Review
BibTex RIS Cite

Blue-green algae (Cyanobacteria) and thermalism

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 227 - 233, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.15

AbstractBesides
biologically role in ecosystems, micro algae are important organisms since they
can produce various compounds such as lipids, proteins, pigments and vitamins
etc. Also, thermalism can be defined as therapeutic use of hot water springs.
The biologically active compounds derived from thermal blue-green algae also
play important role in SPA (Sanitas per
aqua
) treatments. In this study,
we present an overview of literature describing the general characteristics of
blue green algae which distribute in thermal springs and the history of
geothermal springs which used for therapeutic purposes.References

 • Abed, R.M.M., Dobretsov, S. & Sudesh, K. (2008). Appications of cyanobacteria in biotechnology. Journal of Applied Microbiology, 106: 1 – 12.
 • Anonim (2016a). Onsen. https://tr.wikipedia.org/wiki/Onsen Erişim Tarihi: 17.05.2016
 • Anonim (2016b).http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11479/turkiyede-saglik-vetermal-turizm.html Erişim Tarihi: 19.05.2016.
 • Anonim (2016c).Jeotermal Enerjinin Türkiye’deki ve dünyadaki önemi. http://www.jeotermalvakfi.org.tr/jeoonem.html . Erişim Tarihi: 16.05.2016
 • Anonim (2016d). T.C. Kültür ve turzim bakanlığı Konaklama Verileri. http://www.kultur.gov.tr/TR,72489/konaklama-verileri.html. Erişim Tarihi: 20.07.2016
 • Armenante, A., Granata, I., Maresca, B. & Porta, A. (2009). Therapeutic mud and Cyanobacteria. Pharmacologyonline, 2: 836 – 845.
 • Ayas, N. (2010). Turzim pazarlaması çerçevesinde termal turizm, kültür ve turizm bakanlığı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi. (pp:27 – 29).
 • Aysel, V. (1992). Zonguldak Ilıksu Kaplıcası Alg Florası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 9 (33 – 36): 72 – 82.
 • Baytaşoğlu, H. & Başusta, N. (2015). Deniz Canlılarının Tıp ve Eczacılık Alanlarında Kullanılması. Yunus Araştırma Bülteni. 2: 71 – 80.
 • Brock, T.D. (1973). Lower pH limit for the existence of blue-green algae: evolutionary and ecological implications. Science, 179:480–483.
 • Brock, T.D. (1978). Thermophilic Microorganisms and Life at High Temperatures. New York: Springer Verlag.
 • Broomley, C. (2012). Geothermal Enegry, Annual Report 2010.International Energy Agency Implementing Agreement for Cooperation in Geothermal Research and Technology. pp: 299
 • Castenholz, R.W. (1969). Thermophilic Blue-Green Algae and the Thermal Environment. Bacteriological Reviews, 33(4): 476 – 504.
 • Castenholz, R.W. (1976). Effect of sulfide on blue green algae of hot springs. II. Yellowstone Park . Microbial Ecology Series No:3.
 • Çelikel, N., Kınık, Ö., Gönç, S. & Kavas, G. (2006). Mikroalglerin gıdada Renk verici madde (Pigment) kaynağı olarak kullanımı, Türkiye 9. Gıda kongresi. 24 – 26 Mayıs 2016. Bolu p:447
 • Cirik, S., Ak,İ. & Cirik, Y. (2008). Allianoi (Bergama, Türkiye) Termal Suların Mikro Algleri. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İzmir.
 • Cirik, S., Ak,İ. & Turan, G. (2006). Mikroalgler ve Termalizim. Ulusal Limnoloji Çalıştayı. Sinop.
 • Cirik, Ş. & Cirik, S. (2011). Su Bitkileri I (Deniz Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirime Teknikleri). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:58, Ders Kitabı Dizin no.26.
 • Cohen, Y., Jørgensen, B.B., Revsbech, N.P. &Poplawski, R. (1986). Adaptation to hydrogen sulfide of oxygenic and anoxygenicphotosynthesis among cyanobacteria. Applied Environmental Microbiology, 51: 398–407.
 • Crebbin-Bailey, J., Harcup, J., & Harrington, J. (2005). The spa book. The official guide to spa therapy. London: Cengage Learning EMEA.
 • Croutier, A.L. (1992). Taking the waters: spirit, art, sensuality. New York: Abbeville Publishing Group.
 • Davis, B.M. (1987). The vegetation of the hot springs of Yellowstone park. Science New Series, 6(135) :145-157.
 • Dirisu, N.Ş. (1952). İdroloji. İçme ve Kaplıca Tedavisi. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları No:28, Ankara, p:5 – 15
 • Erdönmez, H. (2014). Türkiye’de bulunan Kaplıcalar ve Ilgin Kaplıcasının Tarihi Gelişimi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Uşak. p:2 – 6.
 • Eriksen, N.T. (2008). Production of phycocyanin – a pigment with applications in biology, biotechnology, foods and medicine. Applied Microbiology and Biotechnology, 80:1-14.
 • Güdücü, H. (2012). Jeotermal Turizminde Türkiye’deki Antik Kentler. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi. p: 3 – 5.
 • Gül, Ö., Düsen,O. & Erdogan, H. (2013). The Preliminary Search Results of Cyanobacteria Flora of Thermal Areas in Saray Köy (Denizli) Turkey, 1st International Conference on Environmental Science and Technology, 18 – 21 Juna 2013, Nevsehir, Turkey.
 • Güner, H. (1966). Pamukkale Termal Suyunun Mikroflorasi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporları Serisi, No:31. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Güner, H. (1967). Ege Bölgesi Termal Suların Alg Vejetasyonu ile İlgili ön gözlemler. V. Türk Biyoloji Kongresi Tebliğleri. 10 – 15 Temmuz 1967. Pp: 69 – 78.
 • Güner, H. (1970). Ege Bölgesi Kaplıca ve Maden Sularının Alg Vejetasyonu ile İlgili İnceleme. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporları Serisi No:99. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Hemidov, G.H. (2012). Avrupa’nın Termal Turizme olan talep analizi ve Türkiye’nin Pazardaki Payı: Haymana ve Balçova Örneği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi. p: 27 – 28.
 • Inman, O.L. (1940). Studies on the Chlorophyll and photosytnthesis of thermal algae from Yellowstone national park, California and Nevada. Journal of General Physiology 20;23(6): 661 – 666.
 • Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 2007. T. C. Resmi Gazete, Kanunun No: 5686. Kabul Tarihi: 03.06.2007.
 • Kaya, S., Yıldırım, H.H., Karsavuran, S. & Özer, Ö. (2013). Türkiye Medikal Turizm değerlendirme raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü, Sağlık ve Turizm Daire Başkanlığı, Pozitif Matbaa. Ankara.
 • Meeks, J.C. & Castenholz, R.W. (1978). Photosynthetic properities of the extreme thermophile Synechococcus lividus – I. I. Effect of temperature on flourescene and enhancment of CO2 assimilation. Journal of Thermal Biology, 3(1): 11 – 18.
 • Mongillo, M.A., Broomley, C.J., & Rybach, L. (2010). IEA Geothermal Implementing Agreement- International Efforts to Promote Global Sustainable Geothermal Development and Help Mitigate Climate Change. Proceedings World Geothermal Congress, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.
 • Porter, R. (1990). The medical History of waters and spas. Introduction. Med. Hist. Suppl. 10:vii-xii.
 • Seckbach, J. (1994). The first eukaryotic cells – acid hot-spring algae. J. Biol. Phys. 20: 335–345.
 • Seckbach, J. (1996). Biological aspects of the origin of life: Open questions in eukaryogenesis. Eds: Chela-Flores,J., Raulin, F., in:Chemical Evolution: Physics of the Origin and Evolution of Life. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 197–213.
 • Seckbach, J. & Oren, A. (2007). Oxygenic, photosynthetic microorganisms in extreme environments. Ed: Seckbach, J., in: Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments. Springer. Netherlands, Dordrecht.
 • Smith, M. & Puczkó, L. (2009). Heath and Wellness Tourism. Elsevier. New York.
 • Stal L. (2002). Cyanobacterial Mats and Stromatolites..Eds: Whitton, B.A., Potts, M., in: The Ecology of Cyanobacteria: Diversity in time and space. Springer, Netherlands, Dordrect.
 • Tarkan, Ş. (2000). Urganlı Kaplıcaları (Turgutlu – Manisa) Alg Populasyonunun İncelenmesi ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Ana Bilim Dalı, Bornova/İzmir
 • Thomas, J. & Gonzalves, E.A. (1965). Thermal Algae of Western India. V. Algae of the hot springs at Tuwa. Hydrobiologia, 26 (1) : 41 -54.
 • Tubergen, A. V., Linden & S. V.der. (2002). A brief History of spa therapy. Annals of the Rheumatic Diseases. 61: 273-275.
 • Ulcay, S.Ö. (2005). Manisa ili ve Çevresinde Kaplıcalarda Yayılış gösteren mavi-yeşil alg türleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi. Muradiye/Manisa.
 • Ünal, T. (2006). İzmir Balçova (Agamemnon) Kaplıcası Mikroskobik ve Makroskobik Alg Florası. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilimi dalı. Yüksek Lisans Tezi. Bornova, İzmir.
 • Ward, D.M., Castenholz, R.W. & Miller, S.R. (2012). Cyanobacteria in Geothermal Habitats. Eds:Whitton, B.A., In: Ecology of Cyanobacteria II. Their Diversity in Space and Time. Springer. .

Mavi-yeşil algler (Siyanobakteriler) ve termalizm

Year 2017, Volume: 34 Issue: 2, 227 - 233, 12.06.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.15

AbstractMikro-algler ekosistemde biyolojik
rollerinin yanı sıra; çeşitli etkin maddeler, protein, pigment, yağ asitleri,
vitamin, antibiyotik, polisakkarit ve daha birçok metaboliti doğal olarak ve
yüksek miktarda biriktirebildiklerinden sağlık için faydalıdırlar. Termalizim
ise doğal sıcak suların sağlık için kullanılmasını ifade etmektedir. Termal
mavi–yeşil alglerden elde edilen aktif biyolojik bileşiklerde SPA (
Sanitas per aqua - Suyla Gelen
Şifa) tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada; termal sularda dağılım
gösteren mavi yeşil alglerin genel özellikleri ile tedavi edici olarak
kullanılan jeotermal kaynakların tarihçesi hakkında literatür bilgileri
derlenmiştir. References

 • Abed, R.M.M., Dobretsov, S. & Sudesh, K. (2008). Appications of cyanobacteria in biotechnology. Journal of Applied Microbiology, 106: 1 – 12.
 • Anonim (2016a). Onsen. https://tr.wikipedia.org/wiki/Onsen Erişim Tarihi: 17.05.2016
 • Anonim (2016b).http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11479/turkiyede-saglik-vetermal-turizm.html Erişim Tarihi: 19.05.2016.
 • Anonim (2016c).Jeotermal Enerjinin Türkiye’deki ve dünyadaki önemi. http://www.jeotermalvakfi.org.tr/jeoonem.html . Erişim Tarihi: 16.05.2016
 • Anonim (2016d). T.C. Kültür ve turzim bakanlığı Konaklama Verileri. http://www.kultur.gov.tr/TR,72489/konaklama-verileri.html. Erişim Tarihi: 20.07.2016
 • Armenante, A., Granata, I., Maresca, B. & Porta, A. (2009). Therapeutic mud and Cyanobacteria. Pharmacologyonline, 2: 836 – 845.
 • Ayas, N. (2010). Turzim pazarlaması çerçevesinde termal turizm, kültür ve turizm bakanlığı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi. (pp:27 – 29).
 • Aysel, V. (1992). Zonguldak Ilıksu Kaplıcası Alg Florası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 9 (33 – 36): 72 – 82.
 • Baytaşoğlu, H. & Başusta, N. (2015). Deniz Canlılarının Tıp ve Eczacılık Alanlarında Kullanılması. Yunus Araştırma Bülteni. 2: 71 – 80.
 • Brock, T.D. (1973). Lower pH limit for the existence of blue-green algae: evolutionary and ecological implications. Science, 179:480–483.
 • Brock, T.D. (1978). Thermophilic Microorganisms and Life at High Temperatures. New York: Springer Verlag.
 • Broomley, C. (2012). Geothermal Enegry, Annual Report 2010.International Energy Agency Implementing Agreement for Cooperation in Geothermal Research and Technology. pp: 299
 • Castenholz, R.W. (1969). Thermophilic Blue-Green Algae and the Thermal Environment. Bacteriological Reviews, 33(4): 476 – 504.
 • Castenholz, R.W. (1976). Effect of sulfide on blue green algae of hot springs. II. Yellowstone Park . Microbial Ecology Series No:3.
 • Çelikel, N., Kınık, Ö., Gönç, S. & Kavas, G. (2006). Mikroalglerin gıdada Renk verici madde (Pigment) kaynağı olarak kullanımı, Türkiye 9. Gıda kongresi. 24 – 26 Mayıs 2016. Bolu p:447
 • Cirik, S., Ak,İ. & Cirik, Y. (2008). Allianoi (Bergama, Türkiye) Termal Suların Mikro Algleri. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İzmir.
 • Cirik, S., Ak,İ. & Turan, G. (2006). Mikroalgler ve Termalizim. Ulusal Limnoloji Çalıştayı. Sinop.
 • Cirik, Ş. & Cirik, S. (2011). Su Bitkileri I (Deniz Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirime Teknikleri). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:58, Ders Kitabı Dizin no.26.
 • Cohen, Y., Jørgensen, B.B., Revsbech, N.P. &Poplawski, R. (1986). Adaptation to hydrogen sulfide of oxygenic and anoxygenicphotosynthesis among cyanobacteria. Applied Environmental Microbiology, 51: 398–407.
 • Crebbin-Bailey, J., Harcup, J., & Harrington, J. (2005). The spa book. The official guide to spa therapy. London: Cengage Learning EMEA.
 • Croutier, A.L. (1992). Taking the waters: spirit, art, sensuality. New York: Abbeville Publishing Group.
 • Davis, B.M. (1987). The vegetation of the hot springs of Yellowstone park. Science New Series, 6(135) :145-157.
 • Dirisu, N.Ş. (1952). İdroloji. İçme ve Kaplıca Tedavisi. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları No:28, Ankara, p:5 – 15
 • Erdönmez, H. (2014). Türkiye’de bulunan Kaplıcalar ve Ilgin Kaplıcasının Tarihi Gelişimi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Uşak. p:2 – 6.
 • Eriksen, N.T. (2008). Production of phycocyanin – a pigment with applications in biology, biotechnology, foods and medicine. Applied Microbiology and Biotechnology, 80:1-14.
 • Güdücü, H. (2012). Jeotermal Turizminde Türkiye’deki Antik Kentler. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi. p: 3 – 5.
 • Gül, Ö., Düsen,O. & Erdogan, H. (2013). The Preliminary Search Results of Cyanobacteria Flora of Thermal Areas in Saray Köy (Denizli) Turkey, 1st International Conference on Environmental Science and Technology, 18 – 21 Juna 2013, Nevsehir, Turkey.
 • Güner, H. (1966). Pamukkale Termal Suyunun Mikroflorasi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporları Serisi, No:31. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Güner, H. (1967). Ege Bölgesi Termal Suların Alg Vejetasyonu ile İlgili ön gözlemler. V. Türk Biyoloji Kongresi Tebliğleri. 10 – 15 Temmuz 1967. Pp: 69 – 78.
 • Güner, H. (1970). Ege Bölgesi Kaplıca ve Maden Sularının Alg Vejetasyonu ile İlgili İnceleme. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporları Serisi No:99. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Hemidov, G.H. (2012). Avrupa’nın Termal Turizme olan talep analizi ve Türkiye’nin Pazardaki Payı: Haymana ve Balçova Örneği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi. p: 27 – 28.
 • Inman, O.L. (1940). Studies on the Chlorophyll and photosytnthesis of thermal algae from Yellowstone national park, California and Nevada. Journal of General Physiology 20;23(6): 661 – 666.
 • Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 2007. T. C. Resmi Gazete, Kanunun No: 5686. Kabul Tarihi: 03.06.2007.
 • Kaya, S., Yıldırım, H.H., Karsavuran, S. & Özer, Ö. (2013). Türkiye Medikal Turizm değerlendirme raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü, Sağlık ve Turizm Daire Başkanlığı, Pozitif Matbaa. Ankara.
 • Meeks, J.C. & Castenholz, R.W. (1978). Photosynthetic properities of the extreme thermophile Synechococcus lividus – I. I. Effect of temperature on flourescene and enhancment of CO2 assimilation. Journal of Thermal Biology, 3(1): 11 – 18.
 • Mongillo, M.A., Broomley, C.J., & Rybach, L. (2010). IEA Geothermal Implementing Agreement- International Efforts to Promote Global Sustainable Geothermal Development and Help Mitigate Climate Change. Proceedings World Geothermal Congress, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.
 • Porter, R. (1990). The medical History of waters and spas. Introduction. Med. Hist. Suppl. 10:vii-xii.
 • Seckbach, J. (1994). The first eukaryotic cells – acid hot-spring algae. J. Biol. Phys. 20: 335–345.
 • Seckbach, J. (1996). Biological aspects of the origin of life: Open questions in eukaryogenesis. Eds: Chela-Flores,J., Raulin, F., in:Chemical Evolution: Physics of the Origin and Evolution of Life. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 197–213.
 • Seckbach, J. & Oren, A. (2007). Oxygenic, photosynthetic microorganisms in extreme environments. Ed: Seckbach, J., in: Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments. Springer. Netherlands, Dordrecht.
 • Smith, M. & Puczkó, L. (2009). Heath and Wellness Tourism. Elsevier. New York.
 • Stal L. (2002). Cyanobacterial Mats and Stromatolites..Eds: Whitton, B.A., Potts, M., in: The Ecology of Cyanobacteria: Diversity in time and space. Springer, Netherlands, Dordrect.
 • Tarkan, Ş. (2000). Urganlı Kaplıcaları (Turgutlu – Manisa) Alg Populasyonunun İncelenmesi ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Ana Bilim Dalı, Bornova/İzmir
 • Thomas, J. & Gonzalves, E.A. (1965). Thermal Algae of Western India. V. Algae of the hot springs at Tuwa. Hydrobiologia, 26 (1) : 41 -54.
 • Tubergen, A. V., Linden & S. V.der. (2002). A brief History of spa therapy. Annals of the Rheumatic Diseases. 61: 273-275.
 • Ulcay, S.Ö. (2005). Manisa ili ve Çevresinde Kaplıcalarda Yayılış gösteren mavi-yeşil alg türleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi. Muradiye/Manisa.
 • Ünal, T. (2006). İzmir Balçova (Agamemnon) Kaplıcası Mikroskobik ve Makroskobik Alg Florası. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilimi dalı. Yüksek Lisans Tezi. Bornova, İzmir.
 • Ward, D.M., Castenholz, R.W. & Miller, S.R. (2012). Cyanobacteria in Geothermal Habitats. Eds:Whitton, B.A., In: Ecology of Cyanobacteria II. Their Diversity in Space and Time. Springer. .
There are 48 citations in total.

Details

Journal Section Review
Authors

İlknur Ak

Semra Cirik

Publication Date June 12, 2017
Submission Date November 22, 2016
Published in Issue Year 2017Volume: 34 Issue: 2

Cite

APA Ak, İ., & Cirik, S. (2017). Blue-green algae (Cyanobacteria) and thermalism. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2), 227-233. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.15