Research Article
BibTex RIS Cite

The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 203 - 209, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.12

AbstractSalinity is one of
the environmental stress factors that significantly limits the production of
food products by endangering world’ productive agriculture. Approximately 6% of
the surface area of the world is faced with problems of soil salinity. Turkey
has salinity and alkalinity problems in nearly 1.5 million hectares of its
lands. The halophyte plants have the potential for growth and development even
if the salty soil and salty irrigation water are used. For economic farming in
saline soil, the production of plants grown in salty areas will provide high
benefit to the producers and the economy of our country. Samphire is known as a halophyte plant
that can survive in high salinity conditions.The main objective
of this study sand-perlite mixture ratio and the salt level is to determine the
impact on the growth and development of Sarcocornia.
On different rate sand-perlite (0%, 25, 50, 75, 100) and four different salts
(NaCl) level (0-200-400-600 mM) taken to experiment in the culture room. Fresh
weight, stem height, stem diameter, nods length, number of lateral branches and
root length were determined as a growth parameter in the plant. The data were
subjected to analysis of variance (ANOVA) using factorial randomized complete
plots designed with three replications. The research results revealed that
tolerated salinity up to 600 mM NaCl; but the optimum growth was at 200mM NaCl.
At 200 mM NaCl and 100% perlite growth medium, S. perennis plants were recorded the highest fresh weight
(g/plant), the highest stem height, highest stem diameter, the tallest node,
the highest number of lateral branches, and the tallest root.  According to the data obtained, in the
samphire cultivation has appeared that seawater can be used as irrigation
water.References

 • Acar, Z., Sabancı, C.O., Tan, M., Sancak, C., Kızılşimşek, M., Bilgili, U., Ayan, İ., Karagöz, A., Mut, H., Aşçı, Ö.Ö., Başaran, U., Kır, B., Temel, S., Yavuzer, G.B., Kırbaş, R., & Pelen, M.A., (2015). Yem bitkileri üretiminde değişimler ve yeni arayışlar. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, P, 508-547, 12-16 Ocak 2015 Ankara.
 • Algharib, A. M., Örçen, N., & Nazarian, G. R., (2016). Effect of salt stress on plant growth and physiological parameters of common glasswort (Salicornia europaea). International Journal of Biosciences, 8 (2):218-227.
 • Asraf, M., & Foolad, M.R., (2007). Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany, 59: 206-216. doi: 10.1016/j.envexpbot.2005.12.006
 • Ayala, F., & O’Leary, J.W., (1995). Growth and physiology of Salicornia bigelovii torr. at suboptimal salinity. International Journal of Plant Sciences, 156: 197–205. doi: 10.1086/297241
 • Bilek, S.E., Özbey Ü., & Yurdagel Ü., (2014). Deniz börülcesinin (Salicornia herbacea) konserveye uygunlugunun belirlenmesi, GIDA 39 (6): 347-354 doi: 10.15237/gida.GD14042
 • Cheeseman, J., (1988). Mechanisms of salinity tolerance in plants. Plant Physiology, 87: 547–550. doi: 10.1104/pp.87.3.547
 • Davy, A. J., Bishop G. F., Mossman H., Redondo-Gómez S., Castillo J. M., Castellanos E. M., Luque T., & Figueroa M. E., (2006). Biological flora of the British Isles: Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott. Journal of Ecology 94: 1035–1048. doi: 10.1111/j.1365-2745.2006.01156.x
 • Ekmekçi, E., Apan, M., & Kara, T., (2005). Tuzluluğun bitki gelişimine etkisi. OMU Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3): 118-125.
 • Flowers, T., & Yeo, A., (1995). Breeding for salinity resistance in crop plants: where next. Australian Journal of Plant Physiology, 22: 875–884. doi: 10.1071/pp9950875 Gale, J., & Zeroni, M., (1984). Cultivation of plants in brackish water incontrolled environmental agriculture. In: Staples RC, Toenniessen GR (eds) Salinity tolerance on plants, pp, 363–380. Wiley, New York, p 443.
 • Hoagland, D.R., & Arnon, D.I., (1938). The water culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station, 347: 36-39.
 • Kaplan M. E., (2009). Lapseki – Çardak (Çanakkale – Türkiye) Doğal Lagün Gölü çevresindeki Salicornia emerici duval-jouve ve Sarcocornıa frutıcosa (L.) A.J. SCOTT türlerinin autekolojik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Khan, M.A., Ungar, I.A., & Showlter, A.M., (2000). The effect of salinity on growth, water status, and ion content of a leaf succulent perennial halophyte (Suaeda fruticosa L.) Forssk. Journal Of Arıd Envıronments, 45: 72–85. doi: 10.1006/jare.1999.0617
 • Leach, R., Wheeler, K., Flowers, T., & Yeo, A., (1990). Molecular markers for ion compartmentation in cells of higher plants. Journal Of Experımental Botany, 41: 1089–1094. doi: 10.1093/jxb/41.9.1079
 • Örcen, N., Nazarian, G.R., Barlas, T., & İrget, E., (2013). Variation in Stomatal Traits Based on Plant Growth Parameters in Corn (Zea mays L.). Annals of Biological Research, 4(11): 25-29.
 • Örçen, N., Çelen, A. E., Nazarian, G.R., & Karaman, H., (2015). Deniz börülcesi (Salicornia europaea)'nin köklendirilmesi üzerine NAA etkisinin belirlenmesi. XI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı-1 Cilt II, P, 602-605, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale.
 • Parida, A.K., & Das, A.B., (2005). Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotxicological Environment Safety, 60: 324–349. doi: 10.1016/j.ecoenv.2004.06.010
 • Shimizu, K., (2000). Effect of salt treatments on the chemical composition of saltwort (Salicornia herbacea L.), Rhodesgrass and alfalfa. Japanese Journal of Tropical Agriculture, 44(1): 61-67.
 • Zadeh, H.M., & Naeni, M.B., (2007). Effect of salinity stress on the morphology and yield of two cultivars of canola (Brassica napus L.). Journal of Agronomy, 6: 409-414. doi: 10.3923/ja.2007.409.414

Kum-perlit karışım oranı ve tuz (NaCl) seviyesinin Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott’in büyüme ve gelişimi üzerine etkisi

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 203 - 209, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.12

AbstractTuzluluk, dünyamızda verimli tarımı
tehlikeye sokarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde kısıtlayan
çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünya yüzeyinde bulunan alanların
yaklaşık % 6’sı tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5
milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Halofit
bitkiler tuzlu topraklarda veya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile büyüme
ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için,
tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye
ve ülkemize ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit
olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdendir.Bu
çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve tuz seviyesinin deniz
börülcesinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma
için 5 farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100)  ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-600
mM) kullanılmıştır.
Yaş
ağırlıkları, gövde (sürgün)
boyu, gövde çapı, nod uzunluğu, yan
sürgün sayısı, kök uzunluğu belirlenerek, elde edilen verilerin
varyans analizleri (ANOVA) üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine
göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları
Sarcocornia
perennis
’in 600 mM tuz
seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fakat 200 mM tuz seviyesinde optimum
büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 perlit içeren
yetiştirme ortamında S. perennis bitkisine ait en yüksek yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı, nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, kök uzunluğu değerleri
elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımında
deniz suyunun, sulama suyu olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.References

 • Acar, Z., Sabancı, C.O., Tan, M., Sancak, C., Kızılşimşek, M., Bilgili, U., Ayan, İ., Karagöz, A., Mut, H., Aşçı, Ö.Ö., Başaran, U., Kır, B., Temel, S., Yavuzer, G.B., Kırbaş, R., & Pelen, M.A., (2015). Yem bitkileri üretiminde değişimler ve yeni arayışlar. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, P, 508-547, 12-16 Ocak 2015 Ankara.
 • Algharib, A. M., Örçen, N., & Nazarian, G. R., (2016). Effect of salt stress on plant growth and physiological parameters of common glasswort (Salicornia europaea). International Journal of Biosciences, 8 (2):218-227.
 • Asraf, M., & Foolad, M.R., (2007). Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany, 59: 206-216. doi: 10.1016/j.envexpbot.2005.12.006
 • Ayala, F., & O’Leary, J.W., (1995). Growth and physiology of Salicornia bigelovii torr. at suboptimal salinity. International Journal of Plant Sciences, 156: 197–205. doi: 10.1086/297241
 • Bilek, S.E., Özbey Ü., & Yurdagel Ü., (2014). Deniz börülcesinin (Salicornia herbacea) konserveye uygunlugunun belirlenmesi, GIDA 39 (6): 347-354 doi: 10.15237/gida.GD14042
 • Cheeseman, J., (1988). Mechanisms of salinity tolerance in plants. Plant Physiology, 87: 547–550. doi: 10.1104/pp.87.3.547
 • Davy, A. J., Bishop G. F., Mossman H., Redondo-Gómez S., Castillo J. M., Castellanos E. M., Luque T., & Figueroa M. E., (2006). Biological flora of the British Isles: Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott. Journal of Ecology 94: 1035–1048. doi: 10.1111/j.1365-2745.2006.01156.x
 • Ekmekçi, E., Apan, M., & Kara, T., (2005). Tuzluluğun bitki gelişimine etkisi. OMU Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3): 118-125.
 • Flowers, T., & Yeo, A., (1995). Breeding for salinity resistance in crop plants: where next. Australian Journal of Plant Physiology, 22: 875–884. doi: 10.1071/pp9950875 Gale, J., & Zeroni, M., (1984). Cultivation of plants in brackish water incontrolled environmental agriculture. In: Staples RC, Toenniessen GR (eds) Salinity tolerance on plants, pp, 363–380. Wiley, New York, p 443.
 • Hoagland, D.R., & Arnon, D.I., (1938). The water culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station, 347: 36-39.
 • Kaplan M. E., (2009). Lapseki – Çardak (Çanakkale – Türkiye) Doğal Lagün Gölü çevresindeki Salicornia emerici duval-jouve ve Sarcocornıa frutıcosa (L.) A.J. SCOTT türlerinin autekolojik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Khan, M.A., Ungar, I.A., & Showlter, A.M., (2000). The effect of salinity on growth, water status, and ion content of a leaf succulent perennial halophyte (Suaeda fruticosa L.) Forssk. Journal Of Arıd Envıronments, 45: 72–85. doi: 10.1006/jare.1999.0617
 • Leach, R., Wheeler, K., Flowers, T., & Yeo, A., (1990). Molecular markers for ion compartmentation in cells of higher plants. Journal Of Experımental Botany, 41: 1089–1094. doi: 10.1093/jxb/41.9.1079
 • Örcen, N., Nazarian, G.R., Barlas, T., & İrget, E., (2013). Variation in Stomatal Traits Based on Plant Growth Parameters in Corn (Zea mays L.). Annals of Biological Research, 4(11): 25-29.
 • Örçen, N., Çelen, A. E., Nazarian, G.R., & Karaman, H., (2015). Deniz börülcesi (Salicornia europaea)'nin köklendirilmesi üzerine NAA etkisinin belirlenmesi. XI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı-1 Cilt II, P, 602-605, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale.
 • Parida, A.K., & Das, A.B., (2005). Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotxicological Environment Safety, 60: 324–349. doi: 10.1016/j.ecoenv.2004.06.010
 • Shimizu, K., (2000). Effect of salt treatments on the chemical composition of saltwort (Salicornia herbacea L.), Rhodesgrass and alfalfa. Japanese Journal of Tropical Agriculture, 44(1): 61-67.
 • Zadeh, H.M., & Naeni, M.B., (2007). Effect of salinity stress on the morphology and yield of two cultivars of canola (Brassica napus L.). Journal of Agronomy, 6: 409-414. doi: 10.3923/ja.2007.409.414
There are 18 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Nesrin Örçen

Publication Date June 12, 2017
Submission Date June 12, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 34 Issue: 2

Cite

APA Örçen, N. (2017). The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2), 203-209. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.12