10.2166/wh.2014.126
 • E.C. (1998). Official Journal of the European Communities Directives 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption. The European Parliament and The Council of the EU. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN: EPA (Environmental Protection Agency, U.S. ) (2008). Drinking water contaminants. U.S. EPA, Office of Water. http://water.epa.gov/drink/contaminants/#Byproducts.
 • Guzman-Fernandez, R. & Contreras-Rodriguez, A. R, Hernandez-Valez, I. Perez-Martinez, A. Lopez-Merino, M.B. ve Zaidi Estrada-Garcia, T. (2016). Mexican unpasteurised fresh cheeses are contaminated with Salmonella spp., non-0157 Shiga toxin producing Escherichia coli and potential uropathogenic E.coli strains: A public health risk. International Journal of Food Microbiology. 237:10-16. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2016.08.018
 • Güler Ç. & Çobanoğlu, Z. (1994). Su Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi. 1.Baskı, Aydoğdu Ofset, Ankara, Türkiye.
 • Gümüş, N. E. (2012). Karaman ili tatlı su çeşme sularının kimyasal ve bakteriyolojik yönden incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye.(31): 49-52.
 • Günşen, U., Anar Ş., & Gündüz, H. (2000). Uludağ’daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 7(2):21-24.
 • Hyland, R., Byrne, J. Selinger, B., Graham, T ., Thomas, J., Townshend I. & Gannon, V. (2003). Spatial And Temporal Distribution of Fecal Indicator Bacteria within the Oldman River Basin of Southern Alberta, Canada. Water Quality Research Journal of Canada. 38(1):15–32.
 • Muluk, Ç.B. & B. Kurt, A. Turak, A. Türker, M.A. Ö. Çalışkan Balkız, S. Gümrükçü, G. Sarıgül ve U. Zeydanlı. (2013). Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi. Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
 • Murcia, J.J. & Avila-Martinez, E.G. Rojas, H. Navio J.A. ve Hidalgo, M.C. (2017). Study of the E.coli elimination from urban wastewater over photocatalysts based on metallized TiO2. Applied Catalysis B: Environmental. 200:469-476.
 • Ochoo, B., Valcour, J. & Sarkar, A. (2017). Association between perceptions of public drinking water quality and actual drinking water quality: A community-based exploratory study in Newfoundland (Canada). Environmental Research. 159:435-443. doi: 10.1016/j.envres.2017.08.019
 • Poulsen, L.L., Bisgaard, M., Son, N.T., Trung, N.V., An H.M., & Dalsgaard, A. (2012). Enterococcus faecalis Clones in Poultry and in Humans with Urinary Tract Infections, Vietnam. Emerging Infectious Diseases Journal. 18(7):1096-1100. doi: 10.3201/eid1807.111754
 • Rıfaat, E.A., Tekiner İ.H., & Özpınar, H. (2014). Halk sağlığı açısından içme ve kullanma sularında Koliform ve Fekal Koliform bakterilerin varlıklarının klasik ve MASS spektrometresi yöntemleriyle incelenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. 9(2):20-32.
 • Shafi, S., Kamili, AN., Shah, MA., Parray, JA. & Bandh, SA. (2017). Aquatic bacterial diversity: Magnitude, dynamics, and controlling. Microbial Pathogenesis. 104:39-47. doi: 10.1016/j.micpath.2017.01.016
 • Sönmez, G. & B. Çizmecioğlu. (2007). Su ile Bulaşan Hastalıklar. Türk Eczacıları Birliği Haberler Dergisi, İnsan Sağlığı ve Hastalıklar. 4:29-32.
 • Şekerci, P. (2012). Erzurum ili çeşme sularının mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal analizi ve izole edilen Escherichia coli suşlarının moleküler tiplendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye. 27:74-75.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2013). İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik. Resmi Gazete. Sayı: 28580, Ankara, Türkiye. TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2002). TS EN ISO 7899-2. Su Kalitesi – Bağırsak Enterokoklarının Tespiti ve Sayımı – Bölüm 2: Membran Süzme Yöntemi. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2005). TS 266. Sular-İnsani tüketim amaçlı sular. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2006). TS EN ISO 19458. Su kalitesi - Mikrobiyolojik analizler için numune alma. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TSE. (Türk Standartları Enstitüsü) (2011). TS EN ISO 9308-1. Su kalitesi – Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti ve Sayımı – Bölüm 1: Membranla Süzme Yöntemi. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • WHO (World Health Organization) (2011). Guidelines for drinking water quality. Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/en/
 • Yelekçi, S., Acemioğlu B., & Avcı, H. (2012). Kilis İl Merkezi İçme sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması. BİBAD, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 5(2):77-81.
 • Yiğit, R. (2002). İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Arnavutköy Beldesi Civarındaki Kaynak Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. 1-47.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Figen Esin Kayhan 0000-0001-7754-1356

Selin Gültekin

Nüzhet Cenk Sesal 0000-0002-0737-0122

Publication Date March 15, 2018
Submission Date October 12, 2017
Published in Issue Year 2018Volume: 35 Issue: 1

Cite

APA Kayhan, F. E., Gültekin, S., & Sesal, N. C. (2018). İstanbul İli Anadolu Yakası doğal kaynak sularının bakteriyolojik kalite parametrelerinin değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(1), 37-42. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.1.07